Skål vid Tafvastländska Afdelningens nations kalas den [–] Maji 1842 i egenskap af Curator

Skål vid Tafvastländska Afdelningens nations kalas den [–] Maji 1842 i egenskap af Curator

Lästext

|1||35|

Skål
vid Tavastländska Afdelningens nations kalas den [    ]Tomrum Maji 1842.

I egenskap af Curator:

1 Kamrater och Vänner:

2 För den skål I hafven bedyratsvårläst p.g.a. strykning egnat mig tackar jag Eder varmt och hjertligt. I hafven hedrat mig, I hafven önskat mig godt. O! låten äfven mig återgifva Eder en önskan.

3 Sen Bröder Det är vår. Sen hur rent|2||36| hur skönt Himla hvalfvet hvälfver sig kring jorden. I hafven ju skådat huru jorden redan börjar praktfullt kläda de barn hon sluter närmast till sitt hjerta; träden, vexterna. Varsnen den underfulla skymning, som omger Eder huru hon talar mäktigt till oss.

4 Bröder! äfven I ären i Eder vår. Men Bröder! allt hvad jorden sjelf framfödt och fostrat, allt jordrikt vexlar i sina årstider; Ensamt den odödlige själen kan ana ett evigt vårlif. Ensamt i Henne nedsänker Gudomen ett skimmer af sin eviga skönhet för att det må utgöra en förebild i lifvet för själen. Detta eviga vårlif, det vare Eder lott: Det önskar varmt, så varmt, som ett menskligt hjerta förmår, jag eder. Och om då någongång i en framtid bland bilder, som sväfva förbi Eder, min framskymtar, då Bröder, då tillvinken henne gladt!

5 Det är min bön, min enda bön till Eder.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Topelius blev tf. kurator för Nordösterbottniska avdelningen hösten 1843. Sannolikt är att Topelius daterat skålen med fel årtal, liksom föregående skål till Porthan i samma manuskript.

    Skåltalet återges efter manuskript i Topeliussamlingen på Nationalbiblioteket, 244.115.

    Faksimil