Karl Collan

Lästext

|160|

Karl Collan.

(Ord till Benekens hymn för de döda, 19 Sept. lemma start1872kommentar.)

Sakta dör sången

Bort öfver sångarns graf.

Tonerna stiga

I böner upp mot höjden.

5Stormen har omvändt

Bladen i lifvets bok;

Kristus fullände

Hvad stoftet ej förmådde!

Vän, som oss flydde,

10Älskade, saknade!

Kärlekens tårar

|272|

Droppa på din urna.

Fäderneslandet står

Höstklädt omkring din bår,

15Kransande sonen

Med sina sista blommor.

|161|

Slockna förklarad,

Strimma af ädelt ljus!

Tystna i välljud,

20Fagraste bland toner!

Långt, långt i Finlands mo,

Vidt öfver strand och sjö

Furorna susa

Dina sångers minne.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett utkast med två verser samt två manuskript är kända, samtliga är odaterade. Dikten trycktes i Hufvudstadsbladet 20/9 1871 och Borgåbladet 23/9 1871.

  Karl Collan (f. 1828) var universitetsbibliotekarie, författare, översättare och tonsättare. Han var bl.a. redaktör för Litterär Tidskrift (1863–1865) och översatte Kalevala till svenska (utg. 1864–1868). Som kompositör vann han popularitet genom sina melodiska skapelser till texter av bl.a. Runeberg och Topelius (»Sylvias julvisa», »På Roines strand», »Vasa Marsch»). Hans hustru Maria Collan, dotter till tonsättaren Fredrik Pacius, var en uppskattad sångerska.

  Karl Collan dog i kolera den 12 september 1871, jordfästningen ägde rum den 19 september. Benekens hymn med ord av Topelius sjöngs av studentsångare. – I Självbiografiska anteckningar säger Topelius: »Ehuru icke musiker till yrket, var denne Pacii svärson en av de mest självständige och rikt begåvade kompositörer som Finland frambragt», och han nämner särskilt tonsättningarna av »Savolaisen laulu» och »Vasa Marsch» (1922, s. 268).

  Versen är orimmad, trokeisk-daktylisk med två eller tre takter per versrad.

  Topelius skrev också en minnesdikt för barntidningen Trollsländan, »Blommorna på Collans graf» (nr 38, 23/9 1871).

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Rubrik 1872 pro 1871.

  Bibliografi

  Hufvudstadsbladet 20/9 1871, Finlands Allmänna Tidning 20/9 1871; Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 268

  Faksimil