Veteranen från Aura

Lukuteksti

|83|

lemma startVeteranenkommentar från Aura.

(Till Dr F. W. Pipping på hans 80:de födelsedag den 14 Decemberoriginal: Deecmber 1863.)

O lemma startAuraskommentar minne! Morgontimma,

Ur hvilken Finlands dag uppgick!

Förgångna sol, hvars aftonstrimma

Nu glänser i den gamles blick!

5Åt dig den nya tiden bringar

I dag sin trogna hyllningsgärd,

Varm, som den gamla sången klingar,*)lemma startMelodi: »Ren uppå tidens mörka vågor».kommentar

Högtidlig, som en efterverld.

Din siste kämpe, silfverhårig,

10En patriark från fordna dar,

Står älskad, vördad, åttiårig

Som ombud för din ära qvar.

Han täljde den för nya slägten:

De sett hans hjessa hvitna här;

15Men med sin rot i morgonväkten,

Han vittne om dess ljusning bär.

I fäders visdom vuxen nära

Vid allt, som var vår stolthet då,

lemma startHan hört Porthan sin samtid lära,

20Han hört Franzénkommentar sin lyra slå.

|84|

lemma startNär yngre tider togo miste

Om bäddarne i dödens hof,**)När Porthans graf efterletades.

Då var det han, som ensam visste

Hvar finska häfdens fader sof.kommentar

|68|

25Årtusens snillen, de förgångna

Och dock odödligt unga, som,

I foliantens permar fångna,

Gå ut att skapa verlden om,

Med dem han lefvat, vuxit samman,

30På dem han byggt sin fröjd, sitt hopp;

lemma startSett tankens Fenix dö i flamman,

Sett honom stå ur askan opp.kommentar

Än främst i lärdomens katheder

Och än vid landets domarbord,

35Hans lif var forskningens, hans heder

Att stå för rätt och mannaord.

I sexton lemma startlustrerskommentar mödor grånad,

Han lefvat för att skåda blid

Sin ungdoms fagra blomstermånad

40Bli Finlands ljusa skördetid.

Du man från fordom! Man af ära!

Du vittne än från Auras strand!

I dag en helsning vi dig bära

Ifrån ett nyfödt fosterland.

45Var vittne, du, som såg det gamla,

Till ljusets segrar i vår bygd,

Och när vi än i villor famla,

Så lär oss du en forntids dygd!

|85|

Hvad än du skådar nytt, förvandladt

50Och annorlunda, än det var;

Ett är som förr: hvad redligt handladt,

Hvad manligt stridt, vår hyllning har.

Och, liksom förr, vi redobogna

Kring grånad vishet samlas än,

55Att bringa dig vår tack, den trogna,

Och fosterlandets tack med den.

Skänk än ditt råd, så ofta gifvet!

Välsigne Gud din ålders qväll

|69|

Och allt hvad du har kärt i lifvet

60Och allt, som gör din afton säll.

Han låte uti tiders tider

Din möda gro för folk och land

Och lede dina steg omsider

Till friden bortom lifvets strand.

 

 

  1. *)lemma startMelodi: »Ren uppå tidens mörka vågor».kommentar
  2. **)När Porthans graf efterletades.

Kommentaari

Kommentar

Ett odaterat manuskript är känt. Dikten publicerades som separattryck och avtrycktes i Helsingfors Dagblad, Helsingfors Tidningar och Åbo Underrättelser i december 1863.

Fredrik Wilhelm Pipping (1783–1868) från Åbo var professor i lärdomshistoria, universitetsbibliotekarie och universitetets rektor under Topelius studietid. Han återupprättade biblioteket efter Åbo brand (jfr vers 29–32), gav ut den första katalogen över böcker tryckta i Finland och grundade universitetets Fennica-samling.

Pipping uppvaktades på sin 80-årsdag i sitt hem av universitetets anställda och lantdagsmän. Topelius verser sjöngs av en dubbelkvartett studentsångare.

Versen är jambisk, fyrtaktig och korsrimmad AbAbCdCd. Ordvalet och anslaget påminner om dikten till A. I. Arwidsson, också han en representant både för den äldre epoken med centrum i Åbo, och för den nyare kring Helsingfors universitet.

Punktkommentarer

vers – textställe – kommentar

Titel Veteranen I samband med 80-årsdagen benämndes Pipping i tidningarna som universitetets veteran. Topelius dikttitel tillkom senare.

1 Auras metonymiskt för Åbo; Aura å flyter genom staden.

19–20 Han hört Porthan [...] Han hört Franzén H. G. Porthan var professor i vältalighet och F. M. Franzén i lärdomshistoria under Pippings studietid vid akademin i Åbo.

21–24 När yngre tider togo miste [...] Hvar finska häfdens fader sof. När Finska litteratursällskapet 1853 tog initiativ till en minnessten för Porthan uppdagades att ingen tycktes veta var hans grav låg. Senare meddelas att »gamla personer» uppgett att Porthan var begravd mittemot ingången till f.d. Akademihuset (HT 25/4 1854). Jfr ÅU 26/11 1861.

31–32 Sett tankens Fenix [...] ur askan opp. Enligt grekisk mytologi förbränner fågeln Fenix sig själv men återuppstår ur askan.

37 lustrers lustrum: femårsperiod.

Fotnot Melodi: »Ren uppå tidens mörka vågor». Avser »Nationalmarsch» av Gustaf Idestam (f. Idman) med de inledande orden »Ännu på tidens mörka vågor». År 1858 hade Topelius skrivit en dikt till samma melodi till minne av Johan Jacob Tengström, också han en representant både för akademin i Åbo och för universitetet i Helsingfors (se ZTS I, s. 245, komm. s. 492).

Bibliografi

Laine, »Pipping, Fredrik Wilhelm», BLF 2; Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 1/11 1853, s. 29 f.

Faksimile