Ord till musiken vid Philosophiae Doctors- och Magister-Promotionen i Helsingfors den 21 Junii 1844

Lästext

Ord till Musiken

vid Philosophiæ Doctors- och Magister-Promotionen
i Helsingfors

Den 21 Junii 1844.

[][]

Choral.

(Melodi: Psalmen 55 i Nya Sv. Psalmboken.)

Så långt som tankens vingar nå,

Så långt som himlens vindar gå

Och dagens öga skådar,

Frid öfver dig, o morgon blid,

5Som efter nattens storm och strid

Nytt ljus och seger bådar!

Helig, Salig,

Sången stiger,

Dagen viger

10Den åt Herran

Och hans lof förkunnar fjerran.

Likt strålar gå Hans englar ut

Från tidens början till dess slut,

Från öster allt till vester.

15Frid öfver hvarje menskobarm,

I hvilken Herrens stråle varm

Sitt hem i klarhet fäster!

Evig, ljuflig

Vishet strömme!

20Jorden glömme

Stoft, som prålar!

Andens klarhet evigt strålar.

Chor.

(Musiken ur Titus af Mozart.)

Källan lik i bergens gömma,

Ur hvars sköte floder strömma,

25Rika nejders skördar vatnas,

Och hvars namn dock ingen vet;

Så, o vishet! glesna töcknen

Rundt kring dig och grönskar öknen,

Der du andens törst hugsvalar,

30Löser lifvets hemlighet.

[]

Men från höjden källan stammar,

Skyars gråt den späda ammar,

Och den flod, som ängen svalkar,

Mins sin moder molnet än.

35Så, du goda gudagnista,

Ej ur djupet må du brista!

Andens skönhet, menskors glädje,

Ofvanefter stammar den.

Chor.

(Musiken ur Titus af Mozart.)

Gif, Herre, ljus och sanning!

40Gif råd och kraft och vishet!

Gif mod och fast förtröstan!

Gif seger och gif frid!

Chor.

(Musiken ur »Die Letzten Dinge» af Spohr.)

Stora, underbara verk Du fullbordat,

Herre allsmäktige Gud!

45Rättfärdiga, sanna gå Dina vägar,

O helgonens Konung Du!

Halleluja!

Chor.

(Musiken ur Messias af Händel.)

Ära åt Gud!

Ära åt Gud uti höjden!

50Din nåd har jorden

Och menskohjertat frid.


(Vid aktens slut sjunges Folksången.)

 

 

    Faksimil