Zacharias d.ä. och Sofia Topelius–ZT 24.3.1829

Zacharias d.ä. och Sofia Topelius–ZT 24.3.1829

Lästext

Zacharias d.ä. & Sofia Topelius till Zacharias Topelius 24.3.1829

Kudnis d. 24. Martii 1829.

1 haf tack min bäste Zachris för dina flera skrifvelser af hvilka vi i dag fingo den sednaste med H:r hofr. R. Holmberg. Du gör härgenom mig och din mamma ett stort nöje, lemma starthelstkommentar vi deraf erfara din förnöjda och goda belägenhet. Ehur du icke får svar på hvart bref, hoppas jag likväl du fortfar att dermed hälsa på oss – lemma startdenna öfning är dertill för dig sjelf ganska nyttig, ty det är en god sak att kunna riktigt uttrycka sig eller att gifva tanken en tjenlig form och sådant vinnes hufvudsakl. genom skriföfningar.kommentar Här gäller detsamma som Goethe säger angående en affairs förståndiga utförande: att man bör språka derom med andra, eller lemma startWas man nicht bespricht, bedenkt man nich wohl.kommentarspråk: tyska.

2 Din lilla opaslighet lärer härrörit af någon förkylning – det är egentl. hastiga ombyten som äro skadliga. Man kan ofta nog frysa utan att derföre förkyla sig, och gemenl. förkyler man sig lättare om sommaren. tag dig derföre till vara och gif akt på förhållandet hos andra ty: lemma startfelix qvem faciunt aliena pericula cantumspråk: latinkommentar.

3 Just nu hemkommer svåger Gustaf från sin resa till Wiborgsvårtytt dit han varit med Capt. Högström – de hälsa dig rätt mycket, och hafva i Helsingfors träffat H:r Blank m. fl. lemma startlandsmänkommentar. Med dem beställde och bekom jag en intressant bok: anteckningar om Kemi Lappmark af Sjögren, men en samling musicalier under namn af Terpsichore som jag för dig beställde fanns ej i H:fors. dock torde den vara att förvänta – den består egentl. af nyare lemma startqvadriller anglaiserkommentar m. m. för clavér.

4 här har för öfrigt intet af serdeles vigt förefallit. Dina små vänner må alla väl och hitkomma stundom för att efterfråga dit tillstånd – nu som bäst äro här Sam. Calamnius, Afdsvårtytt Backman och Alexander Lithén – de hälsa mycket – ej mindre Thilda och Sophiorne som hoppa och dansa samt gå i skolan hos Dem:le Sahlbom – de ämna nu äfven skrifva – hälsa nu ifrån mig rätt hjertl. till dina nya föräldrar, till fastrarne och dina lärare.

5 lemma startförgät icke att öfva dig lemma startSuomen kielen puhumisesaspråk: finskakommentar – denna språkkunskap är för en finne högst angelägenkommentar – om du har någon god vän i de öfre classerna borde du emellanåt för honom söka öfversätta, t. ex. Oulun Wiikko Sanomia, o. d. Må väl min bra gosse och skrif såsom hittills till din

Pappa –

 

6 goda barn. jag tillägger blott några rader till Pappas bref för at be dig köpa åt dig lemma startRegners historiakommentar ty jag har ej fått tillfälle at skicka dig Morbror Gustafs och så torde den vara af en för gammal uplaga då jag hör at det skall vara ända till 8 upplagor af den boken kanske dina pengar räcker ännu till den när de bli slut och jag vet at du användt dem nyttigt skall du väl få mera då du skrifver därom du för väl en liten bok öfver dina utgifter det är för dig nödvändigt at vänja dig vid ordentlighet dina små vänner som var här i går skrattade rätt godt åt Sotarns beskrifning afischerna har nu Alexander till genomläsning. när du skrifver så berätta litet mera om dina sysselsättningar i synnerhet om din ritning och spelning du vet ju kära Zachris at det minsta som rör dig intresserar din pappa och mamma låt mig äfven veta om du fått boken eller om jag skall skicka dig härifrån. Hälsa Fastrarna så mycket och Josephina ifrån mig äfven till Anna och Carolina och tusende hälsningar har du här i från alt vårt folk i synnerhet från anna lena. må väl min goda gosse och en hel hop pussar skickar

dig din

Mamma

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 helst i synnerhet som.

  1 denna öfning [...] vinnes hufvudsakl. genom skriföfningar. Om brevskrivningen som fostrande och pedagogiskt hjälpmedel, se inledningen.

  1 Was man nicht bespricht, bedenkt man nich wohl. (ty.) »Vad man ej talar om tänker man sig icke så noga in uti.» Slutet lyder i original »... bedenkt man nicht recht» (Goethe, J. W., Skrifter i urval. IV, Wilhelm Meisters läroår 1, översatt av Teresia Eurén 1931, s. 177).

  2 felix qvem faciunt aliena pericula cantum (lat.) Lycklig är han som lär sig av andras olycka.

  3 landsmän här troligen österbottningar.

  3 qvadriller anglaiser engelsk kadrilj: sällskapsdans som dansas i par mot varandra och där paren utför olika figurer.

  5 förgät icke [...] högst angelägen Topelius verkar ha anammat sin fars syn på nödvändigheten av att kunna finska, se t.ex. Dagboken 17/3 1835. Han grämde sig över att hans kunskaper i finska förblev »beklagligen bristfälliga» (Självbiografiska anteckningar 1922, s. 35). Om finska språket som den finska nationens modersmål, se t.ex. Wassholm, Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808–1835 (2014, s. 97–104).

  5 Suomen kielen puhumisesa (fi.) i att tala finska.

  6 Regners historia Gustaf Regnérs läroböcker från slutet av 1700-talet användes allmänt ännu under början av 1800-talet.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2900
  • Avsändare: Topelius, Zacharias d.ä. & Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,8 x 18,2 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil