Högborne Storfurste, Cesarewitsch och Thronföljare, Kejserliga Alexanders Universitetets Höge Kansler!

Högborne Storfurste, Cesarewitsch och Thronföljare, Kejserliga Alexanders Universitetets Höge Kansler!

Lästext

|1||163|

Högborne Storfurste, Cesarewitsch och Thronföljare, Kejserliga Alexanders-Universitetets Höge Kansler!

1 Under tjuguett år har mig förunnats den äran, att, först såsom extraordinarie, sedermera som ordinarie professor föredraga, jemte andra läroämnen,|2||164| vårt lands historia vid landets högskola. Numera har Eders Kejserliga Höghet täckts nådigst anförtro mig rektorsembetet vid Universitetet intill den 1 September 1878, af hvilket höga förtroende icke är förenligt med undervisningsskyldighet; och då jag, som, derest lifstid förunnas, vid nämnde tid fyllt den i lag bestämda ålder såsom emeritus, således icke vidare torde få tillfälle att föredraga ofvansagda betydelsefulla vetenskapsgren, har jag icke velat derifrån utestänga en yngre vetenskapsman, hvilken vunnit ett stort och förtjent erkännande på den finska häfdateckningens område. Jag har derför, afstående från ett mig dyrbart vordet läroämne, ansett mig böra, i vetenskapens och Universitetets intresse, förena mig i Professor G. Z. Forsmans underdåniga anhållan om ett tjenstebyte, sålunda, att åt honom skulle anförtros professionen i finsk, rysk och nordisk historia samt åt mig professionen i allmän historia, hvilken vetenskap jag jemväl, under Professor Forsman beviljad tjenstledighet, tillförene vid Universitetet föredragit.

2 Framhärdar med djupaste vördnad, Högborne Storfurste, Cesarewitsch och Thronföljare, Eders Kejserliga Höghets

3 underdånigste, tropligtigste tjenare

4 Zach. Topelius.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  I samband med att Topelius i maj 1875 valdes till rektor för universitetet biföll han till professorn i allmän historia Georg Zacharias Forsmans förslag att byta professurer. Topelius höll sina sista föreläsningar vårterminen 1875 och Forsman sina första som professor i finsk, rysk och nordisk historia höstterminen 1876.

  Manuskriptet ingår i Topeliussamlingen 244.115, Nationalbiblioteket.

  Bibliografi

  Koskimies, Y. S. Yrjö-Koskisen elämä 1974, s. 243; Tiitta, Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen maantiede 1994, s. 85; Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 448–473

  Faksimil