Sofia Topelius–ZT och Emilie Topelius 2.11.1860

Sofia Topelius–ZT och Emilie Topelius 2.11.1860

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias & Emilie Topelius 2.11.1860

Kudnäs d. 2 Nov.

Gulle Emelie!

1 Jag ställer nu mitt bref till dig i anledning af ditt sist ankomna som jag tackar dig hjertligen för en mulen ruskig och små snögig dag har vi i dag som alla dagar, regn, dimma och snöslagg för ombyte skull, så se våra dagar ut och jag vet ej när Österbotn skall slippa till Åbo, ännu har han ej passerat Jacobstad på åter vägen så nog lär hela denna månad åtgå om ej vädret blir bättre sik lemma startfjerdingarkommentar m. m. är qvar här och jag skickar den ej heller nu troligen kommer väl intet fartyg att mera gå till Helsingfors när Olson kommer till Åbo, och dett skulle göra er mer bråk än varan är värd. ung herrarna de får nog länge vänta på sina kappsäckar.

2 Käringen med väfvarna var här, och var villig att ta en del, men kom med åter bud mannen sade nej, det blir för tungt i detta väglag. så nu står åter alt sammans och bidar tiden till min stora ledsnad. Så att vår lilla ros är blek, om vi kunde få fru Thodens lemma startält kurkommentar åt henne jag skall fundera med Augusta därom jag tror hon ämnar fara till Fontell om sina sjuka, hon har nog att blåsa på, Lybeck har sin strup sot i gen, så att han är mycket hes och håller sig inne, Nanne åter är ytterligt matt –|| och svag i benen fast han både äter och sofver vill mycket ligga. han lär nu nytja salta bad Lippjärvi Hind älsta flicka 8 år gammal dog i måndags i samma hals röta efter blott 4 dagars sjukdom, hon blef häftigt angripen genast med så stark lukt att de hade svårt och måste röka jemt med enris de sörjer mycket Hind. gret så han hade svårt att tala. ja säg hvarifrån har smittan kommit dit midt i skogen? ännu är de andra friska i staden höres sjukdomen nu ej mera af men på landet. Skulle det ej gå ann att fråga Vasastjerna om Rosas sjukdom, kunde Rudolfine fråga kalla omslag skall du åtminstone aldrig sätta på henne om hvem som hälst ordinerar dem. ja Gud i himmelen bevare barnen, vi skall hoppas på hans nåd att ni får behålla dem till er glädje, och ej sörja i förtid som de som intet hopp hafva. Det fägnar mig att ni slagit lemma startCargers våningkommentar ur hågen, för din egen hälsas skull dina ben skulle ej tålt vid så många trappor och andtäppa hade ni fått båda två. och sen oberäcknat att hålla dreng för att ligga och vräka en sådan kostar att föda, häst skulle väl kommit efter då ni haft den som skötte den, och för vatnets körande bra som det är så länge men nog vore det bra om ni kunde få varmare rum.|| Intet är det så nödigt att Rosa är mycket på golfvet så länge hon har hosta det är kallt för de små som har dåligt bröst, men hon kan bäras i rummen och sitta eljest hvar det passar på soffor och bord nog hinner hon gå om hon får lefva, om det nu sker par månader förr eller sednare gör ej saken. i barn kammarn om där är mattor och dörren igen kan hon krypa där min resa till er står i vida fältet viljan fattas ej men nog är det svårt att lämna gården dett talar jag ej särdeles om, föret torde vi få vänta på och mycket annat nu får man ej ha kusk och jag är ej så rask som förr – men vi få alt se. medan jag skrifvit har solen tittat fram en half timmi men nu är det lika mulet i gen nu till Fru Borgströms äplen, de är anlända du skall nu tacka på mina vägnar det artigaste du kan, det var mer än artigt af Fru Borgström ja som sagt, tacka nu det bästa du kan kommer jag till er får jag väl ytterligare göra det.

3 Intet var det Postillon Eklund som förde Sandra det Bokbindar vacktmästar Eklund men nog had Sandra kunnat säga dig till.

4 Aina har för kallt om fötter och ben därföre har hon hufvud värk. hälsa pian vår stora gud ge henne hälsan ty hvad är lifvet utan den. hälsa de små hjertegrynen, nog hoppas jag att Rosa blir bra.

||

5 Zache lemma starthur tar prinsessan af Cypern sig ut? hur kommer Lemikeinen till passa i hop med henne är det en ny upränning eller kommer han till Cypern?kommentar då blir det väl en ny lemma startlycksalighets ökommentar. lemma startDu skrapar om Cheivitz rätt hederligt, det vill säga att han narrat er dugtigt. hur mycket pengar har du satt till bygnaden? och kanske får alt framgent plåta påkommentar ock om du hade de fyrkarna i lemma startWasa bomulsspinnerikommentar det vore annat det. du skall nu svara mig på detta och sen om du tän på alvare lämna tidningen nästa år. ja hör du var det ej förargeligt med sik och lemma startnätingarkommentar som nu står här till förargelse lemma startOscar hade åter otourkommentar jag såg att vår gamla bekanta Edv. Finström fått Notarie tjensten, hur skall nu Oscar rukkaspråk: finska få sig nån inkomst källa, månne han ej varit för långsam till Notarie. kan han ej söka efter Cannelin, som fått Pastorat, till Gymnasium i Jacobstad eller är det för dåligt? det är ju bara stora kaxar där, som Forsman – hälsa Oscar och öfriga anförvandter. hur går det med juliuses och jannes examina när skall de de fram? Fanny funderar mycket på sin bror om det lyckas får han också bo på klininkum? du säger dig komma sakna Gustava, men håll fina från första dagen i ordning och tillåt intet slarf så går det nog om hon från början får göra om sin sak. nu har jag ej vidare än att befalla er alla i guds beskydd och att ni må fast och stadigt tro därpå att det aldrig sviker.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 fjerdingar gammalt rymdmått som är för våta varor (samt för nedsaltad fisk m.m.); fjärdedelen av en tunna (ca 30 liter).

  2 ält kur kur mot rakitis, en kronisk barnsjukdom orsakad av D-vitaminbrist.

  2 Cargers våning Familjen Topelius hade projekterat att flytta till det Pihlflycktska stenhuset, på Regeringsgatan. Familjen hade bott i ett trähus på gården 1844–1845 (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 160).

  5 hur tar prinsessan [...] han till Cypern? Sagospelet Prinsessan af Cypern bygger på motiv ur Kalevala. I pjäsen reser Lemminkäinen till Cypern och hämtar med sig prinsessan Chryseis (Kyllikki).

  5 lycksalighets ö anspelar möjligen på P. D. A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö (1824).

  5 Du skrapar om [...] framgent plåta på Teaterhusets arkitetkt Chiewitz ådrog sig mycket kritik för teaterhusets planering och tekniska utförande, bl.a. av Topelius (Helsingfors Tidningar 23/10 1860) som satt i teaterns direktion från mars 1860.

  5 Wasa bomulsspinneri A. A. Levón hade grundat Wasa Bomullsmanufaktur Aktiebolag 1857 och samlat kapital genom en emission som lockade alla österbottniska företagare av betydelse (Hoffman, Biografiskt lexikon för Finland, »Levón, August Alexander»).

  5 nätingar (dial.) nejonögon.

  5 Oscar hade åter otour Oskar Toppelius hade sökt tjänsten som konsistoriets notarie vid universitetet. Han blev emellertid utnämnd till e.o. amanuens vid universitetsbiblioteket 1861.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2776
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias & Lindqvist, Maria Emilie, g. 1845 Topelius
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 18 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: välbevarat

  Faksimil