Bonnier, Albert–ZT 15.12.1885

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 15.12.1885

Albert Bonnier.
Boktryckare och förlagsbokhandlare. Stockholm, Ålandsgatan


den 15 Decbr 1885

B. Bror Topelius

1 Af en anmälan om tidningen »Finland» för nästa år ser jag att Du lofvat denna för dess följetong en lemma starthistorisk Novellkommentar – antagligen densamma hvarom Du förut skrifvit till mig.

2 Som Red af Nya Dagl Allehanda, på grund af det erbjudande jag tidigare till följe af din uppmaning gjorde dem, flitigt förfrågat sig hos mig om och när Novellen kunde vara att vänta – så meddelade jag dem nu att annons derom varit synlig – och lemma startutan tvifl har Red redan satt sig i direkte förbindelse med Digkommentar dessangående.

3 Nu ville jag med dessa rader blott tillåta mig att ge Dig ett råd med hänsyn till uppgörelsen med Nya Dagl Allehanda.

4 Jag tror nemligen att det är enklast och lättast att denna beräknas icke pr tryckark, utan pr tidningens följetongsspalt. Dessa upptaga|| vanligtvis alltid 40 rader – och det förekommer mig att Du borde få 10 Kronor – eller åtminstone 8 Kronor – för dylik följetongs-spalt.

5 Det är ju nemligen tydligt att införandet der af den nya Novellen icke oväsentligt inverkar på dess spridning i Sverige – när den framdeles skall utkomma i bokform och att det alltid länder för bokupplagan till mehn att den förut varit tryckt i tidningen.

6 För den skull tycker jag Du bör förbehålla Dig en ordentlig ersättning af tidningen – och jag tvifla icke på, att den gerna gör denna uppoffring för att kunna bjuda sina läsare »primören» af en ny berättelse ur din penna.

7 Misstycka icke att jag så här framläggar min mening i saken – lemma startmen då jag hoppas att samma novell i ett blifvande band af Vinterqvällar skall komma att tryckas hos migkommentar – så är jag ju på visst sätt intresserad med i frågan.

8 Mycket angenämt skall det blifva att när din tid medgifver det – få några rader från Dig.|| Näst det, att få höra något om Ert personliga befinnande, skall det bli mig ett stort nöje att höra om Du icke under 1886 kan få något I ordning för mina tryckpressar – hellst ett nytt band Dikter, ett dito Vinterqvällar och den förut aftalade afslutningen på Dramatiska Dikter.

9 Måtte Gud ge Dig helsa och kraft!

10 För den händelse att dessa rader bli de sista jag skrifver till Dig före Julen – ber jag redan nu att få önska Dig och dina barn en fridfull helg.

Din gamla tillgifne

Albert Bonnier

11 P. S.

12 Helsa Eva och tacka henne hjertligen för hennes bref till Jenny. Den sistnämde är något trög brefskrifverska har och nu på senaste veckorna haft diverse annat bestyr – men jag skall icke uraktlåta att påminna henne. D S.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 historisk NovellPlaneternas skyddslingar.

  2 utan tvifl har Red redan satt sig i direkte förbindelse med Dig Breven från Wilhelm Bergstrand arkiveras i Topeliussamlingen (244.5), Nationalbiblioteket, Helsingfors, likaså ett koncept från Topelius till Bergstrand (244.70).

  7 men då jag [...] tryckas hos migPlaneternas skyddslingar utkom som ett enskilt verk i tre delar, 1886–1888 på Weilin & Göös och i reviderad upplaga på Bonniers 1889.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1301
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: brevhuvud, rutmönstrat, vattenlinjer, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: skadat, konserverat
  • Skrivmaterial: brunt bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil