Ynglingatankar

Lästext

|160|

Ynglingatankar.

Dröm lifvet bort!

Dess fröjd är kort,

Dess längtan lång.

En enda gång

5Lycksalig blif,

Och sedan – slut!

Ej lampans lif,

Som tynar ut

|125|

Och röker än,

10Sen anden, elden lemnat den!

Blott en minut,

En blixt af fröjd,

Och sedan – slut!

Och jag är nöjd ...

15Hvad? Slut? Och dö,

Förrän du har

Ett enda frö

Dock lemnat qvar?

Dö, utan att

20Der återstår

I grafvens natt

Från lifvets vår

En stråle glad,

En strimma skär,

25Att vittna hvad

Du velat här! ...

|161|

Ack, Herre, gif

Mig än en stund,

Än en sekund

30Af detta lif,

Att när i grus

Min dag är släckt,

Ett mäktigt ljus

Af morgonväkt

35Må vexa opp

Ur grafvens vall!

Och sedan fall,

Du brutna knopp!

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten ingår i Ljungblommor I (1845) med titeln »Dröm lifvet bort», se ZTS 1, s. 23 f. samt kommentar s. 331. Den ingår inte i de senare upplagorna av diktsamlingen, men intogs i reviderad form i Nya blad.

    Versen är jambisk och tvåtaktig, v. 10 är fyrtaktig, stroferna har olika slutrim (parrim, korsrim och kiastiska rim).

    Faksimil