En moders dröm

Lukuteksti

|213|

En moders dröm.

Den klara solen ser

Så sommarvarm på rutan.

Vid lilla vaggan ler

En ung och lycklig mor.

5Ej finns på lifvets blad

Af strider och bekymmer

En tafla, mera glad

Af kärlek och af frid.

|163|

Det är en liten pilt,

10Röd kind och ljusa lockar.

Han slumrar der så mildt

Vid unga moderns sång.

Så jemn är urets knäpp;

Med lyckan i sitt hjerta

15Och sången på sin läpp,

Nu somnar äfven hon.

Då döljer solen sig i moln,

En skugga öfver rummet far.

Från obekanta verldar

20Nedstiger tyst en dunkel dröm.

Den stilla kammarn vidgas ut.

Der är ett svart, förhärjadt fält,

Och stridens härar tumla,

Som hafvets vågor, öfver det.

|214|

25Fly, moder! Dröj ej här!

Ve, vaggan är försvunnen!

Dess hvita täcke är

Som snö på kämpars graf.

En ryttarskara rider fort;

30Der ljunga blixtar öfverallt.

Okänd från hästen dignar

Den bäste riddarn i sitt blod.

Hvar är du, ljufva vän,

Mitt barn, mitt hjertas älskling?

35Jag ser dig icke än,

Ty öfverallt är natt!

Nu ser jag dig. Hur blek, hur skön,

Med genomskjutet hjeltebröst!

|164|

Och folkens böner stiga

40Välsignande omkring din graf:

lemma startSalige äro de, som lida för rättfärdighet. Dem hörer himmelriket till.kommentar För

egen vinning strida icke de. För egen ära gjuts ej deras blod. För Guds, den

Högstes, pris, för menskors frid och verldens ljus de segrande i marken dö.

Och slägte efter slägte lofvar Gud för deras sköna hjeltedöd.

45Den unga modern brådt

Ur lätta slummern spritter.

Der sofver ljuft och godt

Rödblommig liten pilt.

Än darrande, och dock

50Lycksaligt glad, hon kysser

|215|

I tårar barnets lock;

Der är ej blod på den!

Och solen åter ler

Så sommarvarm på rutan.

55Den lille pilten ser

Med blåa ögon upp ...

Hvem är du, unga mor?

Christina utaf Holstein.

Och pilten, som vardt stor?

60Gustaf Adolf.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Ett manuskript är känt, med två dateringar: Majniemi i Sept. och Hfors 6 Nov.

  Den unga, drömmande modern är Kristina av Holstein-Gottorp (vers 58–59), gift med Karl XI och mor till Gustaf II Adolf som stupade under slaget vid Lützen den 6 november 1632 (jfr vers 29–40). Av ms framgår att dikten var avsedd att tonsättas av den svenske kompositören Adolf Fredrik Lindblad.

  Versen är jambisk med ett prosastycke. Stroferna 5, 6, 8 och 10 är orimmade och har taktschemat 4–4–3–4, de övriga är tretaktiga (sista strofen 3–3–3–2) med balladrim aXax.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  41 Salige äro de, [...] himmelriket till. Matt. 5:10: »Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.»

  Faksimile