v. Dreyses graf

Lästext

|138|

v. Dreyses graf.

Hvem nalkas här den stilla kyrkogården

Vid Sömmerda i Sachsens väna bygd

Och hejdar sina steg vid marmorvården,

Att hvila ut en stund i grafvens skygd?

5Det är en sorgklädd, en förgråten mor,

Hvars ende son förblödde nyss i slaget.

O, hjerta, på ditt skönsta hopp bedraget,

Sök lugnet här, der endast friden bor!

Här gömde någon en utaf de sina,

10Här runno andra tårar före dina.

Gråt ut, gråt ut, allena med din Gud!

Så fridfull susar poppelns höga krona,

Som ville han hvar bitter tår försona

Och öfverrösta hvarje smärtans ljud ...

15– Nej, gråt ej! Gråt ej! Torka tåren af!

För många föllo ren på denna graf.

Här droppa hundratusen mödrars tårar

Som eldregn öfver denna vigda jord,

|110|

Dess luft förpestas af tallösa bårar,

20Och sjelfva stenen ropar: mord!

Hvi stirrar du bestört på minnesskriften?

Vet du ej hvem, som sofver här i griften?

Ett ringa redskap blott för staters kif,

En hand, som lånats åt de höges lustar,

25En lemma startsoldnärkommentar i den trupp, som satan rustar,

Att brådt förkorta lemma startobereddakommentar lif:

|139|

Här hvilar Dreyse ...

Dreyse? Hvem var han?

Tändnålsgevärets store upphofsman,

Ej ensam i sin rang bland bödelsknektar,

30Ty mången fuskar i hans yrke än,

Men dock den främste mannadråparen

I mekanikens tidehvarf, som jägtar

Att öfverbjuda sjelfva djefvulen

Och brädda hans pokal med mordets nektar.

35Han »hvilar»! Ja, uti en pöl af blod.

Hans verk ej hvilar. Han får ärestod,

Och samma tid, hvars känslor öfversvalla,

När lagen låter lemma startTraupmannskommentar hufvud falla,

Den adlar Dreyse, täflar om hans lod

40Och prisar det som manligt hjeltemod,

Hvad himlens englar lemma starttigerglädjekommentar kalla.

– Gå, sorgsna moder! Här finns icke friden.

Ett åskmoln nalkas öfver skogens rand,

Och höstens aftonskyar stå i brand,

45Som en reflex af den mordlystna tiden.

Blod! Mera blod! Till verket, hvarje hand!

lemma startChassepotkommentar gör under, lemma startmitraljösenkommentar dånar,

Tändnålsgeväret fått sin öfverman,

Och lärlingen sin mästare förhånar.

50Sju i minuten, det går mer ej an;

Finns här ej en, som i sekunden rånar

Myriader lif? – O, hvilket snille han!

Hans ära skulle räknas som nationens ...

Och – seklet kallas civilisationens!

|140||111|

Esaias, kap. 2, 9, 11.

55lemma startDen tid skall komma,

När blodig härnad

Och vapenrustning

I eld förbrännas,kommentar

lemma startNär folk ej mera

60Mot folk sig reser

Och intet lemma startörligkommentar

På jorden lärs.

Då skola svärden

Till plogar smidas,

65Då skola spjuten

Till liar krökas

Och ingen sargas

I jemmerklagan

Och ingen dödas

70På Herrens berg.kommentar

lemma startDå beta lammen

Med leoparder,

Då hvila kiden

Med unga panthrar,

75Då leder pilten

De tama lejon,

Och spenbarn leka

Med huggorms häl.kommentar

lemma startAllt land skall fyllas

80Af Herrens kunskap,

|141|

Som hafvets vågor

Betäcka fälten.kommentar

lemma startOmkring Hans fana

Församlas folkenkommentar,

85Och frid skall vara

Hans ärestod.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Inget manuskript är känt. Dikten ingår i kalendern Svea 1871.

  Den tyske uppfinnaren och fabrikören Johann Nikolaus von Dreyse (f. 1787) tillverkade det första bakladdade geväret, det s.k. tändnålsgeväret (vers 27–28). Dreyses förödande effektiva vapen användes med framgång av preussiska armén vid slaget i Königgrätz 1866 mellan Preussen och Österrike, och var omskrivet i samtida press. Dreyse dog den 9 december 1867 i Sömmerda, Thüringen.

  Första delen är rimmad jambisk pentameter, andra delen orimmad tvåtaktig jambisk vers (kan läsas som nystev).

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  25 soldnär soldenär: vapendragare (textstället upptas i SAOB).

  26 oberedda som inte berett sig för evigheten.

  38 Traupmanns Jean-Baptiste Troppmann (1848–1870), fransk massmördare som avrättades den 19 januari 1870. Fallet uppmärksammades livligt i pressen.

  41 tigerglädje falsk glädje; avser hänsynslöst sinnelag (jfr tigerhjärta).

  47 Chassepot en s.k. Fusil modèle 1866: den franska motsvarigheten till Dreyses gevär, uppfunnet av Antoine Alphonse Chassepot.

  47 mitraljösen äldre benämning på kulspruta.

  55–58 Den tid skall komma, [...] I eld förbrännas, Jfr Es. 9:4: »Ty allt krig, med storm och blodig klädnad, skall uppbrännas, och af eld förtärdt varda.»

  59–70 När folk ej mera [...] På Herrens berg. Es. 2:4: »[…] då skola de göra sin svärd till plogbillar, och sin spjut till liar; ty intet folk skall upplyfta svärd emot det andra, och skola nu intet lära mer att örliga.»

  61 örlig krig, härnad.

  71–78 Då beta lammen [...] Med huggorms häl. Es. 11:6–8: »[6] Ulfvar skola bo tillsamman med lamb, och parder ligga ibland kid; en liten dräng skall tillhopa drifva kalfvar, och unga lejon, och gödeboskap. [7] […] lejon skola äta halm, såsom oxar; [8] Och ett spenabarn skall lust hafva vid en huggorms hål».

  79–82 Allt land skall fyllas [...] Betäcka fälten. Es. 11:9: »[…] ty landet är fullt af Herrens kunskap, lika som med hafsens vatten betäckt.»

  83–84 Omkring Hans fana / Församlas folken Herren skall »uppresa ett baner ibland Hedningarna, och sammanhämta de fördrefna af Israel, och församla de förskingrade af Juda» (Es. 11:12).

  Faksimil