Tredje föreläsningen 3/10 70. – Femte Föreläsningen 7/10 70.

Tredje föreläsningen 3/10 70. – Femte Föreläsningen 7/10 70

Lästext

Tredje föreläsningen 3/10 70. – Fjerde 6/10 70. – Femte Föreläsningen 7/10 70.

1 Åbo biskopsstol hade vid krigets utbrott suttit en värdig son af en kraftfull fader – Joh. Gezelius d. y., son till sin företrädare af samma namn. – f.född i Dorpat 1647. – Redan 1675 e. o. theol. prof. vid Åbo akademi – lemma startsuperintend. i Narva.kommentar – 16688 fadrens biträde – 1690 hans efterträdare. – Han mottog en strängt ordnad kyrka, der den luth. orthodoxin herrskade i all sin maktfullkomlighet och skoningslöst undertryckte hvarje friare tankeyttrg.tankeyttring – Men i Tyskd begynteutanför pappret (radslut) vid den tiden en reaktion – pietismen – gynnare – vän till Spener – theologin främst – prokansler – andliga rörelser – Ulstadius reaktion – – Bisk. Gez. fick ej sluta sin 28:åriga biskopl. verksamhet så lugnt som han börjat. – Red. 1702 vapenöfningar. – 1713 flydde – till sin död 1718. – Lybeckers anklagare. – Hans minne f. psbokenfinska psalmboken efter 1695 års – C. XII:s bibel 1728. – lemma startGezeliska perioden.kommentar Herm. Witte 1721–1728. – f.född i Dünamunde. Återupprättade univ. – Stängd 1713–1722 i April, då akad. åter högtidl. invigdes. – Åbo akad. afspeglade då, som alltid, sitt land. Samma allvar – ihärdighet, fosterlandskärlek. – Flyktingarne återvände – Tidehv.Tidehvarfvet till 18727. Ej lysand. början – theologie – naturvskapennaturvetenskapen|153| Vältaligh. HasselScarinhistorie Scarin fysik: ThorvösteMedicin Elfving, Spöringjuridik Sam. Schultén. – theol. D. Juslenius

2 Efter Witte. Lars Tammelin 1728–33 – Joh. Fahlenius 1735–45. – Ingendera framstående, båda gamla – Tammelin, troget aftr.aftryck af den Gezel.Gezeliska perioden.

3 Det nya tidehvarfvet: ekonomiska – Begynte med en ofantelig skuld och 27 mill. mynttecken – Våldsama medel – pgarpenningar = rikedom. – Industri hufvudsak. – (sid. 72)

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 superintend.stiftsöverhuvud i de svenska Östersjöprovinserna.

  1 Gezeliska perioden. syftar på Johannes Gezelius d.ä. och d.y. Se Fyrtioåttonde Föreläsningen. 12/5 65.

  Faksimil