Bonnier, Albert–ZT 30.12.1890

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 30.12.1890

Albert Bonnier,
Boktryckare och förlagsbokhandlare. Stockholm, Mästersamuelsgatan 17.


den 30 Decbr 1890

B. Bror Topelius!

1 Hjertlig tack för ditt senaste bref. Ditt uppdrag till ynglingen i Kisa uträttades strax, så att han troligen redan på julaftonen fick såväl L f B som en Eriksons biografi jag bifogade. Jag beundrar din välvilja och ditt tålamod att besvara alla dylika framställningar från obekanta hvarmed Du säkerligen dagligen öfverhopas.

2 Att Ni har haft sjukligt på Björkudden under hösten var ju tråkigt. Den rara, snälla Toini är ju riktigt hemsökt. Jag tyckte dock hon var riktig lemma startpräktigkommentar när jag träffade henne här – men gör mig nu förebråelser att hon vid mitt afskedsbesök på ångbåten satt en stund uppe på däcket för att språka med mig. Hon må väl icke ha förkylt sig vid det tillfället? – Sedan nu den friska vintern jagat bort alla höstdimmor vill jag hoppas att Ni alla som äkta Nordbor – må vara krya och friska.

3 Det var roligt att höra att Du sjelf håller Dig kurant och riktigt glädjande äro de goda utsigter Du ger mig om|| nya alster af din skaparekraft till julen 1891! Låt smaken ändras – det kan icke hjelpas, men det goda och ädla bibehåller alltid sin rätt och »Gammal är ändock äldst». –

4 Det skall säkerligen glädja Dig att erfara att lemma startdin Läsn f Barn (i fru Almqvists upplaga)kommentar blifvit antagen för vissa klasser i Stockholms folkskolor. Den skall der sprida mycken glädje och lägga goda frön hos lemma startde fattiga barnenkommentar som blifva förtjuste att under några år få dessa trefliga stycken till läsning i stället för den tungrodde s. k lemma start»Statens Läsebok»original: Läsebokkommentar.

5 I ekonomiskt afseende blir det dock ingen lysande affär för någon af oss – ty för att bokens antagande har jag måst nedsätta dess redan förut billiga pris till det enormt låga pris af 50 öre per expl, bunden i styfva permar – så att behållningen icke blifver många ören per expl.. Något stort må Du således icke vänta Dig på din anpart – men något skall det blifva i alla fall. Bara fru Almqvist får klart sitt förslag till 2:dra delens innehåll skall jag återkomma till frågan.

6 Den fördel bör det äfven kunna ha med sig att ditt namn blir kändt i vida kretsar bland den lägre befolkningen och mången torde föranledes att sedan skaffa sig de öfriga delarne af samlingen. Omtryck af 6:te delen torde redan nästa år bli behöfligt. –||

7 Af ditt P. S. i senaste brefvet (angl. Surgeons Stories) gissar jag att Du från England fått någon ny förfrågan derom. Äfven jag har haft en förfrågan – från en för mig förut obekant lemma startförlagsfirma (Elliot–Stockoriginal: Elliot–Stock i London)kommentar om lån af klichéerna – hvilket jag naturligtvis intet har emot.

8 Apropos öfvers af Fältskärn. Tror Du icke man kunde få ut lemma starten rysk öfversättningkommentar utaf den? Jag har en bekant bokhandlare, Anton Lindeberg i Petersburg, som erbjudit sig att derom fråga någon rysk bokförläggare – och att finna öfversättare vore väl ej omöjligt.. – På finska är den ju längesedan utkommit – icke sannt – men kunde den ej utges ånyo med illustrationerna?

9 lemma startAlla här i Sverige deltaga vi djupt uti Eder sorg öfver de – lindrigast sagdt – hänsynslösa åtgärder – hvaraf Ni dels redan drabbats – dels vidare hotas. Obegripligt att den högste styresmannen i P. skall vara så blind – och på samma gång så svag att ge vika för några skrikhalsar, som hufvudsakligst äro tände af afundsjuka – öfver Er relativt friare ställning, lyckligare förhållanden, och högre intelligens.kommentar Er urgamla finska »seghet» ställes här på ett hårdt prof – men den skall ock bli Er till nytta: att uthärda – för att slutligen segra. Måtte det nya året blifva bättre än det nu slutade,|| måtte Himlen hålla sin hand öfver Eder alla och specielt Ni goda vänner på Björkudden – få genomlefva det vid god helsa. Häri instämmer alla barnen Bonnier och icke minst

Din gamla vän

Albert Bonnier

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 präktig vid god hälsa.

  4 din Läsn f Barn (i fru Almqvists upplaga)Läsning för barn. Urval för skolan af Sofi Almquist, del I.

  4 de fattiga barnenLäsning för barn (1–6) var visserligen väl spridda, men bokkonsumenterna representerade endast en del av befolkningen. Genom att boken upptogs som skolbok fick Topelius sagor spridning i alla skikt och samhällsklasser.

  4 »Statens Läsebok»Läsebok för folkskolan, första uppl. 1868, Norstedts.

  7 förlagsfirma Elliot–Stock (Elliot–Stock i London) Förläggaren Elliot Stock utgav huvudsakligen religiös litteratur. Någon översättning av Fältskärns berättelser på hans förlag är inte känd (se svarsbrev ZT–AB 16/4 1891). 1883 utgavs en engelsk översättning av berättelserna på förlaget Jansen, McClurg & Co, Chicago, och 1901 på Jarrold & Sons förlag, London.

  8 en rysk öfversättning En rysk översättning av berättelserna utkom först 1907 (illustrerad uppl.). Se Topelius svar ZT–AB 16/4 1891.

  9 Alla här i [...] och högre intelligens. Den ryska överhetens attityd till de nationella minoriteterna i riket växlade. Under 1890-skärptes läget: Dels ifrågasatte högljudda nationella och separatistiska rörelser Finlands särställning, dels ville Ryssland av storpolitiska skäl skapa en stark enhetsstat. I detta läge betraktades allt icke-ryskt som ett tecken på splittring och svaghet, vilket bekämpades med likriktningssträvanden, bl.a. skärpt pressbevakning och en unifiering av krigsmakten och mynt- och postväsendet (se Polvinen, Riket och gränsmarken 1988, s. 27–36).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1347
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 14 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: brevhuvud, rutmönstrat, vattenlinjer, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil