Det stora löftet

Det stora löftet

Lukuteksti

|282|

Det stora löftet.

(Efter Klopstock.)

lemma startÅt den, som öfvervinner, är beskärd

Förborgad manna och ett evigt lif.

Vid honom rör den andra döden ej.

I hvita kläder, tvådd i Lammets blod,

5Han lysa skall med morgonstjernans glans.

Nämnd vid ett nytt, ett nu förborgadt namn,

Som Herren skrifvit in i lifvets bok,kommentar

Med Jesus dömer han på domens dag.

O, du Guds Lamm, gif oss i striden kraft!

10Uppståndne Jesus, gif oss kraft af dig

Att öfvervinna! Dig ske lof och pris!

|344|

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Ett manuskript är känt, daterat 22/4 84. Dikten har i Ljung markerats som tidigare tryckt. Originaltrycket har inte lokaliserats.

  Den tyske nationalromantikern och poeten Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) skrev främst andlig lyrik och prosa. – Dikten är skriven på blankvers.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  1–7 Åt den, som öfvervinner [...] skrifvit in i lifvets bok, Jfr Upp. 2:17: »Then ther winner, honom wil jag gifwa äta af thet fördolda manna, och wil gifva honom et nytt namn beskrifwit, thet ingen känner, utan then thet får.»

  Faksimile