Kymmene bär sin moder till grafven

Kymmene bär sin moder till grafven

Lästext

|41|

Kymmene bär sin moder till grafven.

Såg du den stolta flodens svall

I breda fåror, branta fall

Mot Finska Viken stupa?

Femhundra blanka sjöars våg

5Bar han med fri och manlig håg

Till hafvet i sitt lemma startledungstågkommentar.

Hans moder var den mörka skog

På hårda mon, der odlarns plog

|200|

Förgäfves ristar sanden,

10lemma startDer molnet laddar ur sin tår,

Der vinterdrifvan gråter vårkommentar

Och bäckens sorl till insjön går.

Nu är han såld åt nyttans värf,

Han går ej mera fri och djerf

15Och sjungande mot hafvet;

Han släpar, som en sorgsen slaf,

Sin moder, skogen, till dess graf

På okänd kust, vid fjerran haf.

|42|

Nu speglar han ej fält och park,

20Hans gröna strand är brun af bark,

Hans våg är tung af kedjor;

Han stängs af bom, han tyngs af block,

Han kryper under hvalf af stock,

Men glömmer ej sin kraft ändock.

25Förstår du, främling på hans strand,

En jättes suck i ok och band?

Lyss huru djupen sjuda!

Märk hur han slungar med förakt

I hvirfveln af sin lemma startkataraktkommentar

30Den fura, som var bergets vakt!

Urskogens son! Blir det din lott,

Att, – när din moders kraft förgått

Och hennes spenar sinat

Och polens vindar utan band

35Afmeja dina sjöars strand, –

Försmäkta med ditt fosterland?

lemma startHvem dömer dig, du stolte slaf,

Om vred du vräker bördan af

Och spränger dina bomar

|201|

40Och går, som fordom, än en gång

Till hafvet utan ok och tvång

Med fria böljors glada sång?kommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Två manuskript är kända, ett utkast (ms1) och en renskrift (ms2), bägge daterade den 14 februari 1878. Dikten trycktes i studentkalendern Joukahainen för 1879.

  Under 1870-talets första hälft expanderade Finlands skogsindustri. Många ångsågar byggdes i de skogrika trakterna vid Kymmene älv och pappersfabriker grundades. Samtidigt växte ett motstånd mot den urskiljningslösa avverkningen, och Topelius var en av dem som tidigt engagerade sig i frågan; ämnet behandlas i föreläsningar och tidningsartiklar. Han framhåller i synnerhet skogens klimatreglerande funktion: den skyddar för kyla, vind och torka, och enligt hans beräkningar borde 60–90 procent av landet täckas av skog. När avverkningen eskalerade uttryckte han upprörda protester i »Fåglalåt» (1868; se s. 31 f.) och »Skogssköflingen» (1874; se s. 201). Se kommentar till följande dikt.

  Versen är jambisk med taktschemat 4–4–3–4–4–4 och rimflätningen aaXbbb.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  6 ledungståg (ledungatåg el. ledingståg) krigståg till sjöss.

  10–11 Der molnet laddar ur sin tår, / Der vinterdrifvan gråter vår Topelius utgick från att det regnade och snöade mer över en skogstrakt, och att skogen bevarade fukten bättre eftersom snön inte smälte så snabbt.

  29 katarakt vattenfall.

  37–42 Hvem dömer dig [...] Med fria böljors glada sång? Liksom i »Islossningen i Uleå elf» (1856) framställs älven som en kraftfull men förslavad jätte (ZTS I, s. 253–256).

  Bibliografi

  Tiitta, Harmaakiven maa. Topelius ja Suomen maantiede 1994, s. 202 f.; Topelius, »Skogens värde», HT 13/10 1855, »Skogens förstöring är Finlands förderf», HT 24/10 1857; Finlands krönika 2004, s. 279, 285; Föreläsningar i historia och geografi, ZTS XV, 10/11 1855, s. 110 f. och 1/12 1855, s. 22–29; Ljungblommor ZTS 1, s. 253–256

  Faksimil