Ottomaniska Porten

Lästext

[107]

lemma startOttomaniska Porten.kommentar

Ifrån öster förnam jag en röst,

Från Bosphorens förtjusande kust,

Och jag gömde dess ord i mitt bröst,

Och jag hörde dess verop med lust.

5En lemma startDervischkommentar med försilfrade hår,

Med ett anlet af solen förbrändt,

Uti lemma startStambulskommentar lemma startkioskerkommentar står

Och hans öga åt Mekka är vändt.

Och han ropar med darrande röst

10Öfver Moslems nationer sitt ve!

Och af skräck är förstelnadt hvart bröst,

När den åldrige siarn de se.

lemma start»Bajazeth, du Guds ljungande eld,kommentar

Stig ur grönskande griften igen!

|108|

15Svinga högt, tills vår ovän är fälld,

Segersabeln, o lemma startSoliman,kommentar än!»

|65|

»Ty profeten i vrede sin hand

Från de trogne i nöden bortvändt,

Öfver Islams förlofvade land

20Sina klor hafva lemma startörnarnakommentar spännt.»

"Ve original: Ve att Solimans sabel är lemma startbräckt,kommentar

Ve, original: "Ve, din blixt, Bajazeth, är ej mer!

Och af sorg sjunker lemma starthalfmånenkommentar släckt

I de blodiga skyarna ner.»

25»Ty J sofven i paradis

På de himmelska lemma startHouriskommentar arm,

Edert rike är gifvet till pris

Åt lemma startde otrognekommentar hundarnes harm.»

»O att aldrig den dag må gå opp,

30O att ej jag den hemska må se,

Då korstecknet med segrande hopp

Står i glans på lemma startSophias moské!»kommentar

»Men Osmanernes välde är slut,

Det har ödet oryggeligt sagt,

35Ur Europa drifs Asien ut,

Gud är stor! Han har krossat vår makt.»

|109|

»Jag ser lemma startMoslemskommentar skymfeligt fly,

Jag ser lemma startGjaurerneskommentar nalkande här,

Ack och Solimans spira en ny

40lemma startRomulus Augustuluskommentar bär!»

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett odaterat manuskript är känt [1843]. Dikten trycktes i HT 4 oktober 1843. Den ingår inte i de senare upplagorna av diktsamlingen.

  Det vidsträckta Osmanska riket var under 1840-talet nära sin upplösning. Dels blossade stridigheter upp på olika håll mellan kristna och muslimska fraktioner, dels stödde stormakterna alla krafter som verkade för rikets försvagning och förminskning. Under rubriken »Tiden och dess tecken», HT 14 januari 1843, uttalar sig Topelius om »Muhamedanismen»:

  dess blodröda fanor hafva svajat ut sin tid öfver verlden. Vissnad – ty den kan ej mera föryngras – tandlös – ty den kan ej mera bitas – liknar den en mot grafven staplande gubbe, i hvilkens bål hela hans ätt en dag skall med veklagan störta sig, att der förgås, medan Christendomen, evigt ung och evigt stark, skall i alla tider blomstra öfver förgångna menskliga institutioners sorgliga grift.

  Topelius negativa syn på islam hör samman med hans förfäktande av kristendomens överhöghet, påpekar Forsgård. Föreställningen om islam som en fatalistisk religion med en inbyggd motvilja mot framsteg var allmänt utbredd i Europa under stora delar av 1800-talet (1998, s. 143 f.). Samtidigt fanns ett utbrett intresse för det exotiska Orienten, i Finland aktualiserat bl.a. av G. A. Wallins resor (se komm.). Om Krimkriget, se inledn.

  Versen är anapestisk, tretaktig och korsrimmad abab.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Titel Ottomaniska Porten.Höga Porten, benämning på den turkiska regeringen och dess säte i Konstantinopel.

  5 Dervischmedlem av religiös orden inom islam.

  7 StambulsIstanbuls.

  7 kioskerturkiska lusthus med tälttak.

  13 »Bajazeth, du Guds ljungande eld,Beyazit el. Bajesid, turkisk sultan på 1300-talet, även kallad »blixten» för sin effektivitet i krigföringen. Under hans tid utvidgades det Osmanska riket.

  16 Soliman, Süleyman I, turkisk sultan från 1520. Under hans ledning kulminerade det Osmanska rikets expansion.

  20 örnarnastormakterna Frankrike och Ryssland.

  21 bräckt,bruten, knäckt.

  23 halfmånenUrsprungligen symbol för Osmanska riket, sedermera för hela den muslimska världen.

  26 HourisHouri, himmelsk jungfru inom islam.

  28 de otrognede kristna.

  32 Sophias moské!»Hagia Sophia i Konstantinopel, den östliga kristenhetens huvudtempel förvandlat till moské.

  37 Moslemsmuslimerna.

  38 Gjaurernesgiaourer: hos turkarna en förolämpande benämning på icke-muslimer (jfr Byrons dikt »The Giaour»).

  40 Romulus Augustulusdet västromerska rikets siste kejsare (400-talet).

  Datering 1842.Enligt intilliggande manuskriptdateringar i dikthäftet har dikten tillkommit 1843, samma år ingick den i HT. Möjligt är att tidigare ms förkommit.

  Bibliografi

  Forsgård, »Topelius, Orienten och islam» 1998, s. [143]–156; Vasenius III, s. 428

  Faksimil