Nystads skräddare

Lästext

|217|

Nystads skräddare.

Jag vet en skräddare utan like,

Han tråcklar rike ihop med rike;

Han syr tillsamman Europas frack

Med Kinas hårtofs och lemma startYankenskommentar klack.

5Det lemma starttöfvarkommentar icke, han drager tråden

Igenom hela den slitna våden

Af jordens lemma startschlafrockkommentar, och med sin nål

Han lappar alla dess många hål.

Stor sak, om med eller utan lemma startkritakommentar,

10Nog håller rocken väl än att slita,

Tilldess Vår Herre den på sin knagg

Har hängt med andra förbrukta plagg.

Säg, mästerskräddare, undransvärde,

O, telegraf, hvar det lemma startputskommentar du lärde,

|306|

15Att tråckla Sverge med Nystad hop?

Den staden lemma startstår ej i bästa ropkommentar.

|218|

Det sägs, att skräddare längesedan

Der hafva suttit lemma starti lyckans nedankommentar

Och brukat saxen så excellent,

20Att Sverge har det i hullet känt.

Det svenska lejonet blef der lemma startstubbadtkommentar,

Dess mahn blef ryktad och skinnet lemma startskubbadtkommentar,

Det finska ock fick en släng af slef,

Dess högra baktass i saxen blef.

25Allt detta gjorde i nordens riken

Ett hål. – Bevar oss för politiken! –

Jag vill blott säga, att nordens pels

Blef något snäfvare östanfjells.

Det hålet, mästare, nu du lappar,

30Du pryder Nystad med lemma startkopparknapparkommentar.

Den goda staden förtjenar strax

Att i sitt vapen få nål och sax.

Hvad saxen klippte skall tråden läka;

Ej ens lemma startmalisenkommentar kan nu förneka,

35Att staden Nystad fått bättre vett,

Än sjuttonhundrade tjuguett.

Ty öfver Nystad nu språkar norden

Ej mer med värjan, men väl med orden.

Moskva och Stockholm nu mötas godt,

40Der förr kanonen var talman blott.

|219|

Och der de slipade diplomater

En gång ha mäklat om folk och stater,

Der lemma startgrossakommentar köpmän om smått och stort,

Och fröknar sända förlofningskort.

|307|

45O mästerskräddare, hvilken ära!

Hvad kan väl Nystad nu mer begära?

Ett sådant syskrin man sällan ser;

Men håll, – ännu om en sak jag ber.

Om någon lemma startlappkommentar af vår nord, den höga,

50Än skulle lemma startfalla i syndigt öga,kommentar

Så, käre skräddare, gör af nåd

Sjudubbelt starkare här din tråd!

Och tråckla hop det der gamla hålet

Så tätt, att guldet, så fast, att stålet

55Ej mäktar rycka vår lapp härnäst

Från kragen bort af Europas väst!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Två manuskript ät kända, ms1 är daterat 3 Nov. 69, ms2 odaterat. Dikten trycktes i Puffens kalender 1870 (Åbo, red. N. H. Pinello).

  Diktens »skräddare» är den elektriska telegrafen (jfr variantförteckningar vers 3–4) som byggdes ut i Europa från 1850-talet. I Finland hade en optisk telegraflinje tagits i bruk 1854, från Kronstadt till Hangö, och det elektriska telegrafnätet byggdes ut efterhand. Den första kabelförbindelsen från Grisslehamn i Sverige till Nystad invigdes den 1 november 1869. I dikten speglar Topelius den samtida innovationen mot en historisk händelse: efter stora nordiska kriget slöt Sverige och Ryssland fred i Nystad den 30 augusti 1721 där Sverige förlorade delar av Viborgs och Kexholms län samt Ingermanland och Estland (jfr vers 17–28, 33–36 och titeln i ms1). Den nya kommunikationsformen, telegraferandet, framställs som ett sätt att återförena länder och folk och reparera den söndring som Nystadsfreden resulterade i (vers 33–40).

  Versen är fyrtaktig, jambisk-anapestisk och parrimmad, AAbb.

  Topelius berättar om telegrafen redan i Naturens bok 1856 och senare i sagan »Skräddaren som tråcklade hop Finland med Sverige» (Läsning för barn 7 1891, ZTS X [2021], s. xx).

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  4 Yankens (yankee) amerikanens.

  5 töfvar dröjer.

  7 schlafrock morgonrock.

  9 krita skräddarkrita.

  14 puts påhitt, upptåg.

  16 står ej i bästa rop har inte det bästa rykte.

  18 i lyckans nedan när lyckan var skymd; i en olycklig tid.

  21 stubbadt sönderslitet.

  22 skubbadt sönderslitet.

  30 kopparknappar syftar möjligen på telegrafkabeln av koppar.

  34 malisen förtalet, det elaka skvallret.

  43 grossa mäklar (se ms).

  49 lapp del.

  50 falla i syndigt öga, begära, göra anspråk på.

  Faksimil