6. Sunnanvinden berättar om dödens skördar i södra Finland

Lästext

6. Sunnanvinden berättar om dödens skördar i södra Finland.

Nu är det skördetid,

Nu mejas blomstren af,

Och åkern den är vid,

Och hvass är skördarns lemma startglafkommentar

|59|

5Men om för lemma startliankommentar än

Är axet moget – ack,

Det vet allena Den

Som åkerns tegar stack.

Nu säga månge: kom,

10 lemma startVårt lif är blott en dag;

|209|

Så låt oss tumla om

I vilda nöjens lag.

Som blomster äro vi,

Dem nästa natt förstör;

15Njut, förr’n det är förbi,

Och drick, förrän du dör.kommentar

Och mången suckar tungt:

Hur skall jag faran fly?

Hur kan jag somna lugnt?

20Skall jag se dagen gry?

lemma startDen luft jag andas in

Är dödens andedrägt,kommentar

Den vän jag kallar min

Förgås vid lemma startmorgonväktkommentar.

|60|

25Men under sorg och strid,

O menska, i ditt bröst,

Der talar hög och blid

En klar, en evig röst:

Ej bäfvan och ej trotts

30Förgäte himlens bud;

När hvarje stöd förgåtts,

Förtrösta blott på Gud!

Förtrösta blott på Gud!

Som blomster äro vi,

35I dag i sommarskrud,

I morgon ren förbi.

Men skördaren i dag,

Som lyftar lians stål,

Han väger sina slag,

40Han mäter sina mål.

Gå, sök ditt enda stöd

Hos Honom, i hvars hand

Stå helsa, lif och död

Och folk och fosterland!

|61| |210|

45Med honom på din stig

Gå faran trygg emot,

Ty döden kröker sig

I vanmakt vid Hans fot.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Se kommentar till diktsviten »Sylvias visor».

   

  Inget manuskript är känt. Dikten trycktes i HT 10 september 1853. Den ingår inte i de senare upplagorna av diktsamlingen.

  Från den 7 juni 1853 spred sig koleran i södra Finland. Rapporter om antalet insjuknade och avlidna ingick dagligen i tidningarna. HT noterar den 3 september 1853: »I mannaminne lärer dödligheten uti Helsingfors icke varit så stor, som under de två sednast förflutna månaderna. Enligt oss meddelad uppgift hafva å lutherska begravningsplatsen härstädes från 1 Juli till och med 30 Aug. blifvit jordade 767 personer». Se inledn.

  Versen är jambisk, tretaktig med rimflätningen ababcdcd.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  4 glafurspr. spjut.

  5 lianformvarians av lien, poetisk stil och i Finland.

  10–16 Vårt lif är blott en dag; [...] drick, förrän du dör.Jfr 1 Kor. 15:32: »Låt oss äta och dricka; ty imorgon måste vi dö.»

  21–22 Den luft jag andas in / Är dödens andedrägt,Uttrycker uppfattningen att luften är smittobärande.

  24 morgonväkttidig morgon; eg. den sista nattvakten.

  Bibliografi

  Pettersson, »Bildliga naturmotiv i Topelius’ lyrik» 1952, s. 34

  Faksimil