ZT–Sofia Topelius 15.1.1866

Lästext

Zacharias Topelius till Sofia Topelius 15.1.1866

Helsingfors måndag 15 Jan. 1866.

Min Älskade Mamma!

1 Tack för det kära, moderliga brefvet! Jag läser nu om det, för att svara i ordning på hvad der förekommer. ”Wåra nya vänner” medförde verkligen det ovanliga, att vi juldagen om afton voro hos Otto Nyberg (som jag minst tycker om af slägten) på bjudning och likaså andra dag jul på slägtbjudning hos Aminoffs, och så ha Nybergs varit här utan bjudning. Men icke äro våra gamla vänner glömda för det; Oskar, Leopolds och Borgströms ha varit här flera gånger.

2 Symaskin är mest ämnad för Aina, som tycks ha utmärkta anlag att bli lemma startsnällkommentar på den. Icke behöfva vi någon syjungfru: mamma ställer till och pian syr. – Det var innerligt roligt, att Mamma och Fanny nu haft en gladare jul, än den förra, med de kära vännerna! Gud låte eder alla vara friska, så går det väl med andra timliga omsorger. – Moster Clam stackare, som åter varit sjuk! Jag hade just ondt samvete, att jag så länge dröjt med hennes kommission; nu har hon väl fått genom Mamma det registrerade brefvets innehåll.

3 Moster Nena. Det gladde Becker, när han fick höra lemma startatt det ljusnat för gummankommentar. Det är samma fall med gumman Appelgren, som helt oförmodadt såg för första gången sitt barnabarns ögon och kunde se att kanten på hennes grå kofta var gredelin i stället för grå, som hon alltid trott. Nu säger Becker att Moster ej skall ofta bruka glaset, för att ej anstränga ögat, utom blott undantagsvis, när hon särskildt vill ha reda på något. Denna lemma startskrifsandkommentar är moster Nenas present.

||

4 Gårdshandeln. Icke har den varit annat än ett af de många projekterna. Hvar skulle vi ta åttatusen mark, som skulle betalas kontant? Gyldéns gård är bland de trefligaste, men priset åtminstone ej under värdet, och så följer nu troligen det nya trädhuset med, för andra 20,000 mark, summa 60,000, så att der lära vi få sitta och se på. – lemma startFruntimmersföreningen gjorde jag allt hvad jag kunde för att skaka ifrån mig,kommentar men måste stå qvars, tills de hitta på någon annan, hvilket jag uttryckligen förbehållit. – Hfors Tidn. äro, som jag skref, ställda så att Thunberg har halfva risken och andra hälften fördelas mellan tryckare, pappersfabrikant och redaktion. Det är troligt, att jag på min del får omkr. 200 rubel mindre, d. v. s. 600 i stället för 800, men jag ansåg mig böra deltaga i denna risk, för att trygga tidningens bestånd. Det är klent med prenumeration, efter förra årens dåliga rykte, men nu säga alla att tidningen är utmärkt, så att håller den ut på detta sätt, måste den ofelbart stiga igen. – Gustaf. Alfred Wasastjerna bor ej i staden, så att jag ej kunnat träffa honom, men skall ha honom i minne. Med Engström har jag förut talat om G.; han säger det ej bero af honom; jag skall ännu försöka.

5 Inga W. Aldrig tror jag flickan behöfver annat, än komma bort hemifrån till hyggligt folk på landet och på sund diet. Hela hennes anda är påtagligen nervlidande, af klemig uppfostran och oklok behandling. Medicin: andra vanor, annat arbete,|| annat bemötande. – Så långt nu med anledning af Mammas kära bref. Till tant skrifver jag i dag om hennes affärer; penningkarlarne ha ingen förskoning. – Wi ha Gudilof varit friska. Trettondagsqvällen voro vi hos Leopolds med F:hamns Gustaf, och följande måndag voro de hos oss. Hos Borgströms voro vi på en bjudning i veckan. I förrgår fick Carolina Bm telegramm att moster Kjemmer var skral i lunginflammation och for samma dag med Adele till GamlaCarleby – få se om de dröjt något hos Lybecks. När moster Calamnius kunnat repa sig, så kan man väl hoppas att gumman Kjemmer är lika seg. Apropos af gummor, hos Aminoffs var det roligt att återse öfverstens raska mor. Hon såg på dansen och lemma startsmåputtradekommentar öfver att ungdomen satt i françäsen. Annat var det, sade hon, när jag gick i dansskolan på Haapaniemi. – Det var väl ej i går? frågade jag. – Nej, sade hon, det var 1794, och vi hade bra roligt den tiden. – Gumman är 81 år och vigilant som en flicka. Jag tänker alltid på Mamma, när jag ser sådana trefliga gummor. – I går fyllde jag mitt fjerde dussin och kan ej vara nog tacksam för Guds stora nåd. På f. m. hörde jag en utmärkt predikan af Petterson om de bröllopp och de äktenskap, der vår gode Frälsare är med, och om skillnaden på sådana, der han icke är med. Mille och Aina voro i aftonsången och hade främmande, när de kommo hem. Här voro Deckers, Borgströms, Paciuses och Thunbergs, lemma startvårföreningenkommentar och sångarne, 36 personer, utom oss sjelfva och Berndt. De sjöngo så obeskrifligt vackert, kör efter kör, än flickorna, än herrarne, än alla tillsammans, så att Pacius|| och Collan och alla voro förtjusta. Deremellan satte sig Ella Weckman vid pianot, borden flyttades undan, och de fingo dansa. Kl. 12 hade vi en beskedlig kalfstek med öl, sedan litet glödgadt vin, och så sjöngo de igen, och Pacius och jag höllo små tal, så att klockan var närmare 2, när vi åtskildes, litet yngre än förr. På f. m. fick jag till födegåfva fyra sex blommande krukor med tulpaner, hyacinter och sällsynta narcisser, af Berndt, af Hjalmar Ilmoni och af trädgårdsmästaren Brunström. Fanny borde få del i presenten. Vi ha så vackra blommor nu, och vår snälla stora Calla har åter den tredje nu sedan hösten. Ja, jag vet ej huru jag skall vara tacksam för så mycket.

6 – I förrgår voro vi på en liten lemma startfest i Barnhemmetkommentar, der de små sjöngo och lekte af hjertans grund. Sednare på qvällen var jag på Knut och Felix hos Willebrand. Vi sutto der med J. V. Snellman och pratade ända till ½ 2, och Willebrand höll ett litet tal om min födelsedag. ”Du är ju bara barnet,” sade Snellman. Det der har jag nu hört i 33 år, sedan jag blef student, och det har jag ej något emot, fastän jag tycker ibland det är underligt att börja bli gammal. Hjalmar Ilmoni han kallar mig alltid gubben. – Till Schalins skrefvo vi i måndags, och i thorsdags hade vi bref af dem. Det är roligt att Wilhelm nu ändtligen tycks bli karl igen. Jag är rädd att han lemma startklottarkommentar för mycket sjelf med sina småkurer. Måväl, min Älskade Mamma! Hjertlig helsning till alla våra vänner! Mille skrifver i dag till Augusta L. och helsar med barnen alla.

Mammas egen

Z.

7 I dag börja barnen sin skola. Ännu en vecka har jag lof från föreläsningarna. I dag skola Leopolds föra sin Olga på bal till Rokasskovskis. Vi äro fasligt nöjda, att ej ha sådana bekymmer. Kanske Gusti och Ninni ville vara medsvårläst p.g.a. bläckplump eller motsvarande i dag?

8 Goda Mamma, var så vänlig och beskrif i första bref den gamla Lappokostymen i Mammas ungdom! Det kunde hända att Aina skulle bli en Lappoflicka på Konstnärsgillets årsfest den 5 Februari.

9 Har Mamma fått Hfors Tidningar i år? – Sedan i förrgår ha vi ypperligt slädföre, men allt äro hamnarna öppna, och båtar segla fram och tillbaka till Sveaborg. I dag noll grader och snötjocka.

10 Berndt helsar Farmor och önskar af hjertat ett godt nytt år!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 snäll flink, skicklig.

  3 att det ljusnat för gumman Anna Helena Backman hade besökt Helsingfors i två repriser för att få sitt öga opererat, troligen för starr. Jfr ZT–ST 23/5 1864 och 26/9 1865.

  3 skrifsand fin sand som användes för skrivövningar.

  4 Fruntimmersföreningen [...] skaka ifrån mig, Topelius hade varit sekreterare för Fruntimmersföreningen i Helsingfors sedan 1853. Jfr ST–ZT 4/3 1865.

  5 småputtrade grumsade, muttrade.

  5 vårföreningen en kör som bildats våren 1864 och som bestod av Aina Topelius och sex andra flickor.

  6 fest i Barnhemmet Fruntimmersföreningen drev ett barnhem på Annegatan. För att finansiera en utbyggnad av barnhemmet ordnades insamlingstillfällen. Möjligen handlar det här om en sådan tillställning. Jfr ZT–ST 16/1 och 23/1 1865.

  6 klottar här: fuskar, kladdar.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2015
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.97
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,5 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: tunt brevpapper
  • Mönster: vattrat
  • Tillstånd: välbevarat, frånsidans text syns
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil