Bonnier, Albert–ZT 15.7.1880

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 15.7.1880

den 15 Juli 1880

B. Bror Topelius!

1 Ditt godhetsfulla bref af 10:de kom mig till handa just som jag redan afsändt mina senaste rader i förrgår.

2 Om en paus i sättningen är oundviklig efter slutet på lemma startAulangokommentar, så kan det ju icke hjelpas, blott den ej blir allt för lång – och efter ditt bref att döma så torde »Tant Mirabeau» icke låta vänta länge på sig. – Jag beklagar blott att jag lemma starticke mäktat skaffa Dig bättre källor om Drottning Fredrika.kommentar De småsaker jag sände behöfver Du visst icke sända tillbaka.

3 lemma startBeträffande Franzénsbilden i Svea har jag att få taga fasta på ditt vänliga löfte att tänka på ett kort »minnesord».kommentar Det vore just det rätta – nemligen i bunden form – ty hvad en »lefnadsteckning» angår, existerar der redan så många öfver den blida Skalden – att det icke vore lämpligt att öka deras antal. Dertill kommer att Svea genom sina »Dödsrunor» och andra dylika artiklar i alla fall har nog artiklar af rent biografiskt innehåll. – Jag vore Dig i högsta grad förbunden för ett bestämdt löfte om i denna sak, för att träffa förberedelse för gravering af bilden.

||

4 Jag närsluter här en vexel på 60 kronor som honorar för de emottagna lemma startverser till barnplanchernakommentar.

5 De fyra expl af Vinterqvällar häftena 1–4 hvartill Du sände skrifna dedikationer skola blifva besörjde. I sammanhang härmed beder jag Dig vid lägligt tillfälle återsända genom Edlund de 7 ex af häftena 1 och 2, som nu blifva öfverflödiga – sedan Du från och med 3:dje häftet blott fått 18 expl ditöfver – och om Du i stället vill disponera öfver motsvarande antal här – så slipper jag att få exemplaren defekta. –

6 Jag tänker att Du nog framdeles funderar ut några vänner här, som Du vill hedra med presentexemplar med din namnteckning – låt mig då blott få en vink derom. – Med anledning af din vänliga förfrågan om någon af mina flickor voro road af en sådan – så är det naturligt att de så skulle vara – men jag ville hellre bedja Dig om en dylik skrifven namnteckning att insättes i ett expl för min hustruBetty B-r. Hon läser visserligen arbetet häftvis – och det med stort intresse – men jag skulle då till julen ge henne ett inbundet expl i stället.

7 lemma startÄro de anbud Du från Tyskland fått om öfversättningar af Fältskärn komne från förläggare – eller från spekulerande öfversättare?kommentar I förra fallet vore det roligt få höra deras namn.

||

8 Korrektur på slutet af Aulango – jag vet ännu ej om det fyller 9de arket – kommer med lördagens ångbåt härifrån.

9 Äfven vi här hafva i år en ovanligt varm sommar – något mera regn sucka dock landtmännen efter

10 farväl för idag

Din tillgifne

Albert Bonnier

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 Aulango »Pastorsvalet i Aulango» inleder andra delen av Vinterqvällar I.

  2 icke mäktat skaffa Dig bättre källor om Drottning Fredrika. Se AB–ZT 1/7 1880.

  3 Beträffande Franzénsbilden i [...] ett kort »minnesord». Se ZT–AB 3/9 1880.

  4 verser till barnplancherna bildverket I barndomens vår (se t.ex. ZT–AB 25/6 1880 med komm.).

  7 Äro de anbud [...] från spekulerande öfversättare? Svar saknas.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1240
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: rutmönstrat, brevhuvud, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil