Den 19 Mars 1879

Lästext

Den 19 Mars 1879.

Wak upp! du sång, som ej förgår!

Nu sjunger lärkan om sol och vår.

En ström af lif upprinner gladt

Som solsken efter vinternatt.

5Kom klara ton, kom friska röst;

Värm upp den gamle sångarns bröst!

Kom guldlockiga sångmö du,

Slå an hans sträng som förr ännu!

Vak upp hvart minne af hans sång,

10Som har oss tjusat så mången gång,

Gläd honom som en ungdoms dröm,

Stänk rosor öfver lifvets ström.

Sjung ära åt hans mödas tid

Sjung kärlek i hans afton-frid,

15Sjung odödliga sånger, sjung

»Wårt land», som helsar sångens kung.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten skrevs för Fredrik Pacius 70-årsdag den 19/3 1879, och den sjöngs till en melodi av Wagner. Topelius höll också ett tal till jubilaren, se kommentaren till detta.

    Dikten återges efter trycket i Helsingfors Dagblad 20/3 1879, inget manuskript är känt.

    Faksimil