ZT–Bonnier, Albert 12.10.1867

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 12.10.1867

Herr Alb. Bonnier, Stockholm.

Helsingfors 12 Okt. 1867.

1 Jag hoppas Herr Bonnier fått mitt med måndagsposten afsända lemma startförord till Läsning f. B. IIIkommentar. – Äfven med denna saga ser jag, att boken ej blir mer än 7 ark eller ett blad deröfver, men det kan ej hjelpas, det måste vi skylla på petiten. Måtte det lyckas att illustrera den med en ny planche af Malmström och med en visa af Josephson!

2 4 ark korrektur medfölja. För dessa betalte jag på posten 4 mark 80 penni; det blir för drygt; jag antager derföre Herr Bonniers förslag att kreditera mig för korrekturportot. Arken återgå nu med lemma start»Wiborg»kommentar.

||

3 Jag tager mig friheten bilägga som kommissionsartikel ett ex. af »Konstnärsgillets Album» 1866, med vänlig förfrågan, om Herr Bonnier tror sig kunna försälja eller distribuera något deraf till julen samt huru många exemplar. – Detta Album har här sålts till 12 mark, eller jemnt hvad det kostat oss sjelfva, men ehuru upplagan ej var mer än 1200 exx., återstår ännu vidpass 50, lemma startför de dåliga tidernakommentar. Vi vore villiga att nedsätta priset för Sverige med circa 33 % – eller rättare att lemna Herr Bonnier hvad som kan afsättas för 50 %, d. v. s. 6 mark exemplaret, kommission och distribution deri inberäknade.|| Kanske får jag med omgående veta Herr Bonniers mening derom, för att, om något kan säljas, låta det afgå per ångbåt.

4 Ännu införväntande korrektur på slutet af lemma startbåda böckernakommentar, som genast skall återsändas, tecknar

högaktningsfullt

Z. Topelius.

5 P. S. Jag beder om noggrann revision af sista stycket i L. f. B.Barnens bön för alla!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 förord till Läsning f. B. III»Radigundis’ penna».

  2 ”Wiborg” ångbåt.

  3 för de dåliga tidernaEn ovanligt sen vår och frostnätter i augusti resulterade i hungersnöd. Se t.ex. Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 381 f.

  4 båda böckernaLäsning för barn 3 och Fältskärns berättelser V.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 821
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 017
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,4 x 13,7 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: tunt brevpapper
  • Mönster: präglat monogram
  • Tillstånd: frånsidans text syns
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil