Güntelberg, A.–ZT 8.3.1894

Lästext

A. Güntelberg till Zacharias Topelius 8.3.1894

Kjöbenhavn den 8–3–94.

1 lemma startEfterat min Svigerfader, Universitetsboghandler G. E. C. Gad har overdraget mig at oversætte og behandle paa Dansk Deres fortræffelige lille Værk: Evangelium för Barnen”, er jeg gaaet i Gang dermed, og, naar De modtager dette Brev, er Trykningen rimeligvis alt paabegyndt.kommentar Jeg vilde dog gjerne indhente Deres Samtykke til at bytte et Par af de i Deres Bog benyttede Texter om. Som det sikkert er Dem bekjendt, fejre vi her i Danmark Skærtorsdag og Store Bededag som Kirkelige Höjtidsdage, medens vi ikke prædike paa Midsommer–|| og heller ej paa Mikaelidag. Jeg vil da efter Konference med Boghandler Gad og en af vort Lands ældste Stiftsprovster foreslaa Dem, at Texterne lægges saaledes:

2 Paa Palmesöndag tages Deres Text: 5 S. i Fasten
– 5 S. i Fasten – ” – – MarieBeb.
– Skærtorsdag – – – Palmesöndag
– Store Bededag – – – – – 5 S. eft. Paaske
– 5 S. efter Paaske – – – – Mikaelidag.

3 Paa den Maade komme vi tæt op til vor Evangelietext, som bruges her i Kirkerne, og alle Deres Forklaringer (med Undtagelse af Midsommer) blive anvendte. Endvidere vil det være lemma startheldigstkommentar at stille Alle Helgensdag der, hvor alle danske Postiller stiller den, nemlig mellem 21 og 22 S. eft. lemma startTrinitatisspråk: latinkommentar.

||

4 lemma startJeg haaber ikke, De kan have noget mod denne Ordning, der vil passe bedst for danske Forhold.kommentar Iövrigt er det en Selvfölge, at der ingen Forandringer ere foretagne i Deres Original, som det har været mig en overordentlig stor Glæde at arbejde med, og som jeg tror, maa kunne blive til Gavn for mange, da jeg, ligesom De, antager, at Ordene i ”Evangelium för barnenlemma startbehöfvas i tidens brokiga Utsädekommentar!”

5 Jeg sender dette Brev til Universitetsboghandler G. E. C. Gad, fra hvem De da vil modtage det og forbliver

Med Höjagtelse
Deres

A Güntelberg.

Til
Digteren Z: Topelius.
Björkudden.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Efterat min Svigerfader, [...] rimeligvis alt paabegyndt. Brevet sänt av förläggaren, G. E. C. Gad som meddelar: »Oversættelsen besørges af min Svigersøn, Kaptain Güntelberg, en intelligent Mand, der skriver et flydende korrekt Sprog, og som er godt bekjendt med det svenske Sprog. I vedtagte skrivelse foreslaar han nogle Ændringer for den danske Udgave, som jeg haaber vil vinde Deres Bifald» (Gad–ZT 8/3 1894).

  3 heldigst lämpligast.

  3 Trinitatis (lat.) Trefaldighet.

  4 Jeg haaber ikke, De kan [...] for danske Forhold. Topelius svarsbrev saknas, men i brevdiariet finns följande anteckning för ett avsänt brev till Güntelberg (före 20/3 1894): »Flytta om!». – I förordet till Evangelium for Børn meddelar Güntelberg: »Oversættelsen er udarbejdet nøje efter det originale Arbejde, idet der dog paa enkelte Steder med Forfatterens Tilladelse er foretaget nogle Ændringer. Dels manglede der nemlig Forklaring til Teksterne paa Skærtorsdag og Store Bededag, hvilke Dage ikke ere kirkelige Helligdage i Finland, dels fandtes der Forklaringer til Tekster paa andre Dage, som ikke mere ere Helligdage hos os, som f. Eks. Midsommerdag (St. Hansdag) og Mikaelidag. Dette er imidlertid blevet ordnet saaledes, at enkelte af Forklaringerne ere ombyttede, hvorved det fulde Antal Tekster til vor Kirkes Helligdage er framkommet.»

  4 behöfvas i tidens brokiga Utsäde citerat efter förordet »Till de äldre i hemmet» i Evangelium för barnen.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3517
  • Avsändare: Güntelberg, Axel Vilhelm
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.22
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,0 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: vattrat, vattenlinjer
  • Tillstånd: vikmärken
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil