Bonnier, Albert–ZT 13.9.1884

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 13.9.1884

Albert Bonnier.
Boktryckare och Förlagsbokhandlare. Stockholm, Ålandsgatan 17.


den 13 Septbr 1884.

Kära vän Topelius!

1 Hjertlig tack för ditt senaste vänliga bref. Vid närmare begrundande finner jag dina skäl att icke i år lemna något bidrag till Svea mycket sanna och giltiga och hoppas på att till ett annat år i stället få fägnaden att räkna dig bland bidragarne.

2 Förutan ditt porträtt och lemma startLysanders artikelkommentar (som jag väntar i nästa vecka) har jag verkligen tagit mig friheten att taga 2:ne bland de förträffliga och nätta fotografier af Björkudden till införande och vår talangfulla unga vän fru Lange har varit så vänlig att lemna några notiser om stället – i form af ett litet besök derstädes.. Det skall säkert i hög grad interessera dina talrika vänner här att få se och läsa både afbildning och skildringen! –

3 Larsson har ingalunda tröttnat – utan tvertom ty han har icke blott afslutat hela arbetet – utan just i 5:te delen prästerat flera ypperliga teckningar –|| måhända de bästa bland allihop. Han är onekligen en genialisk konstnär – full af fantasi och uppfinningsförmåga och dertill en ovanligt älsksvärd och behaglig personlighet.

4 Orsaken till att Du saknat illustr aftryck på de senaste korrekturarken är att Xylograferna icke alltid hunnit lemna arbetet ifrån sig så tidigt som det varit nödigt – och för att icke fördröja sättningen har jag varit nödsakad sända korrekturen utan profaftrycken. Jag beklagar detta på det högsta och skall för att i någon mån råda bot derpå i korsband sända Dig de senaste arken (på V:te Delen). Jag hoppas Du deraf finner att illustrationerna icke legat af sig och ursäktar den af brådskan nödigblifne inadvertensen.

5 Malmström är nu nästan färdig med sina teckningar till L f. B VI. De blifva omkring ett 20 stycken. Sättningen är börjad och korrekturarken skola snart börja komma och så vidt möjligt åtföljes af profaftryck. Vi skola påskynda sättningen så mycket vi kunna för att ha boken färdig till början af Novbr. Edlund har begärt 2000 ex med hans firma – alldeles som med Vinterqvällar – och V:te boken af L. f B.

||

6 lemma start»Toms» porträttkommentar har varit till god nytta och han förekommer på 2:ne ritningar. Original-fotografien är i godt behåll, och skall med tack för lånet bli återsändt såsnart Xylografen icke har slutat de bilder der han förekommer.

7 Af en annan yngre svensk konstnäri lemma startᴐ:kommentar egentligen konstnärinna frkn Jenny Nyström fick jag härom dagen till påseende ett litet Album med – i mitt tycke – förtjusande nätta barnfigurer. Hon ämnade dem egentligen till s. k födelsedagskort – men jag tror de äfven kunde användas till en Barnbok. Jag bad henne om lof att få visa Dig dessa ritningar – för den händelsen Du skulle få lust att deraf göra en liten ungdomsbok och i såfall skrifva texter till dem – eller åtminstone till ett urval bland dem.

8 Om Du icke det ringaste känner Dig hågad, så säg blott Nej och låt mig vid tillfälle få igen Albumet – men skulle Du ha lust att åtaga Dig det – så blefve vi Dig mycket förbundne. – Det är något à la Pletsch i flera af dessa scener – men visserligen kräfva de i det typografiska utförandet en hög omsorgsfull vård.

9 Jag gör ett pakete deraf och bifogar ett par nya böcker.

Din tillgifne

Albert Bonnier

10 P. S. Jag höll på att glömma att berätta att jag nu trycker fru Ina Langes berättelsesamling. Den skall heta »Bland ödebygder och skär»
Berättelser från Finland af Daniel Sten.original: Sten

11 Somliga af dessa berättelser äro verkligen goda och värdefulla – men som hennes signatyr här ännu är så obekant och som folk i denna mångproducerande tid är något rädd för nya bekantskapsgöranden, så vore det både henne och mig en verklig tjenst om Du ville ge henne ett par rekommenderande ord att placera framme i boken. – Jag vet nog att Du i allmänhet ogerna gör det – men jag vet ock att Du gerna tjenar dina vänner. –

12 Jag skall sända Dig arkvis dessa berättelser i den mån de bli tryckte. Du kan ju då fundera på under tiden – om Du vill tjena oss dermed i som vi blef mycket tacksamma för Vänl D S.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 Lysanders artikel om Topelius.

  6 ”Toms” porträtt porträtt av Eva Topelius hund, skildrad i berättelsen »Tom» i Läsning för barn VI.

  7 ᴐ: tecknet antecima (lat. id est): det är, betyder.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1319
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 14 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: brevhuvud, rutmönstrat, vattenlinjer, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: slitet
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil