Gåtor

Lästext

|220|

Gåtor.

lemma startVet du den bok, som dagens ljus förseglar,

Och nattens mörker låter upp för dig;

Der hvarje rad en allmaktstanke speglar

Och hvarje bokstaf är en verld för sig?

5Förstår du de osägligt sköna orden,

Fast ingen skrift de likna här på jorden?

Vet du den hand, som ristat

I nattens famn,

Liksom i dagens sol, sitt ljusbekrönta namn?kommentar

10Om du det vet, säg hvarför ögats sinne

Är skapadt af så underbar kristall,

Att jordens bilder måste dö derinne,

För att i det en himmel födas skall!

lemma startHvikommentar står din själ så tanklöst omedveten

15Hvar dag vid stränderna af evigheten,

Att hon sin rot och krona

Ej mera ser,

När hon till stoftets verld sitt öga fäller ner?

Om du är blind, säg hur ett barn förnimmer

20Gud öfver allt, det hela uti allt:

Ett ljus i morgonrodnans brutna skimmer,

En tanke i hvar skiftande gestalt?

Hvi står det, som är doldt för högsta snille,

Så enkelt välbekant för denne lille?

25Hvi är all jordens vishet

En spillra blott

Af hvad en oskuldsblick så längesen förstått?

|168|

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Inget manuskript är känt. Första strofen är en omskrivning av den inledande strofen i »Aminas sång till Maria» (1841), publicerad i Ljungblommor I (1845), se punktkommentar nedan, samt kommentar ZTS I, s. 332 f.

  Enckell drar en parallell till »Aftonstjernan» (s. 120 ff.) från samma år och konstaterar att båda beskriver den harmoni och upplevelse av gudomlig närvaro som endast barnet kan erfara (1970, s. 248 ff.).

  Versen är jambisk med taktschemat 5–5–5–5–5–5–3–2–6 och rimflätningen AbAbCCXdd.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  1–9 Vet du den bok, [...] sitt ljusbekrönta namn? Jfr första strofen i »Aminas sång till Maria» (ZTS I, s. 25):

  Jag vet en bok, der hvarje sida prålar
  I evig glans, af inga sekler tärd;
  Der hvarje rad lik silfver återstrålar
  Och hvarje bokstaf är för sig en verld.
  Der bladdrar ingen hand i blåa bladen,
  Men uppenbara stå dock alla orden
  Och läslig är den silfverblanka raden,
  Fast ingen skrift den liknar uppå jorden.

  14 Hvi varför.

  Bibliografi

  Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 249 f.

  Faksimil