Sofia Topelius–ZT 27.11.1844

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 27.11.1844

Kudnäs d. 27. Nov.

Min käre Zache.

1 Hvad du skall flere gånger tittat efter bref och undrat på att ingen gratulation kommit men Baron rår för det som ej behagade ta enot mit bref förra postdagen, och nu skall jag i stället svara på dina begge sista bref och således börja med gratulationen och den önskan att Gud låte alt lända till ditt bästa. lemma startDit sidsta bref gjorde mig litet misslynt söker Grönblad så försvinner alt hopp at du skall få Lectoratet men nog måste du söka ändå man vet ej hur sakerna i bland kantrar omkring, jag oppger ogärna dett lilla hopp jag haft att du skulle få det och jag få den glädjen att ofta så länge jag lefver få träffa dig stannar du i Helsingfors så blir det kanske än mera sällan än hitintills, då du har eget hem där jag blir gammal och Krasslig och lär knapt mer komma till Helsingfors.kommentar

2 men alt detta är nu bisaker Hufvudsaken är din utkomst jag tror vist att du med tiden kan underhålla famille i Helsingfors men tänk ej att det går ann förän du får en ordentlig tjenst med säker lön som tidnings skrifvare och Docent är det i mit tycke omöjligt ty det är för dagen, och underkastat flere fall då du blef strandsatt Vasenius är krånglig du kom i oenighet med honom, eller nån annan kom som hade mindre pretentioner du kunde bli sjuk och m. s.mera sådant du vore då aldeles utan inkomst och det blef skuld på skuld hvilket det och blir med den|| inkomst du nu har du är ju ingen slösare säger du och goda föresatser har du men ändå vill det ej räcka till flere skall ha mera det kan ej hjelpas och i det dyra hål är det stor skilnad at vara en eller 3 troligen 4 personer så har man vänner å ömse sidor man måste vara med och det går nog par år bortåt där som är så godt om lån och kommer du engång väl i skuld kommer du aldrig där ur utan skaffar dig et jemt bekymmer det lär ej vara många skuldfri tjenste män ty värr. men om du där fick dig en tjenst med 1000 Rub.Rubel lön och sen tidningen så led jag är på den då kan du gifta dig det är dock hälst någodt vist. Mina planer om bröllop och hushåll har alt varit i hopp om Wasa. efter nu Farbror Rein vill ha dig där kan han ej skaffa dig nån syssla så länge adjunkten Becker lefver men kanske han tänker lefva ut professorn som är väl äldre på det kan du få lefva af tidn. gräl ännu i 20 år. du kan väl åberopa Runeberg och Nervanders exempel men den ena gifte sig till pengar och den andra har kunnat ligga åt dugtigt men du får ingenting.

3 godt och väl är det att du har alla examina bak ryggen och bäst att du lagar disputation i från dig och hvad du kan du vet hur gärna jag sett dig hem till jul men det kostar både tid och pengar och du behöfver begge delarna min stackars gosse du kan väl tycka kära barn at jag målar för strängt men jag känner hvad ett litet hus håll kostar här hvad sen där|| om jag vore rik ka Zache, men jag vill ej tänka mig att Kudniss skall säljas för skuld bli ej ledsen på mig men du vet hur många gånger jag förutsett hur det skulle gå med financerna och jag vill göra dig upmärksam för att bespara dig stora bekymmer men får du dig en tjenst som du kan lefva af så skall jag aldrig klaga öfver min egen saknad utan blott tänka at du är lycklig.

4 Du frågar om jag läser Saima vist gör jag det och altid till först fast den är hastat till sist vår gamla katt jana som jemt fräser kallar vi för Saima du fick ej mycket beröm för dit sommar arbete, lemma startandra Magistrar blir vist hans skolpojkarkommentar.

5 Morgonbladet får sig och litet på pelsen hvad säger Berndtson och af hvad skäl kallar Borgå honom för lemma startpickel häringkommentar hvem är den lycklige som blir så hedrad af Saima at det är en heder at afskrifva hans genmäle, aldrig har du fått ett godt ord de andra nån smula men S. tror att du af oförstånd och småsinne motarbetar hans upfostringsplaner för folk och tidningar och som du är ung går han på med lemma startkarbasenkommentar.

6 har du fått många Commisjoner till jul Gubben Lithen skref en billet i vidlyftiga orda lag at jag skulle be dig köpa en tysk bok åt Hildegard till julklapp passande för hennes ålder och kön och den skall skickas till mig att han kan få den i tysthet du måste väl göra Gubben lemma starttill vijeskommentar med eller utan planscher.

||

7 Nu till din egen julklapps affär. jag tänkte väl att du skulle gifvit Emelieutanför pappret (radslut) en Kulört siden klänning och en blond slöja ej alt för stor men kanske du ej har råd nu då du kalasat bort 100 Rub.Rubel så kan det väl vara med slöjan den ej kosta mer än 12 Rub.Rubel kanske et par silkes strumpor till. Siden klänningutanför pappret (radslut) skulle väl om det vore godt kosta 50 Rub.utanför pappret (radslut)Rubel men lofva mig at ej köpa mer än duutanför pappret (radslut) med egna pengar kan betala det är v[----]utanför pappret (radslut) att sätta sig i skuld för lapri.

8 jag har glömt berätta för dig att jag sålt Frillmossa lindan åt gubben Lindqvist för 4. ½ Rub.Rubel lemma startkaplandetkommentar utan pengar kan du väl förstå men om den ej är betalt vid hans död faller den till oss tillbakas han har redan börjat arbeta där och mättutanför pappret (radslut) opp den men ännu har jag ej hört hur stor den är. jag har bytt om dreng och har nu en [----]oläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarande Jacob för 15 RubRubel mindre än Gust. vi fortfar att trifvas bra och är nöjd med vårt hyresutanför pappret (radslut)folk jag köper nu bräder så långt mjölutanför pappret (radslut) pengarna räcker att bräd beslå denna bygning med men få se om vidare inredning behöfs i sommar det ser mörktutanför pappret (radslut) ut med brölloppet och bäst är att låtautanför pappret (radslut) stå till med Brudklänningen. det är ju ledsamt med den lata Gustaf nog vet jag du skrubbar om honom har du försöktutanför pappret (radslut) at ta honom på det ömma för sin mamma Juthbacka Fru Backman och Fru Cedermanutanför pappret (radslut) är död, en gång finner du väl och när du kommer hem et tomt rum på Kudnäsutanför pappret (radslut) Sophie hälsar och säger at du vet väl hur godt hon önskar dig fast hon gör som du och ej [----]utanför pappret (radslut) Gud vare med dig min älskade son och bespare dig för alt ondt och ge dig hvad dig nyttigt är.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Dit sidsta bref [...] komma till Helsingfors. Det nya gymnasiet i Vasa hade lediganslagit en lektorstjänst i historia. Sofia Topelius önskade att Topelius skulle söka tjänsten och därmed komma närmare Nykarleby. Topelius hade å sin sida egna förhoppningar på en karriär inom universitetet och visade inget större intresse för lektoratet, vilket bl.a. framgår av breven till fästmön Emilie Lindqvist.

  4 andra Magistrar blir vist hans skolpojkar Johan Vilhelm Snellman som redigerade Saima hade försökt 1842 övertala Topelius att dela redaktörskapet vid Helsingfors Tidningar. Topelius hade nekat till erbjudandet eftersom han var rädd att Snellman skulle inta en alltför dominant roll och även Sofia Topelius hade motsatt sig idén. Jfr ST–ZT 11/12 1842.

  5 pickel häring inlagd sill; invektivet förekommer i Borgå Tidning 6/11 1844 och i repliken i Morgonbladet 14/11 1844.

  5 karbasen piskan.

  6 till vijes till viljes.

  8 kaplandet ytmått motsvarande ca 1,5 ar (154,3 m2).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1604
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 13 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: frånsidans text syns
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil