Daniel August Sælan

Lästext

|70|

På grafvarna.

Daniel August Sælan.

† 1867.

Dröj, vandringsman,

Och torka af

Den tår, som rann

Vid denna graf!

5Här är ej qvalm

Och sorg och strid;

Se, här är frid

Och segerpalm!

Ty väl det märk:

10Vi stå vid ett

Fulländadt verk,

|57|

Af nåd beredt.

I brokig skrud

Vårt lif är delt,

15Men här är helt

Ett lif i Gud.

Vid denna bår

Allt klarnar opp.

Fullbordadt står

20En kristens hopp:

Hans väg, hans hamn,

Hans kors, hans tro

Och sist hans ro

I Jesu famn.

25Hvar är, o qval,

Ditt törne nu?

|71|

Och verldens tal,

Hvar är väl du?

Glömdt är allt kif;

30Af det, som var,

Står endast qvar

Ett evigt lif.

En liten tid

Var han oss när

35Och sådde blid

Guds åker här.

Dock blef han hörd,

Som få förmått,

Dock har han sått

40En herrlig skörd.

Guds Andes kraft

Var här förspord.

Till stöd han haft

Guds starka ord,

45Och högt han bar

|58|

Sitt herdekall,

Ty Christus all

Hans helsa var.

De tusen, dem

50Hans varma hand

Ledsagat hem

Till lifvets land,

De vittna, att

I väl och ve

55Sin mästare

Han följde gladt.

|72|

Nu faller snön

Uppå hans graf,

Nu har han lön

60För hvad han gaf.

Dröj dock, och lär,

O vandringsman,

Den maning han

Ur grafven bär:

65»Var stark i Gud!

Allt annat värn

Är toma ljud

Och rostigt jern.

lemma startOmgjorda digkommentar

70Med lifvets ord:

Det kufvar mord,

Det vinner krig.

Stå fast, om än

All tidens nöd

75Vill rycka hän

Från dig ditt stöd.

Var oförskräckt,

Om ock en verld,

I otro snärd,

80Till kamp du väckt.

|59|

Haf innerlig

Din broder kär,

Som Gud mot dig

Barmhertig är.

85Var tålig, mild

Mot likars brist,

|73|

Som Herren Christ,

Din förebild.

Och sök din skatt

90I himmelen;

I verldens natt

Finns icke den.

Här är ej bo,

Här är ej hamn;

95I Christi famn

Allen är ro.»

Ja, pris ske Gud,

Som här oss gaf

Ett sådant bud,

100En sådan graf.

Sof, herde, sof

I Herrens tro,

I Herrens ro,

Till Herrens lof!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett manuskript är känt, daterat Trettondagen 1867. Dikten publicerades med en nekrolog i Kyrkligt Veckoblad 23/1 1867, fyra strofer (1, 5, 6, 13) avtrycktes i Österbotten 16/2 1867.

  Daniel August Sælan (1829–1866) var komminister i Helsingfors 1862. Innan dess hade han bl.a. tjänstgjort i finska församlingen i S:t Petersburg. På grund av svåra bröstsmärtor lämnade han sin tjänst hösten 1865 och bosatte sig i Hyvinge. Han dog 30 december 1866.

  Sælans predikningar var populära, framställningen lättfattlig och pedagogisk. Han underströk vikten av att ta avstånd från det världsliga livet, vilket uppfattades som både konservativt och kontroversiellt.

  Versen är tvåtaktig och jambisk med rimflätningen ababcddc.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  69 Omgjorda dig Gör dig beredd, rusta dig.

  Bibliografi

  »Daniel August Saelan», Kyrkligt Veckoblad 23/1 1867, s. 3–7

  Faksimil