Utsäde

Lukuteksti

|185|

Motiv.

Utsäde.

(Genre.)

Ett kabinett. Lyx. Damast. Speglar. Solsken.

Spår af en slutad morgontoilett.

En shavl, en toffel, en lemma startessencekommentar, en kam,

En rosenbuske. På dess knopp en spindel.

5En lemma startétagèrekommentar med grannt inbundna böcker

Och en förgäten bibel upp och ned.

Två unga systrar, tolf och fjorton år,

Begagna skolans fridag för att leta

I mammas gömmor. De ha funnit något:

10En bok, nyss läst, men undangömd för dem.

Hvad är det? lemma start»Fällan»kommentar eller någon annan

Af tidens sopor, – intressanta laster

Och styggelserna af ett uselt lif

Förutan heder, blygsel, tro och sed.

15De två fördjupa sig i ifrig läsning.

Den äldre tyckes sluka hvarje rad:

Högröda kinder, ögon stirrande

Och munnen öppen, medan yngre systern,

Som lagt sin arm omkring den äldres skuldra,

20I lemma startmenlöskommentar häpnad stafvande på gåtan,

Tycks fråga hvad författarns mening är.

|286|

Mer vet ej taflan. Endast bakom ramen

Har någon engel tecknat upp hans namn,

Som hånlog åt det tryckta ordets ansvar

25Och sådde gift i unga hjertans vår.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Se kommentar till diktsviten »Motiv», s. 555 f.

   

  Ms är daterat 3/11 84.

  Under 1880-talet när den moderna litteraturen slog igenom profilerade sig Topelius som en motkraft och försvarare av traditionella värden. Vid diktens tillkomst, hösten 1884, hade August Strindberg nyss åtalats för hädelse i novellsamlingen Giftas, ett verk som Topelius tog kraftigt avstånd ifrån. Han riktade skarp kritik mot deras gemensamma förläggare Albert Bonnier och understryker »det tryckta ordets fruktansvärda ansvar för samtid och efterverld» (12/12 1884). Han poängterade i synnerhet författarnas och förläggarnas ansvar gentemot barn och unga. I en artikel i tidningen Finland, en månad efter dikten (6/12 1884), uppmanar han läsarna att sovra bland julens utbud. Han varnar för böcker som »frånstjäla barnen deras fäders tro, deras mödrars böner, deras blygsamma oskuld» och utsår »flärd och ytlighet, en överspänd fantasi» och »egenkärlek». – »Motiv» publicerades i Jul-qvällen 1884, utgiven av den svenska publicistklubben. I samma tidskrift ingår 1887 av Topelius bl.a. »Fyra blad ur min tänkebok» som behandlar det tryckta ordets ansvar. Se inledningen s. XXXIII.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  3 essence parfym.

  5 étagère hyllmöbel.

  11 »Fällan»L’Assommoir (1877), proletärroman av Émile Zola; utkom i svensk översättning 1879 (Bonniers) med undertiteln »sedemålning ur folklifvet i Paris» (jfr ms).

  20 menlös oskuldsfull.

  Bibliografi

  Enckell i Topelius 120 dikter 1970, s. 320–322; Klinge, Idyll och hot 2004, s. 355; Topelius, Brev ZST XX, ZT–Albert Bonnier 12/12 1884, »Böcker till Julen», Finland 6/12 1884 [osign.], »Fyra blad ur min tänkebok», Jul-qvällen 7 1887, s. 10 ff. och Blad ur min tänkebok 1898, s. 134

  Faksimile