Jenny Lind

Lästext

|165|

Jenny Lind.

(Minnesord vid Konstnärsgillets årsfest i Helsingfors den 5 Febr. 1888.)

Jag såg dig så varm

I ungdomens vår

Med ros vid din barm

Och myrt i ditt hår.

5Då sjöng du så skönt,

Som ingen ännu,

Och ingen som du

Var segerkrönt.

Du kom ju så rik

10Från fattig stig;

En verld af musik

Låg gömd i dig.

Behag och natur

Din skala stämt,

15Och konsten ej skrämt

Ditt hjerta derur.

|166|

Så sjöng ingen ann’

Med skolad method,

Så enkel och sann,

20Så öm och god.

Din visa hon flög

Som fågel i skog,

Hon gret och hon log

Med låg och hög.

25Och lyssnande såg

Europa dig mot;

Du sjöng, och det låg

|275|

På knä för din fot.

Atlanten dig bar

30Till jublande vest;

Dess kungliga gäst,

Dess svan du var.

Der flög ej ett namn

Med verldens vind

35Så buret i famn,

Som Jenny Lind.

Der fanns icke ett,

Så gifvet till pris

Åt dåre och vis

40I ryktets trumpet.

|167|

O fladdrande skum!

Så stor, så berömd,

Och vissna så stum

Och sluta så glömd!

45Var detta ej fall?

Spör dem, som ha lagt

I ära och makt

Sin storhet all!

lemma startDin kungliga handkommentar

50Fritt kastade af

Den boja, som band

Applådernas slaf.

lemma startDu steg från din thron

Till make och hemkommentar

55Att sjunga för dem

Din ljufvaste ton.

De korades väg

På jorden är så;

Med stapplande steg

60Till målet de gå.

De vada i grus,

|276|

De luttras i glöd,

De finna sitt stöd

Och slockna i ljus.

|168|

65Nu är ju ditt lif,

När bort du har gått,

I täflarnes kif

En saga blott.

Det vållar dem sorg,

70Att förr dock en

Stått bländande ren

På marknadstorg.

Din stjerna gått ner;

Nu hvilar du gömd,

75Men älskad långt mer,

Än fordom berömd.

Sof, lyckliga, sof,

Och vakna en gång

Att blanda ditt lof

80Med englarnas sång!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett ofullständigt manuskript är känt, daterat 3/2 88. Dikten publicerades i Svea 1889.

  Den svenska operasångerskan Johanna (Jenny) Lind (1820–1887) besökte Finland i början av sin karriär; sommaren 1843 gav hon flera konserter i Helsingfors och Åbo. Topelius åhörde henne under sin resa i Sverige samma sommar. Året därpå inledde Lind en bejublad världsturné och under en konsertresa i USA och Kuba 1850–1852 etablerade hon sitt rykte som »den svenska näktergalen». Jenny Lind dog i England den 2 november 1887.

  Topelius höll festtalet vid Konstnärsgillets årshögtid den 5 februari 1888 och nämnde bland de bortgångna svenska konstnärerna särskilt Jenny Lind. Han läste också upp minnesdikten; enligt tidningsreferaten var den ännu inte färdig och han uppges därför ha improviserat slutet.

  Versen är tvåtaktig, jambisk-anapestisk med rimflätningen ababcddc (sista strofen ababcdcd).

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  49 Din kungliga hand Jenny Lind utnämndes till hovsångerska 1840.

  53–54 Du steg från din thron / Till make och hem Lind gifte sig 1852 med pianisten Otto Goldschmidt (1830–1907).

  Bibliografi

  Dagbladet och Nya Pressen 6/2 1888; Finland, Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser 7/2 1888

  Faksimil