Vegas spår

Lästext

|119|

Vegas spår.

Gå, veka barn i silkesdrägt,

Gå, unga vind, gå, morgonfläkt

Från soliga Europa;

Gå bort från grönska, sol och vår

5Till strand, dit ingen sommar når,

Och sök, för ro skull, Vegas spår!

Sök lif i polens öde graf,

Sök ankarfäste i det haf,

Der ingen vimpel fladdrar;

10Gå fram, der ingen kosa ledt,

Bryt väg, der ingen väg beredt,

Och mät de djup, som ingen mätt!

|248|

Hur länge ha ej sol och dag

Förbidat detta hammarslag

15Mot nattens stängda portar!

Upp, spräng dess murar! Varde lemma startspordkommentar

En kungsväg i den höga nord

Kring hjessan af vår halfva jord!

|120|

Du svaga, veka menskobarm,

20Fly från din härd, som är så varm,

Till is, som aldrig töar;

Fly från ditt bo, der du är van

Vid lekfull ro, till okänd ban

lemma startplankankommentar i en ocean!

25Du växte på ett marknadstorg,

Der lif och ljus, der fröjd och sorg

I ständig vexling vimla;

Välan, begraf dig, med de få,

I verldens längst fördolda vrå,

30Glad att en vildes koja nå!

Och har en vän, en mor du egt,

Och ha dig ljufva händer smekt

Af barn och trogen maka;

Fly! Fråga intet mer om dem;

35Fly spårlös från ett tårögdt hem,

Att återse – du vet ej hvem!

Gå, gå! Lär att försaka allt

För bragd, som ingen anbefallt,

Men lemma starthugstortkommentar hjerta manar;

40Gå modig, oförsagd, beredd,

Och faller du, af ingen sedd,

Sof ärofullt i snöig bädd!

|121|

Men vänder du med seger än

För mensklighetens sak igen,

45Förföljd af verldens jubel,

|249|

Din lager åt den Herren vig,

Som korat till sitt redskap dig

Och sprängt bland isarna din stig!

Gå, barn af tiden, fritt och käckt,

50Gå, unga vind, gå, morgonfläkt

Från soliga Europa!

Hvarhelst för verk, som ej förgår,

Du allt försakar, allt förmår,

Der skall du finna Vegas spår.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett manuskript är känt, daterat 2 April 80. Dikten trycktes i publicistklubbens festskrift Nordost-passagen (Sthlm) i april 1880 och avtrycktes i Åbo Underrättelser, Morgonbladet och Tidskrift för hemmet (Sthlm).

  Den strapatsrika seglingen genom nordostpassagen med fartyget Vega under polarforskaren Adolf Erik Nordenskiölds ledning följdes med stort intresse. Fartyget lämnade Tromsø den 21 juli 1878, frös fast i Berings sund i tio månader och anlände till Stockholm den 24 april 1880. Under färden kartlades havs- och kustområdena i norra Sibirien och etnologiskt material insamlades bland samojeder, tjuktjer och inuiter (jfr vers 7–12).

  Inför Vegas ankomst planerade publicistklubben i Stockholm att utge en jubileumsskrift och Topelius ombads sända ett bidrag. Topelius hade redan börjat författa text till en kantat tillägnad den Finlandsfödde Nordenskiöld eftersom man väntade att han skulle besöka Helsingfors, och han avböjde därför medverkan. När det stod klart att Nordenskiöld inte skulle göra något besök skriver Topelius till publikationens redaktör Emil von Qvanten: »Till följd häraf blir min påbörjade kantat oskrifven, och jag har kunnat begagna en del af dess ’knoppar’ för ett litet stycke, som härmed bifogas under rubriken ’Vegas spår’.» (3/4 1880). Förutom dikten och det medföljande brevet publicerades också det första brev där Topelius avböjer medverkan – detta »såsom en redaktionsinteriör i Nordostpassagen och såsom prof på Zachris Topelii brefstil». F.ö. ingår Nordenskiölds levnadsteckning, noveller och poem, flera vetenskapliga artiklar samt illustrationer av Carl Larsson.

  Versen är jambisk med taktschemat 4–4–3–4–4–4 och rimflätningen aaXbbb.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  16 spord känt, omtalat.

  24 plankan fartyget.

  39 hugstort högsinnat, ädelt.

  Datering 1881. bör vara 1880.

  Faksimil