Finska rytteriets marsch i trettioåra kriget

Finska rytteriets marsch i trettioåra kriget

Lukuteksti

|132|

Finska rytteriets marsch i trettioåra kriget.

I.

Den snöiga nord är vårt fädernesland;

Der sprakar vår härd på den stormiga strand,

Der växte vid svärdet vår seniga arm,

Der glödde för tro och för ära vår barm.

5Vi vattnade i lemma startNevanskommentar bad vår frustande häst,

Han samm öfver lemma startWeichselnkommentar så glad som till fest,

Han bar öfver Rhen vårt hämnande stål,

Han drack utur Donau lemma startkejsarenskommentar skål.

Och rida vi fram öfver slätter och däld,

10Så springa ur hofvarna gnistor af eld,

Så haglar vårt hugg som ett hammarslag,

Så ljusnar för verlden en framtids dag.

|133|

II.

Var tröst, du som suckar i mörker och band!

Vi komma, vi komma, vi lösa din hand.

15Der pustar ej träl i vår frostiga nord;

Friborne vi rida i fält för Guds ord.

Vid lemma startBreitenfeldkommentar vi togo lemma startPappenheimkommentar i vår famn;

Vi skrefvo på lemma startKronenbergskommentar brynja vårt namn;

|256|

Vi svedde grått skägg för lemma startTillykommentar vid lemma startLechkommentar;

20Vi blödde med kungsblod vid Lützens lemma starthäckkommentar.

Och rida vi långt från vårt nordliga spår

Till glödande drufvor och blödande sår,

Så smattra trumpeterna segerbud;

Hugg in, tappra led! Fram! lemma startMed oss är Gudkommentar.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Ett odaterat manuskript till de tre första stroferna är känt.

  Marschmelodin tros härstamma från trettioåriga kriget 1618–1648. Den framfördes vid en soaré i Helsingfors 1871 och Topelius skrev orden året efter. När skådespelet Regina von Emmeritz, som utspelar sig under trettioåriga kriget, uppfördes i sin reviderade version 1872 inleddes föreställningarna med denna marsch. Den publicerades i Det Sjungande Finland 1876. Forsgård noterar paralleller till framställningen av Gustaf II Adolf i Regina von Emmeritz där slutrepliken lyder: »Nu, gossar, ut i strid! Först när var tro är fri, från södern allt till norden, är Gustaf Adolfs verk fullbordat uppå jorden.» Också i dikten strider soldaterna för Guds ord. Idealet är den höga Nord där ingen träl behöver digna under bördan av en förmörkande religion (1998, s. 224).

  Vasenius noterar ett uppslag till dikten i »Korsriddarnes marsch» i det ofullbordade sagospelet Sancta Maria författat tio år tidigare (V, s. 434). De finska truppernas tappra insatser i trettioåriga kriget (vers 5–8, 17–20) beskrivs i liknande ordalag i En resa i Finland (1872; ZTS XIII, s. 15). Versen är fyrtaktig, jambisk-anapestisk och parrimmad, aabb (vers 5 femtaktig).

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  5 Nevans Floden Neva flyter genom S:t Petersburgs guvernement (jfr komm. till »Neva», s. 493).

  6 Weichseln flod i norra Centraleuropa.

  8 kejsarens Ferdinand II (1578–1637).

  17 Breitenfeld Vid slaget vid Breitenfeld den 7 september 1831 vann Gustav II Adolf en avgörande seger.

  17 Pappenheim den bayerske fältmarskalken Gottfried Heinrich von Pappenheim (1594 –1632).

  18 Kronenbergs överste Adam Philipp von Cronberg und Hohengeroldseck (1600–1634) ledde de »oövervinnerliga» bayerska kyrassiärerna under trettioåriga kriget.

  19 Tilly den tyske fältherren Johann Tserclaes Tilly (1559–1632) besegrades av Gustaf II Adolf vid Breitenfeld.

  19 Lech biflod till Donau.

  20 häck ev. trupp (som bildar häck).

  24 Med oss är Gud »Gud är med oss» (Matt 1:23): Gustaf II Adolfs valspråk.

  Bibliografi

  Finlands Allmänna Tidning 22/5 1871; Forsgård, I det femte inseglets tecken 1998, s. 224; Vasenius V, s. 434

  Faksimile