ZT–Sofia Topelius 27.2.1865

Lästext

Zacharias Topelius till Sofia Topelius 27.2.1865

Helsingfors måndag 27 Febr. 1865.

Min Älskade Mamma!

1 Några rader mellan föreläsningen. Tack för Mammas sednaste kära bref. Vid detta laget har väl Häggström efter löfte framfört muntliga helsningar. Sedan han for har intet synnerligt passerat. Vi äro Gudilof vid helsan, utom att Toinis ögon varit och äro mera skrala, i synnerhet det venstra, på hvilket hon härtills sett bättre. Hennes ögon ha krånglat alltsen i höstas, och nu har hon en så envis fluss, förenad med snufva, att hon åter måst vara hemma från skolan och gjort oss rätt mycket bekymmer, ty fläckarna ha åter framträdt tydligare än förr. Becker, som sköter om henne, säger nu visst att der ej är någon fara för synen och att han skall laga bort fläckarna, fast det går långsamt. Hon nyttjar nu mest atropin och bär lapp för venstra ögat. Grunden är troligen igen något skrofulöst. En sådan läsvurm är hon också, just som far hennes under slyngelåren, och när hon ej läser, så vill hon skrifva, nu när läsningen är förbjuden. Hon har fått syster Eva nästan lika ifrig för literära arbeten. De skrifva tillsammans en skoltidning, som väl troligen kommer att stadna vid andra nummern. Prenumerationspriset är en griffel – en annan kamrat ger också ut en tidning, som kostar en stålpenna i prenumeration.

||

2 Jag vet ej, om Mamma Emili berättat Toinis och Evas passion, om jag så får säga, för Berndt Nyberg, – en passion som de dela med nästan alla sina skolkamrater. En dag var han här, medan Häggström ännu var qvar, och då skulle de stjäla åt sig några hårstrån af hans storstöflar som souvenir. De kommo också och visade dem med mycken triumf, invecklade i ett papper; men andra morgonen kom Eva så flat och sade: Vet du Toini, jag tror vi klippte af morbror Häggströms stöflar, för Nyberg hade bara gummigaloscher – och så kastades souveniret af morbror Häggströms stöflar i vrån. – Stora syster deremot visar sig mera lugn, ehuru jag misstänker att är litet varmt ändå åt det hållet. Vi göra hvarken från eller till, och väl vore om kamraterne ej heller gjorde det, men alla Ainas vänner äro sjelf förtjusta i föremålet och kunna ej låta bli att berömma honom. Saken står oafgjord som förr. – I förra veckan voro vi åter bjudna till stor och förnäm bal hos baron Muncks för Ainas skull, men ingen af oss gick. Så otacksama voro vi, fastän det visst var välmening, ty inga andra från Universitetet voro den gången bjudna.

3 – I går afton var konsul Hall här med Leopolds – Mamma känner ju honom lemma startpar renomméspråk: franskakommentar – han är spiritist|| eller andebesvärjare – medelst klappande bord eller den der maskin som kallas psykograf. Vi hade engång hos Leopold talat i ämnet, och det intresserar mig att höra något mera derom, men icke tror jag på några klappandar, och skulle jag märka något ditåt, så vill jag visst ej ha vidare något att skaffa med det hedervärda sällskapet. Men Naturen är fullt af ännu oförklarade hemligheter: man forskar så långt man kan göra det med godt samvete. – Om öfriga nyheter vet jag blott, att myntförordningen numera väntas hvar dag, fastän ingen vet när. Allt beror numera på Snellman – frågan är afgjord, kejsarn har samtyckt. Hypotheksföreningen är tillsagd att tillsvidare ej gifva ut sina redan beviljade lån. Alla tro, att jordegendomen i hela landet skall stiga. – I dag har lemma startSylviaföreningenkommentar soirée, och våra flickor äro naturligtvis åter i farten. Vi unna dem gerna den glada sången – i stället för balerna i vår ungdom. För ett par veckor sedan fingo de serenad.

4 – Mina föreläsningar ha åter fullt hus. Bland åhörarinnorna ser jag äfven min gamle lärare Reins dotter. – För resten har jag haft att göra med lemma startmina lönlösa tjensterkommentar, ibland mycket nog. Från Thekla Knös har jag haft ett mycket vänligt bref.

5 lemma startMille har börjat skrifva ihop ett nytt piano, som vi skulle så väl behöfva, men ej ha råd till. – Det är mina gamla sagor och visor ur Eos, som skola tjena ihop det.kommentar

||

6 Mamma får ett mera svårläsligt bref, ser jag. – I lördags var Johannes här, första afton, tror jag sedan i November. Han mår bra och tjenstgör nu på Lappviken. Julius fattig flyttar endera dagen till oss. Han är nu allvarsam igen. – Af Gustaf Turdin hörs ej knäpp eller kny. – Mamma har ju hört huru tant uthyrde sina rum så godt som lemma startpar surprisspråk: franskakommentar, när fru Langenskiöld fått veta af Emil Borgström att Prytzens våning var ledig, som den ej var, och kom till tant för att hyra. Annars hade det väl knappt blifvit af. – Sofi Leopold har ännu rosen i ansigtet och sitter inne.

7 – Hos Borgströms springa barnabarnen i kapp. – Jag vet nu intet annat, än att bedja Fanny komma ihåg folkbibliotheket; det lär ej många intressera sig för så onödiga saker. – Måväl, goda Mamma och helsa äfven Wennerholms. Om vi lefva till sommaren, skall jag anteckna om lemma startstarka baronkommentar. – Mammas egnaste

Z.

8 Emilie helsar så innerligt! Jag har afbördat mig en skuld i dag, bref till Mina Julin – och dessutom till Thilda. Allt vore godt om Toinis öga blott blefve det. Hjelt föreskref nyss fisklefverolja.

9 I Hfors Tidn. har jag skrifvit lemma startom literära premierna (Renskrifvare)kommentar och lemma startom tredje kyrkankommentar. Man kan ej hålla fingrarna. – Mattas ha ej sedan visat sig här. – De b Kanske få de arbete vid lemma startnya Dockankommentar.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  3 par renommé ryktesvis.

  3 Sylviaföreningen sångkör som leddes av tonsättaren och sångläraren Karl Johan Moring.

  4 mina lönlösa tjenster Topelius var sekreterare i Fruntimmersföreningen och i Finska konstföreningen samt ordförande för Konstnärsgillet i Finland.

  5 Mille har börjat skrifva ihop ett nytt piano, [...] skola tjena ihop det. Emilie Topelius renskrev sagor för den första samlingen Läsning för barn som utkom på Bonniers till julen 1865. Honoraret var 735 mark.

  6 par surpris överraskningsvis.

  7 starka baron En artikelserie om Otto Fleming af Liebelitz (1786–1851), kallad »Starka baron», ingick i Helsingfors Tidningar 14/127/1 1865.

  9 om literära premierna (Renskrifvare) I insändaren om de av senaten beviljade litterära priserna kritiserar Topelius ansökningsförfarandet, d.v.s. det faktum att »hugade författare» kunde anmäla sig själva (Helsingfors Tidningar 18/2 1865).

  9 om tredje kyrkan I den osignerade debattinlägget »Om tredje kyrkan», ett svar på en insändare i Helsingfors Dagblad, argumenterar Topelius för byggandet av en tredje luthersk kyrka för den växande staden (Helsingfors Tidningar 24/2 1865).

  9 nya Dockan Affärsmannen Adolf Törngren hade nyligen påbörjat anläggandet av Sandvikens skeppsdocka (Hufvudstadsbladet 30/1 1865).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2062
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.97
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 14 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: präglat monogram, ZT:s eget monogram
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil