Idyll i Valerii stil

Lukuteksti

|197|

Idyll i Valerii stil.

(Krigstid.)

lemma startMå andra frukta krigets dån

Och magra vid en kopp lemma startcichoriakommentar;

Jag fruktar ej Napoleon

Och småler endast åt lemma startVictoriakommentar.

5Jag sjunger ej om en lemma startblokadkommentar

Och käbblar ej i politiken:

Jag sjunger om att vara glad,

Och det är meroriginal: mer, än kungariken.kommentar

Mitt rike är den gröna dal

10Med gula skördars bataljoner,

Och skogen är min kungasal

Och axen mina millioner.

Sjelfherrskare uti min borg,

Af gran och myrten sammanknuten,

15Jag ler åt lifvets korta sorg

Och lefver sekler i minuten.

Mitt hof, det är en brokig rad,

Stor sak, om uppå två, på fyra,

Blott helsan smyckar vår parad

20Och skämtet knäpper på vår lyra.

Om beteshagens konferens

Ej alltid så harmoniskt klingar,

|198|

Blott hjertat klappar vid en väns,

Får lemma startlöjetkommentar flygt och tiden vingar.

25Hvi skulle den, som larmet glömt,

Af verldens missljud alarmeras?

Min bål är fylld, mitt glas är tömdt,

Och sångens stormakt proklameras.

|153|

Bort, lemma startängsmaskkommentar, frost och missvextår,

30Potatessjuka, trädgårdstjufvar!

De fly; – sekundens fröjd är vår,

Och drufvans must vår suck förljufvar.

Dock ej förgäfves lemma startlyddes jagkommentar

På turturdufvans ömma kutter.

35Hvad är vår fröjd, om dess behag

Ej delas med en liten lemma startmutterkommentar?

Hvad båtar det, att vara kung

Och herrska öfver fält och gärden,

Om ej en drottning, täck och ung,

40Försötmar spiran öfver verlden?

Och derför, vänner, nu en skål

För denna hulda herrskarinna,

Som låter oss bland dill och kål

De allraskönsta rosor finna!

45En skål för denna hjertevän,

Som kom, der skördarna de gunga,

Att, fri och glad som fågelen,

I kapp med skogens lärkor sjunga!

En skål för bygdens stilla frid,

50För vänskapen, som den förskönar,

För kärleken, som småler blid,

För glädjen, som vår möda lönar!

|199|

Må verlden storma i dess kif;

Hvad bry oss dess förgätna rykten?

55En tår af längtan är vårt lif;

Så låt oss fånga den i flygten!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Tre manuskript är kända. Ms2 är daterat 6 Mars 1856.

  Dikten skrevs till bröllopet mellan Hjalmar von Bonsdorff och Ulla Wasenius den 6 mars 1865; i manuskriptversionerna höjs skålen (vers 45) till »Hjalmars hjärtevän». I trycket har dikten undertiteln »Krigstid»; Krimkriget hade avslutats i februari 1856, fredsfördraget undertecknades den 30 mars. Diktens epikureiska drag anknyter till visor av Johan David Valerius (1776–1852). Överskriften i ms1, Att i en källarkunds gestalt, är en vers i Valerius dryckesvisa »Det bästa», med samma strofform som Topelius dikt (1855, s. 89 ff.).

  Liksom traditionella bröllopsvisor från 1600- och 1700-talen anspelar Topelius visa på brudgummens verksamhet; von Bonsdorff var godsägare, därav bildspråket.

  Mörne noterar att andra strofen är besläktad med fjärde strofen i Sylviavisan »Under häggarnas doft», också där beskrivs naturen med krigiska attribut (ZTS I, s. 216, vers 22–28). – Versen är fyrtaktig, jambisk med rimflätningen aBaBcDcD. – »Ny sjömansvisa» i Sånger I (den reviderade upplagan av Ljungblommor 1860) inleds med en vers av Valerius (ZTS I, s. 265).

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  1–8 Må andra frukta krigets dån [...] mer än kungariken. Jfr Valerius populära »Visa»:
  Hvad bryr jag mig om politiken?
  Jag håller med kyparn konselj,
  Tar handen ifrån republiken
  Och lägger den vid min butelj.
  En statsform af sjelfvaste Plato,
  Hvad rör den min ringa person?
  Nog af att jag äger, tills dato,
  Den sundaste konstitution. (1855, s. 17)

  2 cichoria (cikoria) kaffesurrogat; SAOB anför textstället som exempel.

  4 Victoria drottning Victoria (1819–1901) av Storbritannien.

  5 blokad anspelar på att Frankrike och England blockerade handelsvägarna för Ryssland under Krimkriget.

  24 löjet skämtet.

  29 ängsmask parasit som kunde förstöra odlingarna.

  33 lyddes jag lyssnade jag till.

  36 mutter skämtsamt om hustru och mor.

  Bibliografi

  Mörne, »Studier i Finlands press 1854–56» FoU 26, 1913, s. 157; Valerius, Samlade vitterhets-arbeten 2 1855, s. 17; Vasenius V, s. 103

  Faksimile