ZT–Bonnier, Albert 26.1.1898

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 26.1.1898

A. B.

Björkudden 26 Jan. 1898.

Min gode Bror!

1 Nyss återkommen i ett välgörande lugn från festbruset i Helsingfors, sänder jag dig min hjertliga tack såväl för vänskapsfulla välönskan till lemma startmin 80:de födelsedagkommentar, som för den beqväma hvilstol du haft godheten tillsända mig. Stående i närheten af din praktiska, nu öfverfyllda lemma startbokétagère, din vändsoffa af ek och dina praktfulla armstakarkommentar, bildar den en trio af vängåfvor, som icke litet bidraga till trefnaden i mitt ålderdomsbo.|| Jag förenar härmed en sentida välönskan för lemma startdina 76 årkommentar. Må du, som jag, äfven fira ditt 80:de år under Guds välsignelse.

2 lemma startJag har, i Guds kraft, temligen helskinnad bestått det ansträngande profvet af adresser, deputation, fester och vänskapsbevis, som gifvit post och telegraf m. m. mycket att göra.kommentar Sjelfva min hemtyrann, koliken, har varit oväntadt fredlig. Jag skall sända dig en fotografi af en blomsterhöljd gubbe.

3 Men icke har jag, antastad af små och stora tidningar, hunnit mycket tänka på Vinterqvällarna. lemma startMin novell växer ut på längdenkommentar – 12 kapitel utskrifna – men den egna kritiken|| blir allt finnosigare och finner allt flera luckor och brister, så att det ligger i Gudarnes knän om och när den blir mig sjelf, för att ej säga andra, till nöjes. Kanske gjorde jag klokast att icke vidare pina sånggudinnorna, utan hellre koncentrera min sista kraft i tänkeboken.

4 Utom andra Ströskrifter, har en volym af Ljungblommorna utkommit på finska.

5 Apropos af V:qvällar, har jag glömt att qvittera ditt honorar för sista häftet? Det vore en gammal professor likt.

6 Toini, Eva och Acke Andersson bedja om sin helsning. lemma startOch jag sänder till Svenska Dagbladet min tack för många dyrbara vänskapsbevis särskildt från Sverige, men äfven från Norge och Danmark.kommentar||

7 1898 har börjat med sydländsk vinter. lemma startJag åkte mina 1¼ mil till stationen i trilla på halsbrytande isgata.kommentar

8 Lef väl! Min helsning till Carl Otto och de dina.

Din gamle vän

Z. T.

9 P. S. Tack för flera lemma startremisser af ny litteraturkommentar! Må den väldiga katalogen öfver dina förlager ännu ökas med nytt af bestående värde!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 min 80:de födelsedag den 14 januari.

  1 bokétagère, din vändsoffa af ek och dina praktfulla armstakar Möblerna var gåvor till Topelius 70-årsdag, ljusstakarna fick han på sin 79:de födelsedag. Étagèren syns på ett fotografi från 80-årsdagen (fotograf K. E. Ståhlberg).

  1 dina 76 år Bonnier fyllde 77 år den 21 oktober.

  2 Jag har, i Guds kraft, [...] mycket att göra. För att inte anstränga Topelius hälsotillstånd firades 80:årsdagen den 14 januari på Björkudden. Ett 50-tal gratulanter togs emot, och många telegram anlände. Eftersom allmänheten ändå ville hylla Topelius ordnades en storartad födelsedagsfest i brandkårshuset i Helsingfors den 22 januari, med fackeltåg, sång och skådespel där en kavalkad av gestalter ur Topelius sagor och berättelser passerade revy. Uppvaktningarna fortsatte följande dag på hotellet. Se Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 592–596.

  3 Min novell växer ut på längden »Örnen och lejonet»; Topelius hann inte avsluta novellen; se Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 585 f. Berättelsen publicerad på http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/topelius/ornen/01ornen.htm

  6 Och jag sänder [...] Norge och Danmark. Under rubriken »En aftonhälsning» skriver Topelius bl.a. följande: »Jag står i lifvets sena aftontimmar öfverhöljd af blommor, lagrar och vänskap från hela mitt land, från Sverige, Norge och Danmark. Huru många, många hafva icke, ett långt lif igenom, arbetat mer än jag i de goda makternas tjenst, och aldrig har en ljusstråle af allmännare erkännande belyst deras lif i skuggan! Folken söka ett namn för sin kärlek, såsom de söka ett namn för sin ärelystnad. Och bakom detta namn står mången gång en svag dödlig, hvars brister glömmas för att han må representera det upphöjda man begär af honom. Mitt lifs arbete har varit styckeverk, frön i vinden. Gud allena tillkommer äran om något slagit rot. Min tanke om kraft och ära har jag uttalat i ’Ljung’, s. 260.» Svenska Dagbladet 29/1 1898 (den åsyftade dikten är »Kraft och ära», Ljung 1889, s. 304).

  7 Jag åkte mina [...] på halsbrytande isgata. Topelius reste hem till Björkudden den 25 januari i 15 graders köld. Efter en tid fick han frossbrytningar, blev sängliggande och återhämtade sig inte. Topelius dog i sitt hem den 12 mars.

  9 remisser af ny litteraturTill julen 1897 utgav Bonnier bl.a. K. A. Tavaststjernas Laureatus, Gustaf Frödings Nytt och Gammalt, Nils Erdmanns minnesteckning Erik Gustaf Geijer och Katarina II af Ryssland av K. Waliszawski.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2772
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 275
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,7 x 13,8 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: rutmönstrat
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil