Förord

till Zacharias Topelius Skrifter XVI,
Academica

Zacharias Topelius förbindelser med universitetet sträckte sig över 65 år, från 1833 till hans död 1898. I utgåvan Academica presenteras ett urval på 135 texter som ansluter till akademiska sammanhang. I materialet ingår bland annat uppsatser, tal, hyllningsdikter, promotionstexter, arbetskoncept och diarier. Helheten visar hur Topelius akademiska miljöer förändrades från studentens och magisterns värld till professorns, rektorns och slutligen emeritus verksamhetsfält.

Inledningen är skriven av fil. dr h.c. Rainer Knapas. Latinlektor Robert Luther har skrivit en analys av Topelius latin samt översatt tre texter från latin till svenska.

Flertalet medarbetare på Zacharias Topelius Skrifter har bidragit till utgåvan i olika arbetsmoment (se Titelblad). Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har gett insiktsfulla kommentarer om texterna och uppställningen. Två utomstående sakkunniga granskare, utsedda av Svenska litteratursällskapets utgivningsnämnd, har bidragit med konstruktiva förslag till texterna. Ett varmt tack till alla som har medverkat och på olika sätt bidragt till utgåvan. Ett särskilt tack till docent Reijo Pitkäranta, som översättaren kunnat konsultera vid särskilt besvärliga fall i texterna på latin, samt till huvudredaktör Carola Herberts, som alltid tagit sig tid att hjälpa till med att lösa problem och fläta ihop utgåvan till en helhet.


Katarina Pihlflyckt