Bertel Thorvaldsen

Lästext

|143||261|

Bertel Thorvaldsen.

(Kantat vid hans lemma startsekularfestkommentar, firad af Konstnärsgillet i Helsingfors den 19 November 1870.)

Hvems är den milda röst,

Som ljuder så fjerran från

Långt genom natt och höstoriginal: höst.

Och stridernas fjerran dån?

5Det är odödliga gracer

lemma startHelikonskommentar vårliga kullar.

De vira i festlig fägring

Den evigt grönskande lagern

Kring konstnärns strålande panna

10Och sjunga årtusendens hymner:

Ära ske himlarnes konung!

Af Hans kraft har lifvet sin blomma.

Sköld brister

I blodigt slag,original: slag

15Svärd mister

Sin udd en dag.

|144|

Makt brytes,

Och glans förgår,

Lust bytes

20I sorgetår.

Men det, som de himmelska makternas val

Har vigt till ett vittne i skuggornas dal,

Det brister ej mer,

Det kan ej förgå,

25Det störtar ej ner,

Det måste bestå

Odödligt …

Lycksaligt leende

Med bägaren lemma startHebekommentar står.

30Åt konstnärn räcker hon

Sin eviga ungdoms vår.

|262|

Drick lemma startLethes ljufliga nektarkommentar,

Glöm jordens sorger och vinning,

Och lef i den vår, som fläktar

35Kring himmelska väsens tinning!

För nya sekler, som randas,

Din marmor lefver och andas.

Ära ske himlarnes konung!

Af Hans kraft har lifvet sin blomma!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Inget manuskript är känt. Dikten trycktes i festpublikationen Minnesfest, anordnad af Konstnärsgillet i Helsingfors 1870.

  Dikten skrevs till hundraårsminnet av den dansk-isländske skulptören Bertel Thorvaldsens födelse den 19 november 1770 (d. 1844). Konstnärsgillet höll en minnesfest i universitetets solennitetssal, där professor C. G. Estlander talade och Topelius dikt sjöngs av en blandad kör till en melodi av N. Emanuel. – Thorvaldsen var en av Europas främsta bildhuggare, verksam i Rom där han hade stort inflytande i de nordiska och tyska konstnärskolonierna. Motiven hämtade han ofta ur den grekiska mytologin; en av hans berömda marmorskulpturer är ungdomens gudinna Hebe som håller fram en odödlighetsdryck (vers 28–31).

  Versen är jambisk-anapestisk. Första strofen är tretaktig och korsrimmad, abab; den andra är tretaktig och orimmad; tredje är tvåtaktig med korsrim, AbAbCdCd (fornisländskt versmått); fjärde har taktschemat 4–4–2–2–2–2–1–2–3–3–3 och rimflätningen aabcbcXXdxd, och femte strofen är tretaktig med rimflätningen ABABCCXX.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Rubrik sekularfest hundraårsfest.

  6 Helikons grekisk bergssluttning, gudarnas hemvist.

  29 Hebe ungdomens gudinna i grekisk mytologi.

  32 Lethes [...] nektar vatten från glömskans flod.

  Bibliografi

  Finlands Allmänna Tidning 21/11 1870

  Faksimil