Zacharias Topelius / Nya blad och Ljung / Toimittanut Carola Herberts


Johdanto Carola Herberts


Johdanto

1 Kansankielessä puhutaan runojen sepittämisestä. Niin kuin seppä takoo tulikuuman raudan hyödyllisiksi kaluiksi, samoin sepittää laulaja palavat ajatuksensa sanoiksi ja sävelmiksi.1Topelius, Boken om Vårt Land 1875, ZTS XVII, s. 287 (suom. Paavo Cajander).


2 Runoilla, jotka aikaamme sykähdyttävät ja lämmittävät, on oma historiansa. Ne ovat pilviä ajan ilmassa ja latautuvat sen sähköstä.2»Runebergs ord till Björneborgarnes marsch», Svea 1893, s. 48.

3 Ljungblommor-kokoelman johdannossa (ZTS I) Clas Zilliacus toteaa, että Topelius pyrki koko kirjallisessa tuotannossaan johonkin päämäärään. Topelius uskoi vakaasti julki lausutun sanan vaikutusmahdollisuuksiin, joihin sisältyi myös oma vastuunsa. »Hän tahtoi valaa lukijoihinsa kolmenlaista rakkautta: jumalanpelkoa, isänmaanrakkautta ja kunnioitusta vanhempia kohtaan.»3»Johdanto», Ljungblommor, ZTS I 2010, s. XXII. Tämä päämäärä nousee esiin erityisesti hänen myöhäistuotannossaan, jonka lähtökohtana etenkin lyriikassa korostuu yhä voimakkaammin tietoisuus sanojen mahdista ja kirjailijan vastuusta.

4 1840- ja 50-luvuilla Topeliuksen kirjallisia töitä julkaistiin pääasiassa Helsingfors Tidningar -lehdessä. Siinä hän kommentoi runomuodossa niin yhteiskunnallisia tapahtumia kuin vuodenaikojen vaihtelua; useimmat runot julkaistiin myös kokoelmassa Ljungblommor. Vuoden 1860 jälkeen hänellä ei ollut enää käytössään tällaista julkaisuareenaa, mutta hän jatkoi runojen kirjoittamista eri tilaisuuksiin ja eri tarkoituksiin. Suurin osa Nya blad- ja Ljung-kokoelmissa julkaistuista runoista oli esitetty aiemmin joko julkisesti tai pienemmässä piirissä.

5 Topelius tuli vuosien mittaan tunnetuksi monipuolisesta tominnastaan ja kohosi merkittävään yhteiskunnalliseen asemaan. Keväällä 1863 Topelius nimitettiin Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian vakinaiseksi professoriksi, vuonna 1872 hänet valittiin yliopiston vararehtoriksi ja neljä vuotta myöhemmin rehtoriksi. Hän toimi lukuisissa yhdistyksissä ja komiteoissa, esimerkiksi Suomen Taideyhdistyksessä ja Suomen Taitelijaseurassa. Hän osallistui Fruntimmersföreningen i Helsingfors -yhdistyksen ja ruotsalaisen tyttökoulun (Svenska fruntimmerskolan) kouluneuvoston toimintaan, hän perusti Suomen ensimmäisen eläinsuojeluyhdistyksen nimeltä Majföreningen i Finland ja toimi useaan otteeseen virsikirjakomitean jäsenenä. Kaikissa näissä tehtävissä runojen sepittäminen oli Topeliukselle »hyödyllinen väline» tärkeäksi kokemiensa viestien ja »hehkuvien ajatusten» välittämiseen.

Nya blad (1870)

6 Kymmenen vuotta sen jälkeen kun Albert Bonnierin kustantamo oli vuonna 1860 julkaissut Sånger I. Ljungblommor -kokoelmasta laajennetun ja tarkistetun laitoksen, Topelius ilmoitti aikovansa koota kesän aikana yhteen sen jälkeen syntyneet runot. Ljungblommor oli myynyt hyvin, ja siitä oli otettu 1860-luvulla neljä painosta. Uuden kokoelman 96 runosta yhdeksän on peräisin vuosilta 1835–1859, muut vuosilta 1860–1870. Topelius ryhmitteli runot neljään osaan: Fäderneslandet (Isänmaa), Hågkomster (Muistoja), Lifvet och naturen (Elämä ja luonto) ja Visor och Romanser (Lauluja ja romansseja).

7 Ensimmäisessä osassa huomio kiinnittyy Suomen historiaan ja nykyaikaan, ja Topelius nostaa esiin tavoiteltavia hyveitä. Hän korostaa erityisesti valon ja sivistyksen merkitystä pohjoiselle maalle sekä rakkautta, jonka kohteena ovat »furste, folk och land» (maa, kansa, ruhtinas); »För Finlands konstitution» (»Suomen perustuslaille», suom. Otto Manninen), »I mörka tider» (»Synkkinä aikoina», suom. Yrjö Jylhä). Nuoria kehotetaan rakentamaan maata »med ära och tro» (kunnian ja uskon voimin); »Finlands höjning» (»Suomen kohoaminen», suom. Yrjö Jylhä), »Arbetaresång» (»Työmiehen laulu», suom. Elina Vaara), »att stå på vakt / För lifvets och för ljusets makt» (sen tunnus soi:/tult’ elon, valon vartioi!); »Wasa marsch» (»Vaasan marssi», suom. Otto Manninen), ja murtamaan »mörkrets damm!» (pimeyden padon!); »Åbo marsch», ja »Finland, vår älskade moder» kehottaa tekemään työtä ja kehittämään itseä (Vuoks Suomemme, äitimme armaan!; »Arbetaresång»). Ilmeikkäimmin ja tunteikkaimmin rakkaus karuun kotimaahan ilmaistaan runossa »I Finlands vinter» (»Suomen talvi», suom. Elina Vaara). Neljä viimeistä, maatamme 1867–1868 koetelleiden katovuosien johdosta kirjoitettua runoa, kehottavat elämään kohtuullisesti ja pelkäämään Jumalaa (ks. jäljempänä s. XXX).

8 Hågkomster-osan alussa on kahdeksan muistorunoa, muun muassa »Min moder» (»Äitini», suom. Otto Manninen), jonka Topelius kirjoitti vuosi sen jälkeen, kun hänen äitinsä Catharina Sofia oli kuollut kesällä 1868. Seuraavat runot on omistettu eri aloilla kunnostautuneille henkilöille, kuten vapaustaistelija August Maximilian Myhrbergille, pappi ja kirjailija G. H. Mellinille, säveltäjä Fredrik Paciukselle ja taidemaalari Magnus von Wrightille. Useimmat ovat tilapäärunoja, jotka on lausuttu tai laulettu merkkipäivinä. Taiteilijaseuran vuosijuhlissa 5. helmikuuta luettiin kolme runoa: »Fredrika Bremers minne», »Vid konstnärsgillets årsfest» ja »Konstnärsgillets prolog 1869».

9 Kolmannessa osassa, jonka otsikkona on kattavasti Lifvet och naturen, Topelius luo katsauksen maailmalle ja kommentoi maamme rajojen ulkopuolisia tapahtumia. »Shakespeare» ja »Votum för den dramatiska konsten i Finland» kumpuavat samasta runokäsikirjoituksesta; ensin mainittu kirjoitettiin Shakespearen 300-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1864, toinen laadittiin nostattamaan mielialoja Helsinkiin rakennettavan uuden teatteritalon kannalle. Topeliuksen katolisuuden vastainen näkemys nousee esiin runoissa Giuseppe Garibaldista, jonka taistelua Italian vapauden puolesta seurattiin kiinnostuneina Suomessakin, ja paavi Pius IX:stä (»Pio Nono»). Seuraavissa neljässä runossa Topelius käy aikakauden positivististen virtausten kimppuun ja tuomitsee ankarasti kylmäksi järkeilyksi (ks. jäljempänä s. XXXI) kokemansa näkemykset. Runossa »Gamla året till det nya» (»Vanha vuosi uudelle», suom. Yrjö Jylhä) nykyaika näyttäytyy mätänä, valheellisena ja itsekkäänä. Sen jälkeen seuraa neljä runoa, joissa esitetään parannuskeino tähän vääristymään: varaukseton usko, Jumalan ja luomakunnan kunnioittaminen, lapsen kirkas katse.4Esim. »Gåtor»: »Hvi står det, som är doldt för högsta snille, / Så enkelt välbekant för denne lille?», s. 167. Osan päättää runosarja »Nordiska taflor» (»Pohjan kuvia», suom. Elina Vaara), jonka aiheet ovat peräisin pohjoismaisesta mytologiasta. Aihepiiri kiinnosti 1800-luvun jälkipuoliskolla useita pohjoismaisia kirjailijoita.

10 Viimeisen osan, Visor och Romanser, aloittaa sarja »Skog och sjö». Siihen on koottu runoja pitkältä ajanjaksolta. Niistä »På Roines strand» (»Roineen rannalla», suom. Elina Vaara) kuuluu Topeliuksen tunnetuimpiin: Karl Collan sävelsi sen, mutta sitä laulettiin myös suomalaisen kansanlaulun sävelin. Sylviavisorna (Sylvian laulut) 13 ja 14 sekä kuusi seuraavaa laulua on kirjoitettu Vårföreningen-kuorolle, jonka Topeliuksen vanhin tytär Aina oli perustanut vuonna 1864 Aline (Inna) Hæggströmin ja viiden muun tytön kanssa.5Muut jäsenet olivat Ellen Nervander, Ada Linsén, Fanny Decker, Augusta Cadenius ja Thérese Decker, josta tuli kuoron johtaja; nimetön julkaisu ilman tekijän nimeä, Vårföreningenin arkisto, 244.116 ja Självbiografiska anteckningar 1922, s. 254. Topelius oli kuoron kunniajäsen ja kirjoitti useita runoja, jotka nuoret säveltäjät Karl Collan, Henrik Gustaf Borenius, Gabriel Linsén tai Karl Moring sävelsivät kuoroa varten. Luontolyriikkaa edustavat runot jäljittelevät muodoltaan ja sisällöltään kansanlaulua, niiden sävy on osin haikea, osin leikkisä, ne sijoittuvat suomalaiseen järvimaisemaan ja niiden aiheita ovat nuori rakkaus, elämänhalu ja kaipaus. Useimmat osan runoista on sävelletty.

Ljung (1889)

11 Viimeiseen runokokoelmaansa, Ljungiin, Topelius kokosi runoja lähes kuudelta vuosikymmeneltä; varhaisin on päivätty vuodelle 1837, mutta useimmat syntyivät 1870-luvulla (vähintään 45) ja monet 1880-luvulla (vähintään 34). Eräiden runojen syntyaikaa ei ole pystytty selvittämään.

12 Runot on jaoteltu osittain samoihin alaotsikkoihin kuin Nya bladissa. Useimmat Fäderneslandet-osaston runoista on kirjoitettu jonkin kansallisen muistopäivän tai juhlan johdosta: Aleksanteri II:n ja kruununperijä Nikolai Aleksandrovitšin kuoltua, ylioppilastalon ja Helsingin tyttökoulun (Helsingfors fruntimmerskola) ja Tammisaaren ja Uudenkaarlepyyn kansakouluseminaarien vihkiäisiin sekä Olavinlinnan 400-vuotisjuhliin. Runot »Kymmene bär sin moder till grafven» (»Kymi kantaa emoaan hautaan», suom. Yrjö Jylhä) ja »Skogssköflingen» (»Metsänhaaskaus», suom. Yrjö Jylhä) käsittelevät Topeliuksen sydäntä lähellä ollutta aihetta (ks. s. XXXI). Otsikolla Banbrytare (Uranuurtajia) hän muistaa useita edelläkävijöitä, kuten Pietari Brahea ja Frans Michael Franzénia, ja heidän elämäntyötään. Tähän osaan kuuluu myös monia lauluja, jotka esitettiin J.#L. Runebergin, Fredrik Cygnæuksen ja Elias Lönnrotin hautajaisissa ja muistojuhlissa. Ne on koottu kutakuinkin kronologiseen järjestykseen.

13 Osaan Hågkomster on koottu ylistysrunoja henkilöille, jotka olivat kunnostautuneet kunniakkailla ja ansiokkailla teoillaan, kuten vähäosaisten puolesta toimineelle prinsessa Eugenielle (»Fridhem»), kirjailijakollega C.#A. Wetterberghille, Suomen ensimmäiselle naismaisterille Emma Irene Åströmille ja skandinavisti Carl Ploughille (»Gudarnes amen»). Osaston kahdessa viimeisessä runossa muistetaan Kustaa II Aadolfia (ks. s. XXVI). Useimmat Skön konst (Kaunotaide) -osastoon kootut runot Topelius kirjoitti Taiteilijaseuran juhliin. Edustettuna on eri taiteenaloja ja Pohjoismaita. Joukossa on kuvanveistäjä Bertel Thorvaldsenille, taidemaalari Robert Wilhelm Ekmanille, säveltäjä Fredrik Paciukselle, laulajatar Jenny Lindille sekä näyttelijättärille Hedvig Charlotte Raa-Winterhjelmille ja Ida Aalbergille (»Cendrillon») omistetut runot.

14 Naturen och lifvet -osaston aloittavan »Motiv»-sarjan runoissa Topelius pyrkii uudistamaan muotokieltään (ks. s. XXXVII). Muiden sisältö vaihtelee. »Noli me tangere» on omistettu vuonna 1885 kuolleen Emilie-vaimon muistolle. Seuraavana vuonna Topelius matkusti tyttärensä Evan kanssa kylpylöihin Saksan ja Sveitsin Alpeille, ja hänen runollinen innoituksensa palasi. Matkan tuloksena syntyivät »Novemberqväll» (»Marraskuun ilta», suom. Toivo Lyy), jonka hän kirjoitti Linköpingissä asuvalle ystävälleen C. A. Wetterberghille, apokalyptinen »Rigi Kulm» (»Rigin huipulla», suom. Toivo Lyy), sekä »Strandbrinken», joka oli omistettu kööpenhaminalaiselle lääkäri Arnold Gamelille (osassa Hågkomster). Visor och romanser -sarjan ensimmäiset laulut oli julkaistu aiemmin Topeliuksen muissa teoksissa, kuten »Hellas’ barn» Kypron prinsessassa ja »Ballad ur operan Kung Carls Jagt». »Julvisa» (»Joululaulu», suom. Toivo Lyy) -nimen taakse kätkeytyy sittemmin (eri suomennoksena) tunnetuksi tullut virsi »En etsi valtaa, loistoa», joka syntyi syksyllä 1887. Alaosastossa Barndomsminnen (Lapsuudenmuistoja) luodaan nostalginen silmäys Uudenkaarlepyyn Kuddnäsissä sijainneen kotitilan ihmisiin ja maisemiin. Lapsuudenkoti näyttäytyi Topeliukselle ihannoidussa valossa, ja siitä tuli ikuisen kesän vertauskuva.

15 Kokoelman viimeiseen osaan I förgårdarna (Esikartanossa) Topelius on sijoittanut uskonnollisia teemoja käsitteleviä runoja (ks. jäljempänä). Niissä hän asettaa arvot oikeaan järjestykseen: »Det enda verkliga är Gud», »Det enda goda, tingens rot, / Är Gud». Neljä runoista on syntynyt adventin tai joulun aikaan.

TilapäärunousAlkuun ↑

16 Topeliuksen runokokoelmat sisältävät luontolyriikkaa, ylistysrunoja, historiaa ja nykyaikaa kommentoivia runoja sekä syvästi henkilökohtaisia runoja. Kokoelmassa Ljungblommor eri luokat ovat jakautuneet jokseenkin tasaisesti. Kokoelmissa Nya blad ja Ljung näkyy selvä muutos: henkilökohtaisia runoja on vähän, ylistys- ja muistorunoja huomattavasti enemmän. 1850-luvulla ja sen jälkeen Topelius nousi tilapäärunoilijana omaan luokkaansa koko Suomessa. Toisin kuin Runeberg hän kirjoitti mielellään runoja tilauksesta. Luultavasti Topelius koki myös itse usein velvollisuudekseen ikuistaa merkkitapauksia runon muotoon.

17 Suurin osa Nya blad- ja Ljung-kokoelmien runoista kirjoitettiin johonkin tiettyyn tilaisuuteen – vihkiäisiin, hautajaisiin, muistojuhlaan tai vuosipäiväjuhlaan. Lähes kolmasosa on omistettu jollakin alalla ansioituneille henkilöille. Topeliuksen mielestä kansa tarvitsi »kiintotähtiä» rakkautensa kohteeksi: »Stora namn äro sitt folks egendom. De förkroppsliga folkanden, belysa dess djup, samla dess kraft, angifva dess riktning. » (Suuret nimet ovat kansansa omaisuutta. Heissä ruumiillistuu kansan henki, he valaisevat sen syvyyksiä, kokoavat sen voiman ja osoittavat sen suunnan.)6»Anteckningar, rörande Elias Lönnrots plats i Finlands Historia», NB 244.108, s. 121. Kansa tuntee sympatiaa jaloutta, ylevyyttä, oikeudenmukaisuutta, urheutta, isänmaallisuutta ja uhrautumista kohtaan, hän totesi: »hvarje lättfattlig mänsklig dygd, hvarje verkligt eller skenbart berättigadt anspråk på mänskligt deltagande tillvinna sig folkens hjärtan.» (jokainen helposti tunnistettava inhimillinen hyve, jokainen todella tai näennäisesti oikeutettu odotus ihmisten osallistumisesta voittaa puolelleen kansan sydämet.)7»Ett folks kärlek», Finska studentkårens album tillegnadt Elias Lönnrot på åttionde årsdagen af hans födelse 9/6 1882 (15 s.); myös Samlade Skrifter 23, s. 289. Topelius pyrkii runoissaan nostamaan esiin tavoiteltavia esikuvia, joissa ruumiillistuvat ylevät ihanteet.8Lajityyppi juontaa juurensa Plutarkhoksesta, joka kirjoitti useita kuuluisien miesten elämäkertoja.

18 Monet Topeliuksen sepittämistä ylistysrunoista ovat luonteeltaan panegyyrisiä – sekä sanan alkuperäisessä että nykyisessä merkityksessä. Antiikin aikana panegyyrinen lyriikka luotiin esi-isien ihannoimiseksi. Ylistyspuheessa käytetään tiettyjä topoksia: aloitus, prooimion, pyrkii herättämään mielenkiinnon ja myötätunnon, genos käsittelee syntyperää ja anatrofé kasvua, praxis kuvaa elämäntyötä ja elämän päätöstä, ja elämäntarinan tiivistää lopetus, epilogos. Vastaavia elementtejä sisältyy esimerkiksi muistorunoihin, jotka Topelius kirjoitti Elias Lönnrotin, Fredrika Bremerin, Ludwig van Beethovenin ja R. W. Ekmanin kunniaksi.

19 Muistorunossa »Elias Lönnrot» (s. 225–229) on kolme osaa. Ensimmäisessä käytetään Kalevalan aiheita, ja se on kirjoitettu runolaulujen trokeemittaan. Tässä Elias Lönnrotia kuvataan uuden ajan runoruhtinaana, uutena Väinämöisenä, joka yhdisti suomalaisen mytologian kristinuskoon. Säkeet muodostavat alkusoiton, ingressin, jolla Lönnrot sijoitetaan Suomen kartalle. Toinen osa kertoo syntyperästä ja kasvuvuosista:

20Niin hiljainen häll’ oli piilopirtti.

Kohisi loitoll’ elo kiistoineen,

eik’ aallot myllertäneet vaahtopäät

tyventä rantaa hänen järvensä.

Humisi honka hänen portillaan

ja kuusi kuiski muinaistarinoita,

ja kevätlinnut kertoi koivupuussa

suloa Suomen, Luojan kunniaa.

(suom. Toivo Lyy)

21 Sammatin torppa, Lönnrotin synnyinkoti, toistuu monessa Topeliuksen teoksessa. Se esitellään kirjoissa Finland framställdt i teckningar, Maamme kirja ja Lukemista lapsille, ja Lönnrotin 80-vuotispäivän kunniaksi hän kirjoitti vuonna 1882 ylistysrunot »Ett folks kärlek» ja »Paikkari torp»: »Detta obetydliga, aflägsna, fattiga torp, hur mycket har det ej gifvit oss, hur mycket har det ej lärt oss!» (Tämä vaatimaton, kaukainen, köyhä torppa, kuinka paljon se meille antoikaan, kuinka paljon siitä me opimmekaan!)9»Ett folks kärlek» ja »Paikkari torp», Elias Lönnrot. Ett minnesblad. Den 9 april 1882 (2 s.). Luonnonkauniin metsäseudun, mitättömän torpan ja Lönnrotin elämäntyön kuvauksissa nousevat esiin Topeliuksen usein korostamat hyveet: vaatimaton elämä, jumalanpelko ja uuttera työ. Topeliukselle Sammatin »piltin» tarina kuvasti »fäderneslandets och mänsklighetens historia, allmaktens sätt att utkora sina redskap, det finska folkets kamp för kultur och själfmedvetande» (isänmaan ja ihmiskunnan historiaa, kaikkivaltiaan tapaa valikoida välikappaleensa sekä Suomen kansan taistelua kulttuurin ja itsetietoisuuden kehittämiseksi).10Ibid. Lönnrotin elämänkohtaloon näytti tiivistyvän kaikki mikä oli tavoiteltavaa ja kelpasi esikuvaksi tuleville polville. Lönnrotin paikka historiassa vahvistetaan viimeisen osan sapfisissa säkeissä:

22Uupuvi aallot meren ulapalla,

kautt’ ajan aavain vyöryy hyöky muaan

pilviä piirtäin: Suomen Eliaksen

nostama laine.

23 Vastaavanlaisia elementtejä on havaittavissa runossa »Fredrika Bremers minne» (s. 51–54). Bremerin syntyperää sivutaan lyhyesti, ja pääpaino on elämäntyöllä. Hän oli vapaa henki, joka auttoi sorrettuja ja levitti ympärilleen valoa ja rakkautta. Hän joutui kuitenkin taistelemaan »en fördom i jättehög gestalt» (jättimäisen suurta ennakkoluuloa) vastaan: »Hvart hon i verlden såg, var Mannen ensam allt» (Hän minne katsoikaan / vain Miehen nähdä sai.) Naisen kohtalona oli jäädä miehen ihailevan katseen kohteeksi. »Sin ärfda lott, att, skonslöst kysst ihjäl, / För mannens blick, som elfvorna i sagan». Fredrika Bremerin kutsumus oli välittää tasa-arvon ja »qvinnans rätt» (naisen oikeuksien) sanomaa. Loppusäkeistössä Topelius suo Bremerille ikuisen paikan historian lehdillä käyttäen samankaltaista metaforaa kuin Lönnrotin muistorunossa:

24Men inga verldshafs töcken, ingen bölja

Och ingen hvirfvelvind af öknens sand

Skall sopa hennes spår från jordens dunkla rand

Och hennes andes verk från dem, som henne följa.

25 Naisen tehtävää ja asemaa käsitellään myös muissa runoissa. Yksi niistä oli omistettu Emma Irene Åströmille, joka promovoitiin Suomen ensimmäiseksi naismaisteriksi vuonna 1882 (s. 242 ff.):

26Hur många dina systrar funno vägen

Till samma mål, men funno porten stängd

Och funno fördomen som dörrvakt trägen

Och dumheten som skylt på dörren hängd.

[…]

Du blef den första. Andra skola följa.

Nu, nu gick Cæsar öfver Rubicon!»

27 Runoissa »Fruntimmersskolan i Helsingfors» (s. 191 f.) ja »Qvinnans rätt» (s. 297 f.) korostetaan naiselle luonnostaan kuuluvaa oikeutta hankkia sivistystä »medborgarrätt i tankens republiker» (kansalaisoikeudeksi ajatuksen tasavalloissa). Olof Enckell toteaa, että Topelius taisteli koko sydämestään sen puolesta, että naiset saisivat oikeuden opiskella ja kehittää itsenäisesti omaa persoonallisuuttaan. Hän vaati jo varhain, että naiset saisivat mahdollisuuden suorittaa ylioppilastutkinnon ja harjoittaa yliopisto-opintoja.11Topelius, 120 dikter 1970, s. 343. Pia Forssell toteaa, että Topeliuksen Helsingfors Tidningarille asettamat kasvatukselliset tavoitteet koskivat etenkin naispuolisia lukijoita. Tyttöjen kasvatus on toistuva teema hänen novelleissaan. Uskonto, käytännön taidot, lukeneisuus, kielitaito sekä musikaalisten ja taiteellisten taipumusten kehittäminen kuuluvat hänen Suomen mamselleille suosittelemaansa sivistykseen (»Inledning», Noveller, ZTS IV, s. XXX). Topelius korosti monessa yhteydessä äitien tehtävää kasvattajina: on heidän varassaan, että lapset oppivat rakastamaan maataan, kansaansa ja kieltään.12Esim. »Till Finlands mödrar», Helsingfors Tidningar 1/4 1845. Tämä tehtävä lausutaan julki myös runoissa »Min moder» (s. 48 f.) ja »Till Finlands mödrar» (s. 209).

28 Piirustuksenopettaja Franz Sedmigradskylle omistettu runo (s. 238–242) eroaa muista muistorunoista siinä, että hänen muistonsa on hämärä eikä hänen elämästään näytä jääneen erityisiä jälkiä: »Han lefde som en ostra i sitt skal, / Gaf ej kalas, besökte ingen bal.» Hän näyttäytyy hyväntahtoisena mutta kitsaana ja omituisena ihmisenä, joka ei eläessään osallistunut mihinkään merkittävään toimintaan.13Topeliuksen runossaan maalailema kuva ei vastaa muiden lähteiden välittämää kuvaa historiallisesta henkilöstä nimeltä Sedmigradsky, ks. komm. s. 521. Kun hänen testamenttinsa avataan, käy ilmi, että hän oli lahjoittanut omaisuutensa pienten lasten koulun perustamiseen, »och det var ej så lite fyrk till slut» (eikä jäljelle jäänyt ropoakaan). Sedmigradskyn suuruus paljastuu hänen kuolemansa jälkeen, ja se ylevöittää hänen vaatimattoman ja huomaamattoman elämänsä. Tarinan päätteeksi Topelius korostaa teon esikuvallisuutta vertauksella (synkrisis): monet haalivat rahaa ja »fikar rastlös efter makt och ära,» (havittelevat levottomina mainetta ja kunniaa) heistä jää muistoksi »[b]lott en torfva mull»: »Den gamle teckningslärarn visste bättre, / Han samlade, men ej för egen skull».

Historia ja nykyaika

29 Topeliuksella oli monessakin teoksessaan tapana käsitellä aiheitaan varsin pedagogisesti, mikä näkyy myös Nya bladissa ja Ljungissa. Teoksissa Finland framställdt i teckningar, En Resa i Finland, Maamme kirja ja Lukemista lapsille, esiintyy useita runoista tuttuja aiheita, kuten maankohoaminen, Suomen lippu, lennätin, hakkuut, Imatrankosken suuruus ja kolmikymmenvuotinen sota. Turun vaiheikasta historiaa seurataan Länsisuomalaiselle osakunnalle omistetussa runossa, ja Pohjanmaan kohtaloita kerrataan runossa »Wasa marsch». Topelius nostaa myös useampaan otteeseen esiin hieman tuntemattomampia suomalaisia, kuten aiemmin mainitun Sedmigradskyn ja Naantalin luostarin viimeisen nunnan, jota hän luonnehtii sanoin »Katolicismens enka i Finland». Luultavasti Suomen historian ja maantieteen luentoja (1854–1875) varten tehdyt taustatutkimukset innoittivat Topeliusta useammankin runon kirjoitustyössä.

30 »Alla folk behöfver i djupa drag inandas den renande luften af en forntid, för att stärka sin ande i tidernas trångmål» (Kaikkien kansojen on tarpeen hengittää syvään menneen ajan puhdistavaa ilmaa vahvistaakseen henkeään aikojen ahdingossa), Topelius kirjoitti Regina von Emmeritzin esityksen alla (1853).14»Historiska noter till skådespelet Regina von Emmeritz», HT 16/4 1853. Ja 40 vuotta myöhemmin: »Skaldekonsten må behålla sin rätt att idealisera och historien sin rätt att korrigera. Det är endast realismen, som gör sig löjlig med att gråmåla sin förmente verklighet, som är intet annat än betraktarens egna grå glasögon.» (Runoudella olkoon oikeus ihannoida ja historialla korjata. Realismi tekee itsestään vain naurettavan haalistamalla luuloteltua todellisuuttaan, joka ei ole muuta kuin katsojan omien, harmaiden silmälasien tuotetta.)15»Runebergs ord till Björneborgarenas marsch», Svea 1893, s. 48–54. Laatimissaan luennoissa hän korostaa, että historiallisten hahmojen tulee esiintyä elävinä olentoina, joiden »hjertan engång klappat som våra hjertan, fulla af lif, af passioner, – delade, som vi, mellan dödligas hopp och fruktan, – med varma ögon, blomstrande kinder, senfulla armar, arbetande, lidande, älskande likasom vi, och då först får denna skenbara verklighet sanningens innehåll» (sydän kerran sykki kuin omamme, täynnä elämää, intohimoja – meidän laillamme vuoroin kuolevaisten toivon ja vuoroin kauhun vallassa, – lämpimin silmin, punaisin poskin, jäntevin käsivarsin, työtä tehden ja kärsien kuten mekin, ja vasta tuolloin tämä näennäinen todellisuus saa toden sisällön).16»Första Föreläsningen» 1865, s. 1, Föreläsningar i historia och geografi, ZTS XV. Vrt. »Votum för den dramatiska konsten i Finland» (1864) s. 98–101, ja »Konstsynen», s. XXVII. Topelius sovelsi tätä näkemystä ennen kaikkea romaanissa Välskärin kertomukset sekä historiallisissa novelleissaan ja draamoissaan, mutta se välittyy myös hänen runoistaan. Näyttämölle tuodaan kohtauksia historiasta, jotka saavat eloa ja väriä, kun faktaa ja fiktiota kudotaan yhteen.

31 Monet runot kertovat taistelukentillä tehdyistä urotöistä. Neljässä Ljung -kokoelman runossa kuvataan vuonna 1632 käytyä Lützenin taistelua ja Kustaa II Aadolfin merkitystä.17»Ett Lützen-minne» (s. 250–255), »Finska rytteriets marsch i trettioåra kriget» (s. 255 f.) ja »Töcknen vid Lützen» (s. 287), lisäksi taistelu vilahtaa runossa »En moders dröm» (s. 162 ff.) Kustaa II Aadolfin äidistä, Holstein-Gottorpin Kristiinasta. Topelius ja etenkin Välskärin kertomukset vaikuttivat merkittävästi siihen, että Kustaa II Aadolfista on välittynyt myönteinen kuva.18Romaanissa kuten myös näytelmässä Regina von Emmeritz (1853) ja runossa »Ett Lützen-minne» kuningas edustaa protestanttista uskoa taistelussa katolisuutta vastaan Euroopan herruudesta. Regina von Emmeritzin päätösrepliikki kuuluu: »Nu, gossar, ut i strid! Först när var tro är fri, från södern allt till norden, är Gustaf Adolfs verk fullbordat uppå jorden.» (Nyt, pojat, taisteluun! Vasta kun uskomme on vapaa aina etelästä pohjoiseen, Kustaa Aadolfin työ maan päällä on saatettu päätökseen.) Ks. Myös luennot ZTS XV. »Ett Lützen-minne» (»Lützenin muisto», suom. Toivo Lyy) sekä »Töcknen kring Lützen» (»Lützenin usvassa», suom. Toivo Lyy), herättävät eloon kuuluisaa taistelua edeltäneet hetket: sumu leviää tiheänä kuin muuri, »suuri» Kustaa saapuu, kokoaa joukot hyökkäykseen ja sotilaat virittävät Lutherin virren »Jumala ompi linnamme». »Öfverste Fabviers Adjutant» kuvaa taistelukohtausta kuunvalossa joulukuisena yönä: filhelleenien joukot etenevät ääneti ja peloton sankari A. M. Myhrberg murtautuu vihollisen linjojen läpi hankkimaan lisää ruutia.19S. 59–63. Olavinlinnan muistolle kirjoitetussa juhlarunossa neljänsadan vuoden ikäinen muuri kuvataan historian silminnäkijänä: Topelius hahmottelee kohtauksen, jossa rohkea ritari Eerik Akselinpoika Tott kannustaa sotilaita – välkkyvät peitset nousevat, nuolet rapisevat, vihollinen kaatuu.20»Öfverste Fabviers Adjutant», s. 59–63 ja »Olofsborg», s. 193–197.

32 Myös yliopistomaailmassa vaikuttaneet historialliset hahmot heräävät henkiin. Polyhistori Henrik Gabriel Porthan ja oikeustieteilijä Mathias Calonius kuvataan kumpikin muotokuvassaan dialogin keinoin; runot kirjoitettiin ylioppilaiden Joukahainen-kalenteriin. Heidän suhtautumisessaan suojatteihinsa tuodaan esiin ne ansiot ja hyveet, joista Topelius haluaa nuorten ottavan mallia.21S. 213 ff. och 215 f.

33 Sen lisäksi, että Topelius käsitteli runoissaan historiallisia aiheita, hän kommentoi jatkuvasti ajankohtaisia tapahtumia. Merkittävät tapahtumat liitetään osaksi käynnissä olevaa historian luomista, nykyaika ikuistetaan tekstiin. Näin tapahtuu esimerkiksi vihkiäis- ja juhlarunoissa: kun tilaisuudet puetaan runon muotoon ja julkaistaan erillispainatuksina ja lehdissä, niiden merkitys vakiintuu ja tallentuu yhteiseen muistiin. Hyvä esimerkki tästä on »Vegas spår» (»Vegan tie», suom. Toivo Lyy) (1881), joka omistettiin A. E. Nordenskiöldin johtamalle tutkimusretkikunnalle sen palattua vaivojen ja vastusten täyteiseltä matkaltaan Koillisväylälle. Runo on kunnianosoitus tutkijoille, jotka olivat uhranneet oman mukavuutensa ja turvallisuutensa »eest’ ihmiskunnan asian».22S. 247 ff. Runossa »Nystads skräddare» (1869) ylistetään lennätinlinjaa, joka oli vastikään rakennettu Grisslehamnista: sitä verrataan räätäliin, joka »tråcklar rike ihop med rike» (valtakunnat toisiinsa harsii) ja korjaa näin sanojen voimin repeämän, joka oli syntynyt Uudenkaupungin rauhassa, kun Ruotsi koki merkittäviä aluemenetyksiä: »Ty öfver Nystad nu språkar norden / Ej mer med värjan, men väl med orden.»23S. 305 ff. (Katse menneisyyteen nousee tärkeään asemaan: tarkastelemalla ajankohtaista tapahtumaa historian prisman läpi Topelius synnyttää ajan ja tilan jatkumon.)

34 Joistakin aikalaisrunoista välittyy selvä poliittinen viesti. »Lejonet på Parola malm» (»Parolan leijona», suom. Yrjö Jylhä) kirjoitettiin, kun Aleksanteri II:n suomalaisrykmenteille suorittaman katselmuksen muistoksi pystytetty monumentti oli paljastettu. Leijona symboloi runossa Suomen kansan voimaa – koeteltua, uskollista ja taistelevaa. Kolme viimeistä säkeistöä päättyy provosoivaan kehotukseen »Uppvakna, lejon, i natten!» (Havahdu, leijona, yössä!) – luultavasti tämä lause sai Painoasiain ylihallituksen viivyttelemään ennen runokokoelman hyväksymistä; säkeen saattoi tulkita kehotukseksi kansalliseen kapinaan.24»Lejonet på Parola malm», s. 22 ff., kommentti s. 381 f. »Herr Meyer» puolestaan on yksinkertaisen, rajoittuneen sensuurin allegoria – runo läpäisi kuitenkin valvojien seulan, kun sen ensimmäinen versio julkaistiin Helsingfors Tidningarissa vuonna 1846.25»Herr Meyer», s. 113 f. Runossa »Draktänder» (»Lohikäärmeen hampaat», suom. Yrjö Jylhä) (1871) Topelius ilmaisee sovittelevan kantansa kielikysymykseen ylistämällä periaatetta »kaksi kieltä, yksi kansa». Hän korosti useissa yhteyksissä ruotsin ja suomen yhtäläistä oikeutta olla olemassa. Hänelle kannanotto oli kulttuuri-, ei kielipoliittinen. Runossa hän soimaa paatoksella ruotsinmielisiä siitä, että he vastustavat luonnollista kehitystä, ja suomenmielisiä siitä, että he kieltävät historian ja maansa juuret.26»Draktänder», s. 207 f., kommentti s. 501. Topeliuksen ehkä terävimmin muotoiltu kiistaruno »Originala skuldsedeln» (»Alkuperäinen velkakirja», suom. Yrjö Jylhä) (1872), kirjoitettiin vastalauseeksi mielenilmaukselle, jossa Ruotsin merkitys Suomelle ja samalla ruotsin kielen professorin virkaanasettaminen saatettiin kyseenalaiseen valoon. Vetoavassa runossaan Topelius tähdentää Ruotsin vallan ajan merkitystä Suomen kehitykselle sivistyneeksi oikeusvaltioksi.27»Originala skuldsedeln», s. 204–207, kommentti s. 500 f.

Taidekäsitys

35 Topeliuksen kiinnostus taiteeseen ja sen eri ilmaisumuotoihin näkyy jo nuoruuden päiväkirjoissa; opiskeluaikana Helsingissä vain harva teatteriesitys, konsertti tai oopperanäytös jäi häneltä näkemättä. Helsingfors Tidningarin toimittajana (1842–1860) hän seurasi ja kommentoi säännöllisesti sekä kotimaan että Euroopan taide-elämää. Koko työuransa ajan hän pyrki parantamaan taiteenlajien asemaa ja taiteilijoiden elinoloja Suomessa. Kun taideyhdistys perustettiin vuonna 1846, Topelius oli yksi sen perustajajäsenistä ja yhdistyksen sihteeri, ja 18 vuotta myöhemmin perustettiin Suomen Taiteilijaseura (1864), jonka puheenjohtajana Topelius toimi 25 vuotta. Hän rohkaisi ja tuki suomalaisia taiteentekijöitä, jotta he saattoivat opiskella ulkomailla.

36 Toimittajanuransa viimeisenä vuotena 1860 Topelius julkaisi artikkelisarjan, jossa hän esitti eräänlaisen taiteellisen ohjelmajulistuksen.28Sarjassa »Konstfrågor» (HT 1860) on seitsemän osaa, joiden alaotsikot ovat: »1. Något som läsaren kan hoppa öfver, om han så vill» (Jotain minkä lukija voi hypätä yli jos tahtoo, 1/3), »2. Böra vi äga en nationaltheater?» (Pitäisikö meillä olla kansallisteatteri?, 1/3), »3. Är en nationaltheater i Finland möjlig?» (Onko kansallisteatteri Suomessa mahdollinen?, 3/3), »4. Är konsten en leksak på köpet af bildningen?» (Onko taide leikkikalu sivistyksen kustannuksella?, 14/3), »5. Anmärkningar om Konstexpositionen 1860» (Merkintöjä vuoden 1860 taidenäyttelystä, 10/5 1860), »6. Om det fattiga landet och konstskolorna» (Köyhästä maasta ja taidekouluista, 5/6) och »[7.] Huru hvarje planta behöfver solsken» (Kuinka jokainen taimi tarvitsee aurinkoa, 6/10). Siinä hän korostaa taiteen merkitystä kansakunnalle: »Konsten är en världsmakt, ty den bygger på de eviga lagarna för det sköna. Men konsten är också en nationalmakt, ty den utpräglar sig klarast i en gifven nationell form och rotar sig starkast i kärleken för det egna.» (Taide on maailmanmahti, koska se perustuu kauneuden ikuisiin lakeihin. Mutta taide on myös kansallinen mahti, koska se ilmenee selvimmin tietyssä kansallisessa muodossa ja juurtuu vahvimmin omia kohtaan tunnettuun rakkauteen.)29»1. Något som läsaren kan hoppa öfver, om han så vill», HT 1/3 1860. Taide on myös sivistyksen kukka. Sen mitä tiede etsii vaivalloisesti aikaa vievin tutkimuksin, sen taide luo hetken inspiraatiosta: »Den ena talar till tanken, den andra till känslan, och båda ha få utvalde mästare.» (Toinen puhuttelee ajatusta, toinen tunnetta, ja molemmilla on harvat ja valitut mestarinsa.)30Ibid. Taide antaa mahdollisuuden »att lefva, lida, glädjas och älska dubbelt, emedan vi där ha framför oss andra, som lefvat, lidit, glädits och älskat likasom vi, och emedan denna anblick rycker oss lös från vår trånga själfviskhet och för oss, med fantasins och åskådningens makt, till mänskligheten utom oss.» (elää, kärsiä, iloita ja rakastaa kaksin verroin, koska se tuo silmiemme eteen toiset, jotka ovat eläneet, kärsineet, iloinneet ja rakastaneet meidän laillamme, ja koska tämä näky tempaa meidät irti ahtaasta itsekkyydestämme ja saattaa meidät mielikuvituksen ja näkemyksen voimin, ulkopuolellamme elävän ihmisyyden ääreen.)31»45. Slutord om theatern», HT 10/10 1857.

37 Taiteilijaseuran puheenjohtajana Topeliukselle tarjoutui useita tilaisuuksia pukea sanoiksi taiteen korkeat päämäärät, etenkin seuran 5. helmikuuta järjestetyt vuosijuhlat, joissa hänellä oli tapana esittää runojaan. Runoista välittyy korostetun romanttinen ja uusplatoninen taidekäsitys. Taiteen ei tule ainoastaan heijastaa omaa aikaansa vaan myös hahmotella korkeita ihanteita: »Att blicka högt mot ädla mål / Och tänka stort om lifvet.»32»I konstnärsgillets Album», s. 262. Ks. myös »Vid Konstnärsgillets årsfest 4–5 Februari 1865.», s. 75 ff. Taide on heijastus jumalaisesta, alkukuva – mutta samalla »en bruten återglans / Af källans ljus» (särkynyt heijastus / lähteen valosta).33»Konstnärsgillets Prolog 1869», s. 77–82, »Shakespeare», s. 96. Tämä näkemys lausutaan julki myös »Nya bladin» nimirunossa (»Uusia lehtiä», suom. Yrjö Jylhä), joka syventää Topeliuksen omaa poetiikkaa: runoudessa on ylintä ja parasta se mikä heijastelee taivaallista.34»Nya blad», s. 4. Ks. myös »Gåfvor af höjden», taiteilijoiden avustuskassalle kirjoitettu esipuhe, s. 95. Taide parantaa ja vapauttaa: »Hvad här syns brustet, ger du samladt åter / I skapelsens ursanna harmoni; / All lifvets bundna skönhet gör du åter fri.35»Vid Konstnärsgillets årsfest», s. 76.

38 Beethovenin ylistyksessä musiikki näyttäytyy taipumattomana mahtina, joka vapauttaa »fallna menniskoanden» (langenneen ihmishengen). Platoninen ydinajatus kiteytyy muutamassa säkeessä:

39Det är det himmelska till sist, som segrar,

Det högsta, som i slutackordet hägrar,

Det goda, som ur smärtans graf uppstår,

Det ädelt sköna, oförgängligt sanna,

Som reser in i döden högt sin panna,

Det eviga, som fram ur tiden går. (s. 260)

40 Topeliuksella kaipaus merkitsee pohjimmiltaan palaamista alkuperäiseen elämään, irtautumista materiasta ja kohoamisesta ideoiden maailmaan.36Ks. Zilliacus, »Inledning», ZTS I, s. XXXVIII. Elämä on »kiertokulku», joka johtaa lähtöpisteeseen: »Till denna idealets verld, / Från hvilken börjades vår färd.»37»Julgranen i Konstnärsgillet» (1876), s. 296.

41 Kirjoituksessa »Votum för den dramatiska konsten i Finland» (1864) kuvataan lennokkain sanankääntein teatterin kykyä esittää ihmiselämän vaihteluja ja elävöittää menneisyyttä. Historiankirjojen »mykät lehdet» puhuvat suurhahmoista mutta vailla elämää, »kropplösa tankar, ädla föredömen» (ruumiittomia ajatuksia, jaloja esikuvia), »djerfva handlingar, – men utan armar / Och utan röst» (rohkeita tekoja – mutta ilman käsiä / Ja ilman ääntä). Sitten saapuu Runous, »Som i sin oskuld drömmer tusen gånger / Mer sannt, än all den vises forskning tänkt,» (Joka viattomuudessaan uneksii tuhat kertaa / todemmin kuin viisaiden kaikki tutkimus) ja astuu näyttämölle:

42Förhänget uppgår. Häfden träder fram,

Ej mer i väsenlösa skuggors töcken,

Men frisk, förkroppsligad, förandligad

Och varm, som lifvet andas än i dag.

Då ljusnar dimman. Det förgångna lefver. (s. 99)

43 Runossa käsitellään paljolti samaa teemaa kuin novellin »Konungens handske» (1863, suom. »Kuninkaan hansikas») esipuheessa, toteaa Matti Klinge: mitä historiankirjat oikeastaan tietävät elämästä, menneisyyden ihmisistä? »Historia itsessään on mykkää, kylmää, elotonta, sen ihmiset ja tapaukset ovat kuin hautuumaan mullassa – kunnes Runous saa sen elämään».38Klinge, Idyll och hot 2004, s. 173 f. Luennoillaan hän puhuu historiankirjoituksesta, josta voi kuulla »mensklighetens stora hjerta klappa i tidehvarfven» (ihmiskunnan suuren sydämen lyövän eri aikakausina) (ZTS XV, vårterminen 1856, »Första Föreläsningen» [odaterad], s. 2). Topeliuksen mielestä draama on parhaimmillaan »spegelbild af folk, tider och mänsklighet» (kansojen, aikakausien ja ihmisyyden peilikuva).39»Söder om Östersjön. 44. Theatern sådan den bör vara», HT 3/10 1857. Se »likasom indrager på en gång hela mänskliga lifvet, med kött och blod, med synd och brist, med stöflar och sporrar, inom konstens ramar för åskådarens blickar.» (ikään kuin tempaisee kerralla koko ihmiselämän, nahkoineen ja karvoineen, synteineen ja puutteineen, saappaineen ja kannuksineen taiteen keinoin katsojan silmien eteen).40»Söder om Östersjön. 45. Slutord om theatern», HT 10/10 1857. Topeliuksen mielestä Suomesta puuttuvat vielä hyvän teatteritaiteen luomiseen vaadittavat edellytykset: yleisö joka tunnistaa hyvän ja kannustaa siihen sekä kritiikki, joka hillitsee pahaa ja tuomitsee sen. Ks. myös »2. Böra vi äga en nationaltheater?», HT 1/3 1860. Topelius ihaili koko ikänsä Shakespearea ja ylistää häntä hänen kyvystään tehdä juuri näin:

44Som han, har ingen man förstått

Det som var ondt, det som var godt,

Det som var stort, det som var smått,

Det som låg mellan båda,

Det som var krökt, det som var stolt,

Det som var öppet eller doldt,

Åt himmel eller afgrund såldt,

I hjertat genomskåda. (s. 96)

45 Vuosien mittaan Topeliuksen suhtautuminen teatteriin muuttui yhä varautuneemmaksi. Hän reagoi 1860-luvulla siihen, että se teki »poikkeuksia ja myönnytyksiä» »sekalaiselle yleisölle» ja koki, että se vei häneltä enemmän aikaa ja mielenkiintoa kuin olisi sopinut.41Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 189 f. Jotain tästä on havaittavissa Hedvig Charlotte Raa-Winterhjelmille omistetun runon »Till en skådespelerska» loppusäkeissä (s. 276 ff.): »Vänd från de segrar gömda qval förbittra / Tillbaka till naturens enkla sköte, / Till hem, till make, till dig sjelf, till Gud!».

ArvopohjaAlkuun ↑

46 Teoksessaan Självbiografiska antecknigar Topelius kuvaa elämänsä käännekohdaksi vuotta 1868, jolloin hän täytti 50, nälänhätä varjosti koko maata ja Aina-tytär sairastui keuhkotulehdukseen. Topelius aloitti työnsä virsikirjakomiteassa ja vietti kevätlukukauden Turussa. Hän suhtautui tehtäväänsä mitä vakavimmin – hän luonnehtii sitä »skola i självförsakelse, vilken jag rekommenderar både åt inbillade och verkliga storheter» (kieltäymyksen kouluksi, jota suosittelen niin luulotelluille kuin todellisillekin suuruuksille). Hän koki, että hänen »måste bortkasta den allra största delen av de poetiska uttryckens och bildernas gångbara mynt» (piti heittää pois suurin osa runollisen ilmaisun ja kuvien käyvästä rahasta) ja »söka krafter ovanefter» (etsiä voimaa ylhäältä).421922, s. 228.

47 Uskonnollinen suhtautuminen elämään ja työhön nousee yhä voimakkaammin esiin, mikä korostuu kolmessa vuosien 1867–1868 nälänhädän johdosta kirjoitetussa runossa.43Nälänhätä sai Topeliuksen ottamaan kantaa Åbo Underrättelserissa. Hän kehotti sivistyneistöä näyttämään hyvää esimerkkiä tekemällä työtä, säästämällä ja kieltäytymällä. Hän kannatti kuluttajayhdistyksiä, jotka auttaisivat toisaalta saamaan halvempia tuotteita ja toisaalta sääntelemään taloutta, ja puhui myös käsityöyhtiöiden ja leivänkorvikkeiden puolesta. Ennen kaikkea hän kuitenkin vastusti ylellisyyttä ja ehdotti esimerkiksi ostamaan kotimaisia tuotteita ja luopumaan tarpeettomista huvituksista. Ks. Vasenius IV, s. 304 f. Runossa »Fåglalåt» (»Linnunlaulu», suom. Yrjö Jylhä) – jonka ääni ja näkökulma ovat tuttuja Sylvia-lauluista – ihmisen kurjuutta ja kärsimystä pidetään seurauksena tuhlaavaisuudesta ja laiskuudesta. Runoissa »Septembernatten» (»Syyskuun yö», suom. Yrjö Jylhä) ja »Till de folk, som lida» (»Kärsiville kansoille», suom. Yrjö Jylhä) nälänhätä kuvataan Kaitselmuksen kehotuksena ihmisille luopua ylimielisyydestään. Vain maltti, kohtuullisuus ja jumalanpelko voivat pelastaa hyvinvoinnin mukanaan tuomalta henkiseltä köyhtymiseltä. Kirkko asennoitui samalla tavoin: koettelemuksia pidettiin rangaistuksena nautinnonhalusta ja koreilusta.44Ks. runojen kommentit s. 389 f., sekä Nils-Erik Forsgård, I det femte inseglets tecken 1998, s. 33 ja Ekelund, »Topelius och hans samtid», 1969, s. 199 f. Kärsimys – myös itse aiheutettu – sen sijaan jalostaa: »All hjeltekraft, all ädel glöd / Har vuxit under kamp och nöd, / Försakelse och fara.» (Kaikk’ urhokas, kaikk’ ylevä / se syntyi hädän hetkellä / ja vaaran tuokiolla.)45»Septembernatten 1867», s. 41. Suom. Yrjö Jylhä.

48 Elämäkerran kirjoittaja Valfrid Vasenius toteaa, että kolme edellä mainittua runoa ovat Topeliuksen viimeiset »isänmaalliset tilannerunot», eli sellaiset joissa kansakunnan historiallinen tilanne tiettynä ajankohtana innoitti häntä laulamaan julki sen mitä hän tunsi, halusi ja toivoi koko kansan puolesta. Mutta muuttuneessa poliittisessa tilanteessa, kun puolueet alkoivat muotoutua, hän ei enää onnistunut puhuttelemaan koko kansakuntaa paitsi silloin, kun sen ylle lankesi nälänhädän kaltainen yhteinen koettelemus.46Vasenius IV, s. 315 f.

49 Topelius asettui eri yhteyksissä vastustamaan kylmäksi järjellisyydeksi kokemaansa katsomusta ja ilmaisee vastalauseensa sattuvasti runossa »Voltaires hjerta» (»Voltairen sydän», suom. Elina Vaara) (s. 104 f.). Valistusajan edustaja, »nerollaan hallinnut» Voltaire kyseenalaisti ja herjasi järjestelmällisesti Topeliuksen korkeimpina pitämiä arvoja: »Fri var han, – fri från hvarje band, / Som menskor heligt är: / Gud, oskuld, dygd och fosterland, / Den prisade Voltaire.» (»Pois siteet pyhät kokonaan / hän hylkäs ihmisten; / Jumalan, hyveen, isänmaan / ja viattomuuden.») Lokakuussa 1870 Topelius oli hyökännyt Helsingfors Dagbladissa omasta aloitteestaan kahta tieteellisen historiankirjoituksen edustajaa vastaan; Ernest Renan ja David Strauss olivat puhuneet käynnissä olleen Saksan ja Ranskan sodan johdosta rauhan ja yhteisymmärryksen puolesta, mutta Topelius tarttui heidän kiisteltyihin kirjoituksiinsa Jeesuksen elämästä.47Helsingfors Dagblad 12 ja 18/10 1870. Arvostelijat lukivat muutama kuukausi myöhemmin ilmestynyttä Nya bladia tämän puheenvuoron pohjalta ja totesivat saman suvaitsemattomuuden heijastuvan esimerkiksi juuri samoihin aikoihin syntyneissä runoissa »v. Dreyses graf» ja »On m’a trompé».48Runot ajoittuvat syksyyn 1870, Topeliuksen mielipidekirjoitus julkaistiin lokakuussa. Ernst Rönnbäck toteaa runoista: »Som debattinlägg kunde de accepteras, i Sånger bär de däremot vittne om hur nitälskan för religionen medför förlust av sunt omdöme» (Keskustelupuheenvuoroina ne voisi hyväksyäkin, Sånger-kokoelmassa ne vain kertovat siitä kuinka uskonnollinen kiihko sumentaa terveen arvostelukyvyn) , Åbo Underrättelser 17/12 1870; ks. myös »Vastaanotto», s. XXXIX, Nyberg Zachris Topelius 1949, s. 405 ja 410 sekä Vasenius IV, s. 309–313.

50 Vuonna 1890 pitämässään esitelmässä Topelius julistaa, että hän »älskar och ärar dessa vetenskaper, der de så samvetsgrant och med en så tålig möda, slägte efter slägte, arbeta på att afslöja skapelsens hemligheter. De vidga vår synkrets och de lyfta vår själ att tillbedja Gud i hans verk.» (rakastaa ja kunnioittaa näitä tieteitä, koska ne pyrkivät niin tunnollisesti ja niin kärsivällisellä työllä sukupolvesta toiseen paljastamaan luomakunnan salaisuuksia. Ne laajentavat näkökenttäämme ja ylentävät sielumme rukoilemaan Jumalaa hänen työssään.) Topeliukselle oli kuitenkin olemassa jotain vapaata ajatustakin korkeampaa: »vi måste erkänna någonting högre, nemligen Gud såsom det högsta förnuftet, och icke vilja med vårt förnuft mästra Guds» (meidän täytyy tunnustaa jotain korkeampaa, nimittäin Jumala korkeimpana järkenä, eikä pyrkiä omalla järjellämme hallitsemaan Jumalan järkeä).49»Naturvetenskaperna och bibeln. Föredrag i Kristliga ynglingaföreningen i Helsingfors den 11 Maj 1890.», NB 244.108, s. 145–162. Tai kuten runossa »Voltaires hjerta»: »Men tänka stort, är tänka varmt / Och högt, – ej endast fritt.» (»Mut vapaa vain suur’ aatos ei, / myös korkea se ois.) Tämä järjestys iskostetaan lukijan mieleen Ljungin päätösosassa:

51Luo Lähteen, Herran sanan käy!

On muoto pettäväistä.

Elämää etsi, jot’ ei näy,

äl’ yksin näkyväistä!

Käy valtakuntaan Jumalan

laill’ lapsen kotiin kaipaavan!50»Trosbekännelse», (»Uskontunnustus», suom. Toivo Lyy), s. 325 f.

Haaskaus

52 Kolmessa vuosina 1868–1878 kirjoittamassaan runossa Topelius esittää tunteikkaan vastalauseensa metsien lisääntyneitä hakkuita vastaan. Aihe oli lähellä hänen sydäntään, ja hän oli nostanut sen puheeksi jo 1850-luvulla.51Esim. »Skogens värde» (HT 13/10 1855) ja »Skogens förstöring är Finlands förderf» (HT 24/10 1857). Metsien hakkaaminen symboloi Topeliuksella maailman tuhoamista yleensäkin. Ongelma nostetaan esiin nälkävuonna 1868 syntyneen »Fåglalåt»-runon (»Linnunlaulu», suom. Yrjö Jylhä) aloituksessa: »Hur skall det land ej frysa uti den höga nord, / Som kläder af sin pels, de gröna skogar?» (»Ei ihme vaikka värjyykin maa tää pohjoinen, / kun turkkinsa se riisuu, vehreen salon.») (s. 31 f.).52Monien Sylvia-laulujen tavoin komeaan runoon sisältyy moraalinen ulottuvuus, ks. Lassila, Runoilija ja rumpali 2000, s. 73 f. ja Zilliacus, ZTS I, s. XXVII. Runossa hän esittää näkemyksenään, että hallan hävitykset ovat suora seuraus ilmastoa säätelevän metsän hävittämisestä. Hän asettaa hallaa seuranneen köyhyyden ja kurjuuden rinnalle yltäkylläisyyden ja ylellisen kuluttamisen. Topelius piti hakkuita myös osoituksena laiskuudesta ja velttoudesta, vaatihan kaskeaminen vähemmän työtä kuin peltoviljely. Samaa teemaa käsitellään myös runossa »Kymmene bär sin moder till grafven» (1878; ks. s. 199 ff.).53Runon kirjoitusaikaan metsäteollisuus laajeni voimakkaasti – pelkästään vuonna 1874 Suomeen perustettiin 25 uutta höyrysahaa, useimmat Kymijoen varrelle. Kuisma 1993, s. 232 ff.

53 Ruotsissa metsien suojelua ajoi muun muassa piispa ja kasvitieteilijä Carl Adolph Agardh, jota Topelius luonnehti sanoin »den genialiske svensken» (nerokas ruotsalainen).54Föreläsningar i historia och geografi, ZTS XV, 6/10 1871, s. 53. Tutkimukseen Om Sveriges skogsväsen (1857) kirjoittamassaan esipuheessa Agardh julistaa, että Ruotsin olemassaolo sivistysvaltiona »on sen varassa, onko maalla metsiä vai ei». Metsä suojelee tuulelta, kylmyydeltä, kuumuudelta ja kuivuudelta. Topeliuksen tavoin Agardh piti metsää voimavarana, joka torjuu köyhyyttä ja tarjoaa »rikkaan tavoittelemaa viihtyisyyttä», näin ollen se on »suurimman luokan hyväntekeväisyyslaitos, jota luonto pitää yllä.»55Esipuhe (12 s.) teokseen Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Del 3. Om Sveriges skogsväsen (1857). Agardhin oppilas Elias Fries käsittelee samaa aihetta teoksessaan Botaniska utflygter (1843–1864): »Metsien hävitessä ilmasto huononee, sateet vähenevät, maanpinta menettää talvella kasvillisuudelle välttämättömän lumipeitteen, kun lumi sulaa nopeasti ja valuu pois, minkä jälkeen myös lähteet ja purot ehtyvät, ja aurinko ja tuulet imevät paljailta mailta kaiken ravinnon ja kosteuden.» Botaniska utflykter 1964, s. 129. Topelius otti todennäköisesti vaikutteita Agardhilta, hänen teoksiaan oli Topeliuksen kirjastossa ja heillä esiintyy samankaltaisia ajatuskulkuja ja perusteluja. Molemmat korostavat metsän reaalista ja symbolista arvoa kansalle aikana, jolloin taloudelliset edut olivat nousseet määräävään asemaan metsän hyödyntämisessä.

54 Runossa »Skogssköflingen» (»Metsänhaaskaus», suom. Yrjö Jylhä) vuodelta 1874 Topeliuksen kritiikki on entistä ankarampaa:

55Ne ryöstävät ja myyvät sinut, maani!

Ne vievät talvimekkos lämpöisen

kuin juomari, jok’ äidin parhaan nutun

myy julkein käsin viinatilkkasesta. (s. 201)

56 Topelius muistuttaa, että kirvestä on historiallisesti pidetty sivistyksen ja kulttuurin edellytyksenä. Mutta hävityksen jalanjäljissä saapuvat kaikenlaiset paheet: mässäily, saituus ja laiskuus mutta myös juopumus; uusille teollisuuspaikkakunnille perustettiin kapakoita ja viinaa poltettiin salaa. Topeliuksella silmittömistä hakkuista tuli metafora ajan vääristyneille arvoille ja asioiden tärkeysjärjestyksen unohtumiselle. Säkeet uhkuvat moraalista närkästystä ja suuttumusta kaupustelijoille, jotka riehuvat pyhillä mailla ja hävittävät koko arvopohjan. Tie hyvinvointiin, »[t]ill ljus, till frihet och till mensklig lycka,» (ja valoon, vapauteen, ihmisonneen) on »bön och arbete och enkel sed.» (työ ja rukous ja tavat hurskaat).56Myös runossa »Fåglalåt» teroitetaan tätä järjestystä, joka antaa kansalle turvaa: »enkla seder och arbete och bön», s. 32.

Kylvö

57 Topelius näki etenkin 1880-luvun modernissa kirjallisuudessa merkkejä arvoperustan murenemisesta. Erityisesti häntä huoletti normien häviämisen tuhoisa vaikutus nuorisoon. Monessa yhteydessä, etenkin 1880-luvun jälkipuoliskolla, hän korosti painetun sanan mahtia ja kirjailijoiden ja kustantajien vastuuta; »det talade eller skrifna ordet är ett samtal med några få, det tryckta är ett samtal med verlden» (puhuttu tai kirjoitettu sana on keskustelua muutaman harvan, painettu sana keskustelua maailman kanssa).57Blad ur min tänkebok 1898, s. 132. Hän vaati, että kirjallisuudella tuli olla »siveellinen perusta»: »Nutidsrealismen har ingen botten alls» ( Nykyrealismilla ei ole mitään perustaa.)58ZT–Albert Bonnier 26/2 1888; Brev ZTS XX 2013. Tämän näkemyksensä hän tuo julki runossaan »Utsäde» (1884). Kaksi nuorta tyttöä löytää äitinsä kätketyn kirjan, joka saa heidän poskensa punoittamaan:

58»Fällan» eller någon annan

Af tidens sopor, – intressanta laster

Och styggelserna af ett uselt lif

Förutan heder, blygsel, tro och sed.59Kirjan nimi viittaa Émile Zolan proletaariromaaniin (1877), käännetty ruotsiksi nimellä Fällan. Sedemålning ur folklifvet i Paris (1879). (s. 285)

59 »Hvarje ord är ett frö, ur hvilket intryck uppspira» (Jokainen sana on siemen, josta versoo vaikutelmia), Topelius tähdentää sanomalehtiklubin joululehdessä vuonna 1887: » Det tryckta ordet går ut i verlden som aspens fjun, när det kringströs af vårvinden: ingen vet hvar det en dag slår rot; ingen kan beräkna de plantor, som i dag, i morgon eller efter mansåldrar skola framgå ur dess utsäde.» (Painettu sana lähtee maailmalle kuin haavan hahtuva kevättuulen riepottelemana: kukaan ei tiedä mihin se jonain päivänä juurtuu; kukaan ei tiedä laskea taimia, jotka tänään, huomenna tai miespolvien päästä vielä versovat sen siemenestä.»60Jul-qvällen 7, s. 10 ff., julkaistu postuumisti teoksessa Blad ur min tänkebok 1898, s. 136. Raamatullinen vertaus kylvöstä ja sadosta esiintyy myös runoissa, jotka Topelius kirjoitti, kun miesten ja naisten opettajaseminaarit vihittiin käyttöön: »peltomiehet» kylvävät taimia ja jaloja siemeniä – Herra antaa sadon. Koulu on »kylvöpelto» ja »kukkaistarha».61»Ekenäs seminarium för folkskolans lärarinnor», s. 186 f. ja »Nykarleby seminarium för folkskolans lärare», s. 187–191. Samat vertaukset esiintyvät myös runoissa »För Wasa stads nya folkskolehus den 12 Oktober 1893» ja »Lärarinnan» (1893). Runossa »Svarta gardet» latojat ovat palvelijoita, jotka levittävät sanan siementä »långt ut öfver länder och vatten» (kauas yli maiden ja vetten, s. 25 f.).

60 Topeliuksen journalismissa huomio kiinnittyy siihen, että hän nosti jo varhain esiin sosiaalisia kysymyksiä. Hän kirjoitti esimerkiksi köyhien kurjista asunnoista, palvelusväen turvattomasta asemasta, korkeista vuokrista ja laati perusteellisen neljätoistaosaisen rikosreportaasin eräästä murhasta. Hänen mielestään kansalaisvelvollisuuksiin kuului saattaa julki sellaisia »taflor af laster, elände och brott» (kuvia paheista, kurjuudesta ja rikoksista), jotta yhteiskunnan varjopuolet tulisivat yleiseen tietoon.62Helsingfors Tidningar 1/12 1858. Olof Enckell toteaa, että Topelius katsoi toimittajan työssä aiheelliseksi »tonkia yhteiskunnan likatunkioita» ja siivota sosiaalisia »roskia», joista hän kirjallisissa teoksissaan pysyi pöyristyneenä loitolla.63Enckell, »Topelius’ dikt Kommunismens vagga», HLS 45, 1970, s. 12. Tämän reaktion taustalla oli syvälle juurtunut käsitys siitä, että kirjallisuudella – kuten taiteella yleensäkin – oli korkeampi tehtävä. Topeliukselle kirjailijan moraalinen vastuu omalle ajalleen ja jälkimaailmalle oli keskeinen arvo ja kirjallisuuden tuli olla esikuvallista, sen »arvopohja» oli kaiken horjumaton perusta.

61 Topeliuksen kirjallinen maailma edusti täysin eri arvoja ja hyveitä kuin läpimurtoaan tekevän modernismin maailma. Eroa kuvastaa hyvin P. A. Gödecken arvio teoksesta Vinterqvällar vuodelta 1880. Hän toteaa Topeliuksen edustavan ihanteita, »joista uudempi ja epäuskoisempi aika on kasvanut eroon». Topelius tarjoaa lukijalle »sankaritaruja», »uskoa ja kunniaa uhkuvia nuorukaisia», uhrautuvia, urheita ja velvollisuudentuntoisia.64Aftonbladet 17/6 1880. Topelius symboloi ihanteita, jotka alkoivat yhä pahemmin haalistua ja ajautua kyseenalaiseen valoon. Sitä paitsi hänen myöhemmät teoksensa kävivät aina vain saarnaavammiksi ja tendenssimäisemmiksi – ilmeisesti siksi, että hän pyrki tietoisesti esiintymään vastavoimana sellaiselle kirjallisuudelle, joka repi hajalle kaiken sen mitä hän piti pyhänä: Jumalan, uskon, perheen ja isänmaan.65Topelius osallistui vuonna 1885 Finland-sanomalehden perustamiseen, koska hän kaipasi »vakavamielisesti suuntautunutta lehteä joka kunnioittaa kristinuskoa» (ZT–Albert Bonnier 1/10 1885). Hänen viimeisessä romaanissaan Tähtien turvatit, joka ilmestyi kirjakauppoihin samaan aikaan kuin Ljung, pääteemana on toisaalta taistelu kunnianhimon ja itsekkyyden ja toisaalta nöyryyden ja uskonnollisuuden välillä (julkaistiin jatkokertomuksena Nya Dagligt Allehanda -lehdessä Tukholmassa 1886).

Kuvakieli

62 Luonto on keskeinen tekijä Topeliuksen runoudessa: luontoa kuvataan usein sellaisenaan mutta monesti myös vertauskuvallisesti. Ensimmäisen Suomen maantietoa ja historiaa käsittelevän luentonsa johdannossa Topelius julistaa romanttista luontokäsitystään: vuoret ja vesistöt ovat suuren orgaanisen ruumiin verisuonia, ja kaikki elää ja toimii yhteisen päämäärän puolesta. Hän lausuu Hegelin hengessä, että myytit – tieteen tavoin – synnyttävät suhteen katoavaan, luovat viitekehyksiä ja yhteyksiä. Myytissä »personifierar alla naturens krafter (henkilöityvät kaikki luonnonvoimat) [––] likasom att evärdeligt hägna deras lif emot tviflet och deras fortbestånd emot den förgängelse, hvaraf de äro omgifne.» (kuin suojatakseen iankaikkisesti elämäänsä epäilykseltä ja tulevaa olemassaoloaan ympäröivältä katoavaisuudelta).66»Första föreläsningen», 1854, s. 16 f., ZTS XV. Samanlainen päämäärä on havaittavissa Topeliuksen runoissa: hän haluaa rakentaa yhdyssiteen ihmisen ja maailman välille, luoda merkitystä ja yhteyksiä. Luonto elävöitetään henkilöimällä ja inhimillistämällä, se käy vuoropuhelua ihmisen kanssa, ja hän on halukas kuulemaan.

63 Vesielementin on havaittu olevan toistuva aihe Topeliuksella, etenkin hänen isänmaallisessa runoudessaan.67Schoolfield puhuu Topeliuksen hydrografiasta, »National Romanticism – A Golden Age?», A History of Finland’s Literature 1998, s. 336. Zilliacus tarkastelee vesimetaforia julkaisussa ZTS I, s. XXXII. Yleisimmät vettä kuvaavat sanat kokoelmissa Nya blad ja Ljung ovat »hav», »våg», »sjö» ja »bölja».68’Hav’ esiintyy 132 kertaa, ’våg’ 130, ’sjö’ 88 ja ’bölja’ 56. – Veteen liittyvä ranta ’strand’ esiintyy niin ikään usein (137 kertaa) osittain siksi, että sana sopii hyvin säkeen täytteeksi (»Finlands strand», »Mälarstrand», »Ålands strand») ja on kätevä riimi mm. usein toistuvalle maalle, »land», jonka se usein myös korvaa (»Långt på en annan strand»). Meri saa ihmisen hahmon: se syleilee maata ja suutelee Suomen rantoja. Sitä verrataan rakastavaan äitiin tai sulhaseen, joka luovuttaa aina vain enemmän maata valitulle morsiamelleen. Meri kuvataan myös esikuvana nuorille, joiden on määrä nostaa Suomi. Kuvat pohjautuvat meren mahtavuuteen ja sisäiseen voimaan: ajatus ja vapaa sana ovat meri, jota ihminen ei voi kesyttää eivätkä mitkään vallit pysäyttää.69»Finlands höjning» (s. 5–9), »Wasaminne» (s. 12), »Svarta gardet» (s. 25 f.) ja »Herr Meyer» (s. 113 f.). Isänmaasta kertovissa runoissa samat voimat heijastetaan Suomeen: samalla luonnonvoiman vääjäämättömyydellä, jolla kevättulva murtaa padot ja särkee muurit, myös Suomi on määrätty kulkemaan vapauttaan kohti.70Selvimmin runossa »Finlands höjning» ja runossa »Islossningen i Uleå elf» kokoelmassa Sånger I (ZTS I, s. 253–256). Vesimetaforia käytetään myös ajan kulkua kuvaavissa vakiintuneissa ilmauksissa (»lifvets vågor», »tidernas blå ocean»). Sade esiintyy kaivattuna elementtinä (»mild, lik sommarregnet», »välsignelsen som manna regnar»).71»Regn» esiintyy 22 kertaa, »regna» 3.

64 Topelius vakiinnuttaa metsän runomaiseman trooppina, mikä sopii hyvin kansallisromanttiseen käsitykseen nummesta, erämaasta ja metsästä myyttejä synnyttävinä paikkoina.72Sana metsä, »skog», eri muodoissaan ja yhdyssanoissa esiintyy 88 kertaa, puista »fura» 27, »gran» 22, »björk» 20, »rönn» 5, »tall» ja »asp» kumpikin 4 kertaa, »kastanj» 3 (aina sanan »skuggar»/»skugga»/»skygd» kanssa). Metsästä hän löytää runonsa, kanervankukan; kolmen runokokoelman nimirunoissa lukija viedään metsään, Runottaren tyyssijoille. Lapsuuden haavikot saavat hänet laulamaan, ja kuusien huminassa kuuluu »forntids sägner» (muinaisaikojen taruja).73»Nya blad» (s. 3 f.), »Elias Lönnrot» (s. 227), »Mina aspar» (s. 322). Metsässä asustaa Suomen sielu, ja siksi paikkaa tulee lähestyä kunnioittaen; on mahdollista, että tämä näkemys vahvisti entisestään hänen närkästystään metsien hakkaamisesta.

65 Puista ja eri puulajeista tulee henkilöiden ja ihmistyyppien symboleita. Pohjalaisesta sanotaan: »Vi vexte upp ur frostig bädd / Som vintergran i drifvor klädd». Ankarassa ja kylmässä ilmastossa kasvaneista ihmisistä tulee karaistunutta kansaa, aineellinen niukkuus luo vahvat juuret. Puu, joka seisoo tukevasti juurillaan ja kurkottaa latvaansa yläilmoihin, on sopiva esikuva Suomen kansalle: »Men bred din krona mot den vida verlden, / Drick märg och ungdomskraft af himlens ljus!» (Vaan latvas laajenna päin maailmaa, / mehua, voimaa auringosta juo!) 74»Elias Lönnrot», s. 228. Ikihonka edustaa Topeliuksella henkistä ylevyyttä; Aleksanteri II:ta kutsutaan »höjdernas fura» (korkeuksien hongaksi). Kustaa Aadolfia ja J. R. Munckia verrataan tammiin, C. A. Wetterberghiä »kärnfast, reslig gammal tall» (lujaan ja komeaan vanhaan mäntyyn), joka on »alltid grön och full af fågelsång» (ikivihreä ja täynnä lintujen laulua). Alakoulua kuvataan nuorten puiden »pikkumetsäksi» (småskog), sen aloitteen tekijää Sedmigradskyä kuvataan sanoin »längesedan vissnad skroflig stubbe» (kauan sitten kuihtunut, rosoinen kanto).

66 Vuodenajat ovat tasapuolisesti edustettuina.75»Vinter» mainitaan 62 kertaa (45 yhdyssanoissa), »höst» 53, »vår» 52, »sommar» 49 (45 yhdyssanoissa) ja »snö» 65 kertaa (snöga 2). Kevät häämöttää eteenpäin tähyilevissä säkeissä (»När våren ånyo blir grön», »Som en blomma i våren skall gro»). Kesä esiintyy lähes yksinomaan yhdyssanoissa ja silloin vertauksina. Yhdyssanan osana se kuvaa kaikkea lempeää ja paratiisillista (»ljuflig som en sommarvind», »Evigt unga, sommargröna»). Syksy saa symboloida vanhuutta. Jäätynyt ja elottomalta näyttävä sijoittuu talveen (»vissnad fröjd, som vinterfrosten härjat»). Lunta käytetään paljon, joskus myös kuvaannollisesti valkoisesta väristä (»med snöig hjessa», »vardt som en snö om kind»).

67 Värejä kuvaavia sanoja on Topeliuksen runoudessa silmiinpistävän paljon, ja enimmäkseen niitä käytetään kuvaamaan luontoaiheita.76Värisanat jakautuvat seuraavasti: grön/grönskande (66), blå/blånande (59), vit (54), röd (24), grå/grånad (20), svart (16), gul (15), purpur (11), rosig/rosende (9), brun (4). – Silver esiintyy 19 kertaa (yleensä yhdyssanoissa), useimmiten kuvaamassa jotain valkoisena hohtavaa (»stjernans silfvernålar», »silfverhårig»). Gyllne/Gyllene esiintyy 11 kertaa (»gyllne nektar»). Guld/gull (39 esiintymää) viittaa yleensä rahaan ja poikkeustapauksessa johonkin kullanväriseen (»Ax af guld», »Guldlockiga små»). Vihreä kuvaa kaikkea luontoa, sinistä käytetään merestä ja taivaasta, valkoinen kuvaa lunta mutta viittaa myös puhtauteen ja viattomuuteen, punainen voi merkitä verta, tulenlieskoja tai purppuraisena iltaruskoa. Ruusunpunainen yhdistetään aamuun, toivoon ja nuoruuden rakkauteen, kun taas keltainen herättää mielleyhtymiä syksystä ja katoavaisuudesta ja harmaa vanhenemisesta. Topeliuksen värisanojen käyttö näyttää perustuvan luonnon omaan väriskaalaan, eikä siinä esiinny poikkeamia yleisestä käytännöstä.

68 Raamatullisia vertauksia esiintyy usein (»jorden är / Guds fotapall», »jordens skuggor vike»). Henkistä taistelua moraalista rappiota vastaan ja sivistyksen, oikeuden ja totuuden puolesta kuvataan sotaisin termein, ja sekin tapahtuu raamatullisesti. Runossa »Svarta gardet» latojat sotivat painetun sanan ja ajatuksenvapauden puolesta, he »vässa lansar» (teroittavat peitsiään) ja »smida hans rustning» (takovat hänen haarniskaansa). Useimmissa tapauksissa taistelu kuvaa ihmiselämän vaivoja (»kämpa sin strid», »Vi måste jaga. Utan strid / Vann ingen kämpe segerns lön»).

Muoto ja tyylikeinot

69 Kaiken kaikkiaan Topeliuksen runomitat vaihtelevat Nya bladissa ja Ljungissa vähemmän kuin Ljungblommorissa. Aiemmissa kokoelmissa käytettyjä kalevalamittaa, ghaselia ja runollisia paraabeleja ei myöhemmissä esiinny.77Runomitoista, ks. ZTS I: kalevalamitasta s. 307 ja ghaselista s. 350, paraabelista digitaalisessa laitoksessa URN:NBN:fi:sls-3844-1403178433500. Hallitseva runomitta on jambinen tai jambis-anapestinen, useimmiten nelirivinen vuoro- tai paririimein. Ljungblommorin tavoin useimmat jambis-anapestisistä runoista voidaan lukea norjalaisen nystevin tavoin: kun painotetaan neljättä ja yhdeksättä tavua ja korostetaan heikosti muita, syntyy tanssimainen poljento, joka jäljittelee polskan rytmiä (»De stodo ga vid elfvens branter, / De voro vindarnas musikanter,»).78»Mina aspar»; ks. ZTS I, johdanto ja s. 355, sekä Svensk metrik, kirj. Eva Lilja 2006, s. 410 ff. Monissa runoissa tahtien määrä vaihtelee – nelitahtiset säkeet vaihtelevat yksi-, kaksi- ja/tai kolmitahtisten kanssa – mikä näkyy siinä, että säkeistöjen reunukset aaltoilevat. Tällaisia runoja on molemmissa kokoelmissa etenkin laulujen ja romanssien luokassa, jossa rytmiset ja melodiset elementit ovat näkyvästi esillä.

70 Trokeiseen tai trokeis-daktyyliseen mittaan kirjoitettuja runoja on hieman vähemmän; nimirunojen trokeinen runomitta viittaa kalevalamittaan ja samalla Ljungblommor I:n ensimmäisiin runoihin, mutta ne ovat loppusoinnullisia ja jaettu säkeistöihin kuten kokoelman muutkin trokeiset runot.79Kokoelmassa Nya blad on 21 trokeista tai trokeis-daktyylista runoa Ljungissa kahdeksan. Ljungblommor I:n viisi ensimmäistä runoa on kirjoitettu kalevalamittaan. Seitsemäntoista runoa on kirjoitettu silosäkeellä, jota ei esiinny aiemmissa runokokoelmissa. Lisäksi mukana on kaksi sonettia.80»Till en skådespelerska» ja »Helsning till Upsala». Silosäkeisistä runoista 16 on Ljungissa. Moniosaisissa runoissa Topelius käyttää yleensä useampia runokaavoja: pohdiskelevat ja kertaavat osuudet on kirjoitettu rapsodiseen mittaan silosäkeinä ja aleksandriineina, kun taas välissä olevissa, tapahtumia kuvaavissa osuuksissa käytetään epäsäännöllisempiä ja lyhyempiä runomittoja.81Runossa »Elias Lönnrot» Topelius käyttää esim. trokeemittaa, silosäettä ja sapfista mittaa, runoissa »Till G. H. Mellin» ja »Ett Lützen-minne» vuoroin aleksandriinia ja vuoroin jambis-anapestista mittaa. Säetyypin vaihto kuvaa näkökulman vaihtumista.

71 Peräti kahdeksassatoista runossa runomitta määräytyy melodian mukaan. Esimerkiksi kolme muistorunoa kirjoitettiin »Integer vitae scelerisque purus» -hautajaisoodin säveleen sapfiseen mittaan. Montgomerylle omistettu runo laulettiin »An die Freuden» ja J. R. Munckin syntymäpäiväruno sekä »Strandbrinken» Carl Nielsenin »Det er et yndigt land» -laulun säveleen. Topelius kirjoitti sanat myös erääseen Bachin koraaliin, Mozartin menuettiin ja Schubertin »Ständcheniin» – hän valitsi tunnettuja melodioita, joiden kuorostemmat olivat tuttuja, ja luultavasti niitä laulavat ylioppilaslaulajat olivat jo harjoitelleet ne. Jotkin Vårföreningenille laatimistaan runoista Topelius oli todennäköisesti kirjoittanut valmiiseen säveleen, toisia kirjoittaessaan hän ajatteli jotakuta tiettyä säveltäjää.82Merkitty käsikirjoitukseen; esim. »(Musik af G. Linsén)», »(för Collan)», »Visa att komponera för Pacius». Sarja Nordiska taflor oli alun perin tarkoitettu J. A. Josephsonin sävellettäväksi.

72 Topeliuksen runoudesta puhuttaessa on usein korostettu sen laulettavuutta. Voimakkaasti melodinen vaikutelma syntyy osaksi siitä, että hän käyttää runsaasti anaforia, assonansseja, alkusointuja, riimisarjoja ja kertosäkeitä. Hyvä esimerkki tästä on »Julvisa»:

73Gif mig ej glans, ej guld, ej prakt

I signad juletid;

Gif mig Guds ära, englavakt

Och öfver jorden frid!

Gif mig en fest,

Som gläder mest

Den konung, jag har bedt till gäst;

Gif mig ej glans, ej guld, ej prakt,

Gif mig en englavakt! (s. 313)

74 Anafora »Gif mig» toistuu viidessä säkeessä ja ensimmäisessä säkeessä toistuu »ej» (polysyndeton). Assonanssit (Gif mig – I signad juletid, guld – juletid – Guds) ja alkusoinnut (glans – guld – Guds) sitovat säkeet toisiinsa, samoin riimisarja ja kehämäinen sommittelu; toiseksi viimeinen säe on sama kuin ensimmäinen, ja kolmas säe toistuu lyhennettynä viimeisessä. Viides säe on jaettu kahdeksi puolisäkeeksi, koska siinä on kaksoisriimi (fest – mest), mikä yhtenäistää äänneasua. Kaikki nämä tyylikeinot ovat luonteenomaisia Topeliuksen koko runoudelle.

Aihelmia

75 Kahdeksan Motiv (Aihelmia) -sarjan runoa (s. 284–289) vuodelta 1884 vaikuttavat muodoltaan Topeliuksen yllättävimmiltä. Runot ovat eräänlaisia pienoistauluja, ja ne koostuvat neljästä parista: kaksi maisema-aihetta, kaksi laatukuvaa ja kaksi historiallista maalausta – mikä vastasi ajalle tyypillistä maalausten aihepiirien jakoa – ja lisäksi kaksi raamatullista aihetta. Kaikki on kirjoitettu silosäkein.

76 Muodoltaan sarja heijastelee Topeliuksen pyrkimystä kokeilla uusia, modernimpia ilmaisumuotoja, vaikka hän muuten sanoutui irti realistisen runouden aatesisällöstä.

77 Aihelmille on ominaista impressionistisuus: ne pyrkivät tavoittamaan tuokiokuvan ja korostamaan näkövaikutelmaa. Pari esimerkkiä aloitussäkeistä:

78Tie, kuusimetsää. Lunta, kallioita

ja varjoja. Ja vasemmalla kulon

tuhoja. (Suom. Toivo Lyy)

79Valoisa kammio, täynn’ aurinkoa

ja loistoa ja kirjosilkkiä

ja peilejä… ja aamupuuhain

monia merkkejä (Suom. Toivo Lyy)

80 Impressionistinen tyyli synnyttää erityyppisiä aikaa, tilaa ja laatua koskevia illuusioita, toteaa Hans Lund. Sanat ja syntaksi vapautuvat kielen tavanomaisista rakenteista. Kertoja ei kommentoi, ei selitä. Metonyymiset kuvat edustavat kokonaisuutta. Esitystapa tehostaa aistuvaikutelmien välittämistä (komplex apperception) ilman selittävää analyysia.83Hans Lund, Impressionism och litterär text 1993, s. 61–65. Lund käyttää lähtökohtanaan mm. Sven Møller Kristensenin tutkielmaa Æstetiske studier i dansk fiktionsprosa 1870–1900 1938. Juuri nämä piirteet ovat ominaisia runosarjalle »Motiv». Taulujen tunnelma syntyy välittömien aistihavaintojen yhteisvaikutuksesta. Aloitussäkeet muistuttavat näyttämöohjeita tai ekfrasista (kuvien selityksiä). Esitystapa on havainnollinen, ja sen vaikutus on dramaattinen; vaikka säkeet välittävät tuokiokuvan, niiden taustalla piilee kertomus tai liike. Runossa »Töcknen vid Lützen» keskitytään historiallisesti ratkaisevaa taistelua edeltäneisiin liikkumattomiin, latautuneisiin hetkiin. Runossa »Dothan» kuvataan niin ikään taistelua edeltävää näkymää: »Taflan / Bär bortom ramen aningens fullbordan:». (Taulu / suo, kuvaamatta, lopun aavistaa:) (Suom. Toivo Lyy)

81 Kaikissa maalauksissa on oma erityinen valaistuksensa, joka luo niille ainutlaatuisen ympäristön: kuutamo, auringonpaiste, valaistu myymälä iltapimeässä, purppuranpunainen auringonlasku, harmaa aamuhämärä, kuutamoyö ja tähtikirkas yö. Tunnelmallisessa runossa »Midsommarnatt» (»Juhannusyö», suom. Toivo Lyy) valo esiintyy johtoaiheena – valon taika herättää eloon Pohjolan kesäyön:

82Se kuvaamaton, joka häipyy pois,

kun sivellin sen kokee jäljentää,

on päivän kruunu ylhääll’ otsall’ yön.

Kaikk’ uinuu, säteilee. Mist’ on se valo?

[…]

se kaiken luodun kätketty on sielu,

mi henkii suviyössä pohjolan

salaista kaipuutaan ja haaveitansa.

83 Kesäkuun yö edusti Topeliukselle maisen valon perusolemusta, toteaa Clas Zilliacus, ja se antoi hänen lyyrisyydelleen tilaa liikkua vapaasti.84Zilliacus, »Inledning», ZTS I, s. XXXVIII. Juhannusyön valoa kuvataan esim. hänen varhaisissa novelleissaan. Toinen maisemamaalaus, »Vinterqväll» (»Talvi-ilta», suom. Toivo Lyy), on sen vastakohta. Tässä aihetta kuvataan talvisessa kuunvalossa, ja talvikuva eroaa kesäyön hiljaisuudesta siten, että sitä hallitsevat liike ja elämän jäljet:

84Kuu oikealla, kuusen latvassa;

sen kirkas hohde lankee hevoseen

ja rekeen, joss’ on, turkki yllä, mies,

iloista laukkaa laskettaen: aivan

on kuulevinaan, kuinka tiuku helkkää!

85 Topelius kuvaa samaa aihetta vuonna 1858 julkaisemassaan artikkelissa »Till en målare», jossa hän ehdottaa, että »talvi-iltaa» voisi kuvata »skog af snötyngda granar, och fullmånen hängande, som runan säger, på granens grenar.» (lumen painama kuusikko, ja täysikuu riippuu kuin kansanrunossa kuusen oksilla)85Helsingfors Tidningar 2/10 1858. Samalla tavoin kuin runosarjassaan hän kuvaa aiheita sanallisesti sellaisina kuin näkee ne sisimmässään, jotta taiteilija voisi muuttaa ne kuvaksi. Samanlaista ekfrastista esitystapaa hän käyttää myös artikkelissaan »Taflor från Helsingfors», jonka hän kirjoitti »Motiv»-sarjan tavoin vuonna 1884.86Artikkelissa hän hahmottelee muutamia aiheita »tulevaisuuden maalarin siveltimelle»: »År 1555. Höstmorgon, regnmoln, solglimt. Konung Gustaf Wasa står på bron öfver Helsinge fors och betraktar den nya staden. […] 1642. Estnäsudden, vårdag. Utsigt från Broberget öfver en oändlig halfö af skogbevuxna berg och sumpmarker. Hafvet med dess öar i söder och till höger en hafsvik, der fiskare upptaga sina nät. […] 1984. Panorama från Nikolaikyrkans torn. En stor hufvudstad i sommarens grönska. Esplanader och boulevarder sträcka sig i långa båglinier kring hela halfön, omslutande Thölö park och dess fordna hafsvik.» Artikkeli julkaistiin Finland-lehden näytenumerossa 6/12 1884. – »Motiv»-sarjalle tyypillinen visuaalinen realismi ja täsmälliset, lyhyet lauseet esiintyvät niin ikään runoissa »Rigi Kulm» (s. 301–304) ja »Maria» (s. 330 ff.), molemmat vuodelta 1886.

Vastaanotto

Nya blad

86 Runokokoelma Nya blad ilmestyi kirjakauppoihin 5. joulukuuta 1870 sekä Suomessa että Ruotsissa.

87 Åbo Underrättelser toteaa, että suuri osa »uusista lehdistä» oli jo julkaistu kalentereissa ja sanomalehdissä.87Åbo Underrättelser 17/12 1870. Paul Nyberg olettaa, että kirjoittaja on päätoimittaja Ernst Rönnbäck (1949, s. 403). Kokoelma arvioidaan myös ÅU:ssa 9/2 1871 Fredrik Cygnæuksen teoksen Skaldestycken kanssa. Arvostelija olettaa, etteivät kokoelman varhaiset runot olleet Topeliuksen mielestä ansainneet päästä Ljungblommoriin, ja siksi niiden julkaisemista nyt pidettiin merkkinä heikentyneestä itsekritiikistä. Muun muassa Sylvian lauluille ominainen lapsellinen lempeys, huolettomuus ja aurinkoisuus ovat saaneet Nya bladissa rinnalleen pohdiskelua ja kaihoa. Runojen kielestä todetaan »tason laskeneen hieman». Taiturimaisena kielenkäyttäjänä Topeliuksesta oli tullut suosittu tilapäärunoilija, mutta jotkin runoista osoittavat, ettei runollinen innoitus synny tilauksesta. Lisäksi todetaan, ettei Topelius tyydy kiistelemään Raamatun vastaisia näkemyksiä edustavien filosofien ja tiedemiesten kanssa yksinomaan proosan keinoin: runomuoto »sallii hänen hylätä uppiniskaisen logiikan ja taistella antiteesein, runollisin iskulausein ja fraasein», kuten runoissa »Septembernatten 1867» (»Syyskuun yö», suom. Yrjö Jylhä) ja »Werldarnes daning» (»Maailmoitten synty», suom. Yrjö Jylhä). Arvostelija perustelee kritiikkinsä ankaruutta huomauttamalla, ettei »Topeliuksen kaltaista suureksi tunnustettua runoilijaa arvioida samalla mitalla kuin runoilijoita minorum gentium». Monet runot ovat harvinaislaatuisen kauniita, kuten »Finlands höjning» ja »Ödemark» (»Erämaa», suom. Yrjö Jylhä). Runoja »Till G. A. Montgomery» ja »Till M. v. Wright» kannattelee runollinen ylevyys. Todellisina helminä nostetaan esiin »hurmaavan kauniit» »Aprilnarri» ja »En glad visa» (»Iloinen laulu», suom. Elina Vaara).

88 Helsingfors Dagbladissa runokokoelma arvioidaan samaan aikaan kuin Fredrik Cygnæuksen Skaldestycken.88Helsingfors Dagblad 22/12 1870; Eliel Vest olettaa, että arvostelija on C. G. Estlander (1905, s. 333). Arvostelija toteaa, että Topeliukselle on Nya bladissa kehittynyt taipumus pohdiskella luonnon ratkaisemattomia kysymyksiä. »Aftonstjernan» (»Iltatähti», suom. Yrjö Jylhä) kuvaa kauniisti uskon ja tiedon välistä kiistaa, kun taas »Septembernatten 1867» esittää paikkansapitämättömästi ja rumasti, että tietämyksen edistyminen oli syynä Jumalan rangaistukseen. Vahvimpia runoja ovat isänmaalliset muistot, kuten »Typografernas sång» ja »Wasaminne» (»Vaasanmuisto», suom. Elina Vaara), »Till Gustaf Adolf Montgomery» ja »Lejonet på Parola malm». Runoa»Min moder» kuvataan kokoelman kaunistukseksi. Sarjaa »Nordiska taflor» (»Pohjan kuvia», suom. Elina Vaara) pidetään kaiken kaikkiaan heikkona, samoin osastoa Visor ja romanser muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun innoitus on jäänyt puolitiehen, runot on täytetty retoriikalla, kuten »Åbo marsch» ja »Marstrand». Sen jälkeen mainitaan esimerkkejä hutiloinnista – heikkoja riimejä ja epäuskottavia kuvia – jota Topeliuksen kaltaisen oppimestarin ei pitäisi itseltään hyväksyä. »v. Dreyses graf» olisi saanut jäädä kirjoittamatta ja »Voltaires hjertan» aihe on hyvin epäsympaattinen, »mutta hän päätyy niin humaaniin ja oikeaan tuomioon, että runosta tuli suorastaan yksi kokoelman kauneimmista».

89 Wiborgs Tidningin arvio oli jaettu peräti neljään numeroon, ja siinä Topeliuksen lyriikkaa luonnehditaan suomalaiskansalliseksi, ja samalla »aidosti pohjoismaalaishenkiseksi», muodottomaksi »ja omalla tavallaan epämääräiseksi»: »Tuntuu kuin se, mikä itse tekstiä lukiessa tuntui kaikkein hurmaavimmalta, hajoaakin lähemmin tarkasteltuna katoavaan sumuun.» Tätä ei koeta puutteeksi – vaan sen katsotaan johtuvan sisällön sulautumisesta muotoon, mutta vähemmän onnistuneissa runoissa musikaalinen kielikään ei onnistu peittämään sommittelun heikkouksia. 89Wiborgs Tidning 15/2, 18/2, 22/2 ja 25/2 1871. Arvostelija on todennäköisesti Gabriel Lagus (Nyberg 1949, s. 403). Runo »Till min moder» julkaistaan arviossa kokonaisuudessaan, ja sitä kiitetään konstailemattomuudestaan, yksinkertaisuudestaan ja lämmöstään. Kun tunne saa virrata vapaasti, runot ovat oivaltavia ja kauniita, mutta kun Topelius haluaa tarkastella aihettaan objektiivisemmin, »eeppinen aines ei oikein ota istuakseen runoilijalle ominaiseen lyyriseen tunnelmaan », esimerkiksi runossa »Öfverste Fabviers Adjutant». Viimeisen, Visor och romanser -osaston runot »suhtautuvat yksinomaan vihamielisesti runoilijan aiempiin tuotoksiin samalla alalla». Uusimmissa lauluissa ei ole samanlaista yksinkertaista suloa kuin aiemmissa, mutta monet niistä ovat silti yhtä kauniita ja siivekkäitä, arvostelija toteaa.

90 Myös Kirjallisessa Kuukauslehdessä Fredrik Cygnæuksen Skaldestycken ja Nya blad arvostellaan samassa numerossa, ja arvostelijana toimii Thiodolf Rein, filosofian professori.90»Nya blad af Z. Topelius», Kirjallinen Kuukauslehti 1/3 1871. Topeliuksen suosio myös maamme rajojen ulkopuolella perustuu siihen, että hän osaa pukea lukijoiden tunteet, ajatukset ja mielalat sanoiksi. Sama lämmin, herkkä tunne, sama taiturimainen muoto, joka on ominaista aiemmille kokoelmille, on luonteenomaista uudellekin – toisinaan kuitenkin siten, että muoto viettelee kirjailijan laatimaan fraaseja, joista puuttuu varsinainen sisältö. Uskonnollinen aines nousee yhä voimakkaamin esiin, ja toisinaan se esitetään »kirkolliseen» sävyyn, joka joskus jättää varjoonsa runolliset ansiot.

91 Ruotsin lehdissä Nya blad sai hyväntahtoisen myönteisen vastaanoton, ja huomio kiinnittyi »suomalaisiin» erityispiirteisiin. Stockholms Dagbladissa, jossa Nya blad arvioitiin samassa numerossa kuin J. L. Runebergin Samlade skrifter -kokoelman uusin painos, Topeliusta luonnehditaan Runebergin »etevimmäksi oppilaaksi», mutta »suomalaisemmaksi».91»Litteratur», Stockholms Dagblad 8/12 1870, nimetön kirjoitus. »Wasa Marschille» ominaisten piirteiden sanotaan kuvaavan yleensäkin Topeliuksen runoutta: kaihoa mutta samalla myös voimaa ja uskollisuutta, ja luonnon välitön vaikutus näkyy selvästi. »Omista kirjailijoistamme vain harva ymmärtää käyttää Ruotsin kieltä yhtä mestarillisesti kuin tämä suomalainen.» Uusien lehtien sanotaan olevan yhtä tuoreita kuin aiemmatkin. Monet ovat syvämietteisempiä ja muodoltaan viimeistellympiä. Isänmaanrakkaus soi runossa »Lejonet på Parola malm», rakkaus Ruotsiin runossa »Konstnärsgillets prolog», jossa ylistetään muun muassa Beskowia ja Blanchea. »Kaikesta huomaa, kuinka vilkkaasti jalo runoilijansydän sykkii sille mikä on kaunista, totta ja hyvää.» Vaikka kaikissa runoissa ei näykään »kiistattomasti mestarin kädenjälki», Topelius on aina todellinen runoilijaluonne, joka tuntee syvästi ja hallitsee vaivattomasti ulkoiset keinot. Hänen rakastettavin puolensa pääsee esiin osastossa Visor och romanser. Kokoelman typografiaa kehutaan erityisen kauniiksi.

92 Vaikka Topelius tunnetaan sekä epiikan että draaman kirjoittajana, kaikkein vahvimmillaan hän on kiistatta lyyrikkona, arvioi Nya Dagligt Allehanda.92»Litteratur», Nya Dagligt Allehanda 13/12 1870, nimetön. Laulaessaan elegisen kaihoisasti »sydämensä aamuisista unelmista» hän kirjoittaa itsensä osaksi »suomalaisen runotaiteen perinteistä suuntausta», jota edustivat muun muassa Frese, Creutz ja Franzén. Osastossa Visor och romanser »kuuluivat puhtaimmin, syvimmin ja yksinkertaisimmin juuri nämä tunnelmalliset soinnut, nämä hurmaavat pienet runosäkeet, jotka aina niin lämpimästi puhuttelevat jokaisen ruotsalaisen sydäntä». Huomio kiinnittyy myös isänmaallisiin lauluihin, kuten »I Finlands vinter» (»Suomen talvi», suom. Elina Vaara).

93 Aftonbladet löytää Nya bladista »runsaan sadon vaihtelevaa sisältöä, ja mitä erilaisimpia makuja edustavien lukijoiden tulisi näin ollen viehättyä tästä tuoreesta runoudesta, jonka viimeistellyissä säkeissä painavat ajatukset kohtaavat syvän tunteen.»93Aftonbladet 22/12 1870, nimetön. »Komeasta runosta» »Finlands höjning» lainataan neljää ensimmäistä säkeistöä. Huomio kiinnittyy myös siihen, että Topelius ylistää useita ruotsalaisrunoilijoita, kuten Fredrika Bremeriä, August Blanchea ja Bernhard von Beskovia. Elegistä perustunnelmaa kuvataan runoilijan erityisenä tunnusmerkkinä mutta esiin nostetaan myös »häivähdys veijarimaista huumoria, kuten pienessä viehättävässä runossa ’Det vet ingen’». Garibaldista, Pio Nonosta ja Napoleonista kertovissa runoissa tulee esiin Topeliuksen »rakkaus vapauteen ja leiskuva innostus kaikkeen ylhäiseen ja jaloon».

94 Arvid Hultin arvioi Ljungblommorin ja Nya bladin vuoden 1880 painoksia Finsk Tidskriftiin kirjoittamassaan pitkässä artikkelissa vuonna 1881. Hän toteaa, että uskonnollinen tunnelma on luonut myöhempiin runoihin aivan oman sävynsä, ja suhtautuu epäillen siihen, että tämä suuntaus merkitsisi runouden kannalta edistystä. Runoilijan parhaissa runoissa sisältö ja muoto kuitenkin kietoutuvat toisiinsa »täydellisessä sopusoinnussa». Topelius ei tarjoa »avaria näkyjä eikä syviä ja suuria totuuksia», pohtii Hultin, mutta runoissa on »innoittava, hehkuva kehotus toimia totuuden, vapauden ja kotiseudun puolesta» ja »asettaa ihanteet korkealle». Topeliuksen soinnukkaan sanankäytön lisäksi tämä selittää, miksi hän on saanut niin paljon vastakaikua.94Finsk Tidskrift 1881, Tom X, s. 169–196. Valfrid Vasenius reagoi närkästyneesti epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa kritiikkiin (Hufvudstadsbladet 30/3 1881). Kiivas kiista jatkui koko huhtikuun lehden palstoilla: AH 6–7/4, VV 10/4, AH 16/4 och VV 19/4 1881. Ks. Johdanto teokseen Ljungblommor ZTS I, s. LIII.

Ljung

95 Finland-lehdessä julkaistu arvostelu on lyyrinen ylistys kanervankukkien runoilijalle, joka kolmannessa runokokoelmassaan »vaeltaa isänmaan halki», »veistelee muistojaan» ja »maalailee luontoa ja elämää» sellaisella otteella, että lukijan silmät avautuvat tarkastelemaan tuttuja asioita uudella tavoin. Topelius esittelee maan suurmiehistä muiston toisensa jälkeen sortumatta kuitenkaan »nerouden palvontaan» – hänen runoissaan »aina jokin piirre tuo miehen elävänä ja suurena silmiemme eteen». Kirjoittaja mainitsee erityisesti suuriruhtinas Nikolai Aleksandrovitšista kirjoitetun runon ja muistelee, kuinka taitavasti Topelius tulkitsi kansan muistojuhlassa osoittamaa surua ja rakkautta. Osastoa Naturen och lifvet pidetään kokoelman vahvimpana, etenkin Motiv-sarjaan kuuluvia tauluja, jotka ovat »niin todenmukaisesti piirrettyjä, niin kirkkaita väreiltään, niin todellisia sommittelultaan, että lukija kokonaan unohtaa niiden olevan mustia kuolleita merkkejä valkoisella pohjalla uppoutuessaan kokonaan väriin ja valoon.» Arvostelija toteaa, että Topeliusta on usein pidetty liian haaveellisena, pehmeänä ja hämäränä, ja väittää, että tämä teos on osoitus päinvastaisesta: »Mikään haaveilija ei ole nyt lukemassa ’luonnon vihreitä ajatuksia’, vaan mies, joka puhuu lujasti ja jalosti kansalle ja maalle.»95»Literatur», Finland 16/12 1889, nimetön kirjoitus.

96 Åbo Underrättelserin arvostelija siteeraa aluksi nimirunoa ja toteaa, että Topelius on koonnut yhteen vanhempia ja uudempia runoja. Monet ovat tilapäärunoja, mutta niitä siivittävät »jalo, lämmin henki» ja »usein syvälliset, aina kauniit ajatukset», ja siksi niistä on »elämään pitkään nykyhetken tuolle puolen». Kokoelmasta huokuu hiljainen haikeus: vanha mies »luo katseensa menneiden aikojen taisteluihin, tappioihin ja voittoihin». Tässä alistumisessa on kuitenkin »sielun aatelisuutta ja sydämen lämpöä», jonka ansiosta lukijan »on hyvä olla» – kuin kauniina kesäiltana, kun rauha laskeutuu ja kutsuu lepäämään ja miettimään. Mutta kokoelmassa on myös iloisempia ja hilpeämpiä runoja, esimerkiksi »De gamlas kadrill på de ungas bröllop» (»Vanhain katrilli nuorten häissä», suom. Toivo Lyy) ja »Qvarnen och smedjan». Uskonnollisuus ja isänmaanrakkaus kulkevat punaisena lankana läpi kokoelman, ja niistä syntyy »sen elämä ja todellinen arvo». »Viehättävänä» osoituksena tästä rakkaudesta mainitaan »Vaggsång för hafvet» (»Kehtolaulu merelle», suom. Toivo Lyy).96»Literatur», Åbo Underrättelser 17/12 1889, nimetön.

97 Nya Pressen julistaa, että Topeliuksen runokokoelma on kirjallinen tapaus ja monelle lukijalle »kauniin runouden ja viimeistellyn sanataiteen ruumiillistuma.» Sen jälkeen kokoelma esitellään osa kerrallaan. Runosta »Olofsborg» tunnistaa väkevän runoilijan, joka kirjoitti runon »Islossningen i Uleå elf». Runoa »J. L. Runeberg inför sitt rykte» (»J. L. Runeberg ja hänen maineensa», suom. Yrjö Jylhä) pidetään kokoelman hienoimpana, »ihmisarvon aateliskirjana». Elias Lönnrotin muistorunon kuvausta luonnehditaan sen sijaan elottomaksi, kun taas Frans Sedmigradskylle omistettu runo »on niin sydämellinen, niin yksinkertainen, niin lämmin ja elävä kunniakas muisto, että se ylittää kaikki kehut». Runoja »Gudarnas amen» ja » Ett Lützenminne» pidetään sanataiteellisesti ja laajuudeltaan suurenmoisina. Monista Skön konst -osaston tilapäärunoista näkyy selvästi laimea innostus, ja näyttelijättärelle omistetuissa soneteissa hämmentävät ristiriitaiset lauseet. Arvostelijalle jää epäselväksi, mihin Topelius pyrkii Motiv-sarjan »impressionisistisilla» tauluilla. Runoissa »Rigi Kulm», »Nystads skräddare» ja »Fonografen» on havaittavissa samaa ironiaa, jota Topelius viljeli kokoelmassa Nya blad, kun taas viimeisen osan pikkurunot »En vindskammare» (»Ullakkohuone», suom. Yrjö Jylhä) ja »Mina aspar» (»Haapani», suom. Yrjö Jylhä) ovat »hänen erikoislaatuisen mielenlaatunsa väärentämättömiä tuotteita».97»Literatur», Nya Pressen 18/12 1889, kirjoittanut nimimerkki –a.

98 Land och Stad -lehdessä (Helsinki) julkaistiin lyhyt arvio, jonka kirjoittaja tuo julki ilonsa siitä, että iäkkäältä Topeliukselta on ilmestynyt uusi runokokoelma. »Lämmin ja puhdassydäminen runoilija on Pohjolassa jo niin rakastettu, että hän ei puhemiestä tarvitse».98»Bokanmälan», Land och Stad 18/12 1889, nimetön. Wiborgsbladetin arvostelija toteaa, etteivät »kanervan runoilijan» sävelet ole suinkaan hiipumassa iän myötä, vaan Topeliuksen varhaisten runojen pehmeä tunnelma on päinvastoin vaihtunut »väkevän miehekkäisiin sointuihin», jotka osoittavat, että hänen jäntevyytensä ja »lämmin, kannustava intonsa» isänmaan puolesta ovat yhä tallella. Mutta hän käsittelee myös uusia aiheita: naisen asemaa tyttökoululle omistetussa runossa ja »erityisen vetoavassa kappaleessa ’Qvinnans rätt’». Muissa aikalaisrunoissa, kuten »Rigi Kulm», »Fonografen» ja »Utsäde», näkyy sen sijaan ironinen vivahde. Laatukuvaa »Kommunismens vagga» (»Kommunismin kehto», suom. Toivo Lyy) luonnehditaan kokoelman tunnelmallisimmaksi.99»Bokmarknaden», Wiborgsbladet 21/12 1889, nimetön. Lyhyempi arvio julkaistiin samassa lehdessä 11/12 1889.

99 Åbo Tidningin Gustaf Cygnæuksen mielestä onnistuneimmat runot löytyvät osista Fäderneslandet ja Naturen och lifvet. Aiempien kokoelmien tapaan Topelius osoittaa niissä olevansa »mestari löytämään oikeat sanat kuvaamaan tunnelmaa, jonka hän haluaa välittää, kyvyssään houkutella kielestä koko sen soinnukkuuden, luoda oikean soinnin ja muovata siitä mieleenpainuvia kuvia.» Lämmin uskonnollisuus, vahva isänmaallisuus, ihanteellinen taidekäsitys, myötätunto heikkoja kohtaan, sivistyksen arvostus – vaihtelevat tunnelmat näyttäytyvät tätä taustaa vasten. Nopeita vaihteluja pidetään sekä Topeliuksen vahvuutena että heikkoutena: hänellä on kyky heittäytyä kokonaan kuvaamaansa aiheeseen, mutta hän myös osoittaa kunniaa »mitä erilaisimmille ihmisille» ja ylistää »ideoita, jotka eivät oikein sovi yhteen». Runoa »Originala skuldsedeln» kuvataan kaikkein »miehekkäimmäksi», kun taas runosta »Skogssköflingen» puuttuu sekä sisältö että runollinen arvo. Lopussa runokokoelman hinta arvioidaan »verraten korkeaksi».100»Från bokvärlden», Åbo Tidning 21/12 1889. Cygnæus ihmettelee alussa nimiölehden vinjettiä, jossa kantele ja kanerva on kuvattu Venäjän kauppalipun rinnalla.

100 Wasa Tidningissa julkaistiin Johan Kristian Svanljungin henkilökohtainen arvio. Hän keskittyy Ljungblommoriin ja Nya bladiin ja niiden ansioihin. Ljungista hän ei sen sijaan ole vakuuttunut. Motiv-sarjan runoja pidetään ala-arvoisina, koska ne on kirjoitettu loppusoinnuttomin säkein, joita »ei pitäisi koskaan käyttää» lyyrisessä kirjallisuudessa. Runoja »Novemberqväll» (»Marraskuun ilta», suom. Toivo Lyy) ja »Barndomsminnen» kuvataan kuitenkin »upeiksi töiksi». »Till Finlands mödrar» muistuttaa liikaa Nya bladin runoa »Till min moder» ja »Ett Lützenminne» tuo mieleen K. A. Nicanderin runon »Arnliot Gellina». »Den första fonografen» olisi pitänyt jättää pois, koska kirjailija lausuu siinä julki pakkomielteensä siitä, että »ihmisen nerous kallistuu aina ateismin kannalle»; arvostelun lopussa on runomittaan kirjoitettu vastalause tätä runoa vastaan.101»Literatur», Wasa Tidning 31/1 1890.

101 Hemmet och Samhället -kuukausilehdessä (Helsingissä) julkaistiin nimimerkki R. W:n pitkä arvostelu. Senkin alussa siteerattiin muutamia säkeistöjä Ljungblommor- ja Nya blad -kokoelmista. Arvostelija toteaa, että uutta kokoelmaa hallitsevat lapsenusko ja isänmaanrakkaus. Topelius »ei koskaan kyllästy laulamaan maamme kauneudesta yhdistämällä luontotunnelmoinnin ja runokuvansa kalleimpiin toiveisiinsa tai pelottavimpiin vaaroihin» – kuten runoissa »Morgonsång» (»Aamulaulu», suom. Otto Manninen) ja »Aftonsång» (»Iltalaulu», suom. Yrjö Jylhä). Uranuurtajille omistetuista runoista »Mathias Caloniusta» ja »H. G. Porthania» kuvataan vetoaviksi, samoin runoa »J. L. Runeberg inför sitt rykte». Lapsuudenmuistojen »ihanasta kimpusta» parhaana pidetään runoa »En vindskammare». Arvostelija panee merkille, että monissa runoissa ylistetään naista. Lopuksi Ljung arvioidaan Topeliuksen parhaaksi runokokoelmaksi: siinä »hänen henkensä rikkaus ja ajatuksensa kirkkaus yltävät sellaisiin korkeuksiin, että ne saisivat meidät ihastumaan ilman harvinaislaatuisen kaunista runomuotoakin.»102»Ljung af Z. Topelius», Hemmet och Samhället 15/5 1890 (toim. Alli Trygg).

102 Karl Warburg arvioi kokoelman Göteborgs Handels- och Sjöfartstidningissä. Hänen mielestään Topeliuksen luutun sävelet ovat hienoja, pehmeitä ja melodisia, mutta »niissä ei ole montakaan oktaavia laulutaidetta». Topelius on taiteilijanlaadultaan konservatiivinen, uskollinen ja hartaan uskonnollinen eikä kuuntele kovin herkällä korvalla politiikan, ajattelun ja kirjallisuuden moderneja suuntauksia. Sen sijaan huomio kiinnittyy, kuten »jokaisessa kirjallisesti sivistyneessä suomalaisessa», synnynnäiseen vapauden tajuun: Topelius ylistää monissa runoissa naisen oikeuksia ja vapautta sekä mielipiteenvapautta runossa »Ett Lützenminne». Hän tuo julki kielipoliittisen kantansa runossa »Draktänder» ja rakkautensa Ruotsiin muun muassa runossa »Originala skuldsedeln» ja runokirjeessä C. A. Wetterberghille. Taiteilijarunoista nostetaan esiin R. W. Ekmanin muistoruno ja tämän vaimolle omistettu runo. Runoilijan satiirinen puoli nousee esiin runoissa »Herr Meyer», »Var lugn för vår tid» ja »Rigi Kulm». Lopuksi Warburg toteaa, että Topeliuksen metriikka kylläkin edustaa ruotsalaisen sanataiteen huippua, mutta riimit eivät aina »kuulosta täydellisiltä ruotsalaiseen korvaan».103»Bokvärlden», 19/12 1889. Otteita arvostelusta julkaistiin Hufvudstadsbladetissa 28/12 1889 ja Finlandissa 2/1 1890.

103 Ny Illustrerad Tidningin arvio on hyväntahtoisen arvostava. Siinä luetellaan useita runoja nimeltä, mm. »Skogssköflingen», »Originala skuldsedeln», »J. L. Runeberg inför sitt rykte», »Motiv», »Aftonsång», »En vindskammare». Topeliuksen runous on kuin »rakkaan käden hyväily, ja ne lohduttavat kaksin verroin nykyisinä rikkinäisinä ja levottomina aikoina.»104»Nya böcker», 21/12 1889, s. 469.

Myöhempi vastaanotto ja tutkimus

104 Topeliuksen elämäkertojen kirjoittajat Eliel Vest (1905) ja Paul Nyberg (1949) käsittelevät kumpaakin runokokoelmaa vain lyhyesti. Vestin mielestä Nya bladin ja Ljungin aiheet, perustunnelma ja näkemykset ovat samat kuin kokoelmassa Ljungblommor. Hänestä kielenkäyttö on kuitenkin yksinkertaisempaa, luonnollisempaa ja varmempaa ja runot ovat selkeämpiä, havainnollisempia ja viimeistellympiä etenkin viimeisessä kokoelmassa ja siten lähempänä Topeliuksen edeltäjiä Runebergiä ja Franzénia.105Vest, »Nya blad på gammal stam», Zacharias Topelius 1905, s. 399–403, yksittäisistä Nya bladin runoista, ks. s. 329–341.

105 Nyberg panee merkille, kuinka tilapäärunojen suuri osuus Nya bladissa kertoo siitä, miten usein Topelius suostui kirjoittamaan tilapäärunoja kaikenlaisiin juhliin ja tilaisuuksiin. Hän toteaa myös, että runoissa heijastuu Topeliuksen voimistunut uskonnollisuus: »Toisinaan jokin uskonnollinen ajatus tai suuntaus tulee voimakkaammin esiin kuin runon poetiikka kestäisikään. Tendenssi nousee liian hallitsevaan asemaan. Muotoa laiminlyödään samassa määrin. Runoissa on huolimattomia, häiritseviä riimejä.» Nyberg löytää myös muutamia »lyyrisiä mestariteoksia»: »På Roines strand», »Karin Månsdotters vaggvisa» (»Kaarina Maununtyttären kehtolaulu Eerik XIV:lle», suom. Elina Vaara), »Saga vid spiseln» (»Liesitarina», suom. Elina Vaara) ja »Min moder». Hän toteaa, että henkilökohtaiset runot puuttuvat miltei kokonaan.106Nyberg, Zachris Topelius. En biografisk skildring 1949, s. 401 f. Ljungia ei kommentoida lainkaan.

106 Olof Enckell käsittelee ja kommentoi lyhyesti 69 runoa kokoelmista Nya blad ja Ljung teoksessa Zachris Topelius. 120 dikter (1970). Muutoin kokoelmiin on kiinnitetty vain niukasti huomiota tutkimuksessa ja kirjallisuushistoriallisissa katsauksissa. Erik Ekelund käsittelee muutamia runoja teoksessa Finlands litteraturhistoria (1969).107Ekelund s. 189–201. Matti Klinge on julkaissut runoja ja otteita niistä kirjassaan Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa (1998) mutta myös muissa teoksissaan. Yksittäisiä säkeitä ja säkeistöjä molemmista kokoelmista on kommentoitu seuraavissa väitöskirjoissa: Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen maantiede (1994), kirjoittanut Allan Tiitta, Isänmaan korkeat veisut. Turun ja Helsingin romantiikan runouden patrioottiset ja kansalliset motiivipiirit (1969), kirjoittanut Pirkko Alhoniemi ja I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi (1999), kirjoittanut Nils-Erik Forsgård. Ks. myös Ljungblommor-edition katsaus tutkimukseen.108»Inledning», ZTS I, s. LIV–LIX

Viitteet

 1. 1Topelius, Boken om Vårt Land 1875, ZTS XVII, s. 287 (suom. Paavo Cajander).
 2. 2»Runebergs ord till Björneborgarnes marsch», Svea 1893, s. 48.
 3. 3»Johdanto», Ljungblommor, ZTS I 2010, s. XXII.
 4. 4Esim. »Gåtor»: »Hvi står det, som är doldt för högsta snille, / Så enkelt välbekant för denne lille?», s. 167.
 5. 5Muut jäsenet olivat Ellen Nervander, Ada Linsén, Fanny Decker, Augusta Cadenius ja Thérese Decker, josta tuli kuoron johtaja; nimetön julkaisu ilman tekijän nimeä, Vårföreningenin arkisto, 244.116 ja Självbiografiska anteckningar 1922, s. 254.
 6. 6»Anteckningar, rörande Elias Lönnrots plats i Finlands Historia», NB 244.108, s. 121.
 7. 7»Ett folks kärlek», Finska studentkårens album tillegnadt Elias Lönnrot på åttionde årsdagen af hans födelse 9/6 1882 (15 s.); myös Samlade Skrifter 23, s. 289.
 8. 8Lajityyppi juontaa juurensa Plutarkhoksesta, joka kirjoitti useita kuuluisien miesten elämäkertoja.
 9. 9»Ett folks kärlek» ja »Paikkari torp», Elias Lönnrot. Ett minnesblad. Den 9 april 1882 (2 s.).
 10. 10Ibid.
 11. 11Topelius, 120 dikter 1970, s. 343. Pia Forssell toteaa, että Topeliuksen Helsingfors Tidningarille asettamat kasvatukselliset tavoitteet koskivat etenkin naispuolisia lukijoita. Tyttöjen kasvatus on toistuva teema hänen novelleissaan. Uskonto, käytännön taidot, lukeneisuus, kielitaito sekä musikaalisten ja taiteellisten taipumusten kehittäminen kuuluvat hänen Suomen mamselleille suosittelemaansa sivistykseen (»Inledning», Noveller, ZTS IV, s. XXX).
 12. 12Esim. »Till Finlands mödrar», Helsingfors Tidningar 1/4 1845.
 13. 13Topeliuksen runossaan maalailema kuva ei vastaa muiden lähteiden välittämää kuvaa historiallisesta henkilöstä nimeltä Sedmigradsky, ks. komm. s. 521.
 14. 14»Historiska noter till skådespelet Regina von Emmeritz», HT 16/4 1853.
 15. 15»Runebergs ord till Björneborgarenas marsch», Svea 1893, s. 48–54.
 16. 16»Första Föreläsningen» 1865, s. 1, Föreläsningar i historia och geografi, ZTS XV. Vrt. »Votum för den dramatiska konsten i Finland» (1864) s. 98–101, ja »Konstsynen», s. XXVII.
 17. 17»Ett Lützen-minne» (s. 250–255), »Finska rytteriets marsch i trettioåra kriget» (s. 255 f.) ja »Töcknen vid Lützen» (s. 287), lisäksi taistelu vilahtaa runossa »En moders dröm» (s. 162 ff.) Kustaa II Aadolfin äidistä, Holstein-Gottorpin Kristiinasta.
 18. 18Romaanissa kuten myös näytelmässä Regina von Emmeritz (1853) ja runossa »Ett Lützen-minne» kuningas edustaa protestanttista uskoa taistelussa katolisuutta vastaan Euroopan herruudesta. Regina von Emmeritzin päätösrepliikki kuuluu: »Nu, gossar, ut i strid! Först när var tro är fri, från södern allt till norden, är Gustaf Adolfs verk fullbordat uppå jorden.» (Nyt, pojat, taisteluun! Vasta kun uskomme on vapaa aina etelästä pohjoiseen, Kustaa Aadolfin työ maan päällä on saatettu päätökseen.) Ks. Myös luennot ZTS XV.
 19. 19S. 59–63.
 20. 20»Öfverste Fabviers Adjutant», s. 59–63 ja »Olofsborg», s. 193–197.
 21. 21S. 213 ff. och 215 f.
 22. 22S. 247 ff.
 23. 23S. 305 ff.
 24. 24»Lejonet på Parola malm», s. 22 ff., kommentti s. 381 f.
 25. 25»Herr Meyer», s. 113 f.
 26. 26»Draktänder», s. 207 f., kommentti s. 501.
 27. 27»Originala skuldsedeln», s. 204–207, kommentti s. 500 f.
 28. 28Sarjassa »Konstfrågor» (HT 1860) on seitsemän osaa, joiden alaotsikot ovat: »1. Något som läsaren kan hoppa öfver, om han så vill» (Jotain minkä lukija voi hypätä yli jos tahtoo, 1/3), »2. Böra vi äga en nationaltheater?» (Pitäisikö meillä olla kansallisteatteri?, 1/3), »3. Är en nationaltheater i Finland möjlig?» (Onko kansallisteatteri Suomessa mahdollinen?, 3/3), »4. Är konsten en leksak på köpet af bildningen?» (Onko taide leikkikalu sivistyksen kustannuksella?, 14/3), »5. Anmärkningar om Konstexpositionen 1860» (Merkintöjä vuoden 1860 taidenäyttelystä, 10/5 1860), »6. Om det fattiga landet och konstskolorna» (Köyhästä maasta ja taidekouluista, 5/6) och »[7.] Huru hvarje planta behöfver solsken» (Kuinka jokainen taimi tarvitsee aurinkoa, 6/10).
 29. 29»1. Något som läsaren kan hoppa öfver, om han så vill», HT 1/3 1860.
 30. 30Ibid.
 31. 31»45. Slutord om theatern», HT 10/10 1857.
 32. 32»I konstnärsgillets Album», s. 262. Ks. myös »Vid Konstnärsgillets årsfest 4–5 Februari 1865.», s. 75 ff.
 33. 33»Konstnärsgillets Prolog 1869», s. 77–82, »Shakespeare», s. 96.
 34. 34»Nya blad», s. 4. Ks. myös »Gåfvor af höjden», taiteilijoiden avustuskassalle kirjoitettu esipuhe, s. 95.
 35. 35»Vid Konstnärsgillets årsfest», s. 76.
 36. 36Ks. Zilliacus, »Inledning», ZTS I, s. XXXVIII.
 37. 37»Julgranen i Konstnärsgillet» (1876), s. 296.
 38. 38Klinge, Idyll och hot 2004, s. 173 f. Luennoillaan hän puhuu historiankirjoituksesta, josta voi kuulla »mensklighetens stora hjerta klappa i tidehvarfven» (ihmiskunnan suuren sydämen lyövän eri aikakausina) (ZTS XV, vårterminen 1856, »Första Föreläsningen» [odaterad], s. 2).
 39. 39»Söder om Östersjön. 44. Theatern sådan den bör vara», HT 3/10 1857.
 40. 40»Söder om Östersjön. 45. Slutord om theatern», HT 10/10 1857. Topeliuksen mielestä Suomesta puuttuvat vielä hyvän teatteritaiteen luomiseen vaadittavat edellytykset: yleisö joka tunnistaa hyvän ja kannustaa siihen sekä kritiikki, joka hillitsee pahaa ja tuomitsee sen. Ks. myös »2. Böra vi äga en nationaltheater?», HT 1/3 1860.
 41. 41Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 189 f.
 42. 421922, s. 228.
 43. 43Nälänhätä sai Topeliuksen ottamaan kantaa Åbo Underrättelserissa. Hän kehotti sivistyneistöä näyttämään hyvää esimerkkiä tekemällä työtä, säästämällä ja kieltäytymällä. Hän kannatti kuluttajayhdistyksiä, jotka auttaisivat toisaalta saamaan halvempia tuotteita ja toisaalta sääntelemään taloutta, ja puhui myös käsityöyhtiöiden ja leivänkorvikkeiden puolesta. Ennen kaikkea hän kuitenkin vastusti ylellisyyttä ja ehdotti esimerkiksi ostamaan kotimaisia tuotteita ja luopumaan tarpeettomista huvituksista. Ks. Vasenius IV, s. 304 f.
 44. 44Ks. runojen kommentit s. 389 f., sekä Nils-Erik Forsgård, I det femte inseglets tecken 1998, s. 33 ja Ekelund, »Topelius och hans samtid», 1969, s. 199 f.
 45. 45»Septembernatten 1867», s. 41. Suom. Yrjö Jylhä.
 46. 46Vasenius IV, s. 315 f.
 47. 47Helsingfors Dagblad 12 ja 18/10 1870.
 48. 48Runot ajoittuvat syksyyn 1870, Topeliuksen mielipidekirjoitus julkaistiin lokakuussa. Ernst Rönnbäck toteaa runoista: »Som debattinlägg kunde de accepteras, i Sånger bär de däremot vittne om hur nitälskan för religionen medför förlust av sunt omdöme» (Keskustelupuheenvuoroina ne voisi hyväksyäkin, Sånger-kokoelmassa ne vain kertovat siitä kuinka uskonnollinen kiihko sumentaa terveen arvostelukyvyn) , Åbo Underrättelser 17/12 1870; ks. myös »Vastaanotto», s. XXXIX, Nyberg Zachris Topelius 1949, s. 405 ja 410 sekä Vasenius IV, s. 309–313.
 49. 49»Naturvetenskaperna och bibeln. Föredrag i Kristliga ynglingaföreningen i Helsingfors den 11 Maj 1890.», NB 244.108, s. 145–162.
 50. 50»Trosbekännelse», (»Uskontunnustus», suom. Toivo Lyy), s. 325 f.
 51. 51Esim. »Skogens värde» (HT 13/10 1855) ja »Skogens förstöring är Finlands förderf» (HT 24/10 1857).
 52. 52Monien Sylvia-laulujen tavoin komeaan runoon sisältyy moraalinen ulottuvuus, ks. Lassila, Runoilija ja rumpali 2000, s. 73 f. ja Zilliacus, ZTS I, s. XXVII.
 53. 53Runon kirjoitusaikaan metsäteollisuus laajeni voimakkaasti – pelkästään vuonna 1874 Suomeen perustettiin 25 uutta höyrysahaa, useimmat Kymijoen varrelle. Kuisma 1993, s. 232 ff.
 54. 54Föreläsningar i historia och geografi, ZTS XV, 6/10 1871, s. 53.
 55. 55Esipuhe (12 s.) teokseen Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Del 3. Om Sveriges skogsväsen (1857). Agardhin oppilas Elias Fries käsittelee samaa aihetta teoksessaan Botaniska utflygter (1843–1864): »Metsien hävitessä ilmasto huononee, sateet vähenevät, maanpinta menettää talvella kasvillisuudelle välttämättömän lumipeitteen, kun lumi sulaa nopeasti ja valuu pois, minkä jälkeen myös lähteet ja purot ehtyvät, ja aurinko ja tuulet imevät paljailta mailta kaiken ravinnon ja kosteuden.» Botaniska utflykter 1964, s. 129.
 56. 56Myös runossa »Fåglalåt» teroitetaan tätä järjestystä, joka antaa kansalle turvaa: »enkla seder och arbete och bön», s. 32.
 57. 57Blad ur min tänkebok 1898, s. 132.
 58. 58ZT–Albert Bonnier 26/2 1888; Brev ZTS XX 2013.
 59. 59Kirjan nimi viittaa Émile Zolan proletaariromaaniin (1877), käännetty ruotsiksi nimellä Fällan. Sedemålning ur folklifvet i Paris (1879).
 60. 60Jul-qvällen 7, s. 10 ff., julkaistu postuumisti teoksessa Blad ur min tänkebok 1898, s. 136.
 61. 61»Ekenäs seminarium för folkskolans lärarinnor», s. 186 f. ja »Nykarleby seminarium för folkskolans lärare», s. 187–191. Samat vertaukset esiintyvät myös runoissa »För Wasa stads nya folkskolehus den 12 Oktober 1893» ja »Lärarinnan» (1893).
 62. 62Helsingfors Tidningar 1/12 1858.
 63. 63Enckell, »Topelius’ dikt Kommunismens vagga», HLS 45, 1970, s. 12.
 64. 64Aftonbladet 17/6 1880.
 65. 65Topelius osallistui vuonna 1885 Finland-sanomalehden perustamiseen, koska hän kaipasi »vakavamielisesti suuntautunutta lehteä joka kunnioittaa kristinuskoa» (ZT–Albert Bonnier 1/10 1885). Hänen viimeisessä romaanissaan Tähtien turvatit, joka ilmestyi kirjakauppoihin samaan aikaan kuin Ljung, pääteemana on toisaalta taistelu kunnianhimon ja itsekkyyden ja toisaalta nöyryyden ja uskonnollisuuden välillä (julkaistiin jatkokertomuksena Nya Dagligt Allehanda -lehdessä Tukholmassa 1886).
 66. 66»Första föreläsningen», 1854, s. 16 f., ZTS XV.
 67. 67Schoolfield puhuu Topeliuksen hydrografiasta, »National Romanticism – A Golden Age?», A History of Finland’s Literature 1998, s. 336. Zilliacus tarkastelee vesimetaforia julkaisussa ZTS I, s. XXXII.
 68. 68’Hav’ esiintyy 132 kertaa, ’våg’ 130, ’sjö’ 88 ja ’bölja’ 56. – Veteen liittyvä ranta ’strand’ esiintyy niin ikään usein (137 kertaa) osittain siksi, että sana sopii hyvin säkeen täytteeksi (»Finlands strand», »Mälarstrand», »Ålands strand») ja on kätevä riimi mm. usein toistuvalle maalle, »land», jonka se usein myös korvaa (»Långt på en annan strand»).
 69. 69»Finlands höjning» (s. 5–9), »Wasaminne» (s. 12), »Svarta gardet» (s. 25 f.) ja »Herr Meyer» (s. 113 f.).
 70. 70Selvimmin runossa »Finlands höjning» ja runossa »Islossningen i Uleå elf» kokoelmassa Sånger I (ZTS I, s. 253–256).
 71. 71»Regn» esiintyy 22 kertaa, »regna» 3.
 72. 72Sana metsä, »skog», eri muodoissaan ja yhdyssanoissa esiintyy 88 kertaa, puista »fura» 27, »gran» 22, »björk» 20, »rönn» 5, »tall» ja »asp» kumpikin 4 kertaa, »kastanj» 3 (aina sanan »skuggar»/»skugga»/»skygd» kanssa).
 73. 73»Nya blad» (s. 3 f.), »Elias Lönnrot» (s. 227), »Mina aspar» (s. 322).
 74. 74»Elias Lönnrot», s. 228.
 75. 75»Vinter» mainitaan 62 kertaa (45 yhdyssanoissa), »höst» 53, »vår» 52, »sommar» 49 (45 yhdyssanoissa) ja »snö» 65 kertaa (snöga 2).
 76. 76Värisanat jakautuvat seuraavasti: grön/grönskande (66), blå/blånande (59), vit (54), röd (24), grå/grånad (20), svart (16), gul (15), purpur (11), rosig/rosende (9), brun (4). – Silver esiintyy 19 kertaa (yleensä yhdyssanoissa), useimmiten kuvaamassa jotain valkoisena hohtavaa (»stjernans silfvernålar», »silfverhårig»). Gyllne/Gyllene esiintyy 11 kertaa (»gyllne nektar»). Guld/gull (39 esiintymää) viittaa yleensä rahaan ja poikkeustapauksessa johonkin kullanväriseen (»Ax af guld», »Guldlockiga små»).
 77. 77Runomitoista, ks. ZTS I: kalevalamitasta s. 307 ja ghaselista s. 350, paraabelista digitaalisessa laitoksessa URN:NBN:fi:sls-3844-1403178433500.
 78. 78»Mina aspar»; ks. ZTS I, johdanto ja s. 355, sekä Svensk metrik, kirj. Eva Lilja 2006, s. 410 ff.
 79. 79Kokoelmassa Nya blad on 21 trokeista tai trokeis-daktyylista runoa Ljungissa kahdeksan. Ljungblommor I:n viisi ensimmäistä runoa on kirjoitettu kalevalamittaan.
 80. 80»Till en skådespelerska» ja »Helsning till Upsala». Silosäkeisistä runoista 16 on Ljungissa.
 81. 81Runossa »Elias Lönnrot» Topelius käyttää esim. trokeemittaa, silosäettä ja sapfista mittaa, runoissa »Till G. H. Mellin» ja »Ett Lützen-minne» vuoroin aleksandriinia ja vuoroin jambis-anapestista mittaa.
 82. 82Merkitty käsikirjoitukseen; esim. »(Musik af G. Linsén)», »(för Collan)», »Visa att komponera för Pacius».
 83. 83Hans Lund, Impressionism och litterär text 1993, s. 61–65. Lund käyttää lähtökohtanaan mm. Sven Møller Kristensenin tutkielmaa Æstetiske studier i dansk fiktionsprosa 1870–1900 1938.
 84. 84Zilliacus, »Inledning», ZTS I, s. XXXVIII. Juhannusyön valoa kuvataan esim. hänen varhaisissa novelleissaan.
 85. 85Helsingfors Tidningar 2/10 1858.
 86. 86Artikkelissa hän hahmottelee muutamia aiheita »tulevaisuuden maalarin siveltimelle»: »År 1555. Höstmorgon, regnmoln, solglimt. Konung Gustaf Wasa står på bron öfver Helsinge fors och betraktar den nya staden. […] 1642. Estnäsudden, vårdag. Utsigt från Broberget öfver en oändlig halfö af skogbevuxna berg och sumpmarker. Hafvet med dess öar i söder och till höger en hafsvik, der fiskare upptaga sina nät. […] 1984. Panorama från Nikolaikyrkans torn. En stor hufvudstad i sommarens grönska. Esplanader och boulevarder sträcka sig i långa båglinier kring hela halfön, omslutande Thölö park och dess fordna hafsvik.» Artikkeli julkaistiin Finland-lehden näytenumerossa 6/12 1884.
 87. 87Åbo Underrättelser 17/12 1870. Paul Nyberg olettaa, että kirjoittaja on päätoimittaja Ernst Rönnbäck (1949, s. 403). Kokoelma arvioidaan myös ÅU:ssa 9/2 1871 Fredrik Cygnæuksen teoksen Skaldestycken kanssa.
 88. 88Helsingfors Dagblad 22/12 1870; Eliel Vest olettaa, että arvostelija on C. G. Estlander (1905, s. 333).
 89. 89Wiborgs Tidning 15/2, 18/2, 22/2 ja 25/2 1871. Arvostelija on todennäköisesti Gabriel Lagus (Nyberg 1949, s. 403).
 90. 90»Nya blad af Z. Topelius», Kirjallinen Kuukauslehti 1/3 1871.
 91. 91»Litteratur», Stockholms Dagblad 8/12 1870, nimetön kirjoitus.
 92. 92»Litteratur», Nya Dagligt Allehanda 13/12 1870, nimetön.
 93. 93Aftonbladet 22/12 1870, nimetön.
 94. 94Finsk Tidskrift 1881, Tom X, s. 169–196. Valfrid Vasenius reagoi närkästyneesti epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa kritiikkiin (Hufvudstadsbladet 30/3 1881). Kiivas kiista jatkui koko huhtikuun lehden palstoilla: AH 6–7/4, VV 10/4, AH 16/4 och VV 19/4 1881. Ks. Johdanto teokseen Ljungblommor ZTS I, s. LIII.
 95. 95»Literatur», Finland 16/12 1889, nimetön kirjoitus.
 96. 96»Literatur», Åbo Underrättelser 17/12 1889, nimetön.
 97. 97»Literatur», Nya Pressen 18/12 1889, kirjoittanut nimimerkki –a.
 98. 98»Bokanmälan», Land och Stad 18/12 1889, nimetön.
 99. 99»Bokmarknaden», Wiborgsbladet 21/12 1889, nimetön. Lyhyempi arvio julkaistiin samassa lehdessä 11/12 1889.
 100. 100»Från bokvärlden», Åbo Tidning 21/12 1889. Cygnæus ihmettelee alussa nimiölehden vinjettiä, jossa kantele ja kanerva on kuvattu Venäjän kauppalipun rinnalla.
 101. 101»Literatur», Wasa Tidning 31/1 1890.
 102. 102»Ljung af Z. Topelius», Hemmet och Samhället 15/5 1890 (toim. Alli Trygg).
 103. 103»Bokvärlden», 19/12 1889. Otteita arvostelusta julkaistiin Hufvudstadsbladetissa 28/12 1889 ja Finlandissa 2/1 1890.
 104. 104»Nya böcker», 21/12 1889, s. 469.
 105. 105Vest, »Nya blad på gammal stam», Zacharias Topelius 1905, s. 399–403, yksittäisistä Nya bladin runoista, ks. s. 329–341.
 106. 106Nyberg, Zachris Topelius. En biografisk skildring 1949, s. 401 f.
 107. 107Ekelund s. 189–201.
 108. 108»Inledning», ZTS I, s. LIV–LIX

Textikriittinen selonteko

Nya blad. Sånger II

Julkaisuhistoria

107 Sittemmin nimen Nya blad saanut runokokoelma mainitaan luultavasti ensimmäisen kerran hävinneessä kirjeessä, jonka Topelius lähetti Albert Bonnierille 26. toukokuuta 1865.1Päiväys käy ilmi Bonnierin vastauskirjeestä ja Topeliuksen diaarista. Bonnierin vastauskirjeestä voidaan tulkita, että hän hyväksyy Topeliuksen tarjouksen julkaista Sånger -kokoelman toinen osa seuraavana vuonna; Sånger I. Ljungblommor oli ilmestynyt Bonnierin kustantamana vuonna 1860. 2AB–ZT 10/6 1865: »Tartun ilolla tilaisuuteen julkaista Teidän mainitsemanne 3 asiaa, nimittäin 2. Osan teoksesta Dramat Dikterna, seuraavana vuonna 2. Osan teoksesta Sångerna ja 5. jakson Välskäristä [...].» Kun Bonnier tiedustelee neljännen Ruotsin-painoksen julkaisun alla vuonna 1866, onko Topelius aikeissa täydentää tai muuttaa kokoelmaa, Topelius vastaa, että hänelle on »kertynyt melkoinen varasto uusia ja enimmäkseen julkaisemattomia runoja», mutta että hän »katsoo paremmaksi lähettää ne erillisenä niteenä, esimerkiksi 1867, jos vielä olemme elossa, kuin liittää ne jo niin laajalle levinneeseen ensimmäiseen vihkoon.»3AB–ZT 19/12 1865, ZT–AB 5/1 1866. Syksyltä 1865 puuttuu ainakin viisi kirjettä Topeliukselta Bonnierille, ja saattaa olla, että runokokoelma mainitaan jossakin niistä. Heinäkuussa hän toistaa: »lähetämme uuden niteen, heti kun vuosi vuodelta kasvava aineisto on karttunut tarpeeksi, mikä ei kestäne kauaa.»4ZT–AB 30/7 1866.

108 Marraskuussa 1867 Topelius ilmoittaa seuraavana vuonna tulevasta uudesta runokokoelmasta, »sillä 8 vuoden aikana on, vaikka välttämätöntä karsintaa on tehtykin, syntynyt useita julkaistuja ja julkaisemattomia runoja.»5ZT–AB 2/11 1867. Kun Bonnier ilmaisee maaliskuussa 1868 toiveensa kirjan toteutumisesta,6AB–ZT 27/3 1868: »Koska tuskin lienee syytä olettaa, että välskärin kertomusten uusi osa olisi niin lähellä valmistumista, että sen julkaisemista voisi ajatella tänä vuonna, olisi kieltämättä hauskaa, jos Hra Prof. sen sijaan antaisi niteen »Uudempia runoja» nähdä päivänvalon.» Topelius vastaa, että runoja on, »mutta koska ensimmäisen osan menestys synnyttää vaatimuksen, ettei toinen osa saa olla sitä huonompi, katson viisaimmaksi soveltaa jokseenkin ankaraa karsintaa – poistaa runsain mitoin isompia ja pienempiä sekalaisia tekstejä ja sen sijaan täydentää eräitä osastoja uusin runoin.»7ZT–AB 16/6 1868. – Keväällä 1868 osapuolet pääsivät sopimukseen runokokoelmien kustannusehdoista: Bonnier saisi pysyvän julkaisuoikeuden Sånger-kokoelman ensimmäiseen ja toiseen osaan. Vielä julkaisemattomasta Sånger II -kokoelmasta Topelius saisi palkkiona 40 riikintaaleria (riksmynt) oktaavoarkilta (16 s.), sekä tekijänkappaleen kirjasta. Ks. lopullinen sopimus. Kokoelmasta Sånger I oli vuonna 1868 otettu Ruotsissa neljä painosta, noin 5 000 kappaletta

109 11. kesäkuuta 1870 Topelius ilmoittaa aikovansa toimittaa runot kesän aikana ja ehdottaa, että uusi kokoelma voisi ilmestyä jouluksi.8ZT–AB 11/6 1870: »Koska Lukukirjan painatus pääsee puupiirroksia odotellessa käyntiin vasta syksyllä, ajattelin että voisin käyttää kesän toimittamalla kymmenen vuoden aikana kerääntyneitä uusia runojani, ja niinpä kysynkin, haluaako Herra Bonnier julkaista tämän toisen laulukokoelmani jouluksi.» Se julkaistaisiin samanaikaisesti kahtena laitoksena, toisen kustantaisi Frenckell & Sons Bokhandel Helsingissä ja toisen Bonnierin kustantamo Tukholmassa.9Frenckellin G. W. Edlund ja Topelius neuvottelivat sopimusehdoista todennäköisesti suullisesti. Heidän väliltään on säilynyt vain muutama sopimus ja myöhemmin päivätty kirje. Koska sekä Albert Bonnier että G. W. Edlund (Frenckells bokhandel) olivat ilmaisseet toiveensa käsikirjoituksen »ensikäyttöoikeudesta», Topelius lähetti käsikirjoituksen molemmille.10ZT–AB 8/7 1870: »Minulle olisi kyllä mukavinta lähettää ms.cr. [käsikirjoituksen korjaukset] jommallekummalle kustantajista ja hänen kauttaan korjausvedokset toiselle. Mutta siinä tapauksessa ensioikeudesta aiheutuu ristiriitoja. Edlund nimittäin ehdotti minulle aivan samaa kuin nyt Herra Bonnier, että lähettäisin hänelle ms. cr., josta lähetettäisiin kopio Tukholmaan. Mutta koska ennakoin, ettei Herra Bonnier halua tekstiä vasta toisena, minun oli päädyttävä kahteen käsikirjoitukseen, jotta Herrat saisivat ne, jos mahdollista, täysin samanaikaisesti.» Ne lähetettiin Uudestakaarlepyystä useammassa erässä kesän mittaan: ensimmäinen osasto lähetettiin Edlundille 8/7, seuraavat kaksi todennäköisesti elokuun alussa ja viimeinen luultavasti lokakuussa.11Käy ilmi Topeliuksen diaarista; kirjeet puuttuvat. Bonnierille hän lähetti ensimmäisen osaston 19/6, toisen 15/7, sen jälkeen yhden elokuussa, ja viimeinen käsikirjoitus lähetettiin 17/10; nimiruno lähetettiin hieman myöhemmin (21/10).

110 Edlundin kanssa tehdystä sopimuksesta ei ole tietoa, mutta Bonnierin sopimus perustui Edlundin sopimusehdotukseen, jota Topelius esitti Bonnierille malliksi (ZT–AB 11/6 1870). Siinä ehdotetaan, että Edlund hankkii kustannusoikeuden »Nya Dikter» –kokoelman painokseen 75 Suomen markalla painoarkilta 8:o, että sitä painetaan 1 500 kappaletta ja että Topelius saa omaan käyttöönsä 25 kappaletta.12ZT–AB 11/6 1870.

111 Bonnierin kanssa tehdystä sopimuksesta selviää, että Topelius luovutti Nya bladin kustannus- ja omistusoikeuden oktaavokokoista painosta varten 100 riikintaalerin palkkiota vastaan.13Sopimuksessa määrätään, että palkkio on maksettava siten, että »puolet suoritetaan heti kirjan tultua painosta ja loput kuusi kuukautta sen jälkeen.» Painoksen suuruus oli 3 000 kappaletta, joista Bonnier sai painattaa haluamansa määrän pienemmässä koossa. Ensimmäisen korjausvedoksen lukemisesta huolehti Bonnierin kustantamo ja toisen lukemisesta kirjailija. Topelius pidätti itsellään oikeuden myydä kustannusoikeuden suomalaiselle kustantajalle Suomessa tapahtuvaa myyntiä varten, kun taas Bonnierilla oli oikeus myydä omaa laitostaan vain Suomen ulkopuolella. Jos painosta ei myytäisi loppuun viidessä vuodessa, Topeliuksella ei olisi oikeutta julkaista uutta painosta muualla ilman Bonnierin suostumusta.14Vrt. hylätty ehdotus, pykälä 4. Bonnier allekirjoitti sopimuksen 18. heinäkuuta 1870 ja Topelius 24. elokuuta 1870.15Sopimus on Bonniersin arkistossa Tukholmassa.

112 Topelius mietti viimeiseen asti kokoelman nimeä. Bonnier kirjoitti maaliskuussa 1870: »ostajien kannalta olisi kyllä ollut hauskaa, jos tulevan uuden kokoelman nimi olisi ollut Sånger II Ljungblommor II tai jotain sen kaltaista, jolloin se olisi liittynyt paremmin edeltävään kokoelmaan.» Sånger II on johdonmukainen nimi, Topelius myöntää, »vaikkakin pidän niin musiikillista nimeä vähemmän sopivana. Muuten olen ajatellut nimeä Nya blad, mutta pyydän vielä hieman miettimisaikaa. Haluaisin nimestä mahdollisimman yksinkertaisen.»16ZT–AB 24/8 1870. Pari kuukautta aiemmin Topelius kirjoitti runokokoelmasta: »Lienee pakko antaa sen nimeksi Sånger II, koska ensimmäisen kokoelman lopussa on ykkönen – mutta minusta nimi on liian musikaalinen ja kunnianhimoinen», ZT–AB 11/6 1870. Bonnier luonnehtii »Nya bladia» »sekä vaatimattomaksi että sopivaksi» nimeksi.17AB–ZT 28/9 1870. Bonnier ottaa huomioon nekin ostajat, jotka haluaisivat sitoa runokokoelmat yhteen: hänen mielestään sellaisissa tilanteissa olisi »oikeimmin» käyttää yhteistä otsikkoa. Hän kuitenkin lisää: »Nimihän on muuten tässä täysin sivuseikka […] ainoastaan bibliognostit kiinnittänevät niin paljon huomiota nimeen» (ibid.). Vastauskirjeessään Topelius esittää nimiösivun lopullisen sanamuodon ja ulkoasun. Hän ilmoittaa myös hyväksyneensä Edlundin pyynnön kääntää painoksensa nimet toisin päin: Nya Blad / af / Z. T. / Sånger II.18ZT–AB 21/10 1870.

113 Nya blad ilmestyi kirjakauppoihin 5. joulukuuta sekä Suomessa että Ruotsissa. Kolme päivää aiemmin Topelius ilmoittaa Bonnierille, että Edlundin painos on valmis mutta että kokoelma julkaistaan sopimuksen mukaan samanaikaisesti molemmissa maissa. Hän lisää: »Lehdistöhallitus ei ollut ihastunut runosta ’Lejonet på Parola malm’ eikä monesta muustakaan vaan kirja pysyi takavarikossa useamman päivän ajan, mutta sitten järki voitti ja karjuva villipeto päästettiin irti.»19ZT–AB 2/12 1870.

114 – Suomessa yksi kirja maksoi nidottuna 4,50 Suomen markkaa, sidottuna 6,50;20Frenckell & Sons -kirjakaupan ilmoitus, Helsingfors Dagblad 5/12 1870. Ruotsissa nidottuna 3 riikintaaleria, sidottuna ja kangaskantisena 5 rdr.21Bonnier mainosti kokoelmaa seuraavasti: »Tämä uusi kokoelma Kanervankukkien Runoilijan Runoja lienee kiistatta yksi vuoden uuden kirjallisuuden merkittävimmistä.» (Stockholms Dagblad 16/12 1870).


bild

115 Ote Topeliuksen kirjeestä Albert Bonnierille, jossa Topelius määrää Nya bladin kustannusehtoja (11/6 1870).


116 Nya bladin menekki oli hieman huonompi kuin Ljungblommorin, jota oli myyty poikkeuksellisen hyvin.22AB–G. W. Edlund 25/8 1871 (kirjekopio). Ljungblommorista otettiin useampia mutta pienempiä, 1 000–2 000 kappaleen painoksia. Maaliskuussa 1875 Ruotsin painos alkoi olla loppuunmyyty, samoin Ljungblommorin viides painos. Bonnier tarjosi 2 500 kruunua kummankin teoksen uudesta, 4 000 kappaleen painoksesta.23AB–ZT 31/3 1875. Nya bladin toinen painos ilmestyi vuonna 1876.

117 Edlund julkaisi uuden painoksen vuonna 1880. Kustannussopimuksesta käy ilmi, että Suomen-painoksen levikki oli 2 000 kappaletta. Palkkio oli samansuuruinen kuin minkä Bonnier maksoi Ruotsin-painoksista. Lisäksi mainitaan, että kirjailijan tuli lukea korjausvedokset, ja hän sai 25 kappaletta kumpaakin teosta. 24Edlundin oli määrä maksaa osamaksuna 4 000 Suomen markkaa ennakkoa; sopimus koski Nya bladin lisäksi Ljungblommorin toimitettua painosta sekä kirjoja Läsning för barn 5, Berättelser och noveller ja Regina von Emmeritz. Edlundin toinen painos painettiin Hufvudstadsbladetin kirjapainossa.

Edlundin ja Bonnierin painosten eroja

118 Koska Edlundille ja Bonnierille annettiin erilliset käsikirjoitukset, laitokset eivät ole täysin identtisiä. Itse asiassa niissä on merkittäviä eroja, jotka jäivät myös seuraaviin painoksiin.

119 Topelius ei kommentoi eroja tallella olevissa, Edlundille tai Bonnierille lähettämissään kirjeissä. Saatuaan kappaleen Sånger II:sta hän toteaa, että Bonnierin laitos on huomattavasti »nitidare» (siistimpi) kuin Edlundin ja että siinä esiintyy muutamia »harmillisia painovirheitä».25ZT–AB 12/6 1871.

120 Edlundin laitoksen nimiösivulla lukee »Nya Blad / af / Z. Topelius. / Sånger II. / Helsingfors. / Finska litteratursällskapets tryckeri, 1870. / G. W. Edlunds förlag.» Ruotsin laitoksessa on kaksi nimiölehteä. Ensimmäisellä lukee: »Sånger / af / Z. Topelius. / II. / Nya Blad.», toisella »Nya blad / af / Z. Topelius / Stockholm. / Alb. Bonniers Förlag.» ja kääntöpuolella »Stockholm. / Alb. Bonniers Boktryckeri 1870.»26Typografiset erot eivät näy tässä.

121 Kokoelman 97 runosta 11 on identtisiä Edlundin ja Bonnierin laitoksessa, 48 runon välimerkeissä tai oikeinkirjoituksessa on eroja (myös nimissä) ja 38 runossa on sanatason eroavaisuuksia (muodon vaihtelu mukaan lukien).27Nya blad 1870 sisältää 97 runoa, jos sarjoihin »Nordiska taflor» ja »Skog och sjö» kuuluvat runot lasketaan erillisiksi. Sarjojen otsikot on kuitenkin ladottu samalla kirjasimella kuin runojen nimet, ja näin niitä voidaan pitää myös yksittäisinä runoina, joissa on monta osaa. Sen lisäksi »Mitt hjertas kung» on sijoitettu laitoksessa Sånger II osaston »III. Lifvet och naturen» viimeiseksi ja »Novembervisa» ennen »Julvisaa». Puolipistettä käytetään eri tavoin: Sånger II:ssa puolipiste on yleensä korvattu pilkulla tai pisteellä, mutta joskus myös päinvastoin. Sånger II:ssa sanoja on kirjoitettu enemmän erikseen tai yhdysviivalla, kun Helsingin laitoksessa sanat on kirjoitettu yhteen.

122 Bonnierin toista, vuoden 1876 painosta Sånger II:sta korjattiin hieman: 12 sanatason ja hieman useampia välimerkkien muutoksia. Monet niistä näyttävät ladontavirheiltä ja joistakin runoista puuttuu kokonaisia säkeistöjä ja rivejä.28Nimiösivulla ei mainita, että laitos on korjattu. Säkeistöt puuttuvat runoista »Finlands höjning» ja »Julvisa». Edlundin toisessa painoksessa (1880) on huomattavasti enemmän muutoksia, ja ne ovat suurempia: Topelius muutti 33 runon sanamuotoa ja lisäsi yhden runon.29Runo »Samma öde» on ZTS:ssä sijoitettu Nya bladin viimeiseksi (s. 171). Nimiösivulla ilmoitetaan, että laitos on tekijän tarkastama. Vain kaksi muutoksista on samoja kuin Bonnierin vuoden 1876 laitoksessa.


bild

123 Nya bladin (1870) nidotun painoksen kansi oli pelkistetty – joissakin arvioissa kommentoitiin »korutonta ulkoasua». Sidotut kappaleet olivat sitäkin näyttävämpiä, sillä niissä oli kultasyrjät ja kansi oli koristeltu tyylikkäin ornamentein.


Perusteksti ja kollaatiokappaleet

124 Perustekstinä käytetään Edlundin laitoksen kappaletta, joka kuuluu Svenska litteratursällskapetin Topelius-kokoelmaan (85 Arb.rum 304/548). Kappale on oktaavokokoa, sidottu ja kansi on vaaleanviolettia kangasta kultaornamentein.30Esilehdet ovat vihreää marmoroitua paperia. Nimiösivulla (ks. edellä) on Svenska litteratursällskapetin kirjaston leima. Nimiölehden kääntöpuolella ilmoitetaan imprimatur (painatuslupa), »Företedt: L. Heimbürger». Sisällysluettelossa on neljä sivua ([III]–VI), sen jälkeen seuraa avausruno ja ensimmäisen osaston nimiölehti, »I. Fäderneslandet» (ilman sivunumeroa). Kansi on kulunut, väri haalistunut ja kirjassa on kosteustahroja ja kellastuneita lehtiä. Kannen etupuolella lukee kultakirjaimin »Nya blad / af / Z. Topelius» ja selkämyksessä »Topelius / Nya blad». Kokoelmassa on 224 sivua, ja sivukoko on 21,0 x 13,9 cm. Kollaatiokaava on 8:o: π6 1–148. Kappale on skannattu SLS:ssä keväällä 2016 eZTS-julkaisuksi.

125 Perustekstin rinnalla kollaatiossa on käytetty Kansalliskirjaston omistamaa oktaavokokoista kappaletta, jossa on leima »Univ. biblioth. *1872* Helsingfors», ja sen jälkeen SLS:n Topelius-kokoelman kappaletta (Top1 / F6991), jonka Topelius on signeerannut ja omistanut Aina-tyttärelleen ja jonka kirjasto sai lahjoituksena Paul Nybergiltä. Vertailussa Bonnierin laitoksiin on käytetty seuraavia kappaleita: oktaavokokoista alkuperäispainosta Karlstadin yliopiston kirjastosta (mag 820/83), oktaavokokoista alkuperäispainosta SLS:n Topelius-kokoelmasta (Top1 / F7044) ja duodeesikokoista toista painosta vuodelta 1876 samasta kokoelmasta (Top 1/F7047F). Vertailussa Edlundin toisen, vuonna 1880 ilmestyneen tarkistetun painoksen kanssa on käytetty duodeesikokoista kappaletta SLS:n Arne Jörgensenin kokoelmasta (Jörg. / M19344).

Käsikirjoitukset ja muut painatteet

126 Runoista lähes kahden kolmasosan (98 runosta 65:n) käsikirjoitus on säilynyt yhtenä tai useampana kappaleena, useimmat niistä on kirjattu käsikirjoitusvihkoihin Ohyflade koncepter ja Ungskogen.31Ohyflade koncepter (278 s.) NB 244.151 ja Ungskogen (221 s.) NB 244.152. Käsikirjoitusvihkot on skannattu kokonaisuudessaan ja julkaistu ZTe:ssä (Nya blad och Ljung, faksimile). Nya bladin runoihin on kaiken kaikkiaan 105 käsikirjoitusta. Kuten nimestäkin ilmenee, Ohyflade koncepter sisältää keskeneräisiä runoluonnoksia, joihin on usein tehty paljon muutoksia.32Nimiösivulla on päiväys 17 mars 1858, ja viimeinen runo on päivätty 3 April 1870. Nya bladin runoista 44 on alun perin kirjoitettu siihen, usein useampina versioina. Ungskogen sisältää puhtaaksikirjoituksia ja runokäsikirjoituksia, joululahjavärssyjä ja lyhyitä lastennäytelmiä.33Nimiösivulla on päiväys 30 Mars 1858, ja viimeisillä sivuilla on joululahjavärssyjä vuodelta 1886. Nya bladin runoista 36 on kirjoitettu Ungskogeniin, 24:ää niistä on luonnosteltu vihkossa Ohyflade koncepter. Ensimmäiset 33 sivua on kirjoitettu lähes yksinomaan Emilie Topeliuksen käsialalla, joukossa kolme runoa, jotka kuuluvat Nya bladin Norden-sarjaan.34Emilie Topeliuksen puhtaaksikirjoitukset luetaan alkuperäisteksteiksi, koska ne on kirjattu käsikirjoitusvihkoon Topeliuksen toimeksiannosta, mahdollisesti hänen sanelustaan. – Tämän lisäksi kolmentoista runon käsikirjoitukset ovat irtolehdillä ja kahden kirjeissä.35Kaikki käsikirjoitukset ovat Kansalliskirjaston Topelius-kokoelmassa paitsi kaksi, jotka on liitetty Svenska litteratursällskapetin arkistossa (SLSA) säilytettäviin kirjeisiin. Ks. käsikirjoitusluettelo, s. 599.

127 Kokoelman 98 runosta 60 on ennen julkaisemattomia, 15 ilmestyi alkujaan erillisinä painatuksina, kymmenen runoa julkaistiin alun perin kalenterissa tai antologiassa ja kahdeksan runoa ensimmäisen kerran sanomalehdessä. Lisäksi on neljä runoa, jotka julkaistiin kokoelmassa Ljungblommor I (1845) ja uudistettuina Nya bladissa.

Ljung. Sånger III

Julkaisuhistoria

128 Jo joulukuussa 1880 Topelius ilmoitti Albert Bonnierille lähettämässään kirjeessä, että hänellä on aikomus julkaista seuraavana vuonna kolmas runokokoelma: »On kulunut 11 vuotta, joiden aikana paljon on toisaalta julkaistu siellä täällä, toisaalta on syntynyt myös jonkin verran julkaisemattomia tekstejä, ja siksi katson, ettei ole syytä jättää toimitustyötä epävarmaan tulevaisuuteen, jolloin toiset kädet saattavat penkoa jälkeen jääneitä papereita. Toivon mukaan olen oppinut karsimisen vaikean taidon.»36ZT–AB 9/12 1880. Bonnier ilahtui uutisesta, mutta helmikuussa 1881 Topelius ilmoittaa, etteivät runot ehättäne »painokelpoisiksi tänä vuonna. Ne kirjoitetaan puhtaaksi ja viimeistellään myöhemmin.»37AB–ZT 14/12 1880 ja ZT–AB 14/2 1881. Kaikkiaan 30 Ljungin runoista päivätty vuosille 1881–1889 sekä runoryhmä Barndomsminnen (7 runoa), joiden päiväys on vuosilta 1873–1889. – Topeliusta työllistivät tuolloin Dramatiska dikter I -kokoelma (1881), novellikokoelman Vinterqvällar toinen osa (1881–1882) ja Välskärin kertomusten muokkaus vuosina 1883–1884 ilmestynyttä kuvitettua laitosta varten.

129 Sen jälkeen runokokoelma mainitaan kirjeenvaihdossa vasta tammikuussa 1889, kun Topelius esittelee vuoden julkaisusuunnitelman. Hän ilmoittaa, että kokoelman »pitäisi tulla julkaisuvalmiiksi kesällä». Heinäkuussa Bonnier muistuttaa lupauksesta: »Olisi hienoa saada se valmiiksi hyvissä ajoin».38ZT–AB 17/1 1889 ja AB–ZT 17/7 1889. Topelius vastaa, että käsikirjoitus on valmis ja painatuksen voi käynnistää heti, kun Bonnier ja G. W. Edlund Helsingissä ovat päässeet yksimielisyyteen ehdoista. »Mitä sanoisit lyhyestä nimestä ’Ljung’, joka liittäisi kolmannen kokoelman edellisten luontosymboliikkaan?» hän kysyy, ja Bonnier vastaa, että se on »sekä runollinen että vetoava nimi.»39ZT–AB 2/8 1889 ja AB–ZT 6/8 1889. Vrt. keskustelu nimestä Nya blad, s. 348.

130 Edlund halusi mieluiten julkaista erillisen painoksen Suomessa, mutta Topelius ja Bonnier kannattivat Bonnierilla painettua yhteistä laitosta, jossa kummallekin kustantamolle oli omat nimiölehtensä – näin oli menetelty 19 vuoden ajan Topeliuksen muita teoksia julkaistaessa.40ZT–AB 2/8 1889: »Edlund tarjoaa 125 mk arkilta 3000 kappaleesta ilman Ruotsin myyntioikeuksia. Laajuus lienee sama kuin Nya Bladin eli 17 à 18 arkkia, painatus ja kaksi eri sivukokoa kuten Nya Bladilla. Olen nimittäin luopunut alkuperäisestä ajatuksestani ottaa mukaan kaikki painokelpoinen joka ei sisälly kahteen ensimmäiseen kokoelmaan, ja pitäydyn pelkässä valikoimassa.» Ks. myös ZT–GWE 6/8 1889. Edlund hyväksyi Bonnierin tarjouksen ostaa 3 000 kappaletta 84,50 kruunulla arkilta. Bonnier korostaa, että hintalaskelma, joka oli sama kuin vastikään ilmestyneelle teokselle Vinterqvällar, oli edullinen, koska siihen sisältyi ainoastaan paperi, ladonta ja painokustannukset. Hän lisää, että kirjan ladonnasta oli määrä tulla »erinomaisen kaunis ja käytännössä aivan uudentyylinen (mistä oheen liitetään näyte)» ja että paperi on parasta laatua.41AB–GWE 6/8 1889 [kirjekopio, Bonniers].

131 Sopimuksesta tunnetaan kaksi allekirjoitettua kappaletta, joista molemmat Bonnier on päivännyt 29/8 1889 ja Topelius 4/9 1889. Bonnier sai kokoelman omistusoikeuden maksamalla 180 kruunun palkkion oktaavokokoista painoarkkia kohti. Kokoelmaa painettaisiin 6 000 kappaletta ja Bonnierilla oli oikeus painattaa haluamansa määrä kappaleita pienemmässä koossa. Hänellä oli oikeus myydä kokoelmaa ainoastaan Suomen ulkopuolella. Kirjailijan tuli lukea taitettu korjausvedos ennen painatusta, ja hän sai 25 vapaakappaletta.42Sopimukset ovat Topelius-kokoelmassa, signum 244.113, NB Helsinki ja Bonnierin arkisto, Tukholma; allekirjoitettu sopimus on julkaistuna teoksessa Zacharias Topelius förlags- och översättarkorrespondens, ZTS XX:1. Topelius vastaa Bonnierin sopimusehdotukseen (6/8 1889): »Palkkiosta minulla ei ole huomautettavaa, vain se, että painoksesi, 6000, on hieman liian suuri, jotta minulla olisi toivoa kokea toinen painos. Kunhan pysyn hengissä ja terveenä, joka vuosi kuitenkin syntyy jotain uutta, josta kenties olisi aihetta ottaa mahdollisesti uusi painos, sillä on tuskin todennäköistä että ehdin julkaista neljännen kokoelman. Jätän sinun päätettäväksi, voisiko sopimuehdotuksessasi painoksen asettaa hieman pienemmäksi, esim 5,000 kappaleeseen.» (ZT–AB 10/8 1889). Kokoelma käsitti 18 arkkia, ja lopullisen palkkion suuruudeksi tuli 3 240 kruunua.43Vertailun vuoksi todettakoon, että Topelius sai teoksesta Planeternas skyddslingar (1889) 200 kruunua arkilta, yhteensä 8 400 kruunua, ja teoksesta Läsning för barn 7 (1891) 1 400 kruunua (AB–ZT 3/12 1889; ZTS XX:1, johdanto).


bild

132 Ljungin (1889) kansikuvaan on koottu kanerva, kantele ja hieman yllättäen Venäjän kauppalippu – Suomen luonnon, suomalaisen kulttuurin ja keisarikunnan symbolit.


133 Topelius ilmoittaa, että julkaistava käsikirjoitus on syntynyt monen vuoden työn tuloksena, monen käden kautta eikä »ole aina kovin helppolukuista»44Varhaisin runo on vuodelta 1837, useimmat syntyivät 1870-luvulla(vähintään 45) ja monet 1880-luvulla (vähintään 34). Eräiden runojen syntyaikaa ei tiedetä. – siksi hän pyytää, että korjausvedos annetaan »luotettaviin käsiin». Lisäksi hän muistuttaa, että käsikirjoitus pitää lähettää takaisin.45»Ehkä muistatkin, että tämä ehto on vanha; en edes luota siihen että lupaat tuhota ne. Ei kulu kuukauttakaan, etten saisi Ruotsista kirjeitä, joissa pyydetään nimikirjoituksia. En halua, että nämä päätyvät muutoksineen johonkin maustepuotiin.» ZT–AB 10/8 1889. 12/12 1889 Topelius kiittää palautetuista käsikirjoituksista. Jo 4. syyskuuta Topelius oli oikolukenut kaksi ensimmäistä arkkia, josta hän löysi useita virheitä – »sarkafog», kun pitäisi olla »sarkofag», »syke», kun pitäisi olla »byke», »oändliga», kun pitäisi olla »obändiga» – ja siksi hän muistuttaa, että »oikoluku on välttämätöntä suorittaa huolellisesti». 24. lokakuuta hän lähettää viimeisen oikovedoksen, josta ei löytänyt yhtään virhettä, ja pyytääkin, että latoja palkittaisiin »työlleen soveliaasta valppauden lahjasta».46ZT–AB 4/9 1889 ja ZT–AB 24/10 1889.

134 Runokokoelma painettiin sekä oktaavo- että duodeesikoossa. Se ilmestyi kauppoihin 9. joulukuuta.47Topelius oli ilmoittanut toiveenaan saada lisäksi muutaman kappaleen »hienommalle paperille painettuna toimitettavaksi kirjailijalta hienommille asiakkaille» tai »suosijoille» (ZT–AB 4/9 1889 ja 22/11 1889). Kaksitoista paksummalle paperille painettua kappaletta lähetettiin Helsinkiin (AB–ZT 26/11 1889). Suomessa kirja maksoi nidottuna 5 markkaa 25 penniä, kluuttisidoksisena 6:75 ja kluuttisidoksisena kultasyrjin 7:25.48Ks. esim. Edlundin ilmoitus Hufvudstadsbladetissa 15/12 1889; Ljungblommor ja Nya blad maksoivat sidottuna 5:50. – Vertailun vuoksi mainittakoon, että Hufvudstadsbladetin puolen vuoden tilaus maksoi 7:50 mk (»kotiin kannettuna»), Fältskärns berättelser 22:50, Fänrik Ståls Sägner (A. Malmströmin kuvittamana) 20 ja Kalevala 5:50 (Hbl 15/12 1889). Esimerkkejä torihinnoista: 1 kappa perunoita 50 p., 1 tiu munia 1 mk, 10 kg ruisleipää runsaat 2 mk, sylys koivuhalkoja 20 mk (Folkwännen 24/10 1889). Ruotsissa kirjan hinta oli kluuttisidoksisena 3 kruunua ja kluuttisidoksisena kultasyrjin 4 kruunua.49Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19/12 1889.

135 Bonnier ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että sekä Ljung että Planeternas skyddslingar olivat valmistuneet hyvissä ajoin ennen joulua – siitä oli kiittäminen suurelta osin Topeliuksen »poikkeuksellista ripeyttä korjausvedoksen toimittamisessa». Hän toivoo, että sekä kirjoittaja että yleisö ovat tyytyväisiä »kirjojen ulkoiseen asuun»: »Sitten ei puutukaan muuta kuin että viimeksi mainittu on hyvä ja tekee oman osuutensa eli ostaa sitä innolla.»50AB–ZT 3/12 1889. Topelius on mielissään: »Ljungen näyttää huolitellulta ja, mikä vielä parempaa, virheettömältä.» Myös hän ilmaisee toiveenaan, että kokoelma saisi lukijoita »vaikka nämä runot edustavatkin näkemyksiä, joiden katsotaan nyt kuuluvan menneisyyteen».51ZT–AB 4/9 1889. Vastaanotosta hän toteaa: »Nuorella iällä on herkkä niin hyville kuin huonoillekin asioille; vanhemmalla iällä kuori kovettuu. Yhtä jos toistakin voi pitää vanhentuneena; sopii minulle, se mikä ajassani on parasta nousee kyllä takaisin pintaan; kuori vain pitää perata pois. Kummallista, ettei koskaan voi karsia liikaa: nytkin huomaan 4 tai 5 kappaletta, jotka olisivat vaivatta voineet jakaa monien karsittujen kohtalon.»52ZT–AB 12/12 1889.

136 Ljung kävi joulun alla hyvin kaupaksi, Bonnierin sidotut kappaleet myytiin loppuun.53AB–ZT 31/12 1889. Kun Topelius kysyy maaliskuussa Ljungin myynnistä, Bonnier vastaa diplomaattisesti, että nyt on »hiljainen aika» eli se aika vuodesta kun myynti oli pienimmillään (ZT–AB 14/3 1890 ja AB–ZT 18/3 1890). Kokoelmasta ei otettu Topeliuksen eläessä uusia painoksia.

Perusteksti ja kollaatiokappaleet

137 Perustekstinä on käytetty Svenska litteratursällskapetin Topelius-kokoelmaan kuuluvaa kappaletta Edlundin laitoksesta (Top1 / Sne 80271).54Kappaleen on lahjoittanut SLS:lle Rainer Knapas. Se on oktaavokokoa ja sidottu tummanruskeisiin nahkakansiin. Selkämyksessä lukee kultakirjaimin »Z. Topelius / Ljung». Suojanimiösivulla lukee »Ljung / af / Z. Topelius. / Helsingfors / G. W. Edlund.» ja kääntöpuolella »Stockholm. / Alb. Bonniers boktryckeri 1889.» Nimiösivun teksti kuuluu: »Sånger / af / Z. Topelius. / III. / Ljung.» Kokoelmassa on 284 sivua, ja sivukoko on 19,3 × 12,9 cm. Sisällysluettelo on lopussa sivunumeroimattomalla lehdellä [s. 283 f.]. Kollaatiokaava on 8:o: π2 1–178 186. Kappale on skannattu SLS:ssä keväällä 2016 eZTS-julkaisuksi.

138 Perustekstin kollaatiossa on käytetty Kansalliskirjastolle kuuluvaa oktaavokokoista Edlundin laitosta, jossa on leima »Univ. biblioth. *1890* Helsingfors», ja sen jälkeen SLS:n Topelius-kokoelmaan kuuluvaa duodeesikokoista kappaletta (Top 1/F12988).55SLS:n kollaatiokappale on kuulunut Alma Erlingille.

Käsikirjoitukset ja muut painatteet

139 Ljungin 96 runosta 75:n käsikirjoitus on säilynyt; useimmista runoista on monta käsikirjoitusta. Suurin osa on kirjoitettu muistikirjaan Vild Skog II, monesti useampana versiona.56Vild Skog II sisältää ainoastaan runojen käsikirjoituksia – noin puolet sisältyy kokoelmiin Ljung ja Läsning för barn, muut ovat julkaisemattomia (NB 244.166). Muistikirjan nimiölehdellä on päiväys Helsingfors 10 Maj 1871 ja viimeinen runo on päivätty 11/5 93. Muuten runojen käsikirjoituksia on irtolehdillä ja joitakin vihkoissa Ohyflade koncepter ja Ungskogen ja kolme kirjeissä. Kirjeet ovat Svenska litteratursällskapetin arkistossa ja muut käsikirjoitukset Kansalliskirjaston Topelius-kokoelmassa.

140 Ljungin runoista 34 on aiemmin julkaisemattomia. Muista runoista 37 julkaistiin alun perin kalenterissa tai vuosikirjassa. Yhdeksän ilmestyi alkujaan erillispainoksina ja julkaistiin useissa sanomalehdissä, ja yhtä moni julkaistiin ensin sanomalehdessä, kolme runoa julkaistiin ensimmäiseksi muistokirjoituksissa ja yksi laulukirjassa. Neljä runoa on peräisin Topeliuksen aiemmista teoksista Kung Carls jagt, Prinsessan af Cypern, Vinterqvällar II (»Årstiderna») ja Boken om Vårt Land.

Toimittajan tekemät muutokset

141 Toimittajan tekemät muutokset perustuvat useimmissa tapauksissa muihin painatteisiin.

|357|
142 Nya blad
[paikka laitoksessa][teksti ZTS:ssä || perustekstin teksti]
s. 6, rad 42land,H1870:land
9, 122Strid,H1870:Strid
41, 271starkH1870:starkt
51, 17strimmaH1870:strimma.
67 [nimi]DecemberH1870:Deecmber
78, 16försvinna.»H1870:försvinna».
80, 33AxelH1870:Azel
81, 120† 27 Oct.H1870: 27 † Oct.
82, 50H. V. BissenH1870:H V. Bissen
101, 73plog ...H1870:plog ....
113, 53försvagar? ...H1870:försvagar? ..
122, 54bort.»H1870:bort».
124, 40glöd.»H1870:glöd».
124, 48fall.»H1870:fall».
145, 18gull?H1870:guld?
152, 8merH1870:mer,
152, 16längtanH1870:långtan
159, 15blomsterringen ...H1870:blomsterringen . . . . .
143 Ljung
[paikka laitoksessa][teksti ZTS:ssä || perustekstin teksti]
s. 190, rad 72grund.H1889:grund
207, 6IH1889:i
227, 62fåvitsktH1889:fåviskt
252, 52kuningas!»H1889:kuningas»!
268, 98väfd,H1889:väfd.
292, 87lif!»H1889:lif!
311, 16morgonväkt!H1889:morgonväkt
336, 32rike!H1889:rike?

Digitaalisen ja painetun laitoksen eroja

144 Topeliuksen kirjoitusten digitaalisessa laitoksessa (eZTS) on laajempi tekstikriittinen kommenttiosio kuin kirjaversiossa. eZTS:ään sisältyy faksimilekopio painetusta kirjasta ja käsikirjoituksesta, käsikirjoituksen kuvauksia, sisäisiä muunnelmia (käsikirjoitukseen tehtyjä muutoksia), sekä puhtaaksi kirjoitettuja valmistelutöitä. Painetussa laitoksessa muutoksista tehtyyn luetteloon on koottu vain sanatason muutokset, ei välimerkeissä, oikeinkirjoituksessa, yhteen ja erikseen kirjoittamisessa ja lyhenteissä (käsikirjoituksessa: mska, painetussa kirjassa: människa) esiintyviä muutoksia. Digitaaliseen laitokseen on merkitty välimerkkien käytössä ja oikeinkirjoituksessa esiintyvät erot.

Lukuohjeita ja kommenttien esitysperiaatteita

145 Jokaisen runon yhteydessä on kommentti, jonka tarkoitus on sijoittaa runo elämäkerralliseen, historialliseen ja kirjalliseen viitekehykseen, sekä lyhyt runomitan kuvaus. Jos yksittäiset sanat tai säkeet vaativat tarkempaa selitystä, niihin on liitetty yksittäiskommentti. Kommenteissa on lisätietoa asioista ja henkilöistä, sanojen selityksiä (lähteet: Svenska Akademiens ordbok, Ordbok öfver svenska språket av A. F. Dalin, Nordisk familjebok o.a.) ja relevantteja viittauksia.

146 Kommentin lopussa viitataan kirjoihin, joissa runo on mainittu, sekä sekundääriskirjallisuutta, jota kommentin laatimisessa on käytetty. Täydelliset bibliografiset tiedot on lisätty kirjallisuusluetteloon.

Painoasun normalisointi

147 Runojen otsikot on ladottu kapiteelein ja tasattu vasemmalle. Nya bladissa ne on ladottu gemenalla ja puolilihavoitu, Ljung gemenalla. Molemmissa alkuperäiskokoelmissa otsikot on keskitetty.

148 Nya bladissa kaikkien säkeistöjen alut on sisennetty. Näitä sisennyksiä ei käytetä tässä laitoksessa.

Lyhenteet

149
BLFBiografiskt lexikon för Finland
eZTSZacharias Topelius Skrifterin digitaalinen laitos
f.följande sida/vers (seuraava sivu/säe)
ff.de två följande sidorna / verserna(kaksi seuraavaa sivua/säettä)
FSLFinlands svenska litteraturhistoria
H1870Edlunds första upplaga av Nya blad, Helsingfors 1870 (perusteksti)
H1880Edlunds andra upplaga av Nya blad, Helsingfors 1880
H1889Edlunds första upplaga av Ljung, Helsingfors 1889 (perusteksti)
HfrsHelsingfors (Helsinki)
HLSHistoriska och litteraturhistoriska studier
HTHelsingfors Tidningar
KBKungliga biblioteket i Stockholm
msmanuskript (käsikirjoitus)
NBNationalbiblioteket i Helsingfors (Helsingin Kansalliskirjasto)
sseparattryck (erillispainos, esim. s1868)
S1870Bonnierin ensimmäinen painos Nya bladista (Stockholm 1870)
S1876Bonnierin toinen painos Nya bladista (Stockholm 1876)
SAOBSvenska Akademiens ordbok
SBLSvenskt biografiskt lexikon
SSLSSkrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SSSamlade Skrifter (kootut teokset)
SthlmStockholm (Tukholma)
v.vers (säe)
ZTSZacharias Topelius Skrifter

Viitteet

 1. 1Päiväys käy ilmi Bonnierin vastauskirjeestä ja Topeliuksen diaarista.
 2. 2AB–ZT 10/6 1865: »Tartun ilolla tilaisuuteen julkaista Teidän mainitsemanne 3 asiaa, nimittäin 2. Osan teoksesta Dramat Dikterna, seuraavana vuonna 2. Osan teoksesta Sångerna ja 5. jakson Välskäristä [...].»
 3. 3AB–ZT 19/12 1865, ZT–AB 5/1 1866. Syksyltä 1865 puuttuu ainakin viisi kirjettä Topeliukselta Bonnierille, ja saattaa olla, että runokokoelma mainitaan jossakin niistä.
 4. 4ZT–AB 30/7 1866.
 5. 5ZT–AB 2/11 1867.
 6. 6AB–ZT 27/3 1868: »Koska tuskin lienee syytä olettaa, että välskärin kertomusten uusi osa olisi niin lähellä valmistumista, että sen julkaisemista voisi ajatella tänä vuonna, olisi kieltämättä hauskaa, jos Hra Prof. sen sijaan antaisi niteen »Uudempia runoja» nähdä päivänvalon.»
 7. 7ZT–AB 16/6 1868. – Keväällä 1868 osapuolet pääsivät sopimukseen runokokoelmien kustannusehdoista: Bonnier saisi pysyvän julkaisuoikeuden Sånger-kokoelman ensimmäiseen ja toiseen osaan. Vielä julkaisemattomasta Sånger II -kokoelmasta Topelius saisi palkkiona 40 riikintaaleria (riksmynt) oktaavoarkilta (16 s.), sekä tekijänkappaleen kirjasta. Ks. lopullinen sopimus.
 8. 8ZT–AB 11/6 1870: »Koska Lukukirjan painatus pääsee puupiirroksia odotellessa käyntiin vasta syksyllä, ajattelin että voisin käyttää kesän toimittamalla kymmenen vuoden aikana kerääntyneitä uusia runojani, ja niinpä kysynkin, haluaako Herra Bonnier julkaista tämän toisen laulukokoelmani jouluksi.»
 9. 9Frenckellin G. W. Edlund ja Topelius neuvottelivat sopimusehdoista todennäköisesti suullisesti. Heidän väliltään on säilynyt vain muutama sopimus ja myöhemmin päivätty kirje.
 10. 10ZT–AB 8/7 1870: »Minulle olisi kyllä mukavinta lähettää ms.cr. [käsikirjoituksen korjaukset] jommallekummalle kustantajista ja hänen kauttaan korjausvedokset toiselle. Mutta siinä tapauksessa ensioikeudesta aiheutuu ristiriitoja. Edlund nimittäin ehdotti minulle aivan samaa kuin nyt Herra Bonnier, että lähettäisin hänelle ms. cr., josta lähetettäisiin kopio Tukholmaan. Mutta koska ennakoin, ettei Herra Bonnier halua tekstiä vasta toisena, minun oli päädyttävä kahteen käsikirjoitukseen, jotta Herrat saisivat ne, jos mahdollista, täysin samanaikaisesti.»
 11. 11Käy ilmi Topeliuksen diaarista; kirjeet puuttuvat.
 12. 12ZT–AB 11/6 1870.
 13. 13Sopimuksessa määrätään, että palkkio on maksettava siten, että »puolet suoritetaan heti kirjan tultua painosta ja loput kuusi kuukautta sen jälkeen.»
 14. 14Vrt. hylätty ehdotus, pykälä 4.
 15. 15Sopimus on Bonniersin arkistossa Tukholmassa.
 16. 16ZT–AB 24/8 1870. Pari kuukautta aiemmin Topelius kirjoitti runokokoelmasta: »Lienee pakko antaa sen nimeksi Sånger II, koska ensimmäisen kokoelman lopussa on ykkönen – mutta minusta nimi on liian musikaalinen ja kunnianhimoinen», ZT–AB 11/6 1870.
 17. 17AB–ZT 28/9 1870. Bonnier ottaa huomioon nekin ostajat, jotka haluaisivat sitoa runokokoelmat yhteen: hänen mielestään sellaisissa tilanteissa olisi »oikeimmin» käyttää yhteistä otsikkoa. Hän kuitenkin lisää: »Nimihän on muuten tässä täysin sivuseikka […] ainoastaan bibliognostit kiinnittänevät niin paljon huomiota nimeen» (ibid.).
 18. 18ZT–AB 21/10 1870.
 19. 19ZT–AB 2/12 1870.
 20. 20Frenckell & Sons -kirjakaupan ilmoitus, Helsingfors Dagblad 5/12 1870.
 21. 21Bonnier mainosti kokoelmaa seuraavasti: »Tämä uusi kokoelma Kanervankukkien Runoilijan Runoja lienee kiistatta yksi vuoden uuden kirjallisuuden merkittävimmistä.» (Stockholms Dagblad 16/12 1870).
 22. 22AB–G. W. Edlund 25/8 1871 (kirjekopio). Ljungblommorista otettiin useampia mutta pienempiä, 1 000–2 000 kappaleen painoksia.
 23. 23AB–ZT 31/3 1875.
 24. 24Edlundin oli määrä maksaa osamaksuna 4 000 Suomen markkaa ennakkoa; sopimus koski Nya bladin lisäksi Ljungblommorin toimitettua painosta sekä kirjoja Läsning för barn 5, Berättelser och noveller ja Regina von Emmeritz.
 25. 25ZT–AB 12/6 1871.
 26. 26Typografiset erot eivät näy tässä.
 27. 27Nya blad 1870 sisältää 97 runoa, jos sarjoihin »Nordiska taflor» ja »Skog och sjö» kuuluvat runot lasketaan erillisiksi. Sarjojen otsikot on kuitenkin ladottu samalla kirjasimella kuin runojen nimet, ja näin niitä voidaan pitää myös yksittäisinä runoina, joissa on monta osaa.
 28. 28Nimiösivulla ei mainita, että laitos on korjattu. Säkeistöt puuttuvat runoista »Finlands höjning» ja »Julvisa».
 29. 29Runo »Samma öde» on ZTS:ssä sijoitettu Nya bladin viimeiseksi (s. 171).
 30. 30Esilehdet ovat vihreää marmoroitua paperia. Nimiösivulla (ks. edellä) on Svenska litteratursällskapetin kirjaston leima. Nimiölehden kääntöpuolella ilmoitetaan imprimatur (painatuslupa), »Företedt: L. Heimbürger». Sisällysluettelossa on neljä sivua ([III]–VI), sen jälkeen seuraa avausruno ja ensimmäisen osaston nimiölehti, »I. Fäderneslandet» (ilman sivunumeroa). Kansi on kulunut, väri haalistunut ja kirjassa on kosteustahroja ja kellastuneita lehtiä.
 31. 31Ohyflade koncepter (278 s.) NB 244.151 ja Ungskogen (221 s.) NB 244.152. Käsikirjoitusvihkot on skannattu kokonaisuudessaan ja julkaistu ZTe:ssä (Nya blad och Ljung, faksimile). Nya bladin runoihin on kaiken kaikkiaan 105 käsikirjoitusta.
 32. 32Nimiösivulla on päiväys 17 mars 1858, ja viimeinen runo on päivätty 3 April 1870.
 33. 33Nimiösivulla on päiväys 30 Mars 1858, ja viimeisillä sivuilla on joululahjavärssyjä vuodelta 1886.
 34. 34Emilie Topeliuksen puhtaaksikirjoitukset luetaan alkuperäisteksteiksi, koska ne on kirjattu käsikirjoitusvihkoon Topeliuksen toimeksiannosta, mahdollisesti hänen sanelustaan.
 35. 35Kaikki käsikirjoitukset ovat Kansalliskirjaston Topelius-kokoelmassa paitsi kaksi, jotka on liitetty Svenska litteratursällskapetin arkistossa (SLSA) säilytettäviin kirjeisiin. Ks. käsikirjoitusluettelo, s. 599.
 36. 36ZT–AB 9/12 1880.
 37. 37AB–ZT 14/12 1880 ja ZT–AB 14/2 1881. Kaikkiaan 30 Ljungin runoista päivätty vuosille 1881–1889 sekä runoryhmä Barndomsminnen (7 runoa), joiden päiväys on vuosilta 1873–1889.
 38. 38ZT–AB 17/1 1889 ja AB–ZT 17/7 1889.
 39. 39ZT–AB 2/8 1889 ja AB–ZT 6/8 1889. Vrt. keskustelu nimestä Nya blad, s. 348.
 40. 40ZT–AB 2/8 1889: »Edlund tarjoaa 125 mk arkilta 3000 kappaleesta ilman Ruotsin myyntioikeuksia. Laajuus lienee sama kuin Nya Bladin eli 17 à 18 arkkia, painatus ja kaksi eri sivukokoa kuten Nya Bladilla. Olen nimittäin luopunut alkuperäisestä ajatuksestani ottaa mukaan kaikki painokelpoinen joka ei sisälly kahteen ensimmäiseen kokoelmaan, ja pitäydyn pelkässä valikoimassa.» Ks. myös ZT–GWE 6/8 1889.
 41. 41AB–GWE 6/8 1889 [kirjekopio, Bonniers].
 42. 42Sopimukset ovat Topelius-kokoelmassa, signum 244.113, NB Helsinki ja Bonnierin arkisto, Tukholma; allekirjoitettu sopimus on julkaistuna teoksessa Zacharias Topelius förlags- och översättarkorrespondens, ZTS XX:1. Topelius vastaa Bonnierin sopimusehdotukseen (6/8 1889): »Palkkiosta minulla ei ole huomautettavaa, vain se, että painoksesi, 6000, on hieman liian suuri, jotta minulla olisi toivoa kokea toinen painos. Kunhan pysyn hengissä ja terveenä, joka vuosi kuitenkin syntyy jotain uutta, josta kenties olisi aihetta ottaa mahdollisesti uusi painos, sillä on tuskin todennäköistä että ehdin julkaista neljännen kokoelman. Jätän sinun päätettäväksi, voisiko sopimuehdotuksessasi painoksen asettaa hieman pienemmäksi, esim 5,000 kappaleeseen.» (ZT–AB 10/8 1889).
 43. 43Vertailun vuoksi todettakoon, että Topelius sai teoksesta Planeternas skyddslingar (1889) 200 kruunua arkilta, yhteensä 8 400 kruunua, ja teoksesta Läsning för barn 7 (1891) 1 400 kruunua (AB–ZT 3/12 1889; ZTS XX:1, johdanto).
 44. 44Varhaisin runo on vuodelta 1837, useimmat syntyivät 1870-luvulla(vähintään 45) ja monet 1880-luvulla (vähintään 34). Eräiden runojen syntyaikaa ei tiedetä.
 45. 45»Ehkä muistatkin, että tämä ehto on vanha; en edes luota siihen että lupaat tuhota ne. Ei kulu kuukauttakaan, etten saisi Ruotsista kirjeitä, joissa pyydetään nimikirjoituksia. En halua, että nämä päätyvät muutoksineen johonkin maustepuotiin.» ZT–AB 10/8 1889. 12/12 1889 Topelius kiittää palautetuista käsikirjoituksista.
 46. 46ZT–AB 4/9 1889 ja ZT–AB 24/10 1889.
 47. 47Topelius oli ilmoittanut toiveenaan saada lisäksi muutaman kappaleen »hienommalle paperille painettuna toimitettavaksi kirjailijalta hienommille asiakkaille» tai »suosijoille» (ZT–AB 4/9 1889 ja 22/11 1889). Kaksitoista paksummalle paperille painettua kappaletta lähetettiin Helsinkiin (AB–ZT 26/11 1889).
 48. 48Ks. esim. Edlundin ilmoitus Hufvudstadsbladetissa 15/12 1889; Ljungblommor ja Nya blad maksoivat sidottuna 5:50. – Vertailun vuoksi mainittakoon, että Hufvudstadsbladetin puolen vuoden tilaus maksoi 7:50 mk (»kotiin kannettuna»), Fältskärns berättelser 22:50, Fänrik Ståls Sägner (A. Malmströmin kuvittamana) 20 ja Kalevala 5:50 (Hbl 15/12 1889). Esimerkkejä torihinnoista: 1 kappa perunoita 50 p., 1 tiu munia 1 mk, 10 kg ruisleipää runsaat 2 mk, sylys koivuhalkoja 20 mk (Folkwännen 24/10 1889).
 49. 49Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19/12 1889.
 50. 50AB–ZT 3/12 1889.
 51. 51ZT–AB 4/9 1889.
 52. 52ZT–AB 12/12 1889.
 53. 53AB–ZT 31/12 1889. Kun Topelius kysyy maaliskuussa Ljungin myynnistä, Bonnier vastaa diplomaattisesti, että nyt on »hiljainen aika» eli se aika vuodesta kun myynti oli pienimmillään (ZT–AB 14/3 1890 ja AB–ZT 18/3 1890).
 54. 54Kappaleen on lahjoittanut SLS:lle Rainer Knapas.
 55. 55SLS:n kollaatiokappale on kuulunut Alma Erlingille.
 56. 56Vild Skog II sisältää ainoastaan runojen käsikirjoituksia – noin puolet sisältyy kokoelmiin Ljung ja Läsning för barn, muut ovat julkaisemattomia (NB 244.166). Muistikirjan nimiölehdellä on päiväys Helsingfors 10 Maj 1871 ja viimeinen runo on päivätty 11/5 93.

Lähteet ja kirjallisuus

Lähteet

Helsinki

Kansalliskirjasto

Zacharias Topelius arkiv (Topeliussamlingen)

244.8 Ernst Bojesen–Zacharias Topelius
244.14 Prinsessan Dagmar av Danmark–Zacharias Topelius
244.36 E. J. Löfgren–Zacharias Topelius
244.45 Christian Richardt–Zacharias Topelius
244.57 Wasa Gymnasister–Zacharias Topelius
244.60 Åbo gymnasister–Zacharias Topelius
244.96 Zacharias Topelius–Carl Ploug (kopia)
244.104 Dramatik. Kung Carls jagt
244.107 Diverse diktkoncept
244.108 Installations-föreläsning 1854
    Anteckningar, rörande Elias Lönnrots plats i Finlands Historia
    Naturvetenskaperna och bibeln.
    Föredrag i Kristliga ynglingaföreningen i Helsingfors den 11 Maj 1890.
    Tal vid Sedmigradskys småbarnsskolas 25-årsjubileum d. 15 Dec. 1885
244.110 Vild skog [diktmanuskript]
244.116 Brev och anteckningar rörande Vårföreningen
255.148 Promenader, häftena B–I (1837–1841) [diktmanuskript]
244.150 Ljungblommornas Bok 1–2, Zonas bok (1835–1852) [diktmanuskript]
244.151 Ohyflade Koncepter (1858–1870) [diktmanuskript]
244.152 Ungskogen 1858 [diktmanuskript]
244.166 Vild skog II. 1871 [diktmanuskript]
244.168 Hesperider 1858 [anteckningsbok]
244.176 Dikter och visor [opaginerade lösa blad]
244.178 Diverse [»Julnatten»]

Svenska litteratursällskapets arkiv

SLSA 141 Zacharias Topelius–Wasa Gymnasister
SLSA 312 Zacharias Topelius–K. J. Moring


Tukholma

Bonniers arkiv

Diktmanuskript [»Julvisa» (Nya blad) och »Frans Michael Franzén»]
Tryckeriets arbetsböcker 1862–1888


Kungliga biblioteket

Topelius autografsamling: diktmanuskript [»Bittida i skog» och »Sylvia-visa 13»]


Nordiska museet

Diktmanuskript [»Novemberqväll»]

Digitaaliset resurssit

Biografiskt lexikon för Finland, SLS 2014, http://www.blf.fi

Dalin, A. F., Ordbok öfver svenska språket I–II, Stockholm 1850, 1853, https://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/dalin

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852, https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/svenska/

Helsingfors universitets studentmatrikel 1853–1899, https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/

LIBRIS, http://libris.kb.se

Levande musikarv, http://levandemusikarv.se

Litteraturbanken, https://litteraturbanken.se

Nationalbibliotekets digitala samlingar, https://digi.kansalliskirjasto.fi

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se

Ordbok över Finlands svenska folkmål, URN:NBN:fi:kotus-201330, http://kaino.kotus.fi/fo/

Project Runeberg, http://runeberg.org

Svenskt biografiskt lexikon, https://sok.riksarkivet.se/sbl/

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi

Zacharias Topelius Skrifter, http://topelius.sls.fi

Kirjallisuus

–a, »Litteratur», Nya Pressen 18/12 1889

Aftonbladet 1865, 1881

Aftonbladet 22/12 1870 [osign. recension]

Album utgifvet af Konstnärsgillet i Helsingfors 1866, Helsingfors 1866

Alhoniemi, Pirkko, Isänmaan korkeat veisut. Turun ja Helsingin romantiikan runouden patrioottiset ja kansalliset motiivipiirit, diss., SKST 294, Helsinki 1969

Allardt Ekelund, Frans Michael Franzéns Åbodiktning. Ett urval med inledning av Karin Allardt Ekelund 1969, SSLS 431, Helsingfors 1969

Asker, Björn, »Montgomery, Gustaf Adolf», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:9474, hämtad 2015-12-02

Aspelin, Eliel, Werner Holmberg. Hans lefnad och verk, Helsingfors: Otava 1890

Beretning om Studentertoget til Upsala i Juni Maaned 1843 afgiven af den danske Bestyrelse, utg. Carl Ploug, Kjøbenhavn 1844

Bibeln eller den Heliga Skrift, innehållande Gamla och Nya Testamentets canoniska böcker, London: Brittiska och utländska Bibel-sällskapet 1847

Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden, red. Henrik Knif et al., SSLS 710:1, Helsingfors: SLS och Stockholm: Atlantis 2008

Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden, red. Henrik Knif et al., SSLS 710:2, Helsingfors 2009

Bruun, P., »August Maximilian Myhrberg. Legend och verklighet», Historiska och litteraturhistoriska studier 38, red. Torsten Steinby et al., SSLS 399, Helsingfors 1963

Bruun, Patrick, »Myhrberg i Grekland», Historiska och litteraturhistoriska studier 41, red. Torsten Steinby, SSLS 413, 1966, s. 133–172

Burman, Carina, »Fredrika Bremer (1801–1865). Presentation», https://litteraturbanken.se/forfattare/BremerF/presentation (hämtad 2018-04-29)

Brändström, Kjell-Arne, Kommentar till Kung Fjalar, Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg XII:II:3, SSLS 536:3, SFSV XVI, Helsingfors och Stockholm 2004

Carlsson, Sten, »Nordström, Johan Jakob», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:8331 (hämtad 2018-05-28)

Castrén, Gunnar, »Topelius’ fosterländska lyrik», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, SSLS 137, Helsingfors 1918, s. [216]–269

Castrén, Gunnar, Kommentar till Dikter I–III, Samlade Skrifter av Johan Ludvig Runeberg X, Gunnar Castrén och Sixten Belfrage, SSLS 270:1–6, 1954–1956

Castrén, Gunnar, »Topelius’ politiska diktning» samt »Sverige i finlandssvensk lyrik», Humanister och humaniora, SSLS 368, Helsingfors 1958, s. [171]–187 resp. [216]–235

[Cygnæus, Fredrik], Magnus von Wright. Vid Konstnärsgillets Vårfest på Willinge ö, den 7 Juni 1865, af Fredr. Cygnæus, Helsingfors 1865

Cygnæus, Gustaf, »Från bokvärlden», Åbo Tidning 21/12 1889

Dagbladet 1888

Ek, Sverker, »Bremer, Fredrika», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:16936 (hämtad 2016-01-05)

Ekelund, Erik, »Topelius och hans samtid», Finlands svenska litteratur 2. Från Åbo brand till sekelskiftet, Helsingfors: Söderströms 1969, s. 174–211

Enckell, Olof, »Topelius’ dikt Kommunismens vagga», Historiska och litteraturhistoriska studier 45, red. Torsten Steinby, SSLS 438, Helsingfors 1970, s. 5–27

[Estlander, C. G.], »Litteratur», Helsingfors Dagblad 22/12 1870

Finland 1884–1992

Finland, »Litteratur», 16/12 1889 [osign. recension]

Finlands Allmänna Tidning 1862–1881

Finsk Anthologi eller samling af valda skaldestycken af Finska författare från äldre till nyare tider, jemte korta karakteristiker och biografiska notiser, utg. Robert Tengström, Helsingfors: A. C. Öhmans förlag 1845

Folkwännen 1877

Forsgård, Nils Erik, I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi, diss., SSLS 616, Helsingfors 1998

Forsgård, Nils Erik, »Utopisten Topelius», Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen: Åren 1400–1900, utg. Johan Wrede, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1999, s. 331–336

Franzén, F. M., Dikter, psalmer, tal och brev, urval och inledning av Torsten Bohlin, Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse 1947

Franzén, F. M., Frans Michael Franzéns Åbodiktning, ett urval med inledning av Karin Allardt Ekelund, Finlandssvensk vitterhet 6, SSLS 431, Helsingfors 1969

Gamle herrn och hans skola, Stiftelsen Sedmigradsky 1968

Gardberg, C. J. & P. O. Welin, Finlands medeltida borgar, Esbo: Schildts 1993

Geijer, Erik Gustaf, »Ord till Karl XII:s Marsch vid Narva», Dikter, red. Carina Burman och Lars Burman, Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien, Stockholm: Atlantis 1999, s. 111

Granér, Martin, Zachris Topelius’ kärlekslyrik, diss., SSLS 307, Helsingfors 1946

Helsingfors Dagblad 1872–1882

Helsingfors Tidningar 1855–1864

Hintze, Bertel, Robert Wilhelm Ekman 1808–1873. En konsthistorisk studie, Helsingfors: Schildts 1926

Hirn, Sven, Imatra som natursevärdhet till och med 1870. En reselitterär undersökning med lokal begränsning [diss.], Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 102, Helsingfors: Söderström & C:o Förlagsaktiebolag 1958

Hirn, Yrjö, Runebergskulten, SSLS 491, Helsingfors 1935

Hirn, »Voltaires hjärta», De lagerkrönta skoplaggen och andra uppsatser från åren 1902–1948, Helsingfors: Schildts 1951, s. 146–150

Holmström, Edith & Margit von Willebrand-Holmérus, Franz Fredric Sedmigradsky (1783–1855) och hans skola, Helsingfors 1933

Hufvudstadsbladet 1866–1894

Hultin, Arvid, »Studier bland våra lyriker. Topelius och von Qvanten», Finsk Tidskrift 1881, Tom. X, s. 169–196

Hultin, Arvid, »Sjelfförsvar», Hufvudstadsbladet 6–7 1881

Hultkrantz, Åke, Vem är vem i nordisk mytologi. Gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, Stockholm: Prisma 1999

Hämäläinen 1868

Ilmoni, Synnöve, »Den blide skalden», Nya Argus 2/1937

Jones, Michael, »Landhöjningen i Zachris Topelius ögon», Österbotten. Årsbok nro 16–1971, Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet 26, Vasa 1971, s. 205–232

Jägerskiöld, Stig, »Myhrberg, A. Maximilian», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:8585 (hämtad 2015-12-04)

Kalewala taikka Wanhoja Karjalan runoja suomen kansan muinoisista ajoista, julk. Elias Lönnrot, Helsinki: Frenckell 1835

Kalevala. Sednare Delen, övers. M. A. Castrén, Helsingfors: J. Simelii enka 1841

Klinge, Matti, Finlands blåvita färger, Helsingfors: Schildts 1988

Klinge, Matti, »Undervisning och studier», Kungliga Akademien i Åbo 1640–1808, Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola och John Strömberg, Helsingfors: Förlagsaktiebolaget Otava 1989, s. [355]–537

Klinge, Matti, »Landets hjärta – fosterlandets hopp», Kejserliga Alexanders Universitetet 1808–1917, Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola och John Strömberg, Helsingfors: Förlagsaktiebolaget Otava 1989, s. [483]–602

Klinge, Matti, »Cygnæus, Fredrik», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4668-1416928957274

Klinge, Matti, Idyll och hot. Zacharias Topelius – hans politik och idéer, övers. Nils Erik Forsgård, Helsingfors: Söderströms och Stockholm: Atlantis 2000

Klinge, Matti, »Alexander II: borgerlighet och medborgerlighet», Finlands historia 3. Kejsartiden, 2. uppl., Esbo: Schildts 2004, s. 201–249

Knapas, Rainer, »Nybyggnaderna och universitetsmiljön», Kejserliga Alexandersuniversitetet 1808–1917, Matti Klinge, et al., Helsingfors: Förlagsaktiebolaget Otava 1989, s. 757

Knapas, Rainer, »Inledning», Zacharias Topelius, Finland framställdt i teckningar, utg. Jens Grandell & Rainer Knapas, ZTS XII, SSLS 747, Helsingfors 2011, URN:NBN:fi:sls-3975-1403530137050

Konstnärsgillets Minnesrunor öfver hädangångne under året 1870. Prolog vid Konstnärsgillets årsfest. Den 6 Februari 1871, Helsingfors 1871

Koskimies, A. V., »Topeliuksen runo Roineen rannalla», Uusi Suomi 14/1 1968

Kuisma, Markku, Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620–1920 Helsinki: Suomen Historiallinen Seura 1993

Kyrkligt Veckoblad 1867

[Lagus, Gabriel], »Nya Blad af Z. Topelius. H:fors 1870», Wiborgs Tidning 15/2, 18/2, 22/2 och 25/2 1871

Laine, Tuija, »Pipping, Fredrik Wilhelm», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-5389-1416928957995

Land och Stad, »Bokmarknaden» [osign. recension], 18/12 1889

Lappalainen, Seija, »Pacius, Fredrik», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4340-1416928956946

Lehto, Katri, »Linder, Marie», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4611-1416928957217

Lehtonen, Maija, »Brasaftnar i vindskammaren. Fältskärns gestalt och ramberättelsen i Fältskärns berättelser», Historiska och litteraturhistoriska studier 72, red. John Strömberg & Henrik Svahn, SSLS 608, Helsingfors 1997, s. [87]–114

Lehtonen, Maija, »Naturen och människan hos Topelius», SFV-kalendern, Helsingfors: Svenska folkskolans vänner 1997, s. 13–23

Leinberg, K. G., De finska klostrens historia, SSLS XIV, Helsingfors 1890

Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 1852

Lund, Hans, Impressionism och litterär text, Stockholm: B. Östlings bokförlag Symposion 1993, s. 61–65

Lunelund-Grönroos, Birgit, Zachris Topelius’ tryckta skrifter. Bibliografisk förteckning, SSLS 342, Helsingfors 1954

Lördagsqvällen 1890

Majamaa, Raija, »Lönnrot, Elias», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4590-1416928957196

Maliniemi, Irja, »En motivkrets i Topelius’ vaggvisor», Historiska och litteraturhistoriska studier 37, red. Torsten Steinby et al., SSLS 391, Helsingfors 1962, s. 115–129

Marjomaa, Risto, »Munck, Johan Reinhold», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4797-1416928957403

Minnesfest, anordnad af Konstnärsgillet i Helsingfors med biträde af konstvänner på hundrade årsdagen af Bertel Thorwaldsens födelse den 19 November 1870, Helsingfors 1870

Morgonbladet 1874–1881

Mosaiker samlade af e***, utg. Emilie Björkstén, Helsingfors 1874

Mustelin, Olof, Theodor Sederholm, Levnadsteckningar, SSLS 414, 1966

Mörne, Arvid, »Studier i Finlands press 1854–56», Förhandlingar och uppsatser 26, SSLS 112, Helsingfors 1912, s. [109]–196

[Nervander, Johan Jakob], Skrifter af Johan Jakob Nervander, utgifna till minne för landsmän, Helsingfors 1850

[Nervander, Johan Jakob], Samlade skrifter I 1850

Nordost-passagen. Vid Publicistklubbens fest för Nordenskiöld den 30 april 1880, utg. af Publicistklubben, Stockholm 1879

Ny Illustrerad Tidning, »Nya böcker» [osign. anmälan], 21/12 1889

Ny Illustrerad Tidning 1883, 1889

Nya Dagligt Allehanda, »Litteratur» [osign. recension], 13/12 1870

Nya Pressen 1888–1894

Nyberg, Paul, Zachris Topelius. En biografisk skildring, Helsingfors: Söderströms 1949

Nyqvist, Kerstin & Lars Oljelund, Helena Solstrand-Pipping, Johan Wrede (utg.), Fänrik Ståls sägner, Samlade Skrifter av Johan Ludvig Runeberg V, SSLS 459, SFSV XVI, Helsingfors och Stockholm 1974

Pettersson, Björn, »Bildliga naturmotiv i Topelius’ lyrik», Historiska och litteraturhistoriska studier 27–28, SSLS 335, Helsingfors 1952, s. [1]–135

Rask, Henry, »Varför firas Gustav Adolfsdagen som svensk dag i Finland?», Finsk Tidskrift 1982:8, s. 357–371

Rask, Henry, »’I högan nord . . .’ Zacharias Topelius patriotiska lystringssång för Wasa gymnasister 1864», Opera et dies. Festskrift till Lars-Folke Landgren, red. Pirkko Hautamäki, Stefan Nygård & Peter Stadius, Helsingfors: Schildts 2011, s. 11–28

Rein, Thiodolf, »Nya blad af Z. Topelius», Kirjallinen Kuukauslehti 1/3 1871

Reitala, Aimo, »Jansson, Karl Emanuel», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4749-1416928957355

Reitala, Aimo, »Ekman, Robert Wilhelm», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi: sls-4683-1416928957289

Ruin, Hans, »Ett land stiger fram», Ett land stiger fram, Helsingfors: Schildts 1941, s. [81]–176

[Runeberg, J. L.], Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg I–XX, Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XVI, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 1933–2005

    I Dikter I–III, utg. Sven Rinman, SSLS 234, SFSV 1933

    III Episka dikter, utg. Gunnar Tideström, SSLS 329, 1950

    V Fänrik Ståls sägner, utg. Kerstin Nyqvist, Lars Oljelund, Helena Solstrand och Johan Wrede, SSLS 459, 1974

    VIII:2 Uppsatser och avhandlingar på svenska. Journalistik, utg. Pia Forssell, SSLS 433:2, 2003

    X Kommentar till Dikter I–III, Gunnar Castrén och Sixten Belfrage, SSLS 270:1–6, 1954–1956

    XII:II:3 Kommentar till Kung Fjalar, Kjell-Arne Brändström, SSLS 536:3, SFSV XVI, 2004

    XIV Kommentar till Fänrik Ståls sägner, Johan Wrede, Helena Solstrand-Pipping och Ulla Terling Hasán, SSLS 515:1–2, SFSV XVI, Helsingfors och Stockholm 1987 resp. 1983–1984

[Rönnbäck, Ernst], »Litteratur», Åbo Underrättelser 17/12 1870

[Rönnbäck, Ernst], »Litteratur», Åbo Underrättelser 17/2 1871

Schalin, Zachris, Kuddnäs. Skalden Z. Topelius’ forna hemgårds historia, SSLS 251, Helsingfors 1935

Schybergson, M. G., Henrik Gabriel Porthan. Lefnadsteckning I, SSLS 83, Helsingfors 1908, s. 195–226

Schybergson, M. G., »Zachris Topelius bland västfinnar», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, SSLS 137, Helsingfors 1918, s. 102–114

Simonsson, Ivar, »von Beskow, Bernhard», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:18136 (hämtad 2015-11-30)

Solstrand-Pipping, Helena, Ulla Terling Hasán & Johan Wrede, Kommentar till Fänrik Ståls sägner, Samlade Skrifter av Johan Ludvig Runeberg XIV, SSLS 515:1–2, SFSV XVI, Helsingfors och Stockholm 1987 resp. 1983–1984

Stagnelius, Erik Johan, »Hösten», Lyriska dikter efter tiden omkring 1818. Liljor i saron, Samlade skrifter. Andra delen, utg. Fredrik Böök, Svenska författare utgifna af Svenska vitterhetssamfundet, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1913, s. 75

Stiernhielm, Georg, »Hälse-prijsz», Poetiska skrifter, red. Johan Nordström & Bernt Olsson, Samlade skrifter. Första delen, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 1973, s. [141] ff.

Stockholms Dagblad, »Litteratur», 8/12 1870 [osign. recension]

Stora sångboken. 250 finlandssvenska sånger och visor, kommenterade av Ann-Mari Häggman, Svenska folkskolans vänner 160, Helsingfors 2001

Svanljung, Kristian, »Literatur», Wasa Tidning 31/1 1890

Sylwan, Otto, Svensk verskonst, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1934

Tarkiainen, Kari, Finnarnas historia i Sverige 2. Inflyttarna från Finland och de finska minoriteterna under tiden 1809–1944, Helsingfors: Gummerus 1993

Tarkiainen, Kari, »Myhrberg, August Maximilian», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-5170-1416928957776

Tarkiainen, Kari, »Nordström, Johan Jakob», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4801-1416928957407

Tarkiainen, »Porthan, Henrik Gabriel», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4550-1416928957156

Teerijoki, Ilkka, »Brahe, Per», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4535-1416928957141

Tegnér, Esaias, »Sång den 5 april 1836», Samlade skrifter. Ny kritisk upplaga kronologiskt ordnad. Åttonde delen 1836–1839, utg. Ewert Wrangel och Fredrik Böök, Stockholm: P. A. Norstedt & Söners förlag 1923, s. 3–10

Tidskrift för hemmet 1880

Tiitta, Allan, Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen maantiede, diss., Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 147, Helsinki: Suomen tiedeseura 1994

[Topelius, Zacharias], »Knoppar. I. Fredrika Bremers Dagbok», Helsingfors Tidningar 27/1 1844

[Topelius, Zacharias], »Literatur. Fredrika Bremers ’I Dalarna’», Helsingfors Tidningar 26/11 1845

[Topelius, Zacharias], »Bref om Saima Kanal och dess omgifningar», Helsingfors Tidningar 10/9 1851

Topelius, Z., Sångpartierna i Kung Carls Jagt. Romantisk Opera i tre akter af Fredrik Pacius, Text af Z. Topelius, Första gången uppförd å Helsingfors Theater den 24 Mars 1852, 2 uppl., Helsingfors 1852

[Topelius, Z.], »Bref från Gabriel. (Om Ferdinand v. Wrights taflor.)», Helsingfors Tidningar 21/4 1855

[Topelius, Z.], »Skogens värde», Helsingfors Tidningar 13/10 1855

[Topelius, Z.], »Bref från Gabriel. (Om finska visor och taflor)», Helsingfors Tidningar 12/4 1856

[Topelius, Z.], »Söder om Östersjön», Helsingfors Tidningar 24/9–1/11 1856, 17/1–20/6 och 3/10–30/12 1857

[Topelius, Z.], »Skogens förstöring är Finlands förderf», Helsingfors Tidningar 24/10 1857

[Topelius, Z.], »Nordiska Taflor. (Till en målare.)», Helsingfors Tidningar 2/10–9/10 1858

[Topelius, Z.], »Festen för Pacius», Helsingfors Tidningar 23/3 1859

Topelius, Z., Sångpartierna i Sagospelet Prinsessan af Cypern, första gången uppfördt den 27 November 1860, vid invigningen af Nya Theatern i Helsingfors. Text af Z. Topelius. Musik af F. Pacius., Helsingfors 1860

[Topelius, Zacharias], »Porthans Minnesvård», Helsingfors Tidningar 3/1 1860

[Topelius, Z.], »Konstfrågor», Helsingfors Tidningar 1/3–6/10 1860

[Topelius, Z.], »Om ett Folkskoleseminarium i Österbotten», Helsingfors Tidningar 10/5 1860

[Topelius, Z.], »Werner Holmberg», Helsingfors Tidningar 9/10 1860

Topelius, Z., Dramatiska dikter. Första samlingen, Stockholm: Albert Bonnier 1861

Topelius, Z., »Ord till cantaten af Rietz», Werner Holmbergs minne den 24 September 1861, Helsingfors: Finska Konstföreningens förlag 1861, s. 42

Topelius, Z., »London-bref. 8. London om natten», Helsingfors Tidningar 21/10 1862

Topelius, Z., Läsning för barn. Andra boken, Stockholm: Albert Bonnier 1866

[Topelius, Z.], »Fredrika Bremer», Helsingfors Tidningar 11/1 1866

Topelius, Z., Läsning för barn. Tredje boken, Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1867

[Topelius, Z.], »Daniel August Sælan», Kyrkligt Veckoblad 23/1 1867, s. 31

Topelius, Z., Nya blad. Sånger II [Stockholm: Sånger II. Nya blad], Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1870

Topelius, Z., Läsning för barn. Fjerde boken, Helsingfors: G. W. Edlund 1871

Topelius, Z., Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. Andra kursen. Boken om Vårt Land, Helsingfors: Edlund 1875

Topelius, Zacharias, Nya blad. Sånger II [Stockholm: Sånger II. Nya blad], Andra upplagan, Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1876

Topelius, Z., Tal vid K. Alexanders-Universitetets inskrifningar höst-termin 1876 och vår-termin 1877 af Universitetets n. v. rektor., Helsingfors: G. W. Edlund 1877

Topelius, Z., Nya blad. Sånger II [Stockholm: Sånger II. Nya blad], Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1880

Topelius, Z., Vinterqvällar. Andra cykeln, Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1881–1882

Topelius, Z., »Ett folks kärlek», Finska studentkårens album tillegnadt Elias Lönnrot på åttionde årsdagen af hans födelse 9/6 1882, Helsingfors 1882, s. 1–15

[Topelius, Z.], »Paikkari torp», Elias Lönnrot. Ett minnesblad. Den 9 april 1882, Helsingfors: G. W. Edlund 1882, s. 14 f.

Topelius, Zacharias, Ljungblommor och Nya blad. Urval för skolorna, Helsingfors: G. W. Edlund 1883

Topelius, Z., Läsning för barn. Sjätte boken, Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1884

Topelius, Z., Bidrag till en karakteristik af Fredrik Cygnæus och hans historiska arbeten. Historiska samfundet 9 november 1883, Helsinki: Suomen Historiallinen seura 1884

[Topelius, Z.], »Böcker till Julen», Finland 6/12 1884

Topelius, Z., »Fyra blad ur min tänkebok», Julqvällen. Publicistklubbens jultidning 7, 1887, s. 10 ff.

Topelius, Z, Ljung. Sånger III [Stockholm: Sånger III. Ljung], Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1889

Topelius, Z., Läsning för barn. Sjunde boken, Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1891

Topelius, Z., Finska Qvinnor på olika arbetsområden. Biografiskt album utgifvet af Finsk Qvinnoförening, Helsingfors: Otava 1892

Topelius, Z., Kejsaren, storfursten Alexander II:s minne den 29 april 1894, Helsingfors 1894

Topelius, Z., Blad ur min tänkebok, Helsingfors: Söderström 1898

Topelius Z., Sånger, Samlade Skrifter 1–4, Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1904

Topelius, Z., Resebref och hågkomster, Samlade Skrifter 23, Stockholm: Albert Bonnier och Helsingfors: G. W. Edlund 1904

Topelius, Z., Självbiografiska anteckningar, utg. Paul Nyberg, Helsingfors: Schildts och Stockholm: Albert Bonnier 1922

[Topelius, Z.], Konstnärsbrev I–II, utg. Paul Nyberg, SSLS 360 och 381, Helsingfors 1956 och 1960

Topelius, Z., 120 dikter. Med kommentar av Olof Enckell, SSLS 435, Helsingfors 1970

Topelius, Z., Finlands krönika 1860–1878, utg. Rainer Knapas, SSLS 660, Helsingfors 2004

[Topelius, Z.], Zacharias Topelius Skrifter I–XXI, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2010–

    I Ljungblommor, utg. av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus, SSLS 742, 2010, URN:NBN:fi:sls-3795-1403178433010

    VII Fältskärns berättelser, utg. av Sebastian Köhler och Anna Movall under medverkan av Pia Forssell, SSLS 826, 2018, URN:NBN:fi:sls-6616-1525325813

    XII Finland framställdt i teckningar, utg. Jens Grandell och Rainer Knapas, SSLS 747, 2011, URN:NBN:fi:sls-3975-1403530137050

    XIII En resa i Finland, utg. av Katarina Pihlflyckt, SSLS 775, 2013, URN:NBN:fi:sls-7229-1552035312

    XIV Finland i 19de seklet, utg. av Katarina Pihlflyckt, SSLS 837, 2019, URN:NBN:fi:sls-9000-1550473610

    XV Föreläsningar i geografi och historia, utg. Jens Grandell, 2017, URN:NBN:fi:sls-6549-1508154916

    XVII Naturens Bok och Boken om Vårt Land, utg. Magnus Nylund under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell och Henrik Knif, SSLS 816, 2017, URN:NBN:fi:sls-6597-1508156359

    XX:1 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare, utg. Carola Herberts, SSLS 835:1, Helsingfors 2013/2015, URN:NBN:fi:sls-6050-1432660576513

    XX:2 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna, utg. Eliel Kilpelä, SSLS 835:2, 2018, URN:NBN:fi:sls-6632-1525325973

    XXI Dagböcker, utg. Pia Asp under medverkan av Eliel Kilpelä, SSLS 823, 2018, URN:NBN:fi:sls-7059-1525330243

Tyynilä, Markku, »Calonius, Matthias», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4659-1416928957265

Törnudd, Arne, Flickan från Kahra i Topelius’ liv och diktning, Åbo: Bro 1948

Uleåborgs Tidning 1880

Upsala Universitets fyrahundraårs jubelfest september 1877, red. Anders Leonard Bygdén, Stockholm: P. A. Norstedts 1879

Wacklin, Sara, Hundrade minnen från Österbotten, Stockholm: Looström 1844–1845

Valerius, Samlade vitterhets-arbeten 2, Stockholm: Samson & Wallin 1855

Vasabladet 1860–1880

Vasenius, Valfrid, »Antikritik», »Replik» och »Slutord till hr A. Hultin», Hufvudstadsbladet 30/3, 10/4 resp. 19/4 1881

Vasenius, Valfrid, Zacharias Topelius. Hans liv och skaldegärning IV–VI, Helsingfors: Schildts 1924–1930

Vest, Eliel, Zachris Topelius. En biografisk studie, Helsingfors: Söderströms 1905

Vetterlund, Fredrik, »Finlands romantiker. Några studier i Zachris Topelii lyrik», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, SSLS 137, Helsingfors 1918, s. [3]–28

Väisänen, Maija, »Emma Irene Åström», Biografiskt lexikon för Finland, SSLS 710:2, Helsingfors och Stockholm 2009, URN:NBN:fi:sls-4851-1416928957457

Wallin, Johan Olof, Dikter. Andra delen. Dikter 1810–1839, utg. Emil Liedgren och Sten Malmström, Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet 1963

Warburg, Karl, »Bokvärlden», Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19/12 1889

Wasa Tidning 1888, 1894

Wiborgsbladet, »Bokmarknaden» [osign. recension], 21/12 1889

Wiborgs Tidning 1871–1889

[von Willebrand, Reinhold Felix], »Ljung af Z. Topelius», Hemmet och Samhället 15/5 1890

Wrede, Johan, Kommentar till Fänrik Ståls sägner, Samlade Skrifter av Johan Ludvig Runeberg XIV, Johan Wrede, Helena Solstrand-Pipping och Ulla Terling Hasán, SSLS 515:1–2, SFSV XVI, Helsingfors och Stockholm 1987 resp. 1983–1984

Wrede, Johan, »Zachris Topelius – barnatro och fosterland», Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen: Åren 1400–1900, utg. Johan Wrede, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1999, s. 317–330

von Wright, Magnus, Dagbok 1863–1868. Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 5, SSLS 600:5, Helsingfors 2004

Zilliacus, Clas, »Inledning», Zacharias Topelius, Ljungblommor, ZTS I, SSLS 742, Helsingfors 2010, URN:NBN:fi:sls-3795-1403178433010

Zola, Émile, Fällan, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1879

Åbo Underrättelser 1863–1888

Åbo Underrättelser, »Literatur» [osign. recension], 17/12 1889

Åhlén, Carl-Gunnar, »Viskningar och rasp från talande maskin», Under strecket, Svenska Dagbladet 23/1 2009

Åkerblom, K. V., Korsholms historia. Första delen, Vasa: Korsholms kommuns förlag 1941

Österbotten 1873

Östra Finland 1880