Bonnier, Albert–ZT 11.6.1872

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 11.6.1872

Sthlm 11 Juni 1872

HHögädle Herr Prof Z Topelius
Helsingfors

1 Jag hade nöjet idag få helsa fru Topelius välkommen hit på sitt – tyvärr troligen mycket korta besök här – och beklagar blott att omständigheterna icke medgifvit att hennes gemål kunnat göra sällskap hit öfver. Här äro så talrika beundrare och äfven gamla vänner som gladt sig åt ett möte med Fältskärns och Ljungblommornas frejdade författare. Nu lefva vi på hoppet om »bättre lycka nästa gång!» –

2 Jag skyndar att besvara frågan i det brefvet jag lemma startglkommentar fru Topelius erhöll, så godt jag förmår det:

3 Så vidt jag vet – och jag har just redan idag förhört mig med ett par sakkunninga, så existerar i Amerika intet annat skydd för öfversättningar än att när öfversättaren utsatt sitt namn så betraktas de boken som hans författare-egendom. – Detta hindrar dock icke att derest det skulle anses lönande, en annan öfversättare kan göra en ny öfversättning – och exempel lära icke saknas som visa att dylika nya öfversättningar endast äro bearbetningar med åtskilliga variationer i uttrycken af de redan befintliga.

4 Så vidt jag emellertid förstår Profs bref – så är det|| för närvarande icke denna sida af saken som frågan gäller, utan endast huruvida Tit skulle kunna ega i sin makt att hindra Bolaget Borg & Brown lemma startatt utgifva ny upplaga af the Surgeon Storiesspråk: engelskakommentar – och det är nog en sanning att en sådan makt tillerkänner icke lagen åt författaren – med mindre att nämda bolag – eller med ett ord sagdt öfversättaren eller hans förläggare kontraktmässigt har förpligtat sig att icke trycka om boken utan förfs medgifvande – eller under utan vissa till honom stipulerade vilkors uppfyllande.

5 När emellertid, hvilket icke gerna kan uteblifva, Fältskärn blifvit känd och omtyckt i Amerika, är jag öfvertygad om att öfversättarinnorna och deras förläggare med nöje vilja göra en uppoffring för att kunna bibehålla benämningen »Autorized Editionspråk: engelska» på sin upplaga – och derföre borde de redan nu förbinda sig att t. ex ifrån och med 3:dje delen lemna förf någon lämplig ersättning (hvilken sedan äfven borde utsträckas till nya upplagor af alla delarne), för att kunna få bibehålla denna Autorisation hvilken i så fall (som jag tror) utestänger alla andra öfversättningar såsom olagliga. Dock tror jag icke det vore skäl att dervidlag hysa allt för stora vare sig anspråk eller förväntningar – åtminstone icke att börja med eller för redan tryckta verk.

6 Men när man engång lyckats få namn och publik i Amerika och England, så erbjuder sig för förf ett lämpligt tillfälle|| att med utsigt till god framgång yrka på honorar – då det blir fråga om öfversättning af något arbete – som ännu ej utkommit på originalspråket och följaktligen endast kan erhållas af honom sjelf. – När det kommer så långt att Tits namn blir så populärt der och det då blir fråga om något nytt – outgifvet – då är det gifvet att förf:n eger full dispositionsrätt att sända afskrift af sitt manuskript till den öfversättare eller förläggare som då är villig att honorera hvad han yrkar.

7 Jag kan äfven meddela Prof:n att lemma startfru Schwartzkommentar ännu icke erhållit ett öre för de öfvers af hennes romaner som hittills utkommit i Amerika – men hon räknar på att framdeles sedan hennes namn der vunnit läsare – få honorar för afskrifter av nya outgifna arbeten – alldeles på samma sätt som hon redan i ett tiotal af år haft för sina sista arbeten från Tyskland, der hennes romaner nu mera reguliert utkomma 2 a 3 år förr än de utkomma på originalspråket. – Tit förstår nog hvari detta ligger, att det sålunda kan löna sig för en vare sig tysk eller amerikansk förläggare att betala ett dylikt arfvode, ehuru ingen lag derföre för honom finnes – nemligen deruti, att han på dylikt vis är skyddad för all konkurrens ända till dess att boken utkommer på originalspråket, då det naturligtvis står hans konkurrenter öppet att äfven låta öfversätta densamma.

||

8 Jag hinner tyvärr i detta ögonblick ej att vara vidlyftigare i detta ämne, men jag tror att Prof redan af dessa antydningar skall få lätt att taga sitt beslut med hänseende till svar.

9 Jag tackar förbindligast för det erhållna expl af Ljungblommor tyvärr har jag blifvit mankerad af stilgjutaren – men hoppas i nästa vecka få de nya stilar, hvarmed upplagan skall tryckas.

10 Med allra största nöje står honoraret – eller så stor del deraf som önskas till disposition när som hellst – och hade det varit möjligt att derigenom förmått Tit att personligen besöka oss, skulle jag gerna långt förut erlagt det. Nu skall jag meddela fru Topelius att hon får hvad hon önskar deraf.

Med högaktning och Vänskap

Albert Bonnier

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 glokänd härleding; Bonnier använder förkortningen i betydelsen genom, via.

  4 att utgifva ny upplaga af the Surgeon Stories En ny översättning av Fältskärns berättelser utkom i Chicago 1883. Om diskussionen kring upphovsrätten då, se t.ex. ZT–AB 1/12 1882.

  7 fru SchwartzM. S. Schwartz, en av sin tids mest lästa författare, utgav flera av sina verk på Albert Bonniers förlag. Några romaner publicerades, liksom Fältskärns berättelser, i romanbiblioteket Europeiska Följetongen.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1186
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.8
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 14 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: blåaktigt
  • Kvalitet: tunt brevpapper
  • Mönster: brevhuvud, vattenlinjer
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil