Helsingfors

Lästext

[110]

Helsingfors.

(Från sjösidan den 7 Sept. 1839, lemma startkl. 11:a.kommentar)

Det faller ett flor öfver vikar och sjöar

Och skuggorna sjunka på uddar och öar;

Men djupt i de stilla, de speglande fjärdar

Se stjernornas verldar.original: verldar,

|66|

5Du stad, som högsätet i landet förvärfde!

Du lemma startdotter af hafvet,kommentar hvars oro du ärfde!

Lättfärdiga mö, som på klipporna lemma startskalkas!kommentar

Jag åter dig nalkas.

Ditt skimmer jag ser i den skymmande natten,

10Och lampornas sken i de mörkblåa vatten,

Och hamnarna, holkade djupt i graniten

Åt kriget och fliten.

Jag ser dina torn, dina stolta façader

Sig ordna i hvita och glänsande rader,

15Jag lyss till ditt larm, som ej tänker på friden,

Fast qvällen är liden.

|111|

Jag lyss till det lif, som i njutningen letar

Sitt eviga mål och för dagen arbetar,

De slägten, som tumla på branter och stupa

20Med ens i det djupa.

Likt källornas sötma förlorad i hafven,

De ädle arbeta från vaggan till grafven;

De vise, likt gnistor i natten, sig sprida

Och morgonen bida.

25 lemma startDet susar ett ord öfver mörkblåa vatten,

Det kommer en röst genom dunklet af natten:kommentar

Säg är du, o stad, som den främsta dig kallar,

Lik vågen, som svallar?

Lik vågen, som glimmar behagsjuk mot dagen,

30Af främmande glitter förförd och bedragen,

Och redo att byta för fläkten, som stormen

lemma startkommentar lynnet, som formen?

O hellre, lik klippan, på hvilken du hvilar,

Stå manlig och fast mot de vexlande ilar,

|67|

35Och hellre din lycka och ära förena

Med landets allena!

Ty vill du bli Suomis ankar i striden,

Och vill du blott tänka dess tankar i tiden,

Och känna högt klappa inom dig dess hjerta

40I lust och i smärta;

|112|

Då skall du bli Suomis perla och öga,

En stolthet och glädje för låga och höga;

Men vill du det ej … då förgånge ditt namn

Ur häfdernas famn!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  En version av dikten är upptecknad i Topelius dagbok, den 7 september 1839. Dikten trycktes i HT 23 oktober 1844. Den ingår inte i de senare upplagorna av diktsamlingen.

  Dagboksversionen återger Topelius intryck av Helsingfors när han återvände efter några veckor på Löparö i Sibbo skärgård. Den är mer subjektiv och impressionistisk än den tryckta. I den senare framträder en röst som uppmanar staden, som landets kulturella centrum, att bli en fast klippa och ett ankare för fosterlandet. Genom de två slutstroferna uppfordrar dikten till engagemang för det nationella projektet (se Castrén 1918, s. 231 f.).

  I novellen Konungens handske återger Topelius de ord som stod ovanför altaret i den gamla träkyrkan, Ulrika Eleonora (från 1727): »Tu stad, o Helsingfors, tin gamla synd lägg af, / Om tu ej segla vill ännu en gång i qvaf!» (Vinterqvällar I 1880, s. 34).

  Efter hemkomsten till Nykarleby, nio månader senare, skrev Topelius en kontrasterande dikt på samma meter om Nykarleby, kallat Motstycke, där första verserna lyder: »Där ser jag dig åter, du goda, du lilla, / du käraste, bästa af städerna alla» (NB 244.107). Här framträder den lilla stadens anspråkslösa företräden i ett sentimentalt skimmer: naturens närvaro, trevnaden, skönheten, stillheten.

  Versen är anapestisk, fyrtaktig och parrimmad AABB, med avslutande halvvers. Dikten karakteriseras av en genomgående havsmetaforik.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Rubrik kl. 11:a. 11 om aftonen.

  6 dotter af hafvet,Helsingfors. Uttrycket betecknar i dikten »Hafvets Flicka» fartyget Emilia, och i »Saima kanal» sjön Saimen.

  7 skalkas!gäckar.

  25–26 Det susar ett ord öfver mörkblåa vatten, / Det kommer en röst genom dunklet af natten:Jfr »Åbo domkyrka» där anderöster hörs i nattens dunkel och historiens röster riktar sig till framtiden.

  32 såväl.

  Bibliografi

  Castrén, »Topelius’ fosterländska lyrik» 1918, s. 231 f.; »Helsingfors i 1800-talets skönlitteratur» 1958, s. 248 f.; Pettersson, »Bildliga naturmotiv i Topelius’ lyrik» 1952, s. 58; Topelius, »Konungens handske» 1880, s. 34: Vasenius II, s. 341 f., V, s. 64

  Faksimil