Olofsborg

Lästext

|31|

lemma startOlofsborg.

(Savonlinna.)kommentar

(Vid fyrahundraårs festen den 29 Juli 1875.)

I.

Kom, vän, kom, främling, till vår strand

Att glädjas med de glada!

Betrakta detta sköna land,

Der lemma startSaimaskommentar döttrar bada!

5Hvar har väl skaparns majestät

Tryckt in ett älskligare fjät?

Hög sträcker åsen ut sin arm

Kring insjöns klara yta;

Ändlösa sjöar, barm vid barm,

10I kärlek sammanflyta.

Allt andas lugn, allt doftar frid;

Hvem tänker här på lifvets strid?

|194|

Gå, fråga hyddans öppna dörr,

Hvars tröskel vinkar alla,

15Om hon har stått så öppen förr

|32|

Att hvarje främling kalla;

Gå, fråga svedens gula skörd,

Om aldrig förr hans ro blef störd!

Och fråga gamla Olofsborg,

20Hvi här sin grund han rotat,

Om aldrig nöd, om aldrig sorg

Hans gröna stränder hotat,

Om blott på skämt han rest sitt torn

Som lada för det gyllne korn!

25Var lycklig, njut din glada ro,

Du barn af bättre dagar,

Och prisa Gud, att ur sitt bo

Dig intet våld förjagar!

Det var ej dina fäders lott,

30De visste mer om detta slott.

Och har du, gamla mur, ett svar

Med fyra seklers tunga,

Förtälj oss om den tid, som var,

När tornen restes unga;

35Berätta för den blåa sjön

Hvarför du här stått vakt på ön!

|33|

II.

Det var herr lemma startErik af Tottestamkommentar,

En riddare utan fruktan.

»Här går allt slödder i Savo fram;

40Nu skola vi mura här en damm

Till lemma startdjefvulenskommentar skam och tuktan.»

lemma start»Sankt Olof hjelpe och helge Georg!kommentar

Två sköldar skola oss täcka:

|195|

Det fasta Viborg är oväns sorg,

45Och Savos trotsiga Olofsborg

Skall bli honom hård att knäcka.»

Gud nåde den, som var trög och sen;

Då gälde gå flink och trogen.

lemma startEn hand bar murslef, och svärd bar en,

50Ett öga mätte ut mur och sten,

Det andra såg emot skogen.kommentar

En väktare på den höga mur

Såg spejande bort mot öster;

Han blåste med makt i stridens lur,

55Der slog mot bergen en hagelskur

Med ekon af tusen röster.

|34|

De kommo, kommo, som hafvets våg,

I långa, brokiga leder,

De redo med hån i svedens råg,

60Och landet rykte i härjningståg,

Och menskorna höggos neder.

Då blänkte svärd i herr Eriks hand;

Han talade stolt de orden:

»Upp, män från moar och ås och strand!

65Nu skola vi värja det skönsta land,

Som Gud har skapat på jorden.»

Och vid han talade, fram der drog

En sky af blänkande lansar.

Som vinterstorm emot furuskog,

70En skur af smattrande pilar slog

Mot murens trotsiga pansar.

De föllo, föllo som regn, som rök;

Men muren stod ej att tvinga.

Herr Erik bidde som bergens hök:

|196|

75»lemma startNu skola vi gälda ett kärt besök,

Vår tack för sist till att bringa.»konsekvensändrat/normaliserat

Och upp slogs porten för Savos män;

Fram, fram, hvem först kunde hinna!

Så togs der plundrarens rof igen;

80Långt bort om Ladogas stränder än

Sågs ryska Karelen brinna.kommentar

|35|

III.

I regn af blommor slocknad är hatets fackla;

Med östanvinden kommer ej stridens dunder;

När seklet somnat bort, som en rödlätt våg

85Går tyst en qväll i lemma startPihlajavesikommentar under.

Vän är den ovän nu, som i blodig härnad

Oss förr har gästat. Lyckliga, lugna stränder

I skördar gunga. Fridfull i sommarnatt

Den första stjernans glans sig på fästet tänder.

90När nu en härold träder på borgens tinnar

Att speja himmelens rand i öster, vester,

Förkunna glada toner en brokig rad

Af helge Olofs fredlige fjerran gäster.

Och festens fanor fläkta i sommarvinden;

95Den gamla borgen klädes i löf och kransar,

Liksom när, hundraårig, en veteran

På barnbarns barnbarns bröllop med bruden dansar.

Och redligt har han under de långa skiften

Försvarat odlarns tegar och helat såren,

100Som höstens sista, vissnade, gula löf

Beskyddar sippans börjande blad i våren.

|36|

Den dag skall gry, när kajan förgäfves söker

En remnad mur att bygga sitt förra näste

|197|

Och Savos piltar leta i tanklöst skämt

105Ett rostadt jern ur gruset af Olofs fäste.

Men då står qvar den lefvande, starka muren,

Som, oförstörbar, slagen och upprätt vorden,

Bakom Sankt Olofs ramlade mur och torn

Ännu försvarar älskade fosterjorden.

110Då står det oförvissnade finska folket,

Stödt på sitt goda svärd, medan sekler svinna,

Och skådar tankfullt Pihlajavesis våg

Bortskölja sista gruset af Savonlinna.

Frid öfver faders graf, öfver söners blomning

115Och ädla verk, som mäktiga frukter bära!

Må Herren finna dig, folk, vid domedag

Dödt på din post vid polernas snö med ära!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett manuskript är känt. Dikten utkom som separattryck (Kuopio 1875) och avtrycktes i Hufvudstadsbladet, Helsingfors Dagblad och efter HD i Åbo Underrättelser.

  Finlands första försvarsfästning, Olofsborg i Savolax, grundlades 1475 av Erik Axelsson Tott. Tack vare den kunde flera ryska angrepp avvärjas vid stridigheterna 1495–1496 (jfr vers 57–73). Under stora ofreden erövrades fästningen av Ryssland men återlämnades vid fredsslutet 1721. Efter att borgen intagits en andra gång övergick den till Ryssland vid freden i Åbo 1743. Fästningen härjades av bränder 1868 och 1869 men restaurerades 1872–1877 och upprätthölls därefter som fornminne. – På Olofsdagen den 29 juli 1875 firades borgens 400-årsjubileum med en huvudfest på borggården med tal av August Ahlqvist (Oksanen) och J. V. Snellman. Topelius festdikt utdelades.

  Första delen har jambisk vers med taktschemat 4–3–4–3–4–4 och rimflätningen aBaBcc, andra delen jambisk-anapestisk vers med taktschemat 4–3–4–4–3 och rimflätningen aBaaB och tredje delen femtaktig jambisk-anapestisk vers med rimflätningen XAxA.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Titel Olofsborg. (Savonlinna.) Från 1500-talet kallades fästningen Nyslott, på finska Savonlinna, Savolax borg. Mot slutet av 1800-talet togs det gamla namnet i bruk.

  4 Saimas sjön Saimens.

  37 Erik af Tottestam Erik Axelsson Tott (1415–1481), riksföreståndare 1457 och 1466–1467 och hövitsman på bl.a. Viborgs slott.

  41 djefvulens ms: Novgorods.

  42 »Sankt Olof hjelpe och helge Georg! Olof II Haraldsson, norskt nationalhelgon, och den kristna martyren Sankt Göran. Namnet Georg uttalas traditionellt i Finland med stumt e.

  49–51 En hand bar murslef, [...] såg emot skogen. I En resa i Finland berättas att borgen uppfördes under så oroliga tider, att arbetarna måste eskorteras av krigsknektar när de hämtade byggnadsmaterial (2013, s. 51).

  75–81 Nu skola vi gälda [...] ryska Karelen brinna. I Finland framställdt i teckningar sägs om Tott att han var »en herre så dristig och egenmäktig, att han år 1479 på eget bevåg drog med sina män öfver gränsen, görande der ett förhärjande ströftåg af 20 till 30 mil, hvarunder han dräpte folk och fänad, män och qvinnor, gamla och unga till många tusende.» (2011, s. 224, även föreläsning 19, 5/11 1863).

  85 Pihlajavesi sjön vid Olofsborgs fästning.

  Bibliografi

  Castrén, »Topelius’ fosterländska lyrik» 1918, s. 223; Gardberg och Welin, Finlands medeltida borgar 1993, s. 108–121; Hufvudstadsbladet 30/7 1875; Topelius, Finland framställdt i teckningar, ZTS XII, s. 224, En resa i Finland, ZTS XIII, s. 51 och Föreläsningar i historia och geografi, ZTS XV, 5/3 1863

  Faksimil