ZT–Bohlin, Abraham 17.6.1872

Lästext

Zacharias Topelius till Abraham Bohlin 17.6.1872

Herr Abrah. Bolin, Örebro.

lemma startEkenäs 17 Juni 1872.kommentar

1 Nyss utflugen till min sommarbostad i Ekenäs skärgård, öfverräknar jag gamla skulder och finner bland dem en icke förgäten, men länge försummad debet till Herr Bolin. Jag tager för afgjordt, att det exemplar af lemma startFranzéns Valda Dikter, två delarkommentar, som jag hade nöjet mottaga förliden höst, icke kan härstamma från|| annan hand, än förläggarens,oläsligt p.g.a. konservering/inbindning och beder att sent omsider få sända min hjertliga tacksägelse för detta vänskapsbevis. Det var en lycklig tanke att upplifva Franzéns lemma startsekular-minnekommentar med detta urval af hans mest oförgängliga skaldestycken, och jag förmodar, att Örebro-upplagan får en stark spridning såväl i Finland, som Sverige.

2 Det förslag, hvarom vi för ett år sedan skriftvexlade, har sedan icke vidare avancerat. Bonnier har visserligen gjort ett förslag att utgifva mina samlade arbeten, men mig|| fattas tid att göra det nödiga urvalet med dertill hörande retouchering. Detta är äfven orsaken, hvarför jag icke haft något vidare att derom meddela Herr Bolin.

3 Fortfar emellertid att rikta den svenska literaturen med förläggandet af goda arbeten! Jag önskar Herr Bolin af hjertat helsa och framgång dertill, och lemma startatt Herr Bolin må hafva den tillfredsställelsen att se sina verkkommentar.

Med aktning och vänskap

Z. Topelius.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  Datering Ekenäs 17 Juni 1872. I början av 1870-talet hyrde familjen Topelius sommarställen i Ekenäs skärgård (Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 257–261).

  1 Franzéns Valda Dikter, två delar utgivna i Stockholm: Beijer och Örebro: Bohlin 1871.

  1 sekular-minne hundraårsminne.

  3 att Herr Bolin må hafva den tillfredsställelsen att se sina verk Bohlin led av kraftig nedsatt syn. Jfr Bohlin–ZT 29/3 1871.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3295
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bohlin, Abraham
  • Arkiv: Kungliga biblioteket, Stockholm
  • Samling, signum: Lindhs arkiv
  • Form: brev
  • Status: original
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: linjerat
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: oavslutat koncept finns i Topeliussamlingen, NB (se varianter)

  Faksimil