Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Porthan

Lästext

|62|

Henrik Gabriel Porthan.

lemma startDe Socratekommentar;språk: latin – det är ett klassiskt ämne.

Jag ser, ni goda mönster ej försmått,

Och om vi några lemma startbarbarismerkommentar lemne,

lemma startSå är latinet öfverhufvud godt,kommentar

5lemma startExpositionenkommentar redig, thesis prydlig

Och conclusionen, lemma startsuo modospråk: latinkommentar, tydlig.

In summaspråk: latin, unge man, ni säger rätt,

Att vishet är de höge gudars gåfva;

Lägg endast till, att hon ej köps så lätt

10Och allra minst beskärs oss, när vi sofva.

Men hvad är det ni skrifvit här till sist?

Att »Socrates står öfver mensklig brist»,

Att »verldshistorien ligger vid hans fötter»,

Att »lifvet skjuter sina hjerterötter

15I tänkarns panna» … Bah, stryk ut det der!

Det der är fraser, och hvad gör det här?

Vid dessa ord en purpursky bestänkte

Studentens kind, der, full af ungdomsmod,

Han för den vidtberömde lärarn stod.

20Hans barm slog högt, hans öga blygt sig sänkte,

|63|

Han sade (på latin, som seden var):

|214|

lemma startPræclare virspråk: latinkommentar, det var på er jag tänkte!

– På mig?

– Jag tänkte – var studentens svar,

I det allt högre på hans kind steg glöden –

Jag tänkte på hvad ni för Finland är,

25Hur ni oss lifvets djupa vishet lär,

Hur ni har tolkat våra dunkla öden,

Hur detta folkets ande först i er

Har vaknat upp, för att ej somna mer,

Och följer er i ljusets kamp till döden …

30Han tystnade. Hans öga glänste vått,

Hans stämma svek i känslans öfvermått,

Han velat böja knä, som för monarker.

Då tog den store mästarn lugn hans hand

Och visade vid öppna fönstrets rand

35Oktobersolens sken på strand och parker.

– Se, – sade han, – hur solen glimmar glad

På äppleträden med de gula blad

Och gyllne frukter! … Yngling, när ni prisar

Den gamles ära, mins, att nästa vår

40Bär i sin barm de frön, som hösten sår,

Och nästa sommar deras kraft bevisar!

Jag är det trädet med de gula bladen,

Och gångna sekler blommat ut i mig,

Men ni är våren, som står näst i raden,

45I er skall fröets halt bevisa sig.

Välan, så bär den frukt jag ej kan bära,

Och mins, att detta är den gamles ära!

|64|

Den unge mannen stod mot fönstret böjd

Och sökte ord, men kunde finna inga.

50Han kände sig på en gång stor och ringa,

Och mästarn återtog, med blicken höjd:

– I våra dagar växer hastigheten

Af slägtets framsteg med qvadratens mått.

Jag är ett faktum, ni är möjligheten:

55Välan, förmå hvad icke jag förmått!

Ni är en ung, en namnlös, okänd man,

Omätligt rik, för att ni hoppas kan;

|215|

Men faller ni i dag, skall ingen veta

I morgon hvar man edra spår skall leta

60På jordens yta. Blott en moders tår

Kanhända droppar på er unga bår.

Nåväl … byt edra sköna tjugu år

Mot mina sexti! Tag mitt namn, mitt rykte,

Min långa möda, som så rik ni tyckte,

65Min blick i häfden och min nötta staf,

Min skatt af minnen och min nära graf!

Gif mig i byte edra krafters knoppning,

Er ungdomsvår, er strålande förhoppning,

Och ro mig i er båt på tidens elf

70Till nya seklers obekanta stränder,

Der detta folk, hur än dess lott sig vänder,

Skall återfinna på min graf sig sjelf!

… Ni svarar ej? Ni vill då icke byta?

När byter morgongryningen sin lott

75Med qvällens sol, som redan har förgått,

När hennes sken förgyller lemma startAuraskommentar yta?

|65|

… Stryk ut er fras om Socrates, min vän,

Och böj ej knä för dödlige, som brista!

Böj knä för Honom, lifvet, sanningen,

80Som tändt i menskors bröst sin gudagnista

Och som – hur högt ni än beundrar den –

Dock var det första och förblir det sista!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Två odaterade manuskript är kända, ett utkast (ms1) och en renskrift (ms2). Dikten trycktes första gången i Joukahainen 1873, liksom den följande »Mathias Calonius» samt »Kraft och ära» (s. 328 ff.). De tre dikterna har förmodligen skrivits enkom för studentskriften; i manuskriptet (ms2) följer de på varandra med en anteckning om att de ska sättas i ordningen: »1) Calonius. / 2) Porthan. / 3) Kraft och ära.»

  Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) kom tidigt att personifiera Finlands behov av en historia. Han inledde sin universitetsbana som biblioteksamanuens vid akademin i Åbo 1772 och fem år senare utnämndes han till professor i romersk vältalighet. Porthan bedrev en omfattande forskning om det finska språket, han klassificerade den finska folkdiktningen, vilket senare gjorde honom känd som den finska historieskrivningens fader. Han föreläste i en mängd ämnen och hans nyhumanistiska idéer utövade ett stort inflytande på den efterföljande generationen (jfr vers 39–48).

  Enckell konstaterar att den gamle professor som träder fram i dikten inte ger någon konturfast föreställning om den historiske Porthan – frånsett att den ger en vacker bild av hans omvittnade omtanke om studenterna, hans kritiska prövning av deras uppsatser och hans faderliga intresse för deras bildning. Men tonfallet är personligt, och ett resultat av att Topelius låter Porthan representera tankar och åskådningar som hade hög aktualitet för honom själv. I flera dikter riktar han sig till den ungdom som skulle inta det åldrande släktledets plats (1970, s. 263). – Versen är rimmad jambisk pentameter.

  Porthan nämns också i Topelius promotionsdikt från 1894, »Sanningen i går, i dag och i morgon». Avsnittet om Porthan avslutas:

  Han var den morgondag,
  Ur hvilkens rot en Lönnrot vuxit upp,
  Ur hvilkens aska uppstått Fänrik Stål,
  Och på hvars graf ett folk förstått sig sjelf.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  1 De Socrate (lat.) Om Socrates.

  3 barbarismer brott mot grammatiska regler (textstället anförs i SAOB).

  4 Så är latinet öfverhufvud godt, För Porthan var kunskap i latinska språket och kulturen nödvändig för en högre bildning och han bidrog till att höja latinstudiets status (Schybergson 1908, s. 199 f.).

  5 Expositionen struktureringen av en text med inledning, avhandling och avslutning.

  6 suo modo (lat.) på sitt sätt.

  22 Præclare vir (lat.) ädle, namnkunnige herre (i tilltal).

  76 Auras Aura å, som flyter genom Åbo.

  Bibliografi

  Castrén, »Topelius’ fosterländska lyrik» 1918, s. 223; Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 260–264; Schybergson, Henrik Gabriel Porthan. Lefnadsteckning I 1908, s. 195–226; Tarkiainen, »Porthan, Henrik Gabriel», BLF 2 2009; Vasenius V, s. 105

  Faksimil