Högborne Storfurste, Thronföljare och Cesarewitsch, Kejs. Alexanders Universitetets Höge Kansler!

Högborne Storfurste, Thronföljare och Cesarewitsch, Kejs. Alexanders Universitetets Höge Kansler!

Lästext

|1||151|

Högborne Storfurste, Thronföljare och Cesarewitsch, Kejs. Alexanders Universitetets Höge Kansler!

1 År 1854 den 3/15 Mars behagade H. K. H.E. K. H.Ers Kejserliga Höghet Höge Fader, som då var Alex. Universitetets dåvarande Kansler, nådigst kalla och förordna undertecknad, utnämnd ordinarie lektor i historien vid Wasa gymnasium, att vara förste extraordinarie professor i Finlands historia vid Kejs. Alexanders Universitet.

2 År 1863 den 25 April/7 Maj behagade Hans Majestät Kejsaren likaledes nådigst kalla och utnämna mig att vara förste ordinarie professor i finsk, rysk och nordisk historiensvårläst p.g.a. överskrivninga vid detta universitet, hvilken tjenst Hans Kejserliga Majestät sedermera, d efter på underdånig ansökan, den 21 Dec. 1875/2 Jan. 1876 1875 i nåder tillät mig att öfverlemna åt en förtjent häfdatecknare i utbyte mot professionen i allmän historia.

3 År 1872 den 22 Maj behagade Eders Kejs. Höghet utnämna mig till Prorektor och 1875 den 22 Maj/83 Juni normaliseringoriginal: Juni till Rektor för Universitetet under nästföljande triennium, båda gångerna enligt Consistorii förslag.

4 Djupt tacksam för den ära och lycka mig sålunda fyra gånger utan min ansökan vederfarits att få tjena detta högtvördade och högtälskade Universitet, beder jag nu, efter uppnådda|2||152| sextio lefnadsår, att varda återgifven åt den skriftställarebana, från hvilken jag kallats och der jag möjligen ännu kan egna en rest af krafter och lif åt mitt landsfosterlands tjenst. Jag anhåller underdånigst, att Eders Kejs. Höghet täcktes hos Hans Kejs. Majestät för mig utverka nådigt afsked från mitt innehafvande professorsembete från den dag jag nedlägger Rektorsembetet, med åtnjiutande af de pensionsförmåner, hvilka blifvit i nåder tillförsäkrade emeriti vid detta Universitet.

5 I lika underdånighet bilagde dopattest och tjensteförteckning, framhärdar jag

6 Högborne, etc.
Eders Kejs. Höghets

7 underdånigste, tropligtigste tjenare etc.

 

8 nyckelord2)

9 Till Amplissimum Consistorium Academicum.

10 Hos Consistorium anhåller jag ödmjukast, att bilagde underdåniga afskedsansökan måtte med Consistorii benägna förord varda till H. K. H. Universitetets Höge Kansler inlemnad.

11 Hfors Z. T.

|3||153|

Tjensteförteckning.

12 Undertecknad är född i Nykarleby socken af Wasa län den 14 Januari 1818.

13 Student den 5 Juni 18533.

14 Filos. Kand. den 12 Maj och promoverad filos. Mag. den 20 Juli 1840.

15 Filos. licentiat den 8 Nov. 1844 och promoverad filos. doktor den 22 Juni 1847.

16 Lärare i historie, statistikoriginal: statisk och svensk språklära vid lyceum i Hfors åren 1846–1850.

17 Extra ordin. amanuens vid Univ:s Bibliothek från d. 18 April 1846 till den 26 April 1851.

18 Lärare i historie, statisk och svensk språklära vid lyceum i Hfors åren 1846–1850.

19 Utnämnd lektor i historien vid Wasa Gymnasium d. 18 Aug. 1852, hvilken tjenst dock icke af mig tillträddes.

20 Af H. K. H.Hans Kejserliga Höghet Univ:s Kansler Utan ansökning utnämnd till e. o. professor i Finlands historia med föreläsningsskyldighet och yngre professors lön af Kanslers dispositionsmedel den 15 Mars 1854.

21 Utan ansökning utnämnd till förste ordinarie professor i Finlands histofinsk, rysk och nordisk historia den 7 Maj 1863.

22 Erhållit H. K. M:sHans Kejserliga Majestäts nådiga tillåtelse att utbyta denna tjenst mot professionen i allmän historia den 2 Jan. 18756.

23 Enligt Consistorii förslag utnämnd till Univ:s Prorektor för nästföljande triennium den [    ]Tomrum22 Maj Juni 1872 och till Univ:s Rektor för samma tid den [    ]Tomrum3 Juni 1875.

24 Riddare af St. Anna o:sordens 3 kl.klass d. 29 April 1862; af St. Stanislai o:sordens 2:dra kl.klass d. 10 Mars 1866; af Kgl. Sv. N. O.Kungliga Svenska Nordstjärneorden d. 18 April 1865 och af St. Anna o.orden 2:dra kl.klass d. 29 April 1877. Kejs. välbehag för psbpsalmbokskomitén 1869.

25 Åtnjutit ledighet från föreläsningar höstterminernnnormaliseringoriginal: a 1866 [         ]Tomrumför författande af en läsebok för historisk läsebok för de läandets lägre elementarläroverk.|1||154| Åtnjutitsamt tjenstledighet för utrikes resa till helsans återställande från den 15 Sept. 1875 till d. 1 Aug. 1876.

26 Utom ett Bilmarks stipendium höstterminen 1836 och vårterminen 1837 samt resekostnader till Lund 1868 och Pbg 1874 har jag icke åtnjutit något anslag eller understöd af p universitetsmedel utöfvsvårtytter men lön som professor ochde för mina tjenstebefattningar bestämda löner och arfvoden.oläsligt p.g.a. konservering/inbindning

27 Ledamot i Akad. Läseför:s direktion 1846–1849 och 1863–1866. Ledam. i F. Lit. Sskp.Finska Litteratursällskapet 1839 och i dess granskningskomité.

Uppdrag i Universitetets tjenst:

28 T. f. kurator för NordÖstb. Afd.Nordösterbottniska Afdelningen h. thöstterminen 1843 till h. thöstterminen 1844 och för den återförenade Östb. Afd.Österbottniska Afdelningen v. t.vårterminen 1845 till h. t.höstterminen 1847. – Inspektor för Västoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandefinska afdelningen 1 Sept 1868–1 Sept1871. – Unioläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandev.s representant vid jubelfesten i Lund 1868, vid grefve A. Armfelts 80:de födelsedag i St Pbg 1874 och vid Upsala Univ:s jubelfest 1877. – Promotionsskald 1844, 1853 och 1860. Framställde doktorsfrågan 1857 – Promotor 1877. – Framställde doktorsfrågan 1857 – Festtalare 1865, 1877.

Uppdrag i samhällets tjenst.

29 1) F. Lit. Sällsk.Finska Litteratursällskapet

2) Fauna Skp.Sällskapets Pro Fauna & Flora Fennica

3) F. Konstför.Finska Konstföreningen

4) Frunt. för.Fruntimmersföreningen

5) Förlagsför.

6) Brandst. bol.Brandstodsbolaget

87) Psb. komitéPsalmbokskommittén

97) Folkbibl.Folkbiblioteket

9) Konstn. gillet

10) Skolrådet.

11) Fornm. för.Fornminnesförneingen

12) Liter. eg. r.svårtytt

30 Sällskapets pro Fauna & Fl. Fennica Sekreterare 1842–456. Frunt. för:sFruntimmersföreningens i Hfors sekreterare 1853–1866. – F.Finska Konstföreningens sekreterare 18487–1868 och ledamot i dess direktioner 18487–1878. – Ledamot i Komitén för utarbet. af nytt reglementes. F.Finska Brandstodsbolaget 1860, och för i Komiten för ett nytt sv. psalmboksförslag 1867–69 samt af ordf. i den af Kyrkomötet utsedd för 1876 utsedda komitén för dess revision. – Ordf. i Konstnärsgillet 1864–1878. – Ordf. i Skolrådet f. Hfors Frunt.Fruntimmers Skola 1870–1878. Ledamot i F.Finska Förlagsför:s direktion 1857–1867. Ordför. i F.Finska Fornminnesfören. 1870–1875. – Ordf.Ledamot i Bestyrelsen f. Hfrs folkbibliothek och dess ordför. 1865–1875.

Utländska resor

31 på egen bekostnad 1856, 1862, 1875–1876

 

Utgifna skrifter:

32 Sedan år 1842 utgifvitDec. 1841 medverkd. i den period. pressen samt utgifvitsvårtytt särskilda arbeten, uppsatserafhandlingar föredrag programme m. m. i

33 a) Historia och geografi;

b) Pedagogisk literatur;

c) Lyrisk och dramatisk poesi

d) Berättande stil;

e) Barnskrifter;

f)artsvårtytt f) medarbf) periodiska pressen;

 

34 Ledamot af Kgl. Vitterhets och VskapsVetenskapsakademien i Göthebg 1874.

35 Erhållit Sv. Akad:s Carl Johans pris 1873.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Efter att Topelius förlorade rektorsvalet 1878 mot Wilhelm Lagus lämnade han på egen begäran universitet helt och hållet. Enligt uppgift i Självbiografiska anteckningar hade Topelius på förhand beslutat att lämna universitetet ifall han inte i valet blev placerad i första förslagsrummet. Prorektoratet intresserade honom inte. Topelius lämnade följaktligen in sin avskedsansökan till kanslern Alexander II den 31 maj 1878, vilken beviljades den 17 augusti. I samband med detta erhöll han statsrådstitel. Se också inledningen, »Avskedet 1878».

  Den otryckta handskriften ingår i Topeliussamlingen, 244.115, Nationalbiblioteket.

  Bibliografi

  Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 469; Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 304 f.

  Faksimil