ZT–Sofia Topelius 1.3.1858

Lästext

Zacharias Topelius till Catharina Sofia Topelius 1.3.1858Helsingfors måndag 1 Mars 1858

Min älskade Mamma!

1 Wi ha en frostig vintermorgon och 22 graders köld. lemma startBlank reste i lördags e. m.,kommentar och är han lika qvick norrut som söderut, så bör han vara framme onsdags f. m. och före detta. Mera kallt resväder har han haft, gubben lemma startrukkaspråk: finskakommentar. Det var rätt trefligt för oss att se honom här – likasom broder Albert – helsa dem rätt hjerteligen. Blank har nu redogjort för hvad som kan intressera Mamma om oss. Sedan han for, tycks Zache fattig gudilof ha litet grand repat sig; åtminstone har han sofvit bättre de två sednare nätterna och ser piggare ut. Men febern fortfar. Han fick två gånger kinin i går, men kunde ej behålla det. Wi hade redan nästan tappat kuraget, ty så dålig såg han ut i fredags på morgonen – och en timma derefter|| satt han och lekte! Så dålig som Toini för två år sedan har Z. ändå ej varit; Gud låte det nu ha en öfvergång! Ja de barnen, det ges ej en trefligare syn, än när de äro friska, men mamma vet hvad det vill säga när de lemma startsjukaskommentar.

2 I dag är Sofis födelsedag. Vi ha ej hört af dem på bra länge. Jag tror vi måste skrifva och gratulera i dag, ifall jag hinner, ty kl. före 11 lemma startskall jag ut att gräla i brandstodsbolagets stämma. Jag vet ej om min delaktighet i försäkringen N:o 1,714 berättigar mig till inträde, men jag har fullmakter från Tamerfors och Åbo och är sinnad att ställa mig på reformens sida. De äro galna med sina nedsättningar; Hackman i Wiborg ville nyss försäkra ett hus för 40,000 rub.rubel; det hade kostat något mer;|| men först nedsatte brandkomitén det till 36,000 och sedan direktionen till 24,000. Jag mins nog hur de gjorde med Kuddnäs. Vi skola yrka på nya stadgar.kommentarlemma startNå, Forsman har åter två spalter i Suometar och helsar Z. T. från abborrarne vid Kuddnäs, att nog skola de hållas qvar, om ock staden går under. Han åberopar guvernören och säger att Montin lofvat göra hvad han kunde för att det ej mera skulle bli någon stad. Jag tänker svara helt kort att frågan är afgjord.kommentar Skada att man ej kan säga detsamma om byggnadslånen, som vår beskedlige Koskinen afstyrker. Våra deputerade ha emellertid berättat om sakens gång – måtte de nu strax välja en nybyggnadskomité af klokt folk. – Något särdeles nytt vet jag ej sedan Blank for, om ej att en sub||skription är å bane till Pippings minne – man vill få ihop en fond, med hvars ränta man skall för evärdelig tid bekosta två ”Pippingska” frisängar på Allmänna hospitalet. – Två fångar mördade i förrgår en vaktknekt på Sveaborg. – Julius är ej anländ ännu, men då vi af tidningarna se att han redan förra måndags, jemte Gottleben, ankom till Åbo, måste han väl snart vara här. – Apropos, mamma, visst böra vi gå in i lemma startnya brandstodsbolaget för landetkommentar, att börja med gula byggningen?

3 lemma startPalmerston har ramlat i England, hvad tycks? Och kommer han ej med god skjuts tillbaka, så råkar England ihop med Frankrike.kommentar

4 Må väl! Vi omfamna Mamma och helsa hela sällskapet från Mammas egnaste

Z. E. & Komp.

5 Helsa Hildegard att Victor Hackman var här i går och frågade efter henne – Det var en liten flamma förr från hans sida.

6 Älskade Mamma! hjerteliga helsningar! Zachris liten tycks nu börja repa sig, Gud vare lofvad, jag var i en sådan ångest redan.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Blank reste i lördags e. m., Topelius forna informator och vän Jakob Blank var rest till Helsingfors för att söka provinsialläkartjänsten i Nykarleby distrikt. Blank utnämndes till tjänsten 9/6 1858 (Finlands Allmänna Tidning 22/6 1858).

  1 rukka (fi.) stackarn.

  1 sjukas vara el. bli sjuk.

  2 skall jag ut [...] yrka på nya stadgar. Topelius var medlem i den kommitté som tillsattes vid Allmänna Brandstodsbolagets bolagsstämma 1858 för att revidera stadgarna (Vasenius IV 1924, s. 41).

  2 Nå, Forsman har [...] frågan är afgjord. Nykarleby fortsatta existens blev föremål för debatt. Georg Zacharias Forsman (Yrjö Koskinen) framförde åsikten att staden inte skulle återuppbyggas, utan att borgerskapet borde flytta till Jakobstad (Suometar 22/1 1858 och 26/2 1858). Topelius bemötte Forsmans argument punkt för punkt i artikeln »Bör en finsk stad gå under» (HT 27/1 1858), därefter i en kort replik i (HT 3/3 1858). Se även Birck, Nykarleby stads historia II 1980, s. 591–596.

  2 nya brandstodsbolaget för landet Brandstodsbolaget för landsorten grundades 1857 och påbörjade sin verksamhet 1858. Bolaget försäkrade både fast och lös egendom i landsorten i motsats till Allmänna Brandstodsbolaget (Helsingfors Tidningar 24/2 och 4/12 1858). Jfr ZT–ST 1/2 1858.

  3 Palmerston har ramlat [...] ihop med Frankrike. Lord Palmerston hade tvingats avgå som premiärminister eftersom hans lagförslag för att kriminalisera mordkomplotter fällts av de konservativa i parlamentet. Palmerston hade med förslaget försökt stilla det franska ursinnet som föranletts av italienaren Felice Orsini och hans i Storbritannien förberedda bombattentat mot kejsar Napoleon III 14/1 1858.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 882
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.97
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: konceptpapper
  • Tillstånd: välbevarat, frånsidans text syns
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil