Söderström, G. L.–ZT 8.12.1880

Lästext

G. L. Söderström till Zacharias Topelius 8.12.1880

Borgå ds.(lat.) dies 8 Dec. 1880.

Herr professor Z. Topelius,
Björkudden.

Ärade Farbror!

1 Under den 22 Nov. tillskref jag Farbror, men då jag nu upplyses om, att brefvet gått oriktig väg, emedan det addresserades till Dickursby station & Björkudden i st. för till Helsingfors postkontor, så fruktar jag för att Farbror ännu icke bekommit detsamma, hvarföre lemma starthär upprepas det ungefärliga innehålletkommentar.

2 Sedan min son numera hemkommit och förklarat sig icke riskera lemma starttaga ihop medkommentar företaget, så erbjuder jag mig att öfvertaga förlaget till den finska öfversättningen af ”Winterqvällarne” och hoppas Farbror är lika belåten härmed. Samlingen skulle jag enligt Farbrors förslag utgifva berättelse-, icke häftevis och i lemma starten upplaga af 1,500 exx. af dem, hvilka Farbror anser hafva att påräkna en större och 1,000 à 1,200 exx. af dem, som Farbror förmenar hafva en mindre afsättningkommentar att påräkna. Förslaget till fördelningen af berättelserna i olika upplagor äfvensom tiden, hvilken jag skulle hafva uppå mig att realisera dem, beder jag Farbror vara god och uppgöra & föreslå. För förlagsrätten till denna upplaga skulle jag erlägga det af Farbror betingade honorariet af 5 mark p:r 16 sidigt tryckark för hvarje 100 exx. af upplagan som öfverstiger 500 exx. och önskade arktalet beräknadt efter den nu utkomna svenska upplagans samt att få erlägga betalningen särskildt för hvarje berättelse, så snart den utkommit. För öfrigt 10 exx. till Farbrors disposition äfvensom rättighet|| för Farbror att disponera öfver möjligen efterföljande upplagor, som komma att utgifvas efter den tid jag får för den nu ifrågavarandes försäljning.

3 Utgifningen skulle påbörjas nästa år, men ville jag ogerna förbinda mig till att hafva hela samlingen inom detsamma färdigtryckt, då jag såväl blir beroende af öfversättarens punktlighet som äfven, emedan eget tryckeri kommer att anlitas, måste söka så ställa, att icke främmande beställningar försummas för det egna arbetet.

4 Att få en god öfversättning och vårdad utstyrsel liggeroläsligt p.g.a. konservering/inbindning äfven i mitt intresse, så att jag nog tror mig i dessa afseenden kunna tillfredsställa Farbrors anspråk. Emotseende Farbrors välvilliga svar, framhärdar

Vördsamt

G. L. Söderström.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 här upprepas det ungefärliga innehållet Jfr föreg. brev, G. L. Söderström–ZT 22/11 1880.

  2 taga ihop med gripa sig an med.

  2 en upplaga af 1,500 exx. af dem, [...] hafva en mindre afsättning upplagornas föreslagna storlek mindre här än i föregående brev (2 000 resp.1 500 ex).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3041
  • Avsändare: Söderström, Gustaf Leopold
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.52
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 27,5 x 22,4 cm
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 1 och 4
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: rutmönstrat
  • Tillstånd: slitet
  • Skrivmaterial: brunt bläck
  • Övrigt: förstärkt vänsterkant

  Faksimil