Sofia Topelius–ZT 13.3.1868

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 13.3.1868

13. Mars.

Kära älskade Zache! min!

1 Ännu skall jag bjuda till att rista några kråkfötter till min älskling. mina ögon bli alt dunklare, ungefär som dett vore rök i rummen jag tror ej några glasögon hjelper. Vår goda gamla Stina är nu gömd i jorden, frid öfver hennes stoft. tisdags var begrafningen, enkel dett för stås. Dyrhns, Lybecks, Granholms och flickorna Backman och våra grannar voro här samt våra torpare och hela frillas backens befolkning och några Stinas närmaste slägtingar. Schalin jordfäste henne, hon fördes på likvagn och fick sin graf vid ändan af vår in hägnad så att hon kommer att ligga bredvid mig. alt gick så högtidligt och stilla. Tomt kännes dett efter henne, men jag tycker dett är bra att hon gått bort före mig. Nu ren har här varit slägtingar och förfrågat sig om arfvet. Skall vi begagna oss af hennes vanliga utsago, slägtingar mina ska int ha en smulo efter mig, de ha aldrig brytt sig om mig på annat vis än lån pengar. utan sådansvårtytt jag fått det ska ha lämna. nu är dett så obetydligt gumman lämnar efter sig hon har tre reverser, en lemma startöfverårigkommentar 20 rub.rubel en på 15 hvars ägare nyss dött och Lybeck tar rubb och stubbsvårläst p.g.a. radslut barnen går och tigger. sen en på 25. en sjöman som är borta till hiss|| sen hennes stuga och badstuga, och öfriga enkla bohag som ej betyder mycket så att dett hela är ej mycket värdt. mina contanta utgifter nu för hennes sjukdom och begrafning går till 100. mark. tack för bidraget därtill. säg nu din mening om alt detta. månne jag skulle söka få mina utgifter och låta dem få resten, kanske dett vore bäst eller hur tycker du? Sjukligt och dödligt är här på landet öfver alt, den svaga födan gör att de dukar fort under för köld och sjukdomar. aldrig hörs de få nån nöd hjelp hit fast det vore så nödigt utan tiggare ligger i oändlighet här på Den lilla staden och nog ger de bra mycket. Schalins for i går här i från de kom i måndags ännu har jag hört hur lemma startvalet i Qveflaxkommentar aflopp. skulle nu Wilhelm fått rösterna lemma startså skall du mana godt för honom hos Erkebispenkommentar nog kan du göra dett. Ja i anledning af prester, så har vi här bra ynkeligt med bara Kullman som nu varit i två månader på läsförhör, och Caldén till hjelp i prediko väg nu säges dett att Semelius i bland skall predika här, men sjukbesök är ej att tänka på Stina lemma startrukkaspråk: finskakommentar skulle och velat ha prest jag skickade opp till Jeppo för att få Semelius han var alt vid Keppo men kunde ej komma för läsförhöret. det var hårdt. Samtals vis så be nu biskopen skicka nån hit Kullman kan aldrig stå ut med så mycket arbete. tack för ditt kära bref som jag i dag emotagit med dess öfriga innehåll. tack kära barn. den 24. skall vi koka soppa för de 400. alla dagar kokas på två ställen skilda för stadsbor och för lands. Fanny skrifver till Emelie och skickar dett till att lemma startfortskaffaskommentar. Fanny hälsar, hon hade några sömn lösa nätter men nu är dett bra. Esers mår bra. Gud beskydde dig min älskade son mitt kära barn. Jag vet att du ber äfven Gud för din

Mamma. –

2 Fanny kom nyss hem från staden och hämtade åt mig ett par blå glasögon mot dett starka solljuset och den hvita snön.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 öfverårig skuldsedel på viss tid som inte förnyats.

  1 valet i Qveflax Wilhelm Schalin hade ansökt om kyrkoherdetjänsten i Kvevlax pastorat. Till ansökning hörde ett predikoprov inför församlingen.

  1 så skall du mana godt för honom hos Erkebispen Enligt Kyrkolagen 1686 valde församlingen prästen men biskopen hade förbehållits rätt att utnämna någon som han fann passligare.

  1 rukka (fi.) stackarn.

  1 fortskaffas vidarebefordras.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1666
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 17,5 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil