Rectors enskilda Diarium rörande Universitets-ärender 1876–1878

Lästext

Rectors enskilda Diarium rörande Universitets-ärender.

Innehåll

1876. Augustis. 1
1876. Septembers. 4
1876. Oktobers. 9
1876. Novembers. 16
1876. Decembers. 29
1877. Januaris. 37
1877. Februaris. 42
1876. Uppakallade till Rektorskanslis. 50
1876. Rektors privata bref i Universitetsärenders. 51
1877. Rektors privata bref i Universitetsärenders. 52
1876. Rektor har beviljat permission åt:s. 53
1877. Skuldfordrade. Relegerades. 54
1877. Marss. 55
1877. Solennitetssalen upplåtes:s. 59
1877. Sammanträdens. 61
1877. Marss. 65
1877. Aprils. 69
1877. Majs. 76
1877. Junis. 83
1877. Julis. 87
1877. Augustis. 88
1877. Septembers. 89
1877. Oktobers. 93
1877. Novembers. 98
1877. Decembers. 103
1878. Januaris. 109
1878. Februaris. 112
1878. Marss. 114
1878. Aprils. 119
1878. Majs. 120
1878. Junis. 123
1878. Julis. 123
1878. Septembers. 124
 
Resumé af åtgärder och förslag
1 Aug. 1876–14 Sept. 1878.
1876s. 127
1877s. 128
1878s. 130

[I]

Register, s. I

|II||III|
1876Sid.
Låns påteckning: vexel.1, 4
〃 fullmakt2
〃 formulär4
〃 afskaffande4
Eldfara2, 3, 16
Kansler 58
C. Meyerfeldt3, 15
A. Fryxell.3
Studentkorpsen4, 7, 19, 21
Ryska Alex. Gymnasium.5, 8
Polytekniska Skolan.6, 8, 16, 92
Frihet från föreläsningar.6, 16
Rysk värnepligt.7
Stud. Delegationen.9, 33, 35, 93
Landtdagsval.9, 10, 13
Stipendiater.10, 14, 23, 90
M. Lindfors.11, 69
Oväsen.11, 68
Krantz.10, 15, 112
Studentkatalogen.6, 87, 94
Studslinierna.11, 16
Suomalainen Nuija12, 33, 40, 96
Ord. tjensteman icke student13
Jonischka Stipendiater14
4 terminers frånvaro14
När Univ:s lokaler begagnas10
Återberes Reseunderstöd15
Ryska Bibliotheket15, 17
Nordströms arfvingar19, portr. 83
Bibliotheket19, 44, 45
Trädgårdsmästaren20
Österbottniska Afd.17, 18, 22, 32
Tavastländska d:o20
Nyländska d:o21, 40, 96, 112
Savo-Karelska12, 34, 78
Vestfinska40
Wiborgska
Arkivforskning20
Studenthuset23, 66
Studentdemonstration23, 31
Skymfade aktriser26, 30, 32
Lauri Kivekäs26, 31
Vicekansler32, 85
Liljenstrand32, 47
Promotionen33, 66, 72, 80, 94, 97
Almanackan37, 55, 87
Enke- och pupillkassan37
Gymnastiksalen37
Ekon. Divisionen39
Juridiska Fak.39, 75, 91
Fonderna39
Docent arfvoden41
Landtdagen39, 41, 48, 49, 69, 92, 112
A. E. Arppe jun.42
Spoof43, 47
Junelius43
Gården45
Langel45, 70
Wefvar46, 47, 109
Dahlbäck46
Ahlqvist48, 49
K. F. Schauman47
Ljusfrågan57, 110
Pitkänen65
Lind93
Prof. i Medic. Klinik65, 93
Dito i astronomi65
Observatorium66, 71
Afdelningsfester67
Alex. Stipend.68
Oväsen68
Freudenthal68
Prejudikater69, 88, 97
Nylanderska lifräntan71, 87
Upsalafesten78, 84, 89, 109
Hist. Ethn. Mus.84
Kasan, Arkeol. Kgr.84
Allm. Studentmöten85
Studentexamen86, 111
Consictorium88
Inskription90
Theol. Fakultet91
Jurid. Fak.
Medic. Fak.
Histfil. Sect.109
Fys. Math. Sect.
Kuratorsval95
Tullkammaren97
Musikal. Kabin.97, 106
Alexandersfesten107
 
Sid.
Granath78
Wahlroos, G. W.78
John Castrén80
S. Strömberg83
Alberg90
Rosell, Lindstedt91
Pulkkinen91
Kuorikoski93, 103
Joh. Minni31, 104
Hagström112
O. Fallenius113
 
Sid.
Protokollerna72, 94
Gusen73, 110
Inbjudningar73
Wattenledning74
Grönhagens donation76
Sipsalo hemman76
Ved77
Husesyn86, 87
Pathol. Museum86
Botan. Trädgården87
Betjeningen87, 95
Förskotter91
Vikariater92
Kem. Laboratorium9, 97, 110
Studenternas ehtnografi94, 113
Vedåtgången105
Brandförsäkring109
 
Sid.
M. Leffler73, 77, 106
Nordqvist74
J. A. Palmén75, 83
Runeberg77
Rektor88
Kansler88, 96
Porträtt106
A. W. Ingman91
Alexander I92, 107
Kalm93, 111
Ljubovski92
Winogradoff93
Finnström106
Rindell107
Wefvar109
Lemström111
Ehrström112

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Topelius var rektor för Kejserliga Alexanders-Universitetet 1875–1878 (tjänstledig det första året). Under sin tid som rektor förde han ett diarium där han nedtecknade ärenden relaterade till rektorstjänsten; här återges innehållsförteckningen, diariet i sin helhet visas i fliken Faksimil. Diariet avspeglar olika sidor av 1870-talets samhälle och det språkpolitiskt sett spända läget. Bland annat kan man här läsa om disciplinsfrågor, om skötseln av universitetets byggnader, om lantdagens inverkan på universitetets verksamhet och om studenternas levnadsvillkor. Med särskild tydlighet framgår den påfrestning som språkfrågan innebar för universitetets rektor och hur han försökte balansera mellan de stridiga studentavdelningarna.

  Se inledningen, »Rektors enskilda diarium och rektors Redogörelse».

  Manuskriptet förvaras i Topeliussamlingen, 244.144, på Nationalbiblioteket.

  Faksimil