För Finlands konstitution

För Finlands konstitution

Lästext

|9|

För Finlands konstitution.

(25 Febr. 1862.)

Var helsad, gryning af den dag,

Som blir vår framtids tolk!

Var helsad, du uppståndna lag!

Var helsadt, djupa andedrag

5Ur hjertat af ett folk!

Var helsadt, fria ord, som är

Vår sköld sen fordna dar,

Som utan svek och fruktan här

Det ädla folkets stämma bär

10Till lemma startlandets ädle Farkommentar!

Och trefaldt helsadt vare det,

Vår endrägts knutna band:

Vår svurna pligt, vår ärfda rätt,

Vår kärlek, som gör bördan lätt

15För furste, folk och land!

Ja, skydde Gud Allsmäktig så

Vår dyra fosterjord,

Att folk och furste samman gå

Och bygga lag och rätt uppå

20Det fria lemma startmannaord!kommentar

|12|

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Tre odaterade manuskript är kända. Dikten utkom som separattryck 1862 [ej hittat].

  Alexander II hade i ett manifest, undertecknat den 24 april 1861, proklamerat att ett lantdagsutskott skulle tillsättas. Utskottets uppgift var att förbereda förslag till författningar och därefter skulle en lantdag sammankallas. Det s.k. januariutskottet sammanträdde första gången den 20 januari 1862. Den 25 februari ordnades en storartad fest för utskottet i societetshuset, den första politiska banketten i Finland. Tal hölls av bl.a. de inflytelserika professorerna Frans Ludvig Schauman, Fredrik Cygnæus och Elias Lönnrot. Topelius läste upp den för kvällen författade dikten »För Finlands konstitution».

  Versen är jambisk med taktschemat 4–3–4–4–3 och rimflätningen abaab.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  10 landets ädle Far Alexander II.

  20 mannaord! yttrande av ordfast, hederlig man.

  Bibliografi

  Finlands Allmänna Tidning 26/2 1862; Klinge, »Alexander II: borgerlighet och medborgerlighet» 2004, s. 206 ff.; Topelius, Finlands krönika 1860–1878 2004, s. 72 f.; Vasenius IV, s. 158, 521

  Faksimil