ZT–Bonnier, Albert 20.10.1861

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 20.10.1861

Herr Bokhandlaren Alb. Bonnier, Stockholm.

Helsingfors 20 Okt. 1861.

1 lemma startSista korrekturetkommentar bekom jag i fredags två timmar efter posttidens utgång och har ej förrän nu med måndagsposten någon möjlighet att återsända detsamma.

2 Med tillägg af summarisk innehållsförteckning, hoppas jag allt blir i yttre måtto efter önskan.

3 Några öfverskjutande sidor komma ej i fråga för honorariet, men kanske vill Herr Bonnier i stället göra mig den tjensten att sända några af mina exemplar inbundna, emedan detta göres i Stockholm bättre och billigare än här.

4 Jag ber nu äfven att, såsom sednast, få besvära med distribuering i Sverige af några bland mina exemplar, till följande personer:

5 1 ex. till hofmarskalken friherre v. Beskov;

1 〃 till Doktor Wetterbergh (Norrköping?)

1 〃 till mad:lle Fredrika Bremer;

||

1 ex. till mad:lle Thekla Knös (Upsala)

1 〃 till mad:lle Griselda Deland; samt

1 〃 till skådespelaren W. Åhman vid Mindre Theatern, samt

1 〃 till mad:lle Hedvig Forsman vid samma theater;

6 för hvilket ändamål jag ber att bifogade blad må häftas framför titelbladet. Jag stadnar i ytterligare förbindelse, om baron Beskov kunde få sitt ex. bundet i samma slags band som mina »Sånger». –

7 Mina manuscripter ber jag må antingen brännas eller återsändas. Ingen nåd för kättare.

8 Kontrakt bifogas med tillägg ang. Tit. rätt att å mina vägnar disponera för scenen. Törhända kommer det ej i fråga.

9 lemma startAng. »Efter femtio år»kommentar kan jag nu endast svara, att jag anser stycket högeligen olämpligt för bruk i skolorna och dels på denna grund, dels emedan det torde ingå i någon af följande dramatiska Samlingar, icke finner skäl|| att nu utskicka en ny upplaga. Lektor Sundstens val är mig lika obegripligt, som i andra afseenden smickrande. Kanske känner han ej heller, att stycket i början af detta år utkommit i Paris uti lemma startfransk öfversättning af Mad:lle L. Puget.kommentar

10 När jag omarbetat första kursen af min Läsebok, skall jag med nöje öfverlåta åt Tit. en svensk upplaga, men emedan Thunberg för ett år sedan tryckte 3:dje uppl. i 4,000 exx., torde omarbetningen ej ännu kunna komma i fråga på ett år eller par. lemma startAndra kursen med berättelser ur Finlands historia torde bli färdig medio 1862.kommentar

11 Jag önskar hjertligt att sejouren i Aachen må blifva angenäm och helsobringande. Yppas anledning till vidare korrespondens, skall jag dervid begagna den benägna anvisningen och tecknar lemma startemellertidkommentar högaktningsfullt

Herr Bokhandlarens
ödmjuke tjenare

Z. Topelius.

12 Måtte hösten ännu ett par veckor eller tre vara lika vacker som härtills. Sista bokhandelsremisserna från Sverige äro här mycket efterlängtade.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Sista korrekturetDramatiska dikter.

  9 Ang. ”Efter femtio år”se föreg. brev, AB 14/10 1861.

  9 fransk öfversättning af Mad:lle L. Puget.Cinquante ans après. Drame en trois actes et prologe.

  10 Andra kursen med [...] färdig medi 1862.Andra kursen av läseboken, Boken om Vårt Land, utkom 1875 på Edlunds förlag.

  11 emellertid i mellantiden, till dess.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 805
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 002
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,4 x 13,7 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: tunt brevpapper
  • Mönster: präglat monogram
  • Tillstånd: frånsidans text syns
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil