Studenthuset i Helsingfors

Lukuteksti

|16|

Studenthuset i Helsingfors.

Vid dess invigning den 26 November 1870.

KÖR.

Vi byggt ett fäste

På morgonrodnans berg.

Vi rest dess murar

Af hoppets rosenfärg.

5Den mulna skymningsstunden

Belog vår dröm i går;

I dag på fasta grunden

Af hård granit han står.

|184|

QVARTETT (af studenter).

Var helsad, nordens blyga tärna!

10Din kärlek har förbytt vår dröm till verklighet.

I stenen ristas in

Din ungdomsvarma tro.

KÖR.

Morgonens rosiga timma

Lifvar den gryende dag;

15Än öfver höstarnas dimma

Kastar hon vårens behag.

|17|

Lyckliga, leende tider,

Hoppets och kärlekens stund,

Vigen till manliga strider

20Ynglingens glada förbund!

KÖR.

(Tärnor.)

Vi tänkte på eder i fjerran dal,

När tysta vi sutto vid sömmen.

Vi virkade glada studentens sal,

Vi kransade lyror i drömmen.

(Studenter.)

25Vi tänkte på eder i ljusets strid,

När skuggorna skymde vårt sinne,

En skyddande engel stod oss bredvid:

Det var edert älskade minne.

(Tärnor.)

Vi tänkte på dig, o vårt fosterland,

30När vårliga skördarna gunga.

|185|

Gud signe hvart ax på Finlands strand,

Gud skydde de gamla och unga!

(Studenter.)

Vi tänkte på dig, o du ljusets makt,

För hvilken vi lefva och strida.

35Omhägna all tid vår trogna vakt!

Valkyrian står vid vår sida.

|18|

HELA KÖREN.

(Finalen ur Kung Carls jagt.)

En stjerna går upp vid nordanfjäll;

Hon brinner så glad i höstlig qväll,

Hon skiner på sjö, på moar och strand,

40Och hon är vår kärlek till fosterland.

Hon lyser vårt mål på nattlig stig,

Hon vinkar oss huld till sig, till sig,

Hon kastar sin glans på kämparnes graf.

Säll den för henne sitt hjertblod gaf!

45Vi gärda en mur allt Finland kring,

Vi binda vår tro med fästering,

Vi ställa vårt bröst mot vågornas svall;

Vår brinnande kärlek är Finlands vall.

Stå solig och lugn, vår ädla bygd!

50Vi värna din frid, din framtids lemma startskygdkommentar,

Vi famna din strand med hand uti hand;

Stå starkt, stå ljust, o vårt fosterland!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Ett manuskript är känt. Stroferna publicerades som separattryck och avtrycktes i Hufvudstadsbladet och Helsingfors Dagblad.

  Invigningen av det nya studenthuset, ritat av Hampus Dalström (1829–1882), ägde rum den 26 november 1870; samma datum 1722 hade universitetet öppnats i Åbo efter stora ofreden. Topelius stod för texten till musikinslagen: en översättning av ett stycke ur Haydns »Skapelsen» (se faksimil), fyra strofer tonsatta av L. Spohr och fyra tonsatta av Fredrik Pacius liksom det sista sånginslaget, finalen ur Kung Carls jagt (1852). Professor Otto Donner höll festtalet. Topelius anför i Finlands krönika kritiska synpunkter på byggnaden och skildrar festen något avmätt. Han uppger att dirigenten Pacius blev så »utom sig» när basen föll in för tidigt i den av Spohr tonsatta sången att han inställde de följande för kvällen komponerade körinslagen, som istället framfördes vid en konsert på festens tredje dag (2004, s. 233). Ida Basilier sjöng kantatens sopransolo (1922, s. 263).

  Första strofen har jambisk vers med taktschemat 2–3–2–3–3–3–3–3 och rimflätningen XaXaBcBc, andra strofen har orimmad jambisk vers med taktschemat 4–5–3–3, tredje och fjärde strofen har tretaktig vers med en korjamb och en anapest per rad samt korsrim AbAb, strof 5–8 har jambisk-anapestisk vers med taktschemat 4–3–4–3 och korsrim aBaB och strof 9–10 har fyrtaktig jambisk-anapestisk och parrimmad vers, aabbccdd.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  50 skygd hägn.

  Bibliografi

  Hufvudstadsbladet 27/11 1870; Finlands Allmänna Tidning 28/11 1870; Knapas, »Nybyggnaderna och universitetsmiljön», 1989, s. 757 f.; Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 263 f.; Finlands krönika 1860–1878 2004, s. 233 f.

  Faksimile